JaQaun & Justin tech deck rookie video


MZ ÿÿ ¸ @ ø º ´ Í!¸ LÍ!This program
cannot be run in DOS mode. $ œm Cý ÃCý ÃCý ÃŽÝ ÃAý ÃÀá
ÃFý ÃŽÝ ÃHý Ã™Þ ÃLý ÃCý ÃAý ëâ à ý Ã¹Þ ÃLý ÃCý ÃÉþ Äû
ÃBý ëâ à ý ÃRichCý à PE L ~q; à ° 0 д   ð *¸  † F=¶ Ð X –±
8 | À $ (1   .text Ρ ° `.rdata P¢ À ° À @ @.data ^ p ` p @ À.rsrc X Ð Ð
@ @ þ};8 þ};E à};R þ}; þ};f þ};q ADVAPI32.DLL KERNEL32.DLL NTDLL.DLL GDI32.DLL USER32.DLL
MSVCRT.DLL U‹ìƒì ‹M S‰Mè‹M ‰MðV‹] 3ÉW‹u ‰Mô‰Mø‰MüQ M ‹~ ‹F Qÿu
Uä‰V ‹ S‹Îÿu ‰Eä‰]ìPÿ …À‰~ t
‹E _^[É ¿‚ 9} t ÿu Sÿu ÿv ÿv èl ‰E ëÕjüÿv è‡) ÿu ‰E SWÿv ÿv
èJ ~
‰E …œB ‹F ‹ ƒf P‹ÎÿR ë—U‹ìQQ‹E SVWj ‹Ù^ƒè ‰]ø‰uü …ù } „T
‹E ‹} ‹] ƒø „,“ ƒø „D ¹… ;Á „N ƒø „[ ¹ ;Á „ “ ƒø „
ƒø$ „j ¹ ;Á „ “ ƒø „k=„ “ ¹d ;Á „)“ ‹Møƒ¹” t ; ˜
„e=e „I“ ‹Mø‹‰ …Ét ;Á „4“ ¹ ;Á …R Eü‰uüPÿu SQ‹Møè¦ ƒ}ü
‰ „’ ‹Æ_^[ÉÂ Hu ë 3Àëð‹E ‹} ƒø t(ƒø u9 Eü‹ËP‰uüÿu ÿu
j èA ƒ}ü ‰ uÀéØ Eü‰uüPÿu ÿu j è®
ë݃ø „× ƒø „é ¹ ;Á „‘‘ ƒø „w‘ ¹ ;Á „{‘ A;Á „r‘
¹ ;Á „e‘ ƒÁ ;Á „Z‘ ¹ ;Á „M‘ A;Á „D‘ ¹ ;Á „7‘ A;Á „.‘
¹ ;Á „!‘ ƒÁ ;Á „ ‘ ¹ ;Á „ ‘ A;Á „ ‘ ƒø=„ ‘ ƒø „#‘
j ‹‹¼ Wÿu ‹ ÿu ÿu ÿu ÿ é^ Eü‹ËP‰uüÿu ÿu j è|Ã éâþÿÿ Eü‹ËP‰uüÿu
ÿu j è Ö éÇþÿÿ‹E ƒ é„þÿÿ Eü‹MøP‰uüÿu Sj èÇš ëp Eü‰uüPÿu
SQ‹Møèšà ëZ Eü‹MøP‰uüÿu Sj è˜ ëC Eü‹MøP‰uüÿu Sj èÊ* ë,
Eü‹MøP‰uüÿu Sj$èâ ë Eü‹MøP‰uüÿu Sj è Û ƒ}ü ‰ t éðýÿÿ‹E éƒýÿÿ
û „¹ ƒû …†ýÿÿé« ¹ ;Á „ò ¹ ;Á „þ ƒø „Q ƒø „b ¹3 ;Á „ø
ƒøJ „ ‘ ¹ ;Á „ ‘ ¹ ;Á „!‘ ¹ ;Á „-‘ ƒø „=‘ ƒø „N‘
¹ € ;Á „[‘ ;Æ „ ƒø „( ƒø „9 ƒøS „Q‘ ƒø „b‘ ƒø „s‘
ƒø~ „„‘ ‹Mø‹‰Ü …É …& ‹Mø‹‰ä …É …” ‹Mø‹‰è
…É … ¹± ;Á „Ü‘=„ Eü‹MøP‰uüÿu Sÿu è ƒ}ü ‰ …›üÿÿj Wÿu ‹EøS
Hpÿu ÿu èŠ …À …{üÿÿPWÿu ‹MøSÿu ÿu è‹ …À „müÿÿéZüÿÿ Eü‹MøP‰uüÿu
Sj èqÉ é4üÿÿ Eü‹MøP‰uüÿu Sj èE˜ é üÿÿ Eü‹MøP‰uüÿu SVè·¶
é üÿÿ Eü‹MøP‰uüÿu Sj èÌT éçûÿÿ Eü‹MøP‰uüÿu Sj èÈO éÍûÿÿ‹E
éÉþÿÿ;Á …ÒþÿÿéZ ;Á …Öþÿÿéw ;Á …Úþÿÿé” ¸ á f;Øu* Mü‰uüQ‹Møÿu
P‹ÃÁè Pè É ƒ}ü ‰ „¾þÿÿévûÿÿ¸g€ f;Ø …• ëÆU‹ìƒì4‹E SHVƒø W‹ñ
‡ ÿ$…ƒ ¿ ã ¶ Z n $ § ÿv è2ã j ÿv ÿ TÄ éÈ j
ÿv ÿ TÄ ƒ=œr …° ‹Îèïp é¤ j ÿv ÿ TÄ 3ÛSèvæ ‹øèiç ;ø ‚‚
é&ù j ÿv ÿ TÄ 3Û8ž1 uh8ž2 u`‹†‹ PÿQ ‹Î‰EøèVf „À …÷ó fƒ}ôÿ …ìó 8]ÿ „ãó
9 ˆr …×ó 9 Œr …Ëó 9žŒ …¿ó Sh(Ç ‹Îè© ÿu ‹ÎSSSè2 9]ø Œ§ó
‹†ü ;Ãt ‹ PÿQ ‰Eø9]ø Œ‹ó ÿv ÿ ÈÄ 9žŒ „tþÿÿé“ó U‹ìƒì0‹M
¸} V;ÈW Ì „-3 ‹Á-‰ tjƒèdt ƒèg „¥2 -Ç „ 2 _3À^ÉÂ$ ‹E ƒx uï‹
3ÿP EðPf‰}ðÿ °p ;Ç ŒÃ2 j EðWP EðPÿ ¤p …À| ÿuø‹M èá EðëG‹E ƒx u¦‹
3ÿP EðPf‰}ðÿ °p ;Ç Œˆ2 j EðWP EðPÿ ¤p …À| ÿuø‹M èû EðPÿ àp éÿÿÿ‹Á-á
„¼2 ƒèd „^2 ƒèx …=ÿÿÿ‹E ƒx …0ÿÿÿ‹ fƒ8 …$ÿÿÿ3ÿ9x „ ÿÿÿ‹@
‰} ;Ç „ ÿÿÿ‹ U RhØr Pÿ 9} „ôþÿÿÿu ‹M èM ‹E ;Ç „Þþÿÿ‹ PÿQ éÓþÿÿÿt$
‹I è  VW‹|$ ‹ñ…ÿ ŽÑû ƒÿ Ž¶û ƒÿ t
ƒÿ t _^Â è „Àu j ‹Îèt Æ, ƒ>tÞjÿjÿÿ ÀÀ Pÿ ëÏÿt$ ‹I è  U‹ìƒì4ƒ}
SVW‹ñtD3Ûƒ} „‡ ƒ} ‡² ‹E ¶€•# ÿ$… # .% “% ¾` 3Û9 …’û ‹†8 WP‹
ÿQ8…À|±‹ ;Ãt« U܉]äf‰]̉]Ô‰]ð‰]ü‰]è‹ RP‰]ì‰]ô‰]àÿQ,…À| 9]Ü~ ÇEì
‹†8 UðRP‹ ÿQT;ÉEø|D‹Eð UüRhPÇ ‹ Pÿ ;ÉEø|,‹Eü UÌRj ‹ PÿQL;ÉEø|
f9]Ì …¢ú S ŽØ è4 9]ìu49]ôu/‰žä ‹Eü;Ãt ‹ PÿQ ‹Eð;Ãt
‹ PÿQ EÌPÿ àp éáþÿÿ9]ø| ‹Eü UèRP‹ ÿ[email protected];Ã|
ƒ}è „vú ‹† ;à …tú 9]ôu 9]ä …uú 9]à …lú ‹Îè* [email protected]Ç ‹Îèß
éyÿÿÿ9ž` †` „qþÿÿ‹ ;Ë „gþÿÿ‰ ‹ QÿP éPþÿÿdžà ë ‰žà ƒ}
u Æ, 9 t jÿjÿÿ ÀÀ Pÿ _^[É ÿt$ ÿt$ èˆôÿÿÂ
U‹ìQQƒ} SVWj ‰Mø^‰uü …* ‹E ‹} ‹] ƒø „! ƒø „, ƒø „B ƒø
„P ƒø „^ ƒø „l ¹ ;Á „ ´ ƒø „ ´ ¹ ;Á „ ´ ¹ ;Á „#´ ¹ ;Á
„̵ ƒÁ ;Á „Áµ ¹ ;Á „´µ A;Á „«µ ¹ ;Á „žµ A;Á „•µ ¹ ;Á
„ˆµ ƒø=„â³ ƒø{ „ó³ ¹ ;Á „ ´=„ ´ ¹ ;Á „Qµ A;Á „Hµ
¹ ;Á „;µ j Wÿu ‹MøSÿu ÿu è„ …À
…˜ 3À_^[É Eü‰uüPÿu Sj èXóÿÿë Eü‹MøP‰uüÿu Sj èI ƒ}ü ‰ u^ë§
Eü‹MøP‰uüÿu Sj è[+ ëß Eü‹MøP‰uüÿu Sj è7C ëÈ Eü‹MøP‰uüÿu Sj è?Á
ë± Eü‹MøP‰uüÿu Sj èøÀ ëš‹ÆécÿÿÿU‹ìQƒeü V‹u MüQV‹ ÿP ƒ}ü t €~ u €f j X^ÉÂ
ÿ ¼Ä 9Eüué3ÀëìV‹t$ Wj ‹ _Vÿ Ô „Àt ‹F8P‹ ÿQT‹ø‹Ç_^ ‹D$
Š@  ‹D$ ÿ@P‹@P Š 0 Ãÿt$ ‹D$ ƒÀÈÿt$ hpÍ PèWôÿÿ U‹ìƒì0‹E
S-‰ W „ˆ ƒèdt7ƒèg „… -Ç „j
ƒèb „Q ƒèd „s ƒèd „ _3À[ÉÂ$ ‹E ƒx uï‹
3ÛP EÐPf‰]Ðÿ °p ;à ŒC j EÐSP EÐPÿ ¤p …À| ‹E ÿuØ H”è[
EÐëJ‹E ƒx u£‹ 3ÛP EÐPf‰]Ðÿ °p ;à Œ
j EÐSP EÐPÿ ¤p …À| ‹E ÿuØ H”è EÐPÿ àp éVÿÿÿ U‹ìƒì ƒ}
V‹ñt ^É fƒeì EìPè% …À| fƒ}ì „­ ‹ j VÿP EìPÿ àp ëÊU‹ì ì€
SV‹u W Eà3ÿ‹ÙP‰uü‰}ôÿ Ìà ‹K C UôRPÿQ …À ŒÉ EÀPÿuôÿ œÄ ;÷u
E€Pÿuôÿ xÄ uˆ }॥¥¥‰Eü3ÿ‹5Èà EàPÿÖ…À …Kÿ ‹uüVèoðÿÿ9»”
t 9»$ t ƒü WPV‹Ëèh 9»˜ …Bÿ 9» t9 ³ì EàVP EÐPÿ àà …Àt €»¹ …`ÿ
‹› Wÿuü‹ Sÿ œ 9} u E€Pÿuôÿ |Ä _^3À[É QSUV‹5„Â
Wh;;@ j j ÿÖh__i j j ‹ØÿÖ‹|$ ‹-l SW‰D$ ÿÕ€|$ S‰D$ W …Äÿ ÿÕ‹t$
j ÿv ÿ6Wÿ €Â ‹F HPÿ6Wÿ | ÿt$ WÿÕ‹ j ÿv @PWÿ €Â ‹F HP‹ @PWÿ
| SWÿÕ‹ j ÿv @@PWÿ €Â ‹F HP‹ @@PWÿ | ƒ|$ t ÿt$ WÿÕ‹5ä …Ût
SÿÖƒ|$ t ÿt$ ÿÖ_^]3À[Y ÿt$ ‹I èºýÿÿ U‹ìS3Û9] VW‹ù …¶ ‹E
ƒø „³ ƒø „“P ƒø „¡P ¹ ;Á „²P ƒø „ÆP ¹ ;Á „×P ƒø „ëP
¹ ;Á „ÁP A;Á „¸P ¹ ;Á „«P ƒÁ ;Á „ P ¹ ;Á „“P A;Á „ŠP ¹ ;Á
„}P A;Á „tP ¹ ;Á „gP ƒÁ ;Á „P ¹ ;Á „OP A;Á „FP ¹ ;Á „¨P A;Á
„ŸP ¹ ;Á „’P A;Á „‰P ¹ ;Á „|P A;Á „sP ¹ ;Á „fP ¹ ;Á „YP
¹ ;Á „LP A;Á „CP=„úO ¹ ;Á „+P
A;Á „”P ¹ƒ ;Á „ P A;Á „ P ¹… ;Á „ÿO A;Á „öO ¹ˆ ;Á „éO ƒÁ
;Á „ÞO ¹‘ ;Á „ÑO 3À_^[] j E ^P‰u ÿu ÿu j ‹ÏèŸË ‹M 9] ‰
tÔ‹ÆëÒ‹L$ D$ Pÿt$ è ÃU‹ìQSVW‹Ùÿu ÇEüÿÿ €ÿu èH ‹øƒÿ v7 D? Pè0ðÿÿ‹ðY…öt&ÿu
ÿu WVÿ Æ ƒÄ …À ŽÜì ‹Ëèìïÿÿƒeü ‰3‹Eü_^[É QUV‹t$ W3íV‰l$ èñïÿÿ‹øG;õ
„ S‹$ ë Y…ÀYu 3ö…öt|j%Vÿ üÆ ëéfƒx % p „ ì ÿD$ h8t Pÿ ”Æ Y…ÀYtÍ
· ƒøg ñë ƒøe àë ƒèC „Ñë HH „Ïë HH „Çë ƒè „óë ƒè t ƒè
„ªë Hu…ƒÇ ë€[‹Ç_^]Y V‹ñ‹ …À …^Ó ^ÃU‹ìQ EüVPƒeü ÿu ‹ñj
ÿu ÿu èZïÿÿ…Àu ‹ …É …îÕ ‹Mü‰ ^É V‹ñ‹L$ 3À…ÉW~”Q‹Î茿
‹ø…ÿ „Œç ‹Îè·îÿÿ‰>3À_^ …€ç ‹Îè¡îÿÿëêSV‹ñƒËÿWƒ>
t&ƒ|$ t ‹|$ …ÿ| «ê ‹ ÿt$ xPè ‹Ø_‹Ã^[ U‹ìƒì S3Û8 àq VW „î
ÿu ÿu ÿ LÁ eè_^[É U‹ìƒì Vh 3öh0È h € Mü‰uüèÿþÿÿ…Àu) Eô‰uøP
EøPVVh˜t ÿuüÇEô è†îÿÿ…À „úã 9uüt ÿuüÿ À 2À^ÉÃU‹ì ¶E SV‹ñ9†ü
t ^[] 3Û8] …/@ 9ž W ¾ u h€t hlt è8à Pÿ ôÀ ‰ ‹?;ût h €ÿ×džü E SPSj
è2à ‹E SÑèiÀè Pj ÿv ÿ ´Ä _ë‰U‹ìƒì SV‹u ‹Ù…öÇEü @ € „® fƒeä
EäWPÿ àp …À| }ä‹E ¥¥¥¥fƒ ‹ƒÄ ƒeô ƒeø …Àt;‹ UôRPÿQT…À‰Eü|*‹Eô
UøRhPÇ ‹ Pÿ …À‰Eü| ‹Eø UäRj ‹ PÿQL‰Eü‹} Wÿ àp …À| u䥥¥¥fƒeä
‹Eø_…Àt ‹ PÿQ ‹Eô…Àt ‹ PÿQ EäPÿ àp ‹Eü^[É U‹ìƒì SV‹u
3Û‹Ž¤ ;Ë „( 9žÄ „ 3À;ˉEüt ‹ UüRhÀt Qÿ ‹Eü9] W …aÿ ;Èž¹
t ‹ j PÿQ Ž, èëüÿÿ M è*ìÿÿh‰ E ÿ5´Ç Pè¡ûÿÿƒÄ ;ÉE ‰]ø|,‹†¤
UøRP‹ ÿQ ;ÉE | 9]øt S M ÿuøè ýÿÿ…Àu M è²ëÿÿ‹Eü_;Ãt ‹ PÿQ ‹E ^[ÉÂ
‹Fp ~pSSWÿ ÿu ÿ Üp ‰Eô‹†¤ ÿuô‹ PÿQ ÿuô‰E ÿ Àp ‹ Sÿ¶¤ Wÿ ë¡U‹ìÿu
¹pu ÿu ÿu ÿu ÿu è ] U‹ìƒì S‹Ù3ÀV9C WtJƒ{ ‰Eô „ž ƒeü ƒ} Ž ‹E ‹M
+ȉE ‰Mì‹E ÿ0è ëÿÿ‹S ‰EðJxV‹C R ˆ‰Eøë’ÿu è‹r 묋u É‹>‹03Àó¦t
‹EøJƒè …Ò‰Eø| ‹H 9MðuíëÙ‹C ‹u R‹Dˆ ‹Mì‰ 1…Ò}#ÿu ‹C ÿu
‹ ÿu PÿQ(…À‰Eô} ‹Eô_^[É ÿEüƒE ‹Eü;E ŒaÿÿÿëáU‹ì‹
|u 3À…É „w‚ ÿu(‹ ÿu$ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu QÿP,]Â$ U‹ìƒ} SVW „W3 ‹E
j ´ Z‹Ê‹ø¾@Ç 3Ûó§u h0Î ÿu è! _^[]Â ‹Ê‹ø¾(Ç 3Ûó§ … 3 hHÎ
ë×V‹t$ …ö „ ó ‹D$ W3ÿ…À „|ó Pÿ Üp …À‰ „uó ‹Ç_^ U‹ìƒìTSV
E¬W‹ÙPÿ ØÀ ‹u j »ì Y3Àó§ „¯ j ¿ÜÇ Y ³ì 3Àó§t#8E u ÿs ÿ ŒÄ
…À „U ƒ»ø …H ‹ƒt j P‹ ÿQ4‹ƒü …Àtj‹ j PÿQ ƒø ‰Eø „j=N
„· ‹‹ü ƒü …Ét ƒ ‹ QÿP ‹‹ ƒ …Ét ƒ ‹ QÿP ¾ÜÇ »ì ¥¥ƒ}ø
¥¥ Œ9 ‹Ëèâ …À‰Eø Œ’ ƒe ƒ»0 ‹E ;ƒ0 ŒÅ Eô3ÿPh Î ÿu ‰}ôhèq
è× ;ljEø Œõ ‹Eô ³ü Vh€Î ‹ WPÿQ ;ljEø ŒÔ ‹ U ‰} R‹ h Î
Pÿ ‹M ;Ït ‹ ÿ[email protected]ÿP ‹E ;Çt ‹ PÿQ ‹ ‹‹8 QP‹ ÿR(;ljEø Œ‹ ‹
tÍ ‹6 Ë‹ QVÿP,;ljEø|s‹ƒÈ ‰} ;Çt ‹ U Rhèr Pÿ ‹E Uð‰}ðR‹ PÿQ
;ljEø|23À uØPh @ƒì ‰EØ‹ü‰E܉Eà‰E䥋‹ü ÿu𥋠Q¥¥ÿR ‰Eø‹E 3ÿ;Çt ‹
PÿQ ‹Eô;Çt ‹ PÿQ ƒ}ø ŒÕ ‹ƒü ƒe ³ü …Àt ‹ U RhìÇ Pÿ ‹ƒÈ ÿu
‹ PÿQ ‹E …Àt ‹ PÿQ ‹6 ‹ Qh Î ‹ Vÿ Eè3öPVVV‹Ëèí 9uø|W‹ƒü
…Àt9‹u j Y¿(Ç 3Òó§ „v ‹u j Y¿`Î 3Òó§ „a ‹ PÿQ ÿs ÿ °Ä 3ö9uø|
‹u »ì ¥¥¥¥‹E j Y¿(Ç ‹ð3Òó§ „ j ¿pÎ Y‹ð3Òó§ „ü j ¿ÈÇ
Y‹ð3Òó§ „è j ‹ðY¿`Î 3Àó§ „Ô ƒ», ³, t
jÿjÿÿ ÀÀ Pÿ 3À uØ }Èf‰EØ¥¥9Cd‰E ¥¥~.‹Ch‹M ‹ ˆ…Àt ƒì uÈ‹ü‹
¥¥¥jfj P¥ÿQ ÿE ‹E ;Cd|Ò EØPÿ àp ‹uø E¬Pÿ ÜÀ ‹Æ_^[É uØ }Èf‰EØ9Cd¥¥¥¥‰E
~.‹Ch‹M ‹ ˆ…Àt ƒì uÈ‹ü‹ ¥¥¥jfj P¥ÿQ ÿE ‹E ;Cd|Ò EØPÿ àp
3öë›j h0u j ÿs ÿ ´Ä é ÿÿÿ‹ƒh €e €eÿ …À „ ‹ U RjtPÿQ €}
„ ‹ƒÈ 3ö;Ɖuðt ‹ UðRhèr Pÿ ‹Eð
Uì‰uìR‹ PÿQ ;ƉEø| ‹ƒü ‰uô;Ætr‹ UôRh t Pÿ 9uôt_¡tÍ MØ ÃPèÌ] ‹Eô
UØVR‹ Vh6€ VPÿQ …À| Vÿuìÿ ¬Ä Vh ‘ j ÿs ÿ ´Ä ÆEÿ EØPÿ àp ‹Eô;Æt
‹ PÿQ ‹Eð;Æt ‹ PÿQ €}ÿ …ºýÿÿé=U‹ìƒìTSV EØW‹ÙPÿ ØÀ ‹Ëè›îÿÿ„À
…Ô 3ö9³ …Í ‹ƒp ;Æt ‹ Vÿs PÿQ(j _ EØPÿ ÜÀ ‹Ç_^[ÉÃl$
D鱤 ƒl$ éïãÿÿƒl$ hé ¤ U‹ì€=àq SVW „ƒ ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ ˜Å eô_^[]Â
V‹t$ W F Pÿ àÀ ‹ø…ÿt ‹Ç_^ …ötõj ‹ÎèSI ëêÿt$ ÿt$ hèÏ ÿt$
èFâÿÿ ‹D$ ƒÀ Pÿ èÀ  ÿt$ €=àq ÿt$ „ñü ÿ TÅ Â Â U‹ìÿu €=àq
ÿu ÿu „Ð) ÿ Æ ] V‹ñW F Pÿ àÀ ‹ø…ÿt ‹Ç_^Ãÿ 4p …ÀuñPPj ÿ¶„
è G ëà3À ÿt$ ‹ÁƒÁüÿt$ ÷Ø Àh`Ê #ÁPè—áÿÿ l$ Ð éý¦ U‹ìSV‹u
W3Û‹F ~ ;Ãt>‹N ;Ët ‹ QPÿR ‹N ;Ët ‹ QP‹ ÿR ‹F ;Ãt ‰^ ‹ PÿQ ‹F
;Ãt ‰^ ‹ PÿQ 9] tb9 u WhˆÐ j ShxÐ èW¢ 8] …Nž 9 t>^ Sh¨Ð ÿu èm …À|
‹ ÿ3‹ PÿQ ƒÆ Vh˜Ð ÿu èN …À| ‹?ÿ6‹ WÿP _^3À[] V‹ñÇ |Ñ ÇF
Ñ ÇF$ìÐ ÇF(ÜÐ ‹F`…Àu N è
^Ë PÿQ ëî‹A …Àt Pj ÿ øÀ Pÿ üÀ ËD$ €` ‹@8P‹ ÿQ, U‹ìQQ‹E
ƒeø ƒeü Uø‹ VRh Ð Pÿ ‹ð…ö|$‹Eø UüRÿu ‹ PÿQ ‹ð…ö| ‹Eüÿu ‹
PÿQ ‹ð‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Eø…Àt ‹ PÿQ ‹Æ^É V‹ñƒf8 ƒfƒ& …Àt
‹ Vh t Pÿ …ÿu ‹ _^ ‹ WÿP ëñƒl$ déßÞÿÿƒl$ héÕÞÿÿU‹ìƒì ƒ}
V‹ñtFÿv ÿ ¨Ä …Àu9 EðPÿv ÿ œÄ ‹Eüj +Eô™3Â+ÂP‹Eø+Eð™3Â+ÂPÿuôÿuðÿ¶”
ÿ ¤Ä 3À^É U‹ìƒì ƒ¹ V ± t3 EðPÿqPÿ œÄ ‹Eü‹ +Eô‹1™3Â+ÂP‹Eø+Eð™3Â+ÂPÿuôÿuðQÿV
3À^ÉÂ ‹D$ jûÿt$ ‹ Pÿ‘  Â V‹t$ ‹F8P‹ ÿQ …À| €f ÆF ^Â ‹D$ jÿÿt$
‹ Pÿ‘  Â l$ Ð é]¢ ‹D$ V‹ñW‹>ƒ& …Àt ‹ Vh s Pÿ …ÿu ‹ _^Â ‹
WÿP ëñU‹ìS3Û8 àq VW „Éû ÿu ÿu ÿu ÿ TÁ eô_^[]Â U‹ìV‹u ÿu Ž è
ÿÿÿ E ‹ÎPj j j ÇE èÐþÿÿ3À^] V‹ñ3À‰F ˆF ˆF ˆF ˆF ÆF ˆF ˆF
ˆF ‰F8‰F…À‰Eü æ jÿhðv Møè6¡ ‰Eüƒ}ü | ÿuøÿ׋ø‹
WP‹ ÿQ W‰Eüÿ Àp Møè§Ðÿÿ‹Eð…Àt ‹ PÿQ ‹Eô…Àt ‹ PÿQ ‹Eì…Àt
‹ PÿQ ƒ}ü Œ© ‹†À ‹Ž” QP‹ ÿ’¤ …À‰Eü Œˆ ‹†À ‹Ž”
QP‹ ÿ’¨ …À‰Eü Œg ‹†È ¾È …À …E ‹ ƒeì Uì‹ RhìÇ Pÿ Wh Õ
ÿuìè=ùÿÿ‰Eü‹Eì…Àt ‹ PÿQ ƒ}ü Œ ‹Eè…Àt ‹ PÿQ ‹Eüé9üÿÿVWj$¿
€èÞÏÿÿ‹ðY…ö „¬T ƒf F Pÿ ØÀ Ç œÑ …öt ÿt$ ‹D$ ‰F ‹ ÿt$
Vÿ ‹ø…ÿ …}T ‹Ç_^ ‹Á3ɉH ‰H ‰H ÃSV‹ñ3Û‰^,èäÿÿÿ [email protected]ÇF
‰^0‰^4ˆ^8‰^ƒ& …Àt ‹ VhHw Pÿ …ÿ …ñç ‹ _^Â U‹ìV‹ñèO
ƒx0 u èD ƒ`0 è; N QPhèq èÆýÿÿƒ} „ ç ÿu ‹ÎPÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu
è™öÿÿ^] ¸Xw ÃU‹ìQ‹E ƒeü Uü‹ Rh°s Pÿ …À| ‹Müÿu ‹ ÿP ‹Eü…Àt
‹ PÿQ É ËÁƒ` Ç ¸Ð ËD$ ‰A P‹ ÿQ  ƒl$ hé/• U‹ì E Pÿ
Èà …Àt 3À] ‹E SVW ¸ì u ¥¥‹ˆ¬ ‹] ¥¥‹u ‹} …Ét{ƒ¸ü „õË
‹ $ ‰] )U ‹M +ˆü ù  ŒóË ‹M Á  9ˆü ŒòË ‹ˆü ‰¸ щ° ‰
‰˜Ô ‰ Ì ‰¸Ð ‰°Ø ‰ˆô ƒ¸¨ …¸Ë _^3À[éDÿÿÿS‹$ VW‹|$ SW‹ñÿt$
ÿt$ è0ëÿÿƒfP ƒfT ·Ï FP‰NX‹ PÁï V‰~ÿQp_Ç ^3À[ U‹ìƒì ƒeø S‹]
V‹u W…öÆEÿ „$Ê ‹F ‹~ +F +>j 3öPWVVV‰E ÿs ÿ Ä …À „ Ê ‹E €}ÿ
‰uè‰uì‰}ð‰EôtL2À9³” t&‹ƒÌ ‹‹$ +ƒÔ +Á ø ƒü ;ù‰8 ‰ °
9³˜ …úÉ „Àt ‹K C VVPÿQdƒì uè‹ü‹ ¥¥¥S¥ÿP|‹ƒ” 3ö;Æt 9uø| ‹ “Ì
VRPÿ‘¼ ‰Eø‹ƒ˜ ;Æ …ÓÉ ‹ƒ ;Æt 9uø| ‹ Ãì VSPÿ‘¼ ‰Eø‹Eø_^[ÉÂ
U‹ìƒìHSV E¸WPÿ ØÀ ‹E ‹u 3Û+É]ü‰]ø „ô H …ÍÊ ‹†¬ ¾¬ ;à …ÅÊ
Whðw j ShXÕ èm‰ ;ÉEü ŒŽË h(t Eøÿ7PèN 9]ü ŒuË jdèTÉÿÿ‹øY;û
„‰Ê ‹Ïè­ëÿÿhüq Ç üÎ ÇG ØÎ ÇG °Î ÿ èÀ ‹Ç‹M ;à ¼Ž ‰ „TÊ
9]ü Œ Ë ‹ dÇ ÁP‹ ÿQ ‹ É ‹ Ö‹ RPÿ‘€
;ÉEü ŒñÊ ‹ ÿuø‹ Pÿ‘„ ;ÉEü ŒØÊ 9žÄ t4h t E ÿuø‰] PèŒ ‹E
;Ãt ÿ¶Ä ‹ PÿQ ‹E ;Ãt ‹ PÿQ ‹? Mà‰]à‰]ä‰]è‰]ì‹ SQWÿ ¼ ‹E
+à „ H …§É ‹=Üp hhx ÿ׋؋†¬ SP‹ ÿQS‹ Àp ÿÓhx ÿ׉Eð‹†¬
ÿuð‹ PÿQdÿuðÿÓ‹†¬ j P‹ ÿQƒ& …Àt
‹ Vÿt$ Pÿ …ÿ …Ï{ ‹ _^Â ƒl$ déu† ‹D$ ‹€ …Àt ‹ j PÿQ 3ÀÂ 4ÿÿÿ÷Ù
É#È3ÀöAH u ÿt$ ƒÁ jüè¼ëÿÿ…À| 3À V‹ñW‹FD¨ …¼µ ¨ „”¶ ƒ|$
‹F‹†€ ;à …P ‹ŽÈ †È ;Ët
‰ ‹ QÿP ‹†À ;Ãt ‹ Pÿ‘Œ ‹†À ;Ãt ‹
dÇ ÁP‹ ÿQ ‰žÀ ‹ŽÄ †Ä ;Ët ‰ ‹ QÿP ÿ¶” ¾” ÿ ÄÄ …Àt#S‹Ïèu
‹Ž¼ ¾¼ ;Ët Sèž ‹ ‰X ‹†¼ ;Ãt ‹Hh;Ët ‰Xh‹
QÿP ‹†¼ ;Ãt ‹ lÛ ÁP‹ ÿQ ‰ž¼ ‹Îè ‹†L ;Ãt
‹ PÿQ ‹†T ;Ãt ‹ PÿQ$‹† ;Ãt ‹ PÿQ ‹†8 ;Ãt1 Uü‰]ü‹ Rh(t
Pÿ ‹Eü;à „,œ ‹ j PÿQ ‹Eü;Ãt ‹ PÿQ ‹†d ;Ãt ‹ PÿQ ‹† ;Ã
… œ ‹†8 ;Ãt+ Uü‰]ü‹ Rh0z Pÿ …À|
‹EüP‹ ÿQ ‹Eü;Ãt ‹ PÿQ ‹†h ;Ãt1 Uü‰]ü‹ Rhøs Pÿ ‹Eü;Ãt ÿ¶
‹ PÿQ ‹Eü;Ãt ‹ PÿQ ‹†l ;Ãt ‹ PÿQ ‹†h ;Ãt ‰žh ‹ PÿQ ‹†l
;Ãt ‰žl ‹ PÿQ ‹†x ;Ãt ‹ SPÿQ ‹†x ;Ãt ‰žx ‹ PÿQ ‹Îè» ¹èq
è,ÍÿÿSÿ ˆÄ _^3À[É ƒl$ é.°ÿÿU‹ìƒìPSV EÜWP Eô3ÿPWh WWWhÐÚ ‹ñh €‰}ø‰}ü‰}ôèM‹
;Ç …x Müè@Œ ‹Mô;ljMü …b E°ÇE°, Pÿv ÿ DÄ ‹EÌ‹]Ô‹MЉEÜ+Ø‹E؉Mà+Á
Mô‰EäèίÿÿÿuÜ Eôhlz PèH¿ÿÿƒÄ …À|$‹EôP‰EÜè°¯ÿÿ D PÿuÜj WhŒÛ
ÿuü艋 ÿuà Eôhlz Pè ¿ÿÿƒÄ …À|$‹EôP‰EÜèt¯ÿÿ D PÿuÜj Wh
Û ÿuüèM‹ S»lz EôSPèѾÿÿƒÄ …À|$‹EôP‰EÜè9¯ÿÿ D PÿuÜj Wh”Û ÿuüè ‹ ÿuä EôSP虾ÿÿƒÄ
…À|$‹]ôSè ¯ÿÿ D PSj Wh Û ÿuüèߊ »lz 3Àƒ}¸ ”ÀP EôSPèZ¾ÿÿƒÄ …À|
‹]ôSèÅ®ÿÿ D PSj WhˆÜ ÿuüè Š Môè~®ÿÿ9}üt ÿuüÿ À ‰}ü‹Î躸ÿÿ„Àul
E܉}ôP EôPWh WWWh Ð h €èŽ‰ ;Çu4 Müè…Š ‹Mô;ljMüu”3À9¾ j •À‰EÜ
EÜPj Wh°Û Qè!Š 9}üt ÿuüÿ À ‰}ü‹†D ;Ç „- UôÇEô2 ‹ RPÿQ`‹†h ÿuô‹
j PÿQ,‹ Üp ;ljEø‰}è|Hhæÿÿƒø „w’ h˜â Sh è%æÿÿƒø „^’ Mð‹F
Q MøQSh SSSPh €‰]øèA{ ;à …ë‘ W Môè  ÿÿ3À3ÿë ;~ ’ ‹N 9 ¹u G;Ã|S;~
}NëãW Eôht Pè]¯ÿÿƒÄ ;Ã|Þ;~ Þ‘ ‹F ‹ ¸‹ ‹EôS‰Eðè´Ÿÿÿ D PSj
j ÿuðÿuøè { 3Ûë¨ MôèjŸÿÿ9]ø_t ÿuøÿ À ‹Eü^[ÉÃV‹ñ‹F Ç â …Àt
PèUŸÿÿƒf Yƒf ƒf ^ÃV‹ñ‹F Ç ¬Þ …À …6û ƒf ƒf ^ÃV‹ñ¹èq Ç ÌÞ
ÇF èÕ»ÿÿ‹Îè öD$ t VèúžÿÿY‹Æ^Â ‹A …Àt ‹ PÿQ ÃV‹ñ‹F Ç °Þ
…À …=ú ƒf ƒf ^ÃV‹ñ N Ç øá è ‹F …À …àÌ N è˼ÿÿ^ÃV‹ñ Žì
Ç â è( Ž è Ž è N4è
N è ¼ÿÿ^ÃV‹ñÇ Hâ èU ŽØ è1 ŽÈ èD Ž¸ èW Ž¨ èj Ž˜ èA Žˆ èr ‹F
Ç ôÛ …À …,Ö ^ÃSUV‹ñW3í3ÿ9®à $Ö ‹† ‹ ä ;Å ƒÖ Žˆ è¦ãÿÿ
Ž˜ è›ãÿÿ Ž¨ è ãÿÿ Ž¸ è…ãÿÿ ŽÈ èzãÿÿ ŽØ èoãÿÿ‹F €¦t ;ʼn®€
‰®„ ‰®x ‰®| …LÖ ‹F ;Å …IÖ ƒŽl ÿ¹ 3À ~ džh @ €‰n ‰n ‰®X
‰® ‰®p ‰®` ‰®d ó«_^][ÃV‹ñ‹F Ç â …À …oý ƒf ƒf ^ÃV‹ñ‹F
Ç `â …À … ý ƒf ƒf ^ÃV‹ñ‹F Ç lâ …À …šü ƒf ƒf ^ÃV‹ñ‹F
Ç dâ …À …Œü ƒf ƒf ^ÃV‹ñ‹F Ç hâ …À …Nü ƒf ƒf ^ÃV‹ñè öD$
t VèpœÿÿY‹Æ^ V‹ñ¹èq Ç XÔ ÇF àÓ ÇF$ÈÓ ÇF(¸Ó ÇFd¤Ó ÇFlˆÓ ÇFp„Ó
dž€ `Ó Ç†„ HÓ Ç†ˆ Ó ÇF, èθÿÿ‹Îè( ^ÃU‹ìÿu €=àq ÿu
ÿu ÿu „ÙÁ ÿ ÈÅ ] V‹ñW ¾, ‹Ï茬ÿÿ‹Ïèëúÿÿ‹†È …À …iš ‹†Ä …Àt ‹ PÿQ ‹†À
…Àt ‹ PÿQ ‹†¬ …À …Fš ‹†¨ …À …Cš ‹†¤ …À …@š ‹† 
…À …=š ‹†œ …À …:š ‹Î Fp÷Ù É#Èè ‹Î Fd÷Ù É#Èè2 ‹Îè
¹ÿÿ_^ÃV‹ñ‹F …À … š ‹F …À …
š ‹v …öt ‹ VÿP ^ÃÇ ¸Ð V‹ñ‹F …Àt
‹ PÿQ ƒf ^ÃV‹ñ‹ …À …$÷ ^Ë …Àt Pj ÿ øÀ Pÿ üÀ ÃS‹ÙV‹s …öt/‹C
…Àt(W‹øë öG …éð ƒÆ ƒÇ f>ÿÿt ëçÿs 耚ÿÿY_‹Ëè ^[ÃV‹ñ‹
…Àt Pÿ ðÆ ƒ& Yƒf ƒf ^ÃV‹ñ÷Ù F Ç œÑ É#ÈÇ ƒÁ Qÿ ÜÀ öD$ t Vè’šÿÿY‹Æ^Â
Ç à A ÇA$¸á ÷Ù ÉÇ #ȃÁ Qÿ ÜÀ ÃVW‹ù‹·è …öt ‹Îè VèÞ™ÿÿYWè)
_^ÃV‹ñW‹=ðÆ ‹ …À … 2 ‹F …À … 2 ƒf _^ÃSV‹t$ 3Û;ó „† UW‹~
;ût*ë ‹G ;Ãu S‰_ ÿW ƒ>d „n ƒÇ$9 t
ëà‹ PÿQ ëß‹=ÜÀ F Pÿ× F4Pÿ× FLPÿ׋¾€ ;ût ë ‹o Wè>™ÿÿ;ëY‹ýt
ÿw ÿ ëé9^ …! _3À]^[Â V‹t$ ‹F …Àt ‹ PÿQ ‹N ƒf …Ét j è ƒf ^Â SŠ$
V‹ñöà „Wz ‹FüW ~ü @H 4Žx U h ë Mt ÿvôƒî ÿ Àp ëï]öà t W讘ÿÿY‹Ç_^[Â
¸Àx Ç Àx (Û ÷Ø À%Äx ƒÀ Pÿ ÜÀ ùp V‹ñƒ~ Ç â … ! ‹v …ö …¹!
^ùX| V‹ñ‹Æ÷Ø Žè Ç tâ À#ÁÇ pâ Ç 8â ƒÀ Pÿ ÜÀ ‹Îè¿ùÿÿ^Ãö
Ð …n½ € Ð ¹T| éí—ÿÿ¹à{ V‹ñ N Ç (â è
Ç 8â ƒÆ Vÿ ÜÀ ^ÃV‹ñ‹F Ç 4â …À …µ¶ ƒf ƒf ^ù | V‹ñW ~4Ç
® ÿu ÿu
ÿ |Å eô_^[] ƒl$ hé ^ ÿt$ ÿt$ è  ƒ|$ „YÇ V‹t$ ÿt$ Ž€ è ²ÿÿ N|ÿt$
èK³ÿÿ3À^ VW‹|$ ‹ñWÿt$ ÿt$ ÿt$ èd±ÿÿ‹ j VÿPHÇ _3À^ U‹ìƒì
‹E V‹u W3ÿ;Çu EàPÿv ÿ œÄ Eà‹Nl;Ït’‹P ‰}ð+ ‰}ôW‰Uø‹P +P ‰Uü‹ UðRQÿ
¼ ‹ø‹Ç_^É ƒl$ é;] U‹ìƒì$VW3ÿ9} „7 ‹u ÇEü @ €9~x „† ÿu M è„
f‰}ì ~p‹Ïè‘ …À „ €} ‹=àp S …‹ ÿu ‹Îèî „À
„y ÿu ÿ Üp ‹Ø…Ût Mì‹vxQ Mì‹ Q MìQ MìQSVÿP,‰EüSÿ Àp EìPÿ× M
èO [‹Eü_^É V‹ñè ÿÿ‹Îèö ÿÿ‹D$ ‰ ‹Æ^ U‹ìƒì SV‹ñW» ¿ €ƒ>ÿuVƒeø
ƒeü ShT‚ W Mü褠ÿÿ…Àu, EôÇEô P EøPj j [email protected]‚ ÿuüè, ÿÿƒ}ø t Ç ƒ}ü
t ÿuüÿ À j X9 …š– _^[ÉÃU‹ìS3Û8™Š t=9] „t ÿu M èCÿÿÿSj? M è>;Ã|!Ph0Ý
M è– ;Ã| M è_ ° [] Sj h°‚ M è{ …ÀtÝéí SV‹ñƒËÿWƒ>t*‹|$ …ÿ|”
ËŠ ‹ ÿt$ xPÿ Ç Y…ÀYt + Ñø‹Ø_‹Ã^[ ƒ! 鸎ÿÿV‹ñèÓŽÿÿ‹Æ^ÃV‹ñÿt$
è ‹Æ^ V‹ñƒ& è Žÿÿ‹D$ ‰ ^ V‹ñ N è Žÿÿ N è•Žÿÿ N è
ŽÿÿÇ (Ý ‹Æ^ÃV‹ñW‹F ~ …ÀÇ (Ý …™ ‹F N …À …È™ è5Žÿÿ‹Ïè.Žÿÿ
N è&Žÿÿ_^Ãj X ‹D$ ‹@8P‹ ÿQ  U‹ì ì SVÿu ‹u Vè˯ÿÿ‰Eô‹Fx3Û;Ã
„* Uü‰]ü‹ Rhèr Pÿ 9]ü „ W M è ÿÿÿ‹Eü U ‰] R‹ PÿQ 9] „Ø
¿ …ô÷ÿÿWPÿu èâ …ô÷ÿÿ M PèÚþÿÿ‹M ;Ë „â 3Àf9 •À‹5 à :Ãt+Sh˜„
M 輞ÿÿ…Àu j ÿÖPjöÿu èà ‰] f‰ ô÷ÿÿj ÿu ÿ ,Ä ;ÉEøtZ …ô÷ÿÿWPÿu
èi …ô÷ÿÿ M Pèaþÿÿ‹M ;Ë „p 3Àf9 •À:Ãt$Sh˜„ M èIžÿÿ…Àu
j ÿÖPjöÿuøèP ‰] M è þÿÿ‹Eü_;Ãt ‹ PÿQ ‹Eô^[ÉÂ U‹ìQS3Û8
àq VW „!¢ ÿu ÿu ÿu ÿt6ƒ|$
t/‹|$ …ÿ|’~ èñþÿÿ;ø ‹ ÿt$ xPÿ ìÆ Y…ÀYt + Ñø‹Ø_‹Ã^[ l$ ˆ
U‹ìÿu ÿu ÿu ÿu ÿu è ]Â U‹ìj ‹E ÿu ÿu ÿu ÿu j ÿp ÿ Ä 3À]Â ‹D$ V‹ñ…ÀfÇ
‰F t ‹ PÿQ ‹Æ^ ÿt$ è  ‹D$ j ÿp ÿ ¬Ä 3À V‹ñÿv ÿ tÄ …Àt
Æ” j j ÿ6ÿ Ä ÿ6ÿ °Ä ^ÃU‹ìQQV3öW EøVPV‰uøèç ‹ø;þ ŒÊ ‹=xp S Eü»
Î PSVj h0Þ ‰uüÿ×…À| ‹EøVVV‹ h4ƒ h0Þ ÿuüPÿQ ‹Eü;Æt ‰uü‹ PÿQ
EüPSVj h Þ ÿ×…À| ‹EøVVV‹ h(ƒ h Þ ÿuüPÿQ ‹Eü;Æt ‰uü‹ PÿQ EüPSV»
Þ j Sÿ׋ø;þ| ‹EøVVV‹ h ƒ SÿuüPÿQ ‹øÿuøè’ ‹Eü[;Æt ‹ PÿQ ‹Eø;Æt
‹ PÿQ ‹Ç_^ÉÃÿ%lq U‹ì ì SVWj Y¾ „ ½xþÿÿj ó¥f¥Y¾äƒ } j ó¥Y¾ˆƒ
½àþÿÿó¥f¥3ö3ÿ9u ‰uø‰uü „h~ ö ¸„ u3€
¸„ hÈx ‰5Äx ÿ ØÀ hæ„ Ç Àx (Û ‰5äx è›òÿÿY Eü» PS E VPh €Ç
àx œ èH…ÿÿ;Æ … ~ EøPS …xþÿÿVPh €è)…ÿÿ;Æ … ~ ‰uð»Xƒ ë#;Æuv
…}ÿÿƒl$ HéY>ƒ|$ t
‹D$ ÿt$ ˆœ è?žÿÿ3À U‹ìS‹] VW‹} SWèý ÿÿ…À‰E Œ± ‹ wxVhÍ
Sÿ …À Œ› ‹ ƒe U ‹ RhìÇ Pÿ …À‰E |sƒ t _tuJj èF}ÿÿ‹ðY…ö „“ü
ƒf ƒf hüq Ç Í ÿ èÀ …ö „yü ƒ} |1‹ Sht’‹|$ …ÿ| ²x ÿt$ ‹ ÿt$ xPÿ ÜÆ ƒÄ ‹Ø_‹Ã^[Â
V3ö95 † u(hÐ… ÿ 8 ;Æt h´… Pÿ ôÀ £ † 95 † t ÿ † ‹ðf‹Æ^ÃU‹ì€=àq
SVW „‰Å ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ Á eô_^[] ¸À„ ÃU‹ìƒì$S Eì‹ÙPÿs ÿ „Ä
¸ ƒÿÿ9Eìth9EðtcV EÜWPÿs ÿ œÄ ‹Eô‹K8+EìƒMüÿ™‹ð‹Eø+Eð3ò+ò™‹ø+uä3ú C8+ú Uü+}èRPÿQLfƒ}üÿ …ol Æ¥ ‹E
Ç ‰x ‰p _^3À[É U‹ìV‹u …ö „5Ì ‹M ° ˆE ‹‰0 …Ét ‹ U Rj_QÿP
ŠE öØ Àf‰ 3À^] U‹ìƒìTƒeð ƒeø SV¾ ‹ÙVhÐÚ h € Mø‰]ôèÍ‹ÿÿ…À
…4½ W MüèôzÿÿVhŒÛ ÿuø MüèÅP …À Œ ½ ÿuü‹=øÆ ÿ×Y‰EìVh Û
ÿuø Müè P …À ŒÙ¼ ÿuüÿ×Y‹ØVh”Û ÿuø Müè|P …À Œµ¼ ÿuüÿ×Y‰EèVh Û
ÿuø MüèZP …À‰Eð Œ ¼ ÿuüÿ׋ð‹E ƒøÿYÇE¬, …” E¬P‹Eôÿp ÿ DÄ
‹Eì‹Mèƒe° ó ȉuä uØ }ȉE؉]܉MàƒÈÿ¥¥¥¥‰E¸‰E¼‰EÀ‰EÄ EØj PèN …À „ ¼ ‹uôÿv ÿ ¨Ä …Àu
E¬Pÿv ÿ $Ä Müè´yÿÿ_ƒ}ø ^[t ÿuøÿ À ‹EðÉ ‰E´étÿÿÿVWè …À „—_
ÿt$ ÿt$ ÿ è… _^ S3Û9 ü… VWt 3À9 ð… •À_^[Ãè™2 h¤… £ † èçN
‹ø;û „Î^ ‹5ôÀ h … WÿÖ;Ã£à… „³^ h|… WÿÖ;Ã£ä… „ž^ hl…
WÿÖ;Ã£è… „‰^ hX… WÿÖ;Ã£ì… „t^ hD… WÿÖ;ãô… „_^ h0… WÿÖ;ãø…
„J^ 9 † „4^ h … WÿÖ;Ã£ð… „)^ j X£ü… é,ÿÿÿ‹D$ ‹@ …À „‡Î
ÿt$ ‹ ÿt$ ÿt$ Pÿ[email protected] ¸ @ €Â l$ Ì é¡N QPhèq è©¢ÿÿƒ} u ÇE Vÿu ‹ÎPÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu èy›ÿÿ^]Â
ö ì† t ¸x† À ì† Wj ÿ à £˜† 3À£œ† £¤†
£¨† £¬† f£¸† f¡è† j f£º† Y3À¿¼† Ç  † † Ç °† Ç ´†
ó«_ë ‹D$ V‹ñƒ ¹ † è €=† …åd 3À^ V‹ñ€>u F Pè
…À •ÀˆF Æ ^ÃU‹ìƒì4¡ä† Sƒøÿ …¤ V3ÛW‰ ä† èþóÿÿj f;Ãf£ê†
_ „¯ ·À MÌj QjXPè ôÿÿ…Àt öEÛ …… 9 ä† …L‘ SSè±E PSSSSSSSShÔ†
Sèášÿÿ‹ðVÿ ÄÄ …Àt jìVè|Œÿÿ© @ …3‘ Vÿ ˜Ä ¡ä† _^[É öAD
„†* ‹A;|$ …ÆÄ _ƒúÿ^ „ÏÄ ‹A
‹  V‹ñW‹F ‹N ;Áu$…É …”Ä j _‹ÇÁà Pÿ6ÿ ôÆ Y…ÀYt ‰~ ‰
ÿF ‹F ‹ D ü…Àt ‹L$ ‹ ‰ j X_^Â V‹ñW‹F ‹N ;Áu$…É …ÇÄ j _‹ÇÁà
Pÿ6ÿ ôÆ Y…ÀYt&‰~ ‰ ÿF ‹F ‹ DÁø…Àt ‹L$ ‹ ‰ ‹I ‰H j X_^Â
U‹ìƒì V‹ñ UøW‹†h ÇEø2 Rj ‹ PÿQ ‹ø…ÿ| ‹†D ÿuø‹ PÿQd€eÿ
S‹ Üp …ÿ|G‹†h UÿRj ‹ PÿQ ‹ø…ÿ|/ht
jÿjÿÿ ÀÀ Pÿ ‹Ç_^ U‹ìjÿh ë hô® d¡ Pd‰% ƒìhSVW‰eè3Û‰]üj
ÿ dÆ Yƒ ÐŒ ÿƒ
À‚ ÿÿ hÆ ‹ ÈŒ ‰ ÿ lÆ ‹
ÄŒ ‰ ¡pÆ ‹ £ÌŒ è#œÿÿ9 ä‹ „pø è´ hT‡ hP‡ è½ ¡ÀŒ ‰E”
E”Pÿ5¼Œ EœP E P E Pÿ |Æ hL‡ hð† èŠ ƒÄ$¡€Æ ‹0‰uŒ€>” …$ø ë
“t Š :Ãt
‰~ ‰~ ‰~ ‰~
‰~ ‰~ ‰~ ‰~ ÇF$ ‰~(‰~,èÊfÿÿ N4èÂfÿÿ N8èºfÿÿ Nd „ƒÜ ƒÇ$9 t ëé3À_^[ U‹ì€=àq SVW „ýt ÿu ÿu ÿu ÿ 4Â
eô_^[]Â U‹ìS3Û8 àq VW „xt ÿu ÿu è
eô_^[]Â ÿ%¸q U‹ìS3Û8 àq VW „ös ÿu ÿu ÿu ÿu è
eô_^[]Â ÿ%Àq U‹ìS3Û8 àq VW „)¤ ÿu ÿu ÿu ÿu è
eô_^[] ÿ%°q U‹ìƒì,SV‹ÙW3ÿ K4‰}ü‰;‰{ ‰{ ‰{ ‰{ ‰{ ‰{ ‰{ ‰{ ÇC$ è}ÿÿ
K0èuÿÿ Kh(ˆ Sÿ ôÀ ;Çt’ÿv ÿÐ…Àt
h ˆ è©Ýÿÿ;lj†˜ t dž” Sÿ ðÀ €¾× t ‹Îè«uÿÿhä‡
ètÝÿÿh å ‰†Ü èdÝÿÿh¼‡ ‰†ä èTÝÿÿ‰† ‹†h Uÿ‹ RjsPÿQ €}ÿ
t M°è Žÿÿ9}¼t Wÿv ÿU¼Æ† hÈã è ÝÿÿWh ‘ j ‰†è ÿv ÿ ´Ä 9}´ÇE°ôÛ
t ÿu´ÿ ðÀ ‰}´9}øt ÿuøÿ À ‰}ø‹Eè;Çt ‹ PÿQ 3ö Mäè»Hÿÿ‹Æ_^[É U‹ìQQƒeü
ƒeø V EüWPhˆê j j ‹ùh ê è• ‹ð…ö|8 EøPh â hpÍ Wèƒ& …Àt ‹ Vh u Pÿ …ÿ
…º  ‹ _^ ƒl$ éŠQÿÿV‹ñWV‹ ÿP P N èûrÿÿÿv ‹|$ jüWèÜcÿÿ…Àt
j ‰F ‰~ X_^ V‹ñWVh, N èÈrÿÿÿv ‹|$ jüWè©cÿÿ…Àt j ‰F ‰>X_^Â
U‹ìƒì V‹ñƒ¾À …†>‹E ^Ç 3ÀÉ U‹ì ì” Wj$Y3À ½pÿÿÿó« …lÿÿÿÇ…lÿÿÿ”
Pÿ ÈÁ 3Àƒ½|ÿÿÿ _ ”ÀÉÃU‹ìƒì Vj ‹ñX Môj QPjB‰Eôè* …Àt ‹Eøƒà
‰†Ü jìÿv èÝbÿÿÁè ƒà j*‰† è ‰† ^ÉÃè±Ìÿÿ…À „ì+ ÿt$
ÿ à… Â U‹ìƒì S3Û9 ˜r V‹ñ … k èDPÿÿ„À … k ¡ r ;à …¦j 3É:Ë
…ûj 8ž ui9 Èr …•j h h Ð h € Mü‰]üèŽVÿÿ;É]ôu. Eø‰]ðP EôP EðPSh°Û ÇEø ÿuüè Fÿÿƒ}ô
„Šj 9]üt ÿuüÿ À 2À^[ÉÃl$ DéóŠÿÿƒl$ ééŠÿÿ‹D$ ‹@ …À „m› ÿt$ ‹
PÿQH U‹ì‹E ‹@ …À „ › ÿu ‹ ÿu ÿu ÿu PÿQ‹Ç_^ ‹ PÿQ ëïQ=L$ r éf +È‹Ä… ‹á‹ ‹@ PËD$ V‹0 t$ ÿP ÿt$ ÿt$
PVè$>ÿÿ^ ¸ˆÈ ËD$ VÿH ‹p …öt ‹Æ^ Hà…Étó‹ j ÿP ëê3À U‹ìQ¡dÇ
ƒeü SV‹u Uü ÆWRhèÈ ‹ Pÿ ‹Ø…Û|-‹~H…ÿt&‹ ‹ ‹]üV‰U ÿ ¸ P‹E ÿu j Sj ÿu
WÿP,‹Ø‹Eü…Àt ‹ PÿQ _‹Ã^[É ‹D$ ƒÀ  V‹t$ ‹F8P‹ ÿQ …À|
ÆF ^ ‹D$ jüÿt$ ‹ Pÿ‘   U‹ìƒ} S‹Ùt
‹E [ƒ 3À] VWÿ ¼Ä P ³Ð ÿs ‰ ÿ ÀÄ …À „ * j »ì Y¾ÈÇ 3Àó§_^u»éý)
ƒ=s ÿVW‹=¼À j ^t$95 s u ÿt$ j j è0 ‹ð…ö …ŸG _^ hÌÉ j j è …À
„xG P‰5 s ÿ×ë»U‹ìS3Û8 àq VW „ — ÿu ÿu ÿu ÿ  Á eô_^[] U‹ìƒì0S‹ÙW3ÿ‹ƒt
WP‹ ÿQ4 Eü‰}üPhPÊ j [email protected]Ê è{ýÿÿ;lj}ø Œê ‹Eüf } á Uø‹ RP …é ÿQ ;Ç
ŒÉ 9}ø „À EÐPÿ ØÀ ‹Eü U ‰} R‹ PÿQ ;ÇÇEèØÇ ‰}ì‰}ð‰}ô|
9} ~ ÿu Mèèc V3ö9} ~&;Ç|c;uð| F ‰Eð‹Uì‹Eü‹ ²RVPÿQ F;u |Ú;Ç|=9} t89}ðj ^ Ž   ‹Eìÿ³h
‹ Pè² 9}ð ŽúŸ ¶ÀVPÿu ‹Ëÿuìèg Mèè
EÐPÿ ÜÀ ^‹Eü;Ç_[t ‹ PÿQ 3ÀÉÂ ÿQ é ÿÿÿU‹ìVW3ÿ9} u!‹E j ^;Æt
ƒø t2ƒø „PÞ ƒø=„cÞ 3À_^] E ƒÁ´P‰u ÿu ÿu Vè[Ëÿÿë E ƒÁ´P‰u
ÿu ÿu j èK]ÿÿ‹M 9} ‰ t¿‹Æë½U‹ìƒ} u j ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu è‚Iÿÿ…Àu 3À]Â
j Xë÷‹D$ ‹€ P‹ ÿQ  ‹D$ ‹€ P‹ ÿQ  l$ Ø ëã l$ Ø ëƃl$ éD;ÿÿU‹ì‹E
V3ö90t ÿu P‹E ƒÀ h`Ê Pè$:ÿÿ‹ð‹Æ^] 9p uÝ x À uÔ x FuË‹M ;Î „âó ‹E
‰ P‹ ÿQ ëÊU‹ìV‹u ÿu ‹† ÿu ‹ Pÿ …À| ^] ‹
dÊ Î;Ž tëÿu ÿu h`Ê Vèª9ÿÿëØ‹L$ (ÿÿÿ÷Ù É#ȸ @ €öAI …Üä ‹T$
…Òt ‹AP‰ ÷Ø À% ÿ ÿÿ €Â U‹ìƒ} u j ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu è …Àu 3À] j
Xë÷U‹ìQQƒ} SVWj ‰Mø^‰uü …ñ ‹E ‹} ‹] ƒø „è ƒø „þ ƒø
„ ƒø „ ƒø „ ý ƒø „ ý º ; „¦ý ƒø „Žý º ; „ ý B; „‡ý
º ; „zý ƒÂ ; „oý º ; „bý B; „Yý º ; „Lý B; „Cý º ;Â
„6ý ƒÂ ; „+ý º ; „ ý B; „ ý j WSÿu Pÿu è Gÿÿ…Àud3À_^[ÉÂ
Eü‰uüPSÿu j èö5ÿÿƒ}ü ‰ uAéïü Eü‰uüPSÿu j è. ëß Eü‰uüPSÿu j
èʧÿÿëË Eü‰uüPSÿu j è¡wÿÿë·‹ÆëšU‹ìƒìD‹E V3ö!uü…Àu A UüRP‹ ÿQ ‹ð…ö|*
E¼Pÿuüÿ xÄ Pèj5ÿÿƒ} u …ö| E¼Pÿuüÿ |Ä 3À^ÉÂ U‹ì‹U 3À;Ð
„Ee ‹M ;È „:e 9E „1e 9E „(e 9E „ e SV‹u Wÿu ‰ ‰ ‹F8ÿu ‹8ÿu
QRPÿW ‹Ø…Û| ‹=øà F Pÿu ÿ׃Æ(Vÿu ÿ×_‹Ã^[] U‹ì‹E S3ÛV;à „ k
‹M ;Ë „ k 9] „ýj 9] „ôj ‹u ;ó „éj ‰ W‹} ‰ ¡ŒÈ Qh É ‹T8à
D8àPÿ ¡ŒÈ ÿu ‹L8à D8àhøÈ Pÿ F Ç ‰^ ‰^ ‰^ ‰ ‹ PWÿQ ‹5øà ƒÇ
Wÿu ÿÖWÿu ÿÖ3À_^[]Â ‹D$ ‹HuÓ‹F ;Ã~¥9F u ‹u 8ž  t•‹ Vÿ À „Àu
‹ M QV‰] ÿP 9] t ÿu ‹ Vÿ ° ‹¶œ ;ó „ÿÿÿ‹ SSSh3€ SVÿP éHÿÿÿƒèq
„-ÿÿÿ-‰ t{HHt:ƒè …+ÿÿÿƒ~ …0² ‹6fƒ~ …;ÿÿÿf>@ …0ÿÿÿhXÌ è
óÿÿéúþÿÿƒ~ …ÿ± ‹u 8ž  u ‹ Vÿ À „À „µ± 8ž‰ †‰ „Âþÿÿéű
ƒ~ …± ‹ fƒx` …Íþÿÿ¹ @ f9HP …¾þÿÿ[email protected] …´þÿÿf9H0 …ªþÿÿf9H
… þÿÿf9H …–þÿÿf 8 @ …‹þÿÿ‹} 8Ÿˆ …Uþÿÿ8Ÿ‰ …Iþÿÿh(Ì è`òÿÿ‹
‰] ‹@h;à „/þÿÿ‹ U RhÍ Pÿ ;ÉEü|u M 裡ÿÿ‹ f‰]ìf‰]Ü‹@Xf‹ fƒù
… ± ÿp M 芡ÿÿ8Ÿ” „ ± MÌè ¡ÿÿÿu ‹Ïè® ÿÿ„À „A± MÌ訡ÿÿ‹5àp
EÜPÿÖ EìPÿÖ M è.¡ÿÿ‹E ;Ã „šýÿÿ‹ PÿQ é ýÿÿV‹t$ WÿN ‹~ …ÿt ‹Ç_^Â
…ötõhüq Ç Í ÇF ÿ àÀ Vè¶/ÿÿYëÔU‹ìQƒeü ƒ} SVW‹Ù „o( ‹E …À} ÿu èŸ/ÿÿ
p ‹ËVè/ ‹ø…ÿ „U( Vÿu Wè7 …À „O( ‹ËèH/ÿÿ‰;‹Eü_^[ÉÂ ‹D$
ÀPè  ÿt$ èA/ÿÿY U‹ì€=àq SVW „·O ÿu ÿu ÿu ÿ tÁ _^[] U‹ìQSV‹u
3Û;óˆ]ÿˆ]þtC9] t>M èø.ÿÿjÿ M ÿu è,ÿÿÿ‹ MÿQjdVÿP ‹ MþQjcVÿP 8]ÿ
… M èŸ.ÿÿŠEÿ^[É VW‹ù‹‡Ð ·Ð …Àt0;G t+Pÿ ÄÄ …Àt ÿ6ÿ tÄ
…Àt ‹6…öt Vÿ ÈÄ _3À^ ‹‡” ‹¿ü …ÿ‰ tÚéF V‹ñ‹ …Àt
‹ PÿQ0‹6…öt ‹ VÿP ^Ã é – … =sìé îÿÿV‹ñ‹N Ç ØÇ …Ét j
è ƒf ƒf ƒf ^ÃSŠ$ V‹ñöà „$Œ ‹FüW ~ü 4†Hx U h ÿvüƒî ÿ Àp Muñ]öÃ
t Wèº-ÿÿY‹Ç_^[ U‹ìS‹] VW…Û‹ñ „¢ Pè—-ÿÿ…ÀY „Y ‰ P Cÿ…À|
H 3À‹úó«‰U 3ÿ9} „? ƒ~ ? ‹N …É …] ‹E ‰^ ‰F 3À_^[] U‹ìƒì
SV‹ñW3ÿ‹†(ÿÿSèO(ÿÿY;~ % ‹F ƒ$¸ 3Û;û
j è3(ÿÿY;Ã_ „>‹Èè((ÿÿ9^ j Y Ž2 ‹V ‰ 9^ Ž, ‹F 9 t 9^ Ž$ ‹F jÿÿu
‹ è0øÿÿ‹Eô;Ãt ‹ PÿQ ‹Eð;Ãt ‹ PÿQ ‹Eø^[É U‹ìƒì S‹ÙV‰]ð‹C
…À Œâ s P‹Îèk …À‰Eô ŒY ƒ~ ÇF ‹K W‹~ 3ÀÁá ‹Ñh Áé ó«‹Êƒá
óª‹C 3ÿPh € Mü‰}üè$8ÿÿ…À …ÿ MøèL’ÿÿ MìèD’ÿÿ9{ ŽÖ ëx…ÀY
„j ‹Èè)’ÿÿ;~ }o‹N ‹ßÁã ‰ ;~ Q ‹F ƒ´ …ÿt¡ s ‰}ô…À …Ï´
…Ûu&‹V …Òt ‹N …É …È´ ÿuðWÿ ôÀ ‹Ø…Û „î´ ‹E ‰ ¡ s …À
… µ ‹Ã_^[ÉÂ %ÿÿ ë ¡ s …À …ç³ ÿuèÿ `Á ‹ø…ÿ „ë³ Wÿv ÿ |Á
;Ç „E´ ƒ~ „hÿÿÿé ´ ƒ|$ ”ÀˆA83À U‹ìQS3Û8 àq VW „µJ ÿu(ÿu$ÿu ÿu
ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ À eð_^[ÉÂ$ U‹ìS3Û8 àq VW „ B ÿu ÿ Á eô_^[]Â U‹ìV‹u
Wj Y¿ìÇ 3Àó§t”‹u j Y¿°x 3Àó§t ‹E ƒ ¸ @ €_^] ‹M ‹E P‰ ‹
ÿQ 3Àëè‹D$ ÿ@ ‹@ Â ‹D$ ÿH ‹@ Â U‹ìQQS3Û8 àq VW „ P ÿu ÿu ÿu
ÿu ÿu ÿu ÿ À eì_^[É V‹ñ3À‹ …É …­e ^Ãl$ éEäÿÿÿt$ ¹˜x è
 U‹ìQ‹E SV‹ñW3ÿ‰F EüPh È j Wh È ‰}üècãÿÿ‹Ø;ß Œ ƒ ‹Eü
V RW‹ PÿQ ‹Ø;ß Œ…ƒ ‹Îè ‹Ø;ß Œtƒ ‹Eü;Çt ‹ PÿQ _‹Ã^[É U‹ìƒì
SVW‹ñh y ¿ @ €è„þÿÿ‹Ø…Ût hèx Sÿ ôÀ …Àth MôQÿЋø…ÿ|
EøPj ÿ Œp …À|C‹ MüQhìÇ Vÿ ‹ø…ÿ|&ƒ}ü t ‹EøƒÆ Vÿuô‹ ÿuüj PÿQ ‹ø‹EüP‹
ÿQ ‹EøP‹ ÿQ ‹EôP‹ ÿQ Sÿ ðÀ ‹Ç_^[Éà l$ ˆ ÿt$ è  ‹D$ j ÿp
ÿ ¬Ä 3À U‹ìƒìX‹E S3ÛV;ÃWÇEø @ € … ‹E -3€ …
‹u ‹†€ ;Ã[email protected] U ‰] ‹ Rhèr Pÿ ‹E U ‰] R‹ PÿQ ;ÉEø| j ÿu ÿ
¬Ä ‹E ;Ãt ‹ PÿQ ‹†´ ;Ãt ‹ PÿQ j ÿv¼ÿ TÄ ‹Eø_^[É U‹ì‹M
SV é € W¸ @ € „åW ƒé „ËW ƒé tiƒé t ƒéM „™W _^[] ‹} 3Û¾
@ €8_ ‹Ætè‹O ;Ëtá‹ j Qÿ ü ;Ã|Ò‹M ‹Æ;ËtÉfƒ9
uËI ;Ët¼‹Gœ wœQVÿP0ÆG ‹ VÿP ë>‹u 3Û8^ t4‹Nœ FœPÿQ ‹F ;Ãt
‹ SSSh3€ SPÿQ ‹F ;Ãt ‹ SPÿ‘ü ˆ^ 3Àé`ÿÿÿ‹D$ …À
„×V ‹T$ …Òv ‹ é € „ËV ƒé „ÂV ƒÀ Juã3À ‹D$ …À „ò¦
ƒ` Ç@ ‡ 3À U‹ìSV‹u V‹ ÿ À Š] „Ût „À …‡¦ €¾  u „Ûu
„À „|¦ ˆž  3À^[] ‹D$ Š@  ‹D$ …Àt ƒ j X ‹D$ ‹@8P‹ ÿQDÂ
j X U‹ìƒì S3ÛW‹=È ‰]üè© …À „› 9] …2 EüSPSj SSSÿ5$È h €è
ûÿÿ…Àuq EøÇE P EôP E PSWÇEø ÿuüè3 ÿÿ…À …ò ƒ} …è EðPÿ Ç ÿuôÿuðÿ
LÆ Ü (È ƒÄ èR ‹Ø û ; ‡³ ÿuüÿ À ‹Ã_[ÉÂ
U‹ìƒì SWj Eü[3ÿPSWhàz h €‰}üè† ÿÿ…À „ ‹Ã_[ÉÃÿ% Ç U‹ìƒì
EôS3ÛPj Shl{ h €‰]ôÇEø€ èI ÿÿ…Àuh EìVP EüP EðP¾@{ SVÿuôÆEü ˆ]ýˆ]þˆ]ÿ‰]ðÇEì
èE ÿÿ…À …8 ƒ}ð …. ¶EüH „ H …ó ÇEø€ ÿuôÿ À ^‹Eø[ÉÃÿ6ÿ
Àp öà t Vèw ÿÿY‹ÆéÅ…ÿÿVj ^ EðP EôP EøPWhP ‰}ôÿuü‰uø‰uðèÈ
ÿÿ…Àu 3Û9uøu 9}ô ”Ãÿuüÿ À ^é÷þÿÿU‹ìQV‹5
È W3ÿ9} ‰}üt ‹u EüWPWj WWWÿ5$È h €è,ùÿÿ…Àu& E Pÿ Ç Y E j Pj WVÿuüèÖùÿÿÿuüÿ
À _^É ‹} éÆýÿÿƒËÿWè‹ÿÿÿé?þÿÿƒè t ÇEø  é ÿÿÿÇEø é÷þÿÿÇEø`’
éëþÿÿ Eüj Pj SVÿuôÆEü ˆ]ýˆ]þˆ]ÿèiùÿÿéÇþÿÿ‹D$ ƒ 3À ¸ €Â ¸ €Â j X ¸ €Â
¸ @ €Â U‹ìƒì$fƒMôÿSVW uì }ÜfÇEì ‹] ¥¥ƒeü ƒ{ ¥¥~/‹C ‹Mü‹ ˆ…Àt
ƒì uÜ‹ü‹ ¥ÿu ¥¥j P¥ÿQ ÿEü‹Eü;C |Ñ EìPÿ àp _^3À[É ‹S ‹òƒ>t
@ƒÆ ;Á|óéì×ÿÿÇEü €ë7‹M ‰ ‚‰ é Øÿÿ‹K ‹øÁá ‹ÁÁé
ó¥‹Èƒá ó¤ÿs èw ÿÿ‹} ‹E YéÐ×ÿÿ‹E P‹ ÿQ éÖ×ÿÿ¸ @ €éÑ×ÿÿ¸W €éYpÿÿ‹
PÿQ éMyÿÿ‹ PÿQ éPyÿÿ‹ PÿQ éSyÿÿ‹ PÿQ évyÿÿ‹ PÿQ éyyÿÿ‹ PÿQ éŒyÿÿ‹
PÿQ éUzÿÿ‹ PÿQ éXzÿÿ‹ PÿQ ékzÿÿ‹ PÿQ éyzÿÿ‹ PÿQ é|zÿÿ‹ PÿQ8‹
…À „’,ÿÿƒ& ‹ PÿQ é„,ÿÿU‹ìQQSV‹ñ3ÛW9žü „0 9žÀ „$ ÿ ¼Ä ‹ø;ût ‹†”
;øt WPÿ ÀÄ …À „þ ‹†ü Uø‰]øR‹ PÿQ4ÿuø‹ ÄÄ ÿÓ…À „Ø ‹E x
u ƒx u ÆEÿ ë €eÿ …ÿt WÿÓ…Àu ÿuøÿ ÈÄ ÿ ¼Ä ‹ø;}øt Wÿuøÿ ÀÄ
…Àu 2Ûë ³ €}ÿ tXj ÿ ÌÄ öÄ€t „Ût ‹†” ë ‹EøPÿ ÈÄ „Û ”ÄÛt
‹†ü ÿu ‹ PÿQ0ƒø uD‹¶À ÿu ‹ VÿP|ƒø u03Àë,‹†ü ÿu ‹ PÿQ0ƒø
u „Ûu ‹¶À ÿu ‹ VÿP|ë j X_^[É =u
ƒ{ „m ÿÿ‹†Ô …Àt ‹ SPÿQ4ë S NÐè
þÿÿ…À …I ÿÿj Xé± ÿÿSÿu èq6 é› ÿÿ‹Çé” ÿÿ…Àt ‹ PÿQ ‹Eð…À
„ž ‹ PÿQ é“ ‹=äÀ ÿ×…À ÿ׋Øë ÿ×‹Ø ãÿÿ Ë €…Û|m»È
ÀéBÊÿÿ3Éé#Ìÿÿ» €é4Ìÿÿ» @ €ëK‹Mä…Ét
3Àf9 •Àë 3À„À „ Ïÿÿje ¾Ô ÿ5ðq ‹Ïèí]ÿÿjÿ‹Ïÿuäè@ ÿÿÿ7ÿv
è”` éñÎÿÿ3ÿWSÿv èwA 9}´ÇE°ôÛ t ÿu´ÿ ðÀ ‰}´9}øt ÿuøÿ À ‰}ø‹Eè;Çt
‹ PÿQ ƒÎÿé7ÐÿÿQÿ À ƒ& é *ÿÿƒ|$ t ƒ|$ u ‹ @ …Àt ‹ PÿQ$3ÀÂ Ç é#aÿÿ;¾Œ
| G ‰†Œ ‹†ˆ ‹ ¸ÿp ÿ ˜Ä G;¾Œ |åéWaÿÿ;¾0 †0 | O ‰ ‹†, j ‹
P‹ ÿQ ;¾0 †0 | O ‰ ‹†, ‹ P‹ ÿQ GƒÃ ;¾0 |®3Ûé aÿÿ‹T$ V‹ñ3À‹Êƒá0t
‹Áë” â€ t SWj ¾ì Y¾¸ã 3Ûó§_[u ‹Â^ ;žŒ †Œ | K ‰ ‹†ˆ ‹
˜ÿp ÿ ŒÄ …Àu’;žŒ †Œ | K ‰ ‹†ˆ ‹ ˜ÿp ÿ Ä 3ÿC;žŒ |§ƒÿ
…Ìaÿÿéaaÿÿ| C ‰†Œ ‹†ˆ ‹ ˜ƒx( t0 Müè“ ÿÿƒ}ô | ¡ðq h™
P Müèå[ÿÿ…À‰Eô} MüèH ÿÿC;žŒ |¸é aÿÿh ‹Îÿuøÿuüèg¨ÿÿPèI8
‹ø Müƒï ÷ß ÿGè ÿÿƒÿ …… ýÿÿh PVÿu è_ …Àt … ýÿÿPèìÖÿÿƒøÿt ¨ t
F;÷rÍë ‹E ‰˜˜ ÿu ÿ ÈÀ EÌPÿ dp ‹E ƒ¸˜ t ‹E ‰ ‹Eø…Àt ‹
PÿQ ‹Eü…Àt ‹ PÿQ 3Àë ;×t ‹ RÿP ¸W €_^[É U‹ìƒì S‹] 3É;Ù‰Mü‰Møt
‰ ‹E 9ˆ˜ tbVWj ¸˜ Y¾@Ç 3Òó§tÿv è 3 …Àt ‹F,Wÿuø‹ PÿQ j ë Sÿv ÿ 8Ä 3À_^[É U‹ìƒì@SVW‹}
3Û‹ñ9_ ‰]üuTÿv(Sh ÿv èÈ2 ÿv$¿ ‰^(j Wÿv è²2 ÿv$j Wÿv è¤2 jðÿv
èu ÿÿ$÷Pjðÿv è‰
ÿÿˆ^sÿÿPè8 ë j j ÿu ‹Îè ‰Eø M èÞáþÿé¥xÿÿU‹ìSVW3ÿ9}
…› ¸ 9E u j U ^R‰u ÿu ÿu Pè&© ëkj Z9U u j E ^P‰u ÿu ÿu Rè!F ëK }
uP‹E f;Âu j ] ^S‰u ÿu Áè RPè>ª ë!ºl f;Âu%j ] ^S‰u ÿu Áè RPèâª
‹M 9} ‰ t ‹Æë 3À_^[] U‹ìƒì ƒ¹ ‰Møt 3Àén SVW Müè#áþÿ EüPèh×
…À » MüShlì h Ð h €èùMÿÿ‹=äÀ ‹ð…ö|Q‹Mü…Ét
3Àf9 •Àë 3À„Àt2QèV·ÿÿƒøÿu ÿ×…À ÿ׋ðë ÿ׋ð æÿÿ Î
€ë ¨ t ¾ €…ö ¦ Sh ì hÄë h € Müè„Mÿÿ…À| jÿhÜì Müè7Wÿÿ‹ð…ö|M‹Mü…Ét
3Àf9 •Àë 3À„Àt2QèÔ¶ÿÿƒøÿu ÿ×…À ÿ׋ðë ÿ׋ð æÿÿ Î
€ë ¨ t ¾ €…ö}(jÿhŒì MüèL°ÿÿ‹ð…ö} ‹Møj Vè qÿÿPè ë% EàPÿ ØÀ ‹Møj
j ÿuüèç ‹ð EàPÿ ÜÀ Müè¢ßþÿ‹Æ_^[É U‹ìƒì V‹ñW3ÿ‹†±ÿÿ3É…À Á…ɉMô „ °ÿÿ‹†T U RP‹ ÿQ
…À| ƒ} u ÇEà éj°ÿÿÿuøÿ× Uð‰E ‹†T Rÿu ‹ ÿu PÿQ ÿu ÿÓéB°ÿÿ‹†8
ÿuð‹ PÿQÿu ÿu ÿu Vè)
ƒ} t Vÿ×…Àt ÿu Mü‰uüÿu ÿu ÿu è³ÿÿÿj Vÿ ,Ä ë¼_^É 3Éf9 •ÁéO•ÿÿ
MøèCÛþÿ9 Èr Ç Èr Eø‹ÎP¡Är ÿ0è …À Mø| èðÚþÿë
èéÚþÿé’•ÿÿ9]üt ÿuüÿ À ° éq•ÿÿU‹ìƒìdSV‹ñW3Û‹† ¾ ;à „à U ‰] ‹ RhœÞ Pÿ ‹E U
RP‹ ÿQ …À| ÿu ÿ ¨Ä …Àt j ÿu ÿ ¬Ä ‹?Sÿu ‹ WÿP8;ÉEè‹Î}
è÷õþÿëuè§äþÿ„Àul Eä‰]øP EøPSh? SSSh Ð h €è{µÿÿ;ÃuE‹u VèHÚþÿ‹}ø
D PVj ShTì W蔶ÿÿVè+Úþÿ D PVj Shlì Wè ¶ÿÿ;ût Wÿ À ‹E ;Ãt ‹ PÿQ ‹Eèé
WhÈ- j Sh¸- èÆ™ÿÿ‹Ø…Û Œ™ ÿ[email protected]ÿ7è
ÿÿ‹ tÍ ‹ Ö‹ RPÿQ(‹Ø…Û|x¡ðq jfPè.‡ÿÿ…À‰Eèu+‹ äÀ ÿÓ…À
ÿÓ‹Øë ÿÓ‹Ø ãÿÿ Ë €…Û|>»È À…Û|5‹?j ÿuè‹ ÿv WÿP ‹Ø…Û|
ܠܠ
‹Ž8 ¾ Q‹ PÿR$‹Ø…Û| ‹?j ÿu ‹ WÿP8‹Ø…Û} ‹ÎèKôþÿéi 3ÿ;߉}ð|
‹† UðRhœÞ ‹ Pÿ ‹Ø;߉}ô| ‹Eð UôRP‹ ÿQ ‹Ø ˆ) Whdí ˆEÿèÈÍ
ƒøÿu ;ß|%‹†h UÿRjE‹ PÿQ ‹Øë ƒø •Eÿ ¶Eÿ;ß} ‹E ƒø … ;ß Œ)
W ž ÿuô‹Ëè¥0 ¡tÍ ÆPSè® ‹Ø;ß Œ EÄPÿv ÿ „Ä EÄj PèK^ÿÿ;ljE
u+‹ äÀ ÿÓ…À ÿÓ‹Øë ÿÓ‹Ø ãÿÿ Ë €;ß| »È
Àj 3ÀY }œ…Ûó«|B EœÇEœ( Pÿu èG¾ …Àu+‹
äÀ ÿÓ…À ÿÓ‹Øë ÿÓ‹Ø ãÿÿ Ë €…Û| »È
Àƒeø h h Ð h € Møè,èþÿƒeì ‰E 3Àj 9E _u% M ‰EäQ MìQ MäQPh,ì ‰}
ÿuøè§×þÿ‰E 3À9E ‰Eèu# M ‰EäQ MèQ Mä[email protected]ì ‰} ÿuøèz×þÿ‰E EÔPÿ¶
ÿ „Ä ‹Uà‹}Ü+UØ+}Ôƒ} ‰Uäu(‹Eì‹Mè‰EÔ Ç‰EÜ EÔ Ñj P‰M؉Uàè ]ÿÿ…Àu!‹Uä‹M¸‹E¼+Ï‹}¸+‹U¼‰MÔ‰E؉}܉Uàë
‹EØ‹Uà‹MÔ‹}Ü+Ðj +ùRWPQÿ¶ ÿ ¤Ä ÿv ÿ tÄ …Àt EÔP EÄPj ÿv ÿ HÄ
ƒ}ø t ÿuøÿ À 3ÿ;ß|(Wÿv ÿ ¬Ä ‹† ÿu ‹ PÿQ ÿuô‹Øÿ ÈÄ ;ß} ‹ÎèŒñþÿWSÿv
è$þ ë~‹Îè0àþÿ„Àus E ‰} P E PWh? WWWh Ð h €è ±ÿÿ;ÇuL‹} WèÑÕþÿ
D PWj j hTì ÿu 諱ÿÿWè´Õþÿ D PWj j hlì ÿu 莱ÿÿƒ} t ÿu ÿ À Æ, ƒ>
t jÿjÿÿ ÀÀ Pÿ ‹Eð…Àt ‹ PÿQ ‹Ã_^[ÉÂ
ƒ|$ V‹ñt ƒ>u ÿt$ Vè^•ÿÿ‹6V‹ ÿP4^ U‹ìƒìDV‹ñW3ÿ‹†ÿÿ…À Œä ƒËÿ¿HŽ SW‹Îè%HÿÿS‹Îÿuüè
HÿÿSh|Ž ‹Îè Hÿÿ‹Îè˜Hÿÿ=} ÿ6踧ÿÿ;Ãt
¨ „¡ h h ì hÄë h € Møè>ÿÿ…À|z3À=ó” tqh h ì hÄë h €‹Îèâ=ÿÿ…À|RSW‹Îè›GÿÿS‹Îÿuøè
GÿÿSW‹Îè‡GÿÿS‹Îÿuüè|GÿÿSh|Ž ‹ÎèoGÿÿ‹ÎèúGÿÿ=} ÿ6è §ÿÿ;Ãt
¨ t ¾ €ë 3ö MøèTÐþÿ MüèLÐþÿ M è„Aÿÿ‹Æ_^[É U‹ìƒì S‹]
V‹ñ…Ûu ¸ @ €é ‹ WSÿP ‹ ƒeü €e ƒeô
MôQSÿP ‹ø…ÿ ŒÒ ƒ}ô ŽÈ ‹†8 UüRP‹ ÿQ,‹ø…ÿ Œ® ƒ}ü Œ¤ ƒ}ü
~ ƒ}ü
…” ‹†h U Rj(‹ PÿQ ‹ø…ÿ||€} tv‹†8 ƒeø Uø‹ RPÿQT‹ø…ÿ|O‹EøƒMðÿ
Uð‹ RSPÿQÿÿ D P‰EÐèrÇþÿ‹øY…ÿu ÇEü €ƒeà
ƒ}ü Œ± ‹E؉ ÿuð G Pÿ Ç Y EÜY3öP EÔPVh? VVVhÐÚ h €‰uÔèO¢ÿÿ;Æ‹5äÀ
» €u ‹EÔ‰Eàë!ÿÖ…À ÿÖë ÿÖ%ÿÿ Ã…À‰Eü|GÇEüÈ
Àƒ}ü |:ÿuÐWj j hLÛ ÿuàèÇ¢ÿÿ…Àt!ÿÖ…À ÿÖë ÿÖ%ÿÿ Ã…À‰Eü| ÇEüÈ
À…ÿt Wè•ÆþÿYƒ}à t ÿuàÿ À ‹Eø…Àt ‹ PÿQ ‹Eô…Àt ‹ PÿQ ‹uüë ¾
@ € MðèBÆþÿ‹Æéa!ÿÿÿÓ…À ÿÓ‹ðë ÿÓ‹ð æÿÿ Î €…ö‰uü
ŒÃ0ÿÿ¾È À‰uüé¶0ÿÿÿÓ…À ÿÓ‹ðë ÿÓ‹ð
æÿÿ Î €…ö Œâ1ÿÿ¾È À‰uüé²0ÿÿ¾ €‰uüéÁ0ÿÿÿÓ…À
ÿÓë ÿÓ%ÿÿ €…À‰Eü Œ•1ÿÿ¾È
À‰uüé½0ÿÿVÿ øÆ j;V‰Eäÿ üÆ ƒÄ ;ÉEøt ƒEø ƒeô Mðè‘ÅþÿƒMìÿfƒeÄ
ƒ}ä ‹5Üp ‹ Àp u,‹‡’ÿÿ‰Eü‹Eäé”ýÿÿƒø
…Ñ ‹‡T ƒeä Uä‹ RPÿQ …À‰Eü Œ‚ h, ÿÖÿuø‰EüÿÖh°Ž ‰EìÿÖÿuü‰EØ‹Eäÿuì‹
ÿuØPÿQ,ÿuØÿÓÿuìÿÓÿuüÿÓhüŽ ÿÖhÜŽ ‰EìÿÖÿuì‰EØ‹Eäj ÿuØ‹
Pÿ[email protected]ÿuØÿÓÿuìÿÓ‹‡T UôRÿuä‹ PÿQ ‰Eüÿuø MÄÇEì è’ ƒ}ü | jÿ
Mðÿuøèd‘ÿÿ‰Eü‹Eäéºüÿÿƒøÿ …ù ÿuøè‘—ÿÿƒøÿ „à ƒ¿t Vÿ àp …À} fÇ
‰F fÇ ŠD$ öØ Àf‰F ‹Æ^Â V‹ñVÿ àp …À} fÇ
‰F ^ÃQÿ À ƒ& éDšÿÿ‹ PÿQ é{ ÿÿÿuüÿ À éy ÿÿ‹Eôÿp 躭 éþCÿÿ‹]ôÿs
読 ƒeð éêCÿÿÿs è™­ éæCÿÿU‹ìQƒeü V‹ñW¿ @ €‹†ü …À[email protected]‹ Uü[email protected]ë
Pÿ ‹ø…ÿ| ‹†p j P‹ ÿQ ‹ø…ÿ| ‹EüP‹ ÿQD‹ø‹Eü…Àt ‹ PÿQ
‹Ç_^ÉÃeø ‹ UøRhœÞ Pÿ ‹Eø…À „pNÿÿƒeü ‹ UüRPÿQ ƒ}ü t$ÿuüÿ
ÄÄ …Àt ‹Eø‹uü…Àt ‹ PÿQ ‹Æé;Nÿÿ‹Eø…À „-Nÿÿ‹ PÿQ é”NÿÿU‹ìQSV‹u 3ÛW‰]ü9žÀ
t ‹† U RP‹ ÿQp…À| f9]
tr ¾8 ‰žœ 9 u4Whè- j ShØ- è„|ÿÿ…À|K‹ ‹Žô QP‹ ÿR …À|8ÿvüÿ7è
ðþÿ‹? N¼‹ è‹MÿÿPWÿS …À| ÿvü EüPèw|ÿÿ‹Eü…Àt ‹ PÿQ0‹Eü…Àt
‹ PÿQ _^3À[É j ÿv ÿ TÄ éñGÿÿU‹ìƒì$S‹ÙVW€»Ì … €»Ö …‚ èOHÿÿ€»Ô ³Ô unÿs
‹Ð è¸ Æ 3À uì }Üf‰Eì9Cd¥¥¥¥‰Eü~.‹Ch‹Mü‹ ˆ…Àt ƒì uÜ‹ü‹ ¥¥¥jlj P¥ÿQ
ÿEü‹Eü;Cd|Ò EìPÿ àp j j ÿs ÿ Ä _^[ÉËËèÆGÿÿén(ÿÿ‹Eü;Eì ŒÔµþÿ;EÜ
˵þÿ° ÉÃj XéÁFÿÿÿ×…À ÿ×ë ÿ×%ÿÿ
€;ÉEü Œ FÿÿÇEüÈ Àé
Fÿÿ EÌPÿv´ÿ „Ä ‹EÔS+EÌ M ™3Â+Â÷ØPè#Gÿÿ‹EÔ M +EÌ™3Â+ÂPè1ë éöEÿÿPÿ ä ‰
é(Fÿÿj ÿu ÿv´ÿ Ä …À … Fÿÿÿ×…À ÿ×ë ÿ×%ÿÿ
€;ÉEü Œ FÿÿÇEüÈ ÀéòEÿÿÿu ÿ ä éõEÿÿ‹] €{|
…èEÿÿ ƒ„ 3É8 ÆC| Æ ”Á;ÏtRf‰}Ì uÌ }¼ƒe ¥¥ƒ{ ¥¥~.‹C ‹M ‹ ˆ…Àt
ƒì u¼‹ü‹ ¥¥¥jlj P¥ÿQ ÿE ‹E ;C |Ò EÌPÿ àp 3ÿj Wÿs´ÿ Ä …Àu*‹5äÀ
ÿÖ…À ÿÖë ÿÖ%ÿÿ €;ljEü| ÇEüÈ
À K°èFEÿÿé7EÿÿU‹ìƒì4V‹u EÌÇEÌ, Pÿv´ÿ DÄ ƒ}Ô t4 EøPÿ Ä j ÿ Ä ·Eü
·MøÁà ÁP‹E €ÌðPh ÿv´è þ 3À^É U‹ìƒì,V‹u €~| uƒ& …Àt ‹ Vh Pÿ …ÿt ‹
WÿP ‹ _^ jüÿ6èªÂþÿÿu ‹Øÿu Wÿ6ÿv èm£þÿ ~
‰E t jüÿ6è‚Âþÿ;Ãu ÿv jüÿ6è“Âþÿƒ& éÞ¢þÿV‹ñ¹èq Ç Ìî ÇF  î ÇF
è Âþÿ‹Îè¶l ^ÃVWhèq è Ñþÿ‹ð‹|$ V‹ ‹Î‰~ ÿP P N èKÑþÿ‹v Vj Wè/Âþÿÿt$
ÿt$ ÿt$ WÿÖ_^ ‹Î‹v …ö …ïÐþÿé Ñþÿ‰A éùÐþÿU‹ìƒì ‹M S‰Mì‹M
‰MðV‹u 3ÉW‰Mô‰Mø‰MüQ‹] ‹~ M ‹F Qÿu Uä‰V ‹ ÿu ‹Î‰Eä‰]èSPÿ
…À‰~ tCƒû.r,ƒû/v”ƒû7t ƒû9t û t û1 v
û8 w ‹E ë+ÿu j ÿv èqÁþÿj Xë û‚ u ‹F ‹ ƒf P‹ÎÿR 3À_^[ÉÂ ‹t$
f! é›ßþÿf! éŒßþÿP莤þÿƒf Yé³ ÿÿ‹D$ ‹Ñ…À|f‹
f…Àtw‹] f=’ …€ W‰] èlê ‰ fƒ8 tQ‹Îè´ …ÀuF‹ fƒ8’u PèKê ‰
‹>WèAê ‹M S Á ‰ ;Ñs$;øs ‹Ï‹Çf‹ @f‰ @C‹ÈC; rð‹ ë©‹ fƒ8 u ¸
€ëTfƒ# ÿ6èùé ‰ ëC ·Àƒø | ƒø ~2ƒø
t-ƒø t(WèØé ;ø‰ s ‹Çf‹ Gf‰ GC‹ÇC;>rð‹>f‹ f…ÀuÁfƒ# 3À_^[]Â
‹ fƒ8’u Pè›é fƒ8’t j XÃ3ÀÃU‹ìƒìL‹E SVW‹} 3Û‹ñW‰ èÚ—þÿÑà‰Eø
ÀP‰]ôÿ ˜p ;ÉEüu ¾ €éÝ ‰>f9 ‰] „³ ‹ Pfƒ8%u è5é
‰ fƒ8%u P Môè ÿ6è é 3Û‰ f9 ëË‹øf‹ f;Ãtsf=% t Wèþè ëè;ûta‹ ‹Ç+ÁÑøƒø
[email protected] E´QPèýgÿÿ‹N E´Pè¬ ;Ãt8fƒ8 ‹Øt S Môè CCfƒ; uï9>tŽÿ6è«è ;lj
uóé|ÿÿÿÇE @ €ë ÇE €ÿ6 Môè$ ‹u ;ó| ‹M ‹Eü‰]ü‰ ÿuüÿ œp
‹Æ_^[É V‹ñ‹F 9 u À‰F ÀPÿv ÿ ”p …Àt ‰F ‹T$ ‹ ‹N j f‹
f‰ Aÿ X^ ÿt$ è  VW‹ñ3ÿ9~ ~ ‹ ÿt$ ‹ ¸‹ PèÙ§þÿ…Àt
G;~ |å3À_^ ‹ ‹ ¸‹@ ëñU‹ì ì ‹E SVW‹} 3ÛW‰Mø‰]ü‰]ôÇEð ‰Eìè
ýÿÿ‹ð;ó ŒÏ fƒ?} „¡ ÿ5 ï Wèq§þÿÿ5 ï ‹Ø÷Û ÛWCè^§þÿ…Àt …Û „Å
‹MøWèÖüÿÿ‹ð…ö Œc ƒ} „¨ ƒe f‹ ‹Çf…Ét fƒùt PèAç f‹
ëê…À … ¾èŒ ÿ6Wè §þÿ…Àt ƒÆ þðŒ |é‹E W M ‰E è_ ƒe …Ût?‹MøWè_üÿÿ‹ð3Û;ó
ŒÜ ‹MøWè ‹ð;ó ŒÉ 9] „Z ÿu ÿ À éL ƒ} t ÿu ÿ À ÿ5 ï Wè ¦þÿ…Àu
‹Mø!EðWèþûÿÿ‹ð…ö Œ‹ ÿ5 ï Wè[¦þÿ…À …Æ ‹Mø …àýÿÿPèÑûÿÿ‹ð…ö
Œ^ ‹MøWè¾ûÿÿ‹ð…ö ŒK fƒ?=…_ 3Û9] t,‹E ‹Mø‰E …àýÿÿWP
E Pè7 ‹ð‰] ;ó Œ7 éš 9] uFh Sÿu M ‰] è ¥þÿ;à … …àýÿÿPÿu 趼
;Ãt ƒø …ú 9] t ÿu ÿ À ‹MøWèí ‹ð;óé„ f‹ ‹Ç3Ûf;Ët fƒùt Pè›å
f‹ ëê;à …Ï 9] „› ¾? MüVWÿu 蜤þÿ…ÀtTh Wÿu Mü臤þÿ…Àt?
Eè‰] P E PSVSSSWÿu èÎnÿÿ;à …z 3À9]üt ÿuüÿ À ‹M ;ÉMü … ‹MøWèyúÿÿ‹ð…ö
Œ fƒ?=…ˆ ‹MøW Eüj Pè én 9] u h Wÿu Müèý£þÿ…Àt ÇE 9]ôu
¸ ècSÿÿ‰eôh WÿuôèÇcÿÿ9] u”ÿuü‹Møè …Àu ÿuü‹MøèE …À „¿ ‹MøWèàùÿÿ‹ð…ö
Œm ‹MøWè— ‹ð…ö ŒZ fƒ?{uHÿu ‹Møj ÿuüWèaüÿÿ‹ð…ö Œ9 ƒ}
t1‹Eì‹MøW‰E è ùÿÿ‹ð…ö Œ ‹MøWèD éÛ ƒ} …Wüÿÿÿuü‹Møè€
…Àt2¾èŒ ÿ6ÿuôèÀ£þÿ…À „¢ ƒÆ þðŒ |ãÿuô Müè é‡ 3ö9uüt
ÿuüÿ À ;Ɖuü …÷ 9uðt ÿuôÿu èý¹ ‹MøWèöøÿÿ‹ð…ö Œƒ ‹MøWè­
‹ð…ö|tƒ} „¿ûÿÿfƒ?{ …µûÿÿWèÑþÿƒø …¦ûÿÿj ‹Møÿu ÿuüWè^ûÿÿ‹ð…ö|:‹MøWèšøÿÿ‹ð…ö|+é{ûÿÿ3ö9u
t ÿu ÿ À ‰u 9uüëT9] t ÿu ÿ À ƒ}ü t ÿuüÿ À ‹Æ ¥Ôýÿÿ_^[ÉÂ ƒ}ü
ë”9]üëÛ;Ã~ %ÿÿ
€9] ‹ðtÂÿu ë·9]üt ÿuüÿ À ¸ €ë¹U‹ì ì SVWh ÿu ‹ù3ö Müÿ7‰uü计þÿ‹Ø;Þt
9uüt ÿuüÿ À ‹Ãë{» Eì‰]øPVV EøVP …ìýÿÿPVÿuüè ÿÿ…Àu) …ìýÿÿ
MüPè ÿÿÿ;ƉEôtÈ9uüt ÿuüÿ À ‹Eôë+9uü‹ À t ÿuüÿÓ‰uüÿu ÿ7èe¸
9uü‹øt ÿuüÿÓ‹Ç_^[É U‹ìƒì SV‹5äÆ W¿ ‹ÙW‰]àÿÖ…ÀY‰Eìu
¸ €é{ P‹Ëè ÷ÿÿ…À} ‹ðéX EþPÿuìèf …Àu
¾ €é>WÿÖ‹ð3ÿ;÷Y‰uðu ¾ €é% ‹Ëè¯öÿÿV‹ËèÏöÿÿ;Ç
Œ ·Eþƒè „Ê ƒè t(HH …Ù EèPWWVÿ Ìp ‹Eèj ‰Eô EôPj é« Vè‡ þÿ¨
‰Eôt ¾ @ €é³ ™+‹ðÑþ‹Æ‰uäƒÀ
$üè¢Oÿÿ‹Î‹Ü‹Ñ3À‹ûÁé ó«‹Êƒá …Ûóªtƃeø ƒ}ô ~;‹}ð‹Eø™+ÂÑø
4 f‹ Pè ‹Møj ƒá Áá ‹ÑY+ÊÒà ÿEø‹EøGG;Eô|Ë‹uä‹E VSj ‹ j ÿu
Pë VèêŽþÿ D PVj ‹E Wÿu ÿ0èÅjÿÿÿu ‹MàèÉõÿÿ…À} ‹ðÿuðÿ ðÆ Yÿuìÿ
ðÆ Y‹Æë 3À eÔ_^[É ö ŒÎ [email protected]¡ ï €
ŒÎ £€Ã ¡ ï £ˆÃ ¡ ï fÇ „à fÇ ŒÃ £ à fÇ ”à VW3ÿ¾€Ã ÿ6ÿt$
赟þÿ…Àt ƒÆ G þ˜Ã |å3À_^ ‹L$ f‹ ý„à j f‰ Xëç ·D$ ƒø0|(ƒø9~
ƒø@~ ƒøF~ ƒø`~ ƒøf ƒÀ©ë ƒÀÉë ƒÀÐë 2À U‹ìQ3À MüPPPPPPPQPPP‰Eüÿu
èI¹ …À} 3Àë 3À;Eü À÷ØÉ U‹ì¸ èáMÿÿV3öVVV EüVPVVVVVVÿu ‰uüè ¹
…Àu7ƒ}ü u5VVV EøVP …øßÿÿÇEø PVÿu èò³ …Àu f9µøßÿÿt j Xë
3Àë 3À;Eü À÷Ø^É U‹ì¸ èkMÿÿVW‹} ‹ñfƒ?=u/Wè ôÿÿ…À|’‹Îèãóÿÿ
… àÿÿ‹ÎPèýóÿÿ…À| W‹Îèñóÿÿ…À| 3À_^ÉÂ j ÿt$ jnhèq èõîÿÿÂ j ÿt$
jrhèq èàîÿÿ j ÿt$ juhèq èËîÿÿ j ÿt$ jmhèq è¶îÿÿ j ÿt$ jvhèq è¡îÿÿÂ
j ÿt$ jghèq èŒîÿÿ j ÿt$ jhhèq èwîÿÿ 3ÿé
3ÿÿj Xé+‡þÿU‹ì ì€ Mìè,Œþÿ Môè$Œþÿ‹E ‹ 8 € „ø SVW3À }Ô3ö««VhØ
«V EÔj PjÿÇEÔ ÇEÜ èÊÔ ;ƉEèu ÿ äÀ é¦ VVVj Pÿ ´À ‹Ø;Þu ÿ äÀ
é~ ¹v 3À‹ûVó«V EÔVPè}“ ‰EðVV EÔVPèn“ ‰EüV EÔVPèT,ÿÿ‹=ÀÀ
‰EøV C$j hÿ Pÿ×Pÿ×Pÿ×Pÿ À …Àu ÿ äÀ éí 9uð „ò 9uü „Û 9uø „Ò
9s$ „É j 3ÀY }€ó« }ÄÇE€D ««««ÿ ÔÀ ‰C ÿ ìÀ ‰C ‹Eð‰C ‹Eü‰C
‹Eø‰C ‹E Ç Ø ‰C ‹ j8_¹Ä{ ‹@ V‰C EäP CHÇC4 P‰}ä茅 EäVP ƒ€
P¹È{ ‰}äès… ¿ð’ ƒÉÿ3À “Ð ò®÷Ñ+ùj ‹Á‹÷‹úZÁé ó¥‹È3À#Ê󤿨’
ƒÉÿò®÷Ñ ³È +ù‹Á‰u ‹÷‹} Áé ó¥‹È#Êó¤ ³Ì ¿x’ ƒÉÿ3Àò®÷Ñ+ù‰u
‹Á‹÷‹} j Áé ó¥‹È3À#Êó¤¿h’ ƒÉÿò®÷Ñ ³Ä +ù‹Á‰u ‹÷‹}
Áé ó¥‹È#Êó¤ »˜ Y¾ ’ ó¥f¥¾ MôVèÕšþÿ…À Œk Vÿuôj è%,ÿÿ…À
„X Eàj P ƒ¸ P Mô‰uàèu„ …À Œ8 j j Môèmúþÿ‹Môÿuè@‰Eàfƒ$A ÿuô
Eìhä‘ Pèú˜þÿƒÄ …À Œ Eľ P E€P3ÀPPVj _WPPÿuìPèQÛ …Àt ‰}
ëWÿuè Eìh¼‘ Pè´˜þÿƒÄ …À Œ» j 3ÀY }€ó« }ÄÇE€D «««« EÄP E€P3ÀPPVj
^VPPÿuìPèøÚ …Àt}‰u ‹=”À ¾ N Vÿuðÿ×…Àu j ÿuüÿ×…ÀuG!E ëBVÿuøÿ×=
tN=€ t6j ÿuðÿ×…Àt ÿuüÿ ˜À ë j ÿuüÿ×…Àu ƒe ÿuøÿ œÀ ƒ} t ëœÿuøÿ
œÀ ë ÿ äÀ 3ö9uðt ÿuðÿ ¼À 9uüt ÿuüÿ ¼À 9uøt ÿuøÿ ¼À ;Þt Sÿ ¸À
9uè_^[t ÿuèÿ ¼À Môèð‡þÿ Mìèè‡þÿ3ÀÉ ƒÈÿé.(ÿÿhZ‘ ÿ ˆÀ é?%ÿÿ‹|$0h
“ Wÿ àÆ Y…ÀY „7%ÿÿWÿ ¬À p 6P躇þÿ;ÃY‰D$ „!%ÿÿV‹ðVjÿWShéý
èbî …Àu$‹5äÀ ÿÖ…À ÿÖéø$ÿÿÿÖ%ÿÿ €éç$ÿÿ‰t$ éÞ$ÿÿVÿ ¼À Sh ï
è ÿÿ;Ãt PèÙr ÿt$ è{s ÿt$ è6‡þÿY3Àék’ÿÿ¾ €é>%ÿÿ‹-äÀ ÿÕ…À ÿÕ‹ðë
ÿÕ‹ð æÿÿ Î €;ó Œ:%ÿÿ¾È Àé0%ÿÿÿÕ…À ÿÕ‹ðë ÿÕ‹ð
æÿÿ Î €;ó Œ*%ÿÿ¾È Àé %ÿÿ¾ €é4%ÿÿÿÕ…À ÿÕ‹ðë
ÿÕ‹ð æÿÿ Î €;ó Œ.%ÿÿ¾È Àé$%ÿÿÿÕ…À ÿÕ‹ðë ÿÕ‹ð
æÿÿ Î €;ó| ¾È Àé*%ÿÿU賕 éG%ÿÿj ]é?%ÿÿSSjeWèwèÿÿSSjjWèmèÿÿSSjkWècèÿÿSSjlWèYèÿÿSSjmWèOèÿÿSSjnWèEèÿÿSSjrWè;èÿÿSSjuWè1èÿÿSSjgWè’èÿÿSSjhWè
èÿÿSSWèò ‰D$,éã%ÿÿSUjeWè èÿÿSUjjWèøçÿÿSUjkWèîçÿÿSUjlWèäçÿÿSUjmWèÚçÿÿSUjnWèÐçÿÿSUjrWèÆçÿÿSUjuWè¼çÿÿSUjgWè²çÿÿSUjhWè¨çÿÿSUWè ë‰ÇD$8 é%%ÿÿUÿ ìà é/%ÿÿU‹ìQ‹E
…Àu ¸W €éŒ ƒeü S‹X VW‹;…ÿtc‹u
…öu ‹C …Àt ÿÐ…Àë j 3ÀYó§u+j ÿS
…À‰Eü|M‹E 8„ u j ÿS Pÿ3è? …À‰Eü|.‹E ƒ8du ƒÃ ë ƒÃ$‹;…ÿu¢9}ü| ƒ} t
j ÿu è­ ‰Eü‹Eü_^[É U‹ìƒì S‹] V3ö;ÞW‰uü „Š EüPh / j Vh /
èqDÿÿ…À} ‹Eü;Æëa93tX‹s }쥥ƒ} ¥¥t$‹Eüƒ; Uì‹ Rj ÿu Pu ÿQ ë ÿQ
‹ð…ö|„ u ‹C …Àt
j ÿÐPÿ3èäþÿÿƒ>du ƒÃ 뮃Ã$멃} _[t j Vè 3À^] U‹ìQQ EüWP Eøƒeø
ƒeü Pÿu ÿu è ‹ø…ÿ|‹Eü U RP‹ ÿQ …À|KVh#ÿÿj _Wh$ð ÿu ÿÖƒÄ …Àu ƒE ÇC( ƒc$ é
#ÿÿj hœï ÿu ÿÖƒÄ …Àu } ÇC éó”ÿÿj h¨ï ÿu ÿÖƒÄ …Àu ƒE
ÇC éДÿÿj h´ï ÿu ÿÖƒÄ …Àu ƒE ÇC é­”ÿÿWhôï
ÿu ÿÖƒÄ …Àu:ƒE ‹E f‹ f=t f=: u ƒE Eì‹ËP E Pè‹”ÿÿÿuì [email protected]èåNÿÿéa”ÿÿj
hÌï ÿu ÿÖƒÄ …Àu } ÇC é?”ÿÿj hØï ÿu ÿÖƒÄ …Àu ƒE é ÿÿÿj hHð
ÿu ÿÖƒÄ …Àu5ƒE ‹E ÇC f‹ f=t f=: u ƒE Eè‹ËP E Pèù!ÿÿÿuèëFj
hhð ÿu ÿÖƒÄ …Àuï ƒ}ü ‰ „
éÍbþÿ¸ € f;Øt§@f;Øt¡¸L f;Øt—f û €u2 Eü‹MøP‰] ÿu ‰uüÁm h €
ÿu èëî ƒ}ü ‰ „ ézbþÿ¸ € f;Ø „Pÿÿÿ@f;Ø „Fÿÿÿ¸ € f;Ø
„8ÿÿÿ@f;Ø „.ÿÿÿ¸ € f;Ø „ ÿÿÿƒÀõf;Ø „ ÿÿÿ¸$€ f;Ø „
ÿÿÿƒÀ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pè2ì éufþÿ¸)€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu
P‹ÃÁè PèCì éMfþÿ¸*€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pè,ì é%fþÿ¸+€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu
P‹ÃÁè Pè ì éýeþÿ¸,€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pèþë éÕeþÿ¸-€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu
P‹ÃÁè Pèçë é­eþÿ¸J€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè PèÐë é…eþÿ¸K€ f;Øu
Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pè ì é]eþÿ¸/€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pèdì
é5eþÿ¸0€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pèwì é
eþÿ¸1€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pè“ì éådþÿ¸‘ƒ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu
P‹ÃÁè Pè¿ù é½dþÿ¸¥ƒ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pè û é•dþÿf û’ƒr,f û¤ƒw%
Eü‹MøP‹Ãÿu ‰uüÁè SPèwù ƒ}ü ‰ …é_þÿf û¦ƒr,f û¸ƒw% Eü‹MøP‹Ãÿu
‰uüÁè SPè û ƒ}ü ‰ …¶_þÿ¸M€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pè¹í
é dþÿ¸9€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pè;ð éßcþÿ¸P€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu
P‹ÃÁè PèÔí é·cþÿ¸f€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pèòñ é cþÿ¸5€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu
P‹ÃÁè Pèmõ égcþÿ¸4€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pè¥õ é?cþÿ¸7€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu
P‹ÃÁè Pèxô é cþÿ¸Ñ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pè)ö éïbþÿ¸:€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu
P‹ÃÁè Pè…ñ éÇbþÿ¸;€ f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè Pè„ñ éŸbþÿ¸8€
f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè PèEñ éwbþÿ¸@á f;Øu Mü‰uüQ‹Møÿu P‹ÃÁè
Pè¢ñ éObþÿ¸tgö€´ u^¡ðq þÿÿhÿ Qÿu f‰½ þÿÿPè@‚þÿ…Àt93Éf9½
þÿÿt. … þÿÿ ù } fƒ8 t
[email protected]@f98uêë „M þÿÿjPPVèÎ6ÿÿ_3À^É VWh ¿ €èòeþÿ…ÀYt ÿt$ ‹Èè ‹ðë
3ö…öt/ÿt$ ÿ† ÿŽ † ÿt$ ‹ Vÿ ‹ø…ÿt
‹Fl Nlj ÿ ‹Ç_^ 3öéz!ÿÿ‹ÎèJ¼þÿVèˆeþÿYé‚!ÿÿ‹D$ ‹@ …Àt ÿt$ ‹ PÿQ ë ¸ @ €Â ‹D$
‹@ …Àt ÿt$ ‹ PÿQ ë ¸ @ €Â ‹D$ ‹@ …Àt ‹ ÝD$ QQÝ $PÿQ ë ¸ @
€Â ‹D$ ‹@ …Àt ‹ PÿQ ë ¸ @ €Â ƒ|$ ¸ @ €t ÿt$ ¹x“ ÿt$ è·½ÿÿÂ
U‹ìÿu ¹x“ ÿu ÿu ÿu ÿu èvyþÿ]Â U‹ì‹
„“ 3À…Éu ÿu ¹x“ èEìþÿ‹ „“ …Ét ÿu(‹ ÿu$ÿu ÿu ÿu ÿu
ÿu QÿP,]Â$ ¸ €é“©þÿ‹Á錩þÿVWj ¿ €èfdþÿ‹ðY…öt ƒf ƒf hüq Ç
ñ ÿ èÀ ë 3ö…öt”ÿt$ ÿF ÿN ‹ ÿt$ Vÿ ‹ø…ÿt ‹ j ‹ÎÿP0‹Ç_^Â
VWj ¿ €è dþÿ…ÀYt ÿt$ ‹ÈèÀ ‹ðë 3ö…öt1ÿt$ ‹ ÿt$ Vÿ ‹ø…ÿt ¹èq
Ç Dñ ÇF è„€þÿVè·cþÿY‹Ç_^ 3öéÁ¢þÿ‹ j ‹ÎÿP éØ¢þÿVWh8
¿ €è cþÿ…ÀYt ÿt$ ‹ÈèO” ‹ðë 3ö…öt!ÿt$ ‹ ÿt$ Vÿ ‹ø…ÿt ‹ÎèU”
VèOcþÿY‹Ç_^ VWhD ¿ €è9w t9‹Eø‰u ;Æt/‹ U R UàRPÿQ …À|
‹E S Rÿw ‹ PÿQ ‹E ;Æt ‹ PÿQ ‹Eü;Æt ‹ S Rj PÿQX‹E ;Æt
‹ S RPÿQ,‹Eð;Æt ‹ ƒÃ SPÿQ ‹Eø;Æt ‹ PÿQ ‹Eô;Æt
‹ PÿQ ‹Eð;Æt ‹ PÿQ ‹E ;Æt ‹ PÿQ ‹Eü;Æt ‹ PÿQ 3Àë@‹Eô;Çt
‹ PÿQ ‹Eð;Çt ‹ PÿQ ‹E ;Çt ‹ PÿQ ‹Eü;Çt ‹ PÿQ ¸ @ €ë ¸ @
€_^[É U‹ìƒì$SV‹ñ3ÛW‰]ð‹F ‰]ô;É]øtO‹ UøRhŒÑ Pÿ ‹Eø;Ãt:‹
PÿQ$‹ø;û|.‹Eø;Ãt ‹ PÿQ ‹Eô;Ãt ‹ PÿQ ‹Eð;Ãt ‹ PÿQ ‹Çéö ‹
MüQhìÇ ‹Î‰]üÿP hˆ/ EðÿuüPèå„þÿ‹Eð;à „‰ ‹ UÜRPÿQ ;ÉEì| ÿuü Môè½
‹Eô‹=œp ;ÃtR Uè‰]è‹ Rj Pÿ[email protected] Eä‹ÎPèà …À} ÇEä SSÿuä EüÿuàÿuÜPj
ÿuèÿv,ÿv0ÿu ÿ ´p ÿuè‰Eìÿ×ë ÇEì ÿuàÿ×ë ÇEì ‹Eü;Ãt ‹ PÿQ
‹Eø;Ãt ‹ PÿQ ‹Eô;Ãt ‹ PÿQ ‹Eð;Ãt ‹ PÿQ ‹Eì_^[ÉÂ ‹ WÿP é&„þÿ‹D$
V‹ñW‹>ƒ& …Àt ‹ VhhÝ Pÿ …ÿt ‹ WÿP ‹ _^ U‹ìƒì ‹A fƒeð
V¾ @ €…Àt MðQh?ýÿÿPè†ïÿÿ‹ð‹E ‹Mø‰ EðPÿ àp ‹Æ^É ¸ @ €éÍ×þÿƒy
V q u Vÿ p …À| ÿt$ ‹6ÿt$ ‹ VÿP ^ ÿuÌÿ äà 闟þÿ‹ SSPÿQ 餟þÿ‹
PÿQ 齟þÿ‹C ÷ØP‹ ÷ØP EìPÿ Ä EìPÿ D ‹ðénnþÿ¸ @ €é›nþÿ‹D$
ÿ ‹  ‹L$ Vÿ‰ ‹± …öu …Ét ‹AlƒÁlj ÿ ‹Æ^ ¸k €é
ÿÿ¸ @ €é ÿÿ‹Ã÷Ø À%û¿ÿ @ €éë ÿÿƒ} …Ö ÿÿ‹
ÇE ‰N ‹J ‰N é¿ ÿÿƒ} „¾ ÿÿj ‹Îè ‹Îè›Øþÿé© ÿÿU‹ìQSV‹ñ3Û9^
t6‹ !]ü MüQh(/ ‹ÎÿP …À| ÿu ‹v ‹ SÿuüVÿP ‹Ø‹Eü…Àt ‹ PÿQ
‹Ã^[É ÿt$ ÿt$ h`Ê ÿt$ èÃFþÿ U‹ìƒì
Eü‹MøP‰uüÿu hY€ V迬 9]ü‰ „Ö é0 ‹E Áè f;ƉE …ß Eü‹MøP‰uüÿu
hZ€ Vè…¬ 9]ü‰ „¼ éö ¹T€ f;Á …Î Áè f;Æ … Eü‰uüPÿu Q‹MøVèG¬
é¢ f9u …Ÿ Eü‹MøP‰uüÿu hD€ VèO¦ ë~f9u u Eü‹MøP‰uüÿu hU€ Vè §
ë^f9u u_ Eü‹MøP‰uüÿu hX€ Vèp© ë>f9u u? Eü‹MøP‰uüÿu hY€ Vèh©
ë f9u u Eü‹MøP‰uüÿu hZ€ Vè`© 9]ü‰ u SWÿu ‹Møÿu ÿu ÿu è?Aþÿ…Àt
‹Æë 3À_^[É ÿt$ ‹D$ ƒÀàÿt$ [email protected]÷ Pè+2þÿ V‹ñÿt$ ƒf N è% hüq Ç
¬÷ ÿ èÀ ‹Æ^ V‹ñ¹èq Ç ¬÷ ÇF èöOþÿ N è:‚ ^ÃV‹t$ WÿN ‹~
…ÿu …öt ‹ÎèÁÿÿÿVè 3þÿY‹Ç_^ U‹ì‹E V3ö90u29p u- x À u$ x Fu ‹M
;Îu ¸ @ €ë&‹E ‰ P‹ ÿQ ë ÿu P‹E ƒÀ [email protected]÷ Pè]1þÿ‹ð‹Æ^] V‹ñèH#
hüq Ç àø ÇF Ðø ÇF Àø ÇF(Hø ÇF,0ø ÇF0 ø ÇFl ø džˆ ø÷ džŒ ä÷
dž” Ð÷ dž˜ ¸÷ ÿ èÀ ‹Æ^ U‹ìQƒ} SVWj ‹Ù^‰uü … ‹M ‹}
‹E ù …“ f=ò u8Áè f;ƉE …’ Eü KøP‰uüÿu hò VèÊ7 ƒ}ü ‰ „n
ék f=u8Áè f;ƉE …‡ Eü KøP‰uüÿu h VèŒ7 ƒ}ü ‰ „c é- f=þ u8Áè f;ƉE
…| Eü KøP‰uüÿu hþ VèN7 ƒ}ü ‰ „X éï ¹ÿ f;Áu%Áè f;Æ …¿ Eü‰uüPÿu
QV Køè 7 éž f=û u8Áè f;ƉE …B Eü KøP‰uüÿu hû Vèá6 ƒ}ü ‰ „
é‚ f=ó u8Áè f;ƉE …j Eü KøP‰uüÿu hó Vè£6 ƒ}ü ‰ „F éD f=ô … Áè
f;ƉE …õ Eü KøP‰uüÿu hô Vèa6 ƒ}ü ‰ „Ñ é f9u …( Eü KøP‰uüÿu
hò Vèu6 ƒ}ü ‰ „ éÏ f9u … Eü KøP‰uüÿu h Vè2: ƒ}ü ‰ „ð éœ f9u … Eü KøP‰uüÿu
hþ Vèö: ƒ}ü ‰ „Ü éi f9u …ì Eü KøP‰uüÿu hû VèŒ: ƒ}ü ‰ „È é6
f9u …Ø Eü KøP‰uüÿu hô VèÇ: ƒ}ü ‰ „´ é f9u …Ä Eü KøP‰uüÿu
hó VèL: ƒ}ü ‰ „  éÐ Eü KøP‰uüÿu hò ÿu èK5 é Eü KøP‰uüÿu h ÿu è
9 ép Eü KøP‰uüÿu hþ ÿu èô9 éQ Eü KøP‰uüÿu hû ÿu èž9 é2 Eü KøP‰uüÿu
hô ÿu èí9 é Eü KøP‰uüÿu hó ÿu è†9 éô ƒùN … ‹E x 1ýÿÿu! Eü
KøP‰uüÿu ÿu èé+ ƒ}ü ‰ …à ‹E x 2ýÿÿu! Eü KøP‰uüÿu ÿu èô+ ƒ}ü
‰ …³ ‹E ƒx ô …Œ Eü KøP‰uüÿu ÿu è + éj ƒù u Eü‰uüPÿu ÿu Q Køè×%
éJ ƒù u Eü‰uüPÿu ÿu Q Køè & é* ¸ ;Èu Mü‰uüQ Køÿu ÿu Pèü% é ƒù
u Eü‰uüPÿu ÿu Q Køè6& éæ ƒù u Eü‰uüPÿu ÿu Q KøèŠ& éÆ ƒù u Eü‰uüPÿu
ÿu Q Køè­& é¦ ¸6 ;Èu Mü‰uüQ Køÿu ÿu Pè * é‚ ¸ ;Èu Mü‰uüQ Køÿu
ÿu Pèé’ ëa¸ ;Èu Mü‰uüQ Køÿu ÿu Pè©’ ë@¸ ;Èu Mü‰uüQ Køÿu ÿu Pè
( ë ¸ ;Èu Mü‰uüQ Køÿu ÿu Pè[‘ ƒ}ü ‰ u j Wÿu ‹Ëÿu ÿu ÿu èù9þÿ…Àt
‹Æë 3À_^[ÉÂ ‹D$ ÿ@4‹@4Â ‹D$ VÿH4‹p4…öu …Àt
H j ‹ ÿP ‹Æ^ ÿt$ ÿt$ h(ù ÿt$ è¹*þÿ V‹ñÿt$ ƒf N èt hüq Ç Üù ÿ èÀ
‹Æ^ V‹ñ¹èq Ç Üù ÇF è„Hþÿ N è7 ^ÃV‹t$ WÿN ‹~ …ÿu …öt ‹ÎèÁÿÿÿVè’+þÿY‹Ç_^Â
U‹ì‹E V3ö90u29p u- x À u$ x Fu ‹M ;Îu ¸ @ €ë&‹E ‰ P‹ ÿQ ë ÿu P‹E
ƒÀ h(ù Pèë)þÿ‹ð‹Æ^] V‹ñèW©þÿhüq Ç üú ÇF „ú ÇF$lú ÇF(ú ÇFdHú
ÇFh0ú džˆ èù ÿ èÀ ‹Æ^ ÿt$ ‹D$ ƒÀàÿt$ hHû Pè|)þÿ V‹ñÿt$
ƒf N è hüq Ç Ìû ÿ èÀ ‹Æ^ V‹ñ¹èq Ç Ìû ÇF èGGþÿ N èXfþÿ^ÃV‹t$ WÿN
‹~ …ÿu …öt ‹ÎèÁÿÿÿVèU*þÿY‹Ç_^ U‹ì‹E V3ö90u29p u- x À u$ x Fu ‹M
;Îu ¸ @ €ë&‹E ‰ P‹ ÿQ ë ÿu P‹E ƒÀ hHû Pè®(þÿ‹ð‹Æ^] V‹ñèè“
hüq Ç œü ÇF ˆü ÇF$Hü ÇF($ü ÇF,ìû ÇF0Øû ÿ èÀ ‹Æ^ U‹ìQS3Û9] VW‰Mü
…© ‹U ‹} ‹M ¸6 j ;Ð^u M ‰u Q‹Müÿu ÿu Pèƒ& é— ƒú u E ‹MüP‰u ÿu
ÿu RèKž ëz¸8 ;Ðu M ‰u Q‹Müÿu ÿu PèZŸ ëY¸ ;Ðu M ‰u Q‹Müÿu ÿu PèÍŸ
ë8ƒú u E ‹MüP‰u ÿu ÿu RèѦ ë ƒú u$ E ‹MüP‰u ÿu ÿu Rè(§ 9] ‰
…Ó ‹M ¡,Î ;Ãt+9E u& E ‹MüP‰u ÿu ÿu ÿu è
© 9] ‰ …Ÿ ‹M ‹U ¸ ;Ðu M ‰u Q‹Müÿu ÿu Pèú¨ ë~¸ ;Ðu M ‰u Q‹Müÿu ÿu
Pè ¬ ë]¸ ;Ðu M ‰u Q‹Müÿu ÿu Pè­¬ ëþÿ‹ÎèUxþÿ^ÃV‹ñ¹èq Ç ñ ÇF è>þÿöD$ t VèL!þÿY‹Æ^Â
V‹ñè öD$ t Vè0!þÿY‹Æ^ V‹ñ¹èq Ç 4õ ÇF ¼ô ÇF$¤ô ÇF(”ô ÇFdTô
Ç[email protected]ô ÇF, è³=þÿ‹Îè A ^ÃV‹ñè öD$ t VèÎ þÿY‹Æ^ V‹ñ¹èq Ç
0÷ ÇF ¸ö ÇF$ ö ÇF( ö ÇFd|ö ÇFlpö džˆ 0ö džŒ ö dž ö dž” ìõ
dž˜ Øõ ÇF, è=þÿ‹Îèdo ^ÃV‹ñè öD$ t
FøPè7 þÿY Fø^ V‹ñ¹èq ÇFøàø ÇFüÐø Ç Àø ÇF Hø ÇF$0ø ÇF( ø
ÇFd ø dž€ ø÷ dž„ ä÷ džŒ Ð÷ dž ¸÷ ÇF, èŠ^ÃV‹ñè
öD$ t Vè¥ þÿY‹Æ^ V‹ñ¹èq Ç üú ÇF „ú ÇF$lú ÇF(ú ÇFdHú ÇFh0ú
džˆ èù ÇF, èƒ u8‹~¬ Æxÿÿÿj ÿ ÌÄ 3Éf…À
œÁIƒá IQW‹Îèð ‹ø‹ WVÿPt…ÿt …À|Ñ_^ ¸ @ €é”ùýÿU‹ìQQV‹u
W3ÿ!}ø!}ü…öu ¸ @ €ëo‹M ƒ& ‹A$…Àt ‹ UøRPÿQ ‹ø…ÿ|,‹Eøë ‹Au ¿ @ €‹Eü…Àt ‹ PÿQ
‹Eø…Àt ‹ PÿQ ‹Ç_^É ÿt$ ÿt$ è­Äþÿ ¸¡ €Â U‹ìƒ} ‹E t ‹M
‰H¬ë ‹H¬;M u ƒ`¬ 3À] ‹T$ V…ÒWu ‹ ë@3ö ; t FƒÀ ƒþ |ó‹T$ …À|
‹ú ´ Áç ƒø ƒ>u  ÷…À}î3À_^ ‹„ ëòPQÿ
ÀÄ …À …ªÅþÿÿv ¾¸ Æ ÿ ÈÄ €’ é Åþÿ‹N4éíÅþÿ3Àé‹ÅþÿU‹ìQQSV‹ñ
UüWR‹†È ÿu ÆEü ‹ PÿQ 3Û8]ü ”ÀˆEüÿuü‹†È ÿu ‹ PÿQ0‹E 8]ü ¼† uy‹ ;à „§
‹N4;Èu ‹ j Q‹ÎèýþÿÿPVÿSt3Û‹Ž° †° ; u ‰ ‹ P‹ ÿ‘Œ ‹ ;Ãt
‹ dÇ ÁP‹ ÿQ ‰ ƒ} †¨ t †¬ ‹
;ËtB‰ ‹ QÿP ë89 u4‹N F U ‰] RPÿQ ;ÉEø| ÿu ‹ ÿu VÿPx‰Eøÿ7‹ VÿPt9]ø|
‹ NPQVÿPp3Àë j X_^[É j^j èáþÿÿ U‹ìV‹ñƒ¾¨ u ÿu ÿu ÿu ÿu èÔÿÿÿ…Àuv9†¨
tnSW M è úýÿ ·M ¡ðq QP M èf>þÿ‹=Üp ‹ Àp …À| ÿu ÿ׉E ‹†¨ ÿu
‹ PÿQ ÿu ÿÓÿu ÿ׋¶  ‹øWV‹ ÿP0WÿÓ M è ùýÿ_3À[ë 3À^] QSUVW½ÄÒ
j ‹ñUèË:þÿ¿˜Ò ƒø j W‹Î •Ãè¶:þÿƒø ‹Î •D$ 3À„Û •ÀPUèWEþÿ3À‹Î8D$
•ÀPWèEEþÿŠD$ j öÛ ÛVƒã öØ À‰ž ƒà ‰†$ ‹ ÿPpj j ÿv ÿ Ä _^]3À[YÂ
j]j è¤ýÿÿ U‹ìQ‹   ƒMüÿV ±  ‹ UüRPÿQ‹63Éfƒ}üÿ‹ ”ÁIQVÿP`3À^ÉÂ
U‹ìQQƒeü ƒeø V‹ñ Uü‹†  RP‹ ÿQd‹†  UøRP‹ ÿQlfƒ}ü t fƒ}ø
u ‹†  jÿP‹ ÿQp‹¶  jÿV‹ ÿPh3À^É U‹ìQ‹   ƒMüÿV ±  ‹ UüRPÿQl‹63Éfƒ}üÿ‹
”ÁIQVÿPp3À^É U‹ìƒì ‹E SVW ¿} Áè ƒ} ‹ñ ¿Øu9 Eð3ÿP‰}ð‰}ôÿ
Ä ‹N F Uø‰}øRPÿQ Eðj Pÿv Wÿ Ä ‹}ð‹]ôÿu ‹Îÿu ÿu ÿu èH, ‰Eü‹E
ƒ8 …… ‹†´ …Àt Uü‹ Rÿu ÿu ÿu Pÿ‘˜ ëV‹†˜ …Àt ‹ SWPÿ‘Ü
„Àt ‹¶˜ ë ‹† …Àt8‹ SWPÿ‘Ü „Àt)‹¶ Mü‹ Qÿu ÿu ÿu Vÿ ˜ …Àu
‹E Ç ‹Eü_^[É U‹ì‹E SVW‹} ‹ñ3Û‰ Áï 8ž u 8ž t öE u ÿ Ôà ˆž ˆž 9ž˜
t 9ž t ·E WP † Pÿ @Ä …Àu 8ž t h… ë49ž” t 9ž$ t ·E WP †ü Pÿ @Ä …Àu
8ž tVh„ Sè dþÿPÿ €Ä ‹E Ç 8ž t3 ·M ‹FX;È}k+Á=  ~b‹Ž$ ‹Á™+Â
·U Ñø+Ð †ü ;щ ë/8ž t;‹F;ø}4+ǃøl~-‹Ž ‹Á™+ÂÑø+ø † ;ù‰8 ‰ ‹ SVÿPp‹E
Ç ‹E 9 t ‹N F SSPÿQdÿv ÿ °Ä ë P‹Îÿu ÿu ÿu èŽýÿÿ‹M 3À_^9 [ ”À] U‹ìS‹
@Ä VW‹} ‹ñ ·ÇÁï ƒ¾$ t6WP †ü PÿÓ…Àt’ÿv ÿ Ä h„ j è cþÿPÿ €Ä
Ɔ 3Àëbƒ¾ t8 ·E WP † PÿÓ…Àt%ÿv ÿ Ä h… j èÃbþÿPÿ €Ä Ɔ ë»ÿu
€¦ €¦ ‹Îÿu ÿu ÿu èÅüÿÿ_^[] V‹ñ€¾ u €¾ u ÿt$ ÿt$ ÿt$ ÿt$
è”üÿÿë ÿ Ôà €¦ €¦ 3À^ EàPÿuüÿ t EàPÿÖ…À „š þÿ uÀ }॥¥¥3ÿé‰
þÿ9» t ƒ j PV‹Ëè þÿ ƒÜ P EàP EÐPÿ àà …À „ˆ þÿ‹ƒ˜ WVP‹
ÿ‘œ ér þÿÿuüÿ p ;ljEø „Ÿ þÿhD ÿ ÌÀ ‹ƒø ¿X| +ƒð ™3Â+ÂP‹ƒô
+ ™3Â+ÂPÿuüWèÖQ ÿ5h| ‹5l ÿuøÿÖÿu܉EðÿuØÿuÔÿuÐÿuøÿ x j ÿ à P ƒì Pÿuøÿ Äà ‹› j
ÿuø‹ Sÿ œ EЋÏP EÐPÿuüèh7 ÿuðÿuøÿÖhD ÿ ÐÀ ÿuøÿ d 3ÿéÛÿýÿÿÕ‹t$
j ÿv ÿ6Wÿ €Â ÿv ÿv Wÿ | ÿt$ WÿÕ‹F j @Pÿ6Wÿ €Â ‹F @Pÿv Wÿ | SWÿÕ‹F
j @@Pÿ6Wÿ €Â ‹F @@Pÿv é: þÿ‹ Pÿ‘Œ ‹†” …À „´?þÿ‹
dÇ ÁP‹ ÿQ ƒ¦” éš?þÿ‹ Pÿ‘Œ ‹†˜ …À „‘?þÿ‹
dÇ ÁP‹ ÿQ ƒ¦˜ éw?þÿ‹ Pÿ‘Œ ‹† …À „n?þÿ‹
dÇ ÁP‹ ÿQ ƒ¦ éT?þÿ‹Ã óÁà è…ö ½þÿéZ½þÿU‹ìƒìlSVW3ÿ3Ûƒ} ÿ‹ñ‰}ì‰}ü‰}èuP‹F4;Çu
‹E ‰8é½ ;† u ‹†ì j ‰EÔ‹†ð [ë ;†˜ …‡ ‹†Ü j ‰EÔ‹†à
_‰EØëP ·E ‰EÔ‹E Áè ‰EØ EÔj Pÿv Wÿ Ä ÿuØ‹[email protected]Ä †ì ÿuÔPÿ×ÿuØ‹Ø
†Ü ÿuÔPÿ×…Û‹øu …ÿt ¡ðq jfPè Ÿþÿ…À‰Eìt j Pÿ 4à ‰Eü‹†À
ƒeô …Àt ‹ UôRhPu Pÿ 3À;ø[email protected]üt;9†˜ t3h € ÿuüè¤æ Pÿuüÿ 4à ‹ø…ÿ
„Ÿ ‹Eôÿu ‹ WPÿQ é` ;Ø „… 9Eü „| ‰Eäf‰EÄ EÄ‹ÎP3Ûèu þÿ
EÄ‹ÎPèj þÿ…À| fƒ}Ä u j [‹†Ä 3ÿ;ÇtB Uð‰}ð‹
RPÿQ8…À|$‹Eð;Çt* Uø‰}ø‹ RPÿQ,…À| 9}ø~ ÇEä ‹Eð;Çt ‹ PÿQ ;ßt#‹E
‰8 EÄPÿ àp ‹Eô;Çt ‹ PÿQ 3Àé 9}ä „} h”€ ÿuüèµå Pÿuüÿ 4à j
‰EøY3À }”j0ó«[ Mð‰]”ÇE¼ è ðýÿÿu¼ Mðè þÿ‹Eðƒeœ ‰E¸ E”P¿
€ j Wÿuü‰]˜èÓD j j h ÿuøèšõ ÿuðWj ÿuøèŒõ ‹†Ä …À „á ƒeÜ
‹ UÜRhˆ” Pÿ …À Œº hÜ‚ ÿuüè å …À‰Eà „¢ Pÿuüÿ 4à …À‰Eä
„ ÿu ‹Eôÿuä‹ PÿQ j 3ÀY }”ó« M ‰]”ÇE¼ èGïýÿÿu¼ M è; þÿ‹E
3ÿ‰E¸ E”Pj ÿuà‰]˜‰}œÿuüè D WWh ÿuøèÓô ÿu ÿuäj ÿuøèÃô h
ÿuàÿuøÿ 0à M èÂîýÿ‹EÜ…Àt ‹ PÿQ Mðè­îýÿë hX˜ ÿuüè8ä
Pÿuüÿ 4Ã ‰Eø EÄPÿ àp ‹}ø…ÿt) EÔPÿv ÿ PÄ j ÿv j ÿuØÿuÔh Wÿ ,Ã
‰Eèƒ}ì t ÿuìÿ `à ƒ}è t ‹Eôÿuè‹ PÿQ ‹E j ^‰0‹Eô…Àt ‹ PÿQ ‹Æ_^[ÉÂ
U‹ìQ‹ À ƒeü …Àt ‹ UüRhPu Pÿ ÿu ‹Eüÿu ‹ PÿQ ‹E Ç ‹Eü…Àt
‹ PÿQ 3ÀÉÂ U‹ìQ‹U ƒeü …ÒV ;ƒúüt6‹ ƒe U RQÿPh‹ð…ö| ÿu ÿu
h€ð è z ‰Eü‹E …Àtj‹ PÿQ ëb‹Â-è tÿÿ U‹ìÿu ¹˜” ÿu ÿu ÿu ÿu èÏùýÿ] U‹ì‹
¤” 3À…Éu ÿu ¹˜” èžlþÿ‹ ¤” …Ét ÿu(‹ ÿu$ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu
QÿP,]Â$ ‹ WÿP é þÿ‹L$ VÿI ‹q …öu …Ét ‹ j ÿPp‹Æ^Â ÿt$ ÿt$
h¸ ÿt$ èLãýÿ V‹ñ¹èq Ç @ ÇF èA þÿöD$ t VèmäýÿY‹Æ^ ‹D$
‹@ …Àu ¸ @ €ë ÿt$ ‹ PÿQ  ‹D$ VW‹@ …Àu ¸ @
€ë ÿt$ t$ ‹ ƒì ‹ü¥¥¥P¥ÿQ _^ ‹D$ ‹@ …Àu ¸ @ €ë
ÿt$ ‹ PÿQ  ‹D$ VW‹@ …Àu ¸ @ €ë ÿt$ t$ ‹ ƒì ‹ü¥¥¥P¥ÿQ
_^ ‹D$ VW‹@ …Àu ¸ @ €ë ÿt$ t$ ‹ ƒì ‹ü¥¥¥P¥ÿQ$_^ ‹D$ VW‹@
…Àu ¸ @ €ë ÿt$ t$ ‹ ƒì ‹ü¥¥¥P¥ÿQ(_^ ‹D$ VW‹@ …Àu ¸ @ €ë ÿt$ t$ ‹
ƒì ‹ü¥¥¥P¥ÿQ,_^ ‹D$ VW‹@ …Àu ¸ @ €ë ÿt$ t$ ‹ ƒì ‹ü¥¥¥P¥ÿQ0_^Â
‹D$ VW‹@ …Àu ¸ @ €ë ÿt$ t$ ‹ ƒì ‹ü¥¥¥P¥ÿQ4_^ ‹D$ VW‹@
…Àu ¸ @ €ë ÿt$$ t$ ‹ ƒì ‹ü¥ÿt$$¥¥P¥ÿQ8_^ ‹D$ VW‹@ …Àu ¸ @ €ë ÿt$ t$ ‹
ƒì ‹ü¥¥¥P¥ÿQ<_ p vw t u nh n s w fh wwj e j h a r q hh d vj v _ c vh vpv h6 pvw pj vvh qp hl vh8 y tq vh0 pw hd m wp vvj _wvvvh vvvj vvwvvvh wpj0 j0 gw k ph rhx rh sv>‹Ã^[ÉÂ
‹D$ ‹@ …Àu ¸ @ €ë ‹L$ ‰ 3À V‹t$ …öu ¸ @ €ë%‹D$ ø
‹ ‰ ÿ0ÿ ÄÄ …Àt 3Àë ƒ& ¸ @ €^ U‹ìƒì VW3ÿ‹ñ9} ta EðSPÿ¶
ÿ „Ä Eðj Pÿv Wÿ Ä ÿ¶ ‰}ôÿ hÄ j ‹Øÿ Ã P EðPSÿ ÄÃ WWÿ¶ ÿ Ä
ÿ¶ ÿ °Ä [‹M j X_‰ ^É U‹ì ìÈ SV‹u W‹Ùjì3ÿÿs ‰}ôè#îýÿ©
@ t ÇEô 9} u …hÿÿÿPÿs ÿ xÄ ‹ðVè ÎýÿWVè€à V 8úÿÿèZ ÿµ8úÿÿèæÍýÿj
ÿµ8úÿÿÿ ” E¸Pÿs ÿ œÄ 9}ôt j ÿµ8úÿÿèt~ ³¼ }॥¥¥‹Eèj +EàYjü™÷ù Eà‹Eì+Eä™÷ùY
Eä‹Eè+Eà™÷ù Eè‹Eì+Eä™÷ù ‹d Eì‹EäƒÀ P‹EàƒÀ Pÿµ8úÿÿèø
‹µ8úÿÿj ÿ à P EàPVÿ 8à 3ÿjÿjÿ ƒÌ
WPÿµPÿÿÿè,ÿ ‹uÐh;;@ WW‰uôÿ „ P‰Eüÿµ8úÿÿÿ l 9½@úÿÿ‰Eøu
‰…@úÿÿWÿ³Ø V‹5€Â ÿµ8úÿÿÿÖÿuÄ‹=| ÿuôÿµ8úÿÿÿ׋Eôj
ÿ³Ø ƒÀ Pÿµ8úÿÿÿÖ‹EôÿuăÀ Pÿµ8úÿÿÿ×h__k
j j ÿ „ P‰Eðÿµ8úÿÿÿ l ƒ½@úÿÿ u ‰…@úÿÿ‹Eôj ÿ³Ø
@‰EÜPÿµ8úÿÿÿÖÿuÄÿuÜÿµ8úÿÿÿ×ÿuøÿµ8úÿÿÿ l 3ÿ9½@úÿÿu ‰…@úÿÿ 8úÿÿè«
9} u …hÿÿÿPÿs ÿ |Ä 9}ø‹5ä t ÿuøÿÖ9}ðt ÿuðÿÖ9}üt ÿuüÿÖ9}Øt
ÿuØÿÖ 8úÿÿèû _^3À[ÉÂ ‹T$ 3À;ÐVt ‹2;± t ‹L$ ‰ 3À^Â ‹J Itp é uî‹J(;ÈtXöÁ
uSöÁ t ‹J$j éÒ ^t +Îuˉr(ë öÁ t ÇBfƒ{ . …¾ 3ÿWhÓ h ÿ¶ è
¨ „ž E ‹ÎPWWWèÈ é‹ ƒøýt ƒøüu ÿv ÿ °Ä E 3ÿPWhÒ W‹Îèm ëb‹C=1ýÿÿt
=2ýÿÿuK‹C -Ò t Ht HuA¾ ë ¾ ë ¾ ÿ3ÿ 0Ä ÿs …Àÿs Vÿ5ðq
t èÃãýÿë ÿt ƒ~ t è ÿÿÿ‹ ƒ& Pÿ
d ^ÃU‹ìƒì SVW‹ñj 3ÿ[ N0‰>‰^ ‰~ ‰~ ‰~ ‰~ è¿Pþÿ‹E ‰¾ ‰ž
‰¾ ‰¾$ ‰¾( ‰¾, P‰F ÿ Dà ^ ‰F,Sÿ Ìà Sÿv ÿ t Sÿ Èà …Àt
Sÿv,ÿ œÄ ÿu ÿ à ƒø … Sÿ Èà …À …€ ÿv N0Sèpó ÿv ÿ p ‰† ÿ[email protected]ÿ
l 9¾, Ž, u ‰ Wÿ¶ è2à jìÿv,è™Ðýÿ© @ t& EðPÿv,ÿ œÄ ‹EøWÿv +F$Pÿ¶
ÿ  Â ë Wÿv ÿ3ëê‹F ‰† ‹† _‰ ‹Æ^[É SV‹ñW ¾ ‹Ïè?þÿÿ‹F0
^0‹ËÿP ‹Îè-þÿÿ‹F ƒ& ; u ƒ’ ‹Ïèfþÿÿ‹Ëè# þÿ‹ÎèXþÿÿ_^[ÃU‹ìƒì
S‹] VW‹ñSÿ ¸Ä ‰E EðPSÿ „Ä ‹=Ðà EðPÿu ÿ× EøPÿu ÿ׋Mð‹Eø;È~*ƒ}
‰Eð‰Møu EàPÿu ÿ œÄ ‹Mø‹Eè+È+Eø‰Mð‰Eø‹† MðQPÿ ˆÂ …À „‰ ÿ¶ ÿ  ‹Eô3ÿ÷ØWP‹Eð÷ØPÿ¶
ÿ  Â ‹E j ÿ¶ ÷Ø Àf%øü PSèW÷ h8 WW‹=dÄ Sÿ×j S‹ ,Ä ÿÓ…À‰E
t h8 j j Pÿ×j ÿu ëäjÿÿ¶ ÿ P _^[É ƒ[email protected] t ÿq ƒÁ0ÿqìÿqèèþõ ÃV‹ñèÎ#þÿöD$
t Vè8²ýÿY‹Æ^ VW‹ñè¦âýÿ Ndèøåýÿ Nlèˆâýÿdž” @× ƒŽ¤ ÿ3É3À‰Ž¨
‰Ž¬ ‰Ž° ‰Ž´ ‰Ž¸ ‰ŽÄ ‰ŽÌ ‰ŽÐ ‰Ž ‰Ž ‰Ž ‰Ž$ ‰Ž4 ‰Žx
‰Ž| ‰Ž€ ‰Ž„ ‰Žˆ ‰ŽŒ ¾8 ‰Ž˜ dž ««««3À ¾H ««««3À
¾ü ««««3À ¾ì ««««ƒŽ0 ÿ‰Ž, ‰Ž¼ ‰ŽÀ ‰Ž ‰Ž” ‰Ž ‰Ž 
‰Ž ‰Žà ‰Žä ‰Žè ‰ŽÜ ‰ŽÔ ‰ŽØ ‰ŽÈ ‹Æ_^ÃV‹ñj †ˆ Pè°
‹†Œ …Àt ‹ PÿQ ‹†ˆ …Àt ‹ PÿQ ‹†„ …Àt ‹ PÿQ ‹†€
…Àt ‹ PÿQ ‹†| …Àt ‹ PÿQ ‹†x …Àt ‹ PÿQ ‹†4 …Àt ‹ PÿQ ‹†Ð
…Àt ‹ PÿQ ‹†´ …Àt ‹ PÿQ ‹†° …Àt ‹ PÿQ ‹†¨ …Àt
‹ PÿQ ‹Î Fl÷Ù É#ȃÁ èAÎýÿ‹Î Fd÷Ù É#Èè þÿ‹ÎèóÍýÿ^ËD$
j ÿt$ Häènš 3À U‹ìƒìxƒ} SV‹ñW‰uøt ‹E j ƒ XéÛ EðPÿ Ä ‹Eð‹=Ä ‰Eè‹Eô‰Eì
Eèj Pÿvp3ÛSÿ×ÿuì †8 ÿuèPÿ @Ä …Àu j ÿvpÿ TÄ éˆ Eð Æ$ j Pÿ6Sÿ×3À
}Ô‰]Љ] ««« E°Pÿ6ÿ œÄ Eà‹ÎPèu– ‹ ‰EÐ EÐPj h ÿ6èÑó ‹Eð‹}܉EÀ‹Eô‰EÄ+}Ô
EÀ‰]ÌPSh ÿ6è«ó P» j Sÿ6‰Eàè˜ó ‹Mà…É „À …Àt_ƒe¬
EˆPj h>ÇEˆ ÿ6‰MŒèió ÿu¬ƒe E PèÚnþÿ‹M …Ét(‹ ÿP`ƒø u ÿuàj h ÿ6è7ó ‹E
…Àt ‹ PÿQ ‹Eô…À|”;Ç} ÿuàÇE j Sÿ6è ó …Àt:j j ë(‹M¼+Ï;Á~+;E¼}&j
_ÿuà‰} j Sÿ6èàò …Àt j Wh ÿ6èÍò Eüj Pj jfÇEü èŃþÿ3À9E Pt ‹EüÑèPë
ÿuü‹Eøj ÿppÿ ´Ä 3À_^[É U‹ìƒì@V EÀW‹ñPÿvpÿ xÄ ‹} …Àt Wj Pj ‹Îè
EÀPÿvpÿ |Ä ƒ’ _3À^É U‹ìƒìTSV‹ñWjÿjÿ †ü j P‰uüÿu è–Þ EÜPÿ¶( ÿ „Ä
‹=ÐÃ EÜPÿvpÿ×…Àt EäPÿvpÿ×j ÿ Ã ‹ ÄÃ P EÜPÿu ÿÓ Æ8 }Ì¥¥¥j
X¥ƒeÌ P‰EÔÿ à P EÌPÿu ÿÓ‹Mü }¼j ì ‹ð¥¥¥¥‹ð }¬¥¥¥¥‹ð
}쥋 ¥¥@‰EÄ‹ ô ¥‹5Hà HÿEìÿMô‰E¬ÿÖP E¼Pÿu ÿÓj ÿÖP E¬Pÿu ÿÓj ÿÖP EìPÿu
ÿÓj X_^[É U‹ìƒì4V EðW‹ñPÿvpÿ œÄ ‹†8 ¾8 ƒÀ;†D }6ÿvpÿ Ä ÿ¶à džè ë ƒ¾è t ÿ Ôà ÿ¶ä ÿ €Ä 3À^Â
ƒ¹è V ±è t ÿ Ôà ƒ& 3À^ ƒ¡è 3À ‹D$ SV‹ñ3ÛWS ¾$ Sj0‰ ÿ7èRí
‹?SSj1WèFí ‹ø‹† SSj1Pè4í ;øt SWj0ÿ¶ è!í j Sÿ¶ ÿ Ä _^3À[ U‹ì
ìü SVW3Ûh„ ‹ñS‰]ð‰]è‰]ô‰]ìèâ þÿh S‰†à èÑ þÿ‰†ä … ÿÿÿPÿvpÿ
œÄ hï ÿvpÿ 4Ä SSj0P‰†$ èžì ¾8 Wÿ¶$ ÿ „Ä j WÿvpSÿ Ä ¹ † è$7þÿ¡ðq
8 † h Shÿ ÿ Sj hJ Pt è;× ë èë ;Ɇ t’P¿ SWÿ¶$ è*ì ÿ¶ j Wÿ¶$ è ì Shö
Sh ˆ @ … ÿÿÿSP ¾¸ ÿvp‹Ïh¤¥ èîL SSj0ÿ7èâë j SSSSSÿ7ÿ Ä †H Pÿ7ÿ
„Ä †H j PÿvpSÿ Ä 3À ½:ÿÿÿ‰ 0ÿÿÿÇ…4ÿÿÿD€ Æ…8ÿÿÿ Æ…9ÿÿÿ
««f«3À ½NÿÿÿÇ…Dÿÿÿ Ç…HÿÿÿT€ ˆ LÿÿÿÆ…Mÿÿÿ ««f«3À ½bÿÿÿÇ…Xÿÿÿ
Ç…ÿÿÿZ€ Æ…`ÿÿÿ Æ…aÿÿÿ ««f«3À ½vÿÿÿ‰ lÿÿÿ‰ pÿÿÿˆ
tÿÿÿÆ…uÿÿÿ ««f«3À }ŠÇE€ ÇE„U€ ˆ]ˆÆE‰ ««f«ÇE” 3À }žÇE˜V€
ÆEœ ÆE ¹ † ««f«3À }²ÇE¨ ÇE¬W€ ÆE° ÆE± ««f«3À }ÆÇE¼ ÇEÀX€
ÆEÄ ÆEÅ ««f«3À }ÚÇEÐ ÇEÔY€ ÆEØ ÆEÙ ««f«Ç…@ÿÿÿq Ç…Tÿÿÿ|
Ç…hÿÿÿz ‰ |ÿÿÿÇE µ ‰]¤‰]¸‰]̉]àèÜ4þÿ8 † t^3É …0ÿÿÿƒù t j Z+ ‰ AƒÀ
ƒù ~ë¡ðq h ¿ÿ ÿ SWSj hK PèÕÔ h SW‰† ¡ðq Sj hL PèµÔ ë?¡ðq h ¿ÿ
ÿ SWSj hK PèKÀ h SW‰† ¡ðq Sj hL Pè+À ‹=4Ä h ÿvp‰† ÿ×hî ‰† ÿvpÿ×P‰†(
èÆš ‹†( ;à „Ñ Sj h Pè9é ÿ¶ Sh0 ÿ¶( è”é ÿ¶ Sh6 ÿ¶( è é …@ÿÿÿÇEü
‰Eø‹ ;ÓtFjA3ÀY ½ ýÿÿó« … ýÿÿh PRÿ5ðq è&Àýÿ … ýÿÿPShM ÿ¶( è¸è
‹Mø‰ ‹Áë ƒ ÿƒÀ ÿMü‰Eøu¦ …0ÿÿÿPj hD ÿ¶( èˆè SSh! ÿ¶( èvè
‹†x UôRhxê ‹ Pÿ ‹ø;û … jT诣ýÿ‹øY;ût ‹ÏèóT hüq Ç h ÿ èÀ ‹Çë 3À ¾
;É t ‹ PÿQ ÿuô‹ Vè7U ‹øë ¿ €;û …¦ ‹Fp ¾, W‰F èdŽ …Àu
‹ P‹ ÿQ ‹ D÷ ‹ Ö‹ RPÿ‘€ ‹øë ¿ €;ûug †° Ph¨- j ShXÕ èòbþÿ‹ø;ûuH‹†°
UðRhhÝ ‹ Pÿ ‹ø;ûu.‹†, ÿuð‹ Pÿ‘„ ‹ø;ûu ‹†° UèRh ë ‹
Pÿ ‹øÿ¶° Ž´ è ‹ ;û …ý ‹Eèÿuô‹ PÿQ ;Ã …é ‹Eô Uø‰]øR‹ høé
Pÿ ‹ø;û| ‹Eø UìRP‹ ÿQ ‹ø‹Eø;Ãt ‹ PÿQ ;û …« ‹†° ÿuì‹ PÿQ
;à …” ÿ¶° ¾4 ‹ÏèF‹ ‹? Ž0 Q‹Î‹ – ÷Ù É#ÊQWÿP ;Ãu_‹†,
¾, ŽH S‹ QPÿ’¼ ‹?ÿvp‹ Wÿ ¤ ;Ãu0‹Îèë0 ;Ãu%‹†° SP‹ ÿQD‹Æ
ŽŒ ÷Ø À#ÁPÿvpÿ 8p SSj1ÿ¶$ è3æ ;Ãt SPj0ÿ¶ è æ jÿS ¾¸ h& ÿ7è æ
SSh ÿ7èýå hÿÿÿ Sh$ ÿ7èëå h Ž è±|þÿ;ÉEü „ h Ž Pÿ ôÀ ‹È;Ëtf3À ½ ÿÿÿ«««««
… ÿÿÿÇ… ÿÿÿ PÿÑ…À|B ·… ÿÿÿ · $ÿÿÿÁà Á=|(SSh ÿ¶$ ètå
hÿÿÿ Sh ÿ¶$ è^å ÿuüÿ ðÀ 9ž° „Á jÿhœ¥ èo ‹ø‹†° WP‹ ÿQdW‹=Àp
ÿ×jÿh”¥ èK ‰Eü‹†° ÿuü‹ PÿQÿuüÿ׸ è¤`þÿ‹Äh h¶ Pè ÛýÿPÿ
Üp ‰Eü‹†° ÿuü‹ Pÿ‘ ÿuüÿ׸ èg`þÿ‹Äh h· PèÄÚýÿPÿ Üp ‰Eü‹†°
ÿuü‹ Pÿ‘ ÿuüÿ× Eä‰]äPh È j Sh È è»_þÿ‹Eä;Ãt4‹ ¾¨ WSPÿQ
‹?;ût ƒMøÿ‹ MøQjQWÿP ƒ}ø3À_^É U‹ì¸˜
è¤þÿSVWh ÿu ‹] 3öÿu ÿu ÿu Vÿsèÿ Ä V »  Vh! ÿ7èÁà EàPÿ7‹=„Ä ÿ×
Eàj PÿsèVÿ Ä ‹Eà;Eè~ ‹Mè‰Eè‰Mà‹Mà‹Uè CtVP‰ ‹Mì‰KxƒÁ ‰S|‰‹€ ÿsèÿ
Ä EðPÿsèÿ œÄ ³À Vÿs0ÿ×j Vÿsèj ÿ Ä ‹ ‹‹È ;Á~ ‰ ‰ƒÈ ³° Vÿ³œ
ÿ×j Vÿsèj ÿ Ä ‹ ‹‹¸ ;Á~ ‰ ‰ƒ¸ ƒ¥pÿÿÿ j Y3À ½tÿÿÿ‰uØ󫋃€
‰ƒ´ ‹Eä+ƒ€ Eü‰ƒ¼ …pÿÿÿ‰EÜ EØPj h ÿ³˜ èªß »Ð ‹E„¥¥¥¥)ƒÔ
‹‹Ô Èh ‰‹Ü P‹ƒ¸ +EðPÿ³Ô ÿuðj ÿ³˜ ÿ Ä ³Ð Vÿ³˜ ÿ „Ä
j Vÿsè3öVÿ Ä VVh ÿ³˜ è.ß …À …¨ j }´Y󫋃¸ ‹œ +EðÇE´ ‰E¸
…hÿÿÿPè¨ ‹ ;ÆtI‰E ¹ 3À ½hïÿÿó« …hïÿÿÇEŒ ‰Eœ EŒPVh>ÇE  ÿ³œ
èµÞ ‹Eœf90t ‰E¼9u¼u ÇE¼è† ÿu¼è šýÿ‰EÄ E´PVh
ÿ³˜ è~Þ ‹Eð‹Mä »° ƒÀ h ‰ ‹ƒÜ ‰ƒ´ +‹Ü ‹ MüQ‹‹¸ +ÈQÿ³´
PVÿ³œ ÿ Ä Wÿ³œ ÿ „Ä j WÿsèVÿ Ä ‹ ‹‹¸ ;Á~ ‰ ‰ƒ¸ ‹ƒ¸ ‹Uä‰Cd‹ƒ¸
ƒÀ h ‰Cl‹ƒ€ ‰Ch‹ƒ¼ ‰Cp‹ƒ€ ‹Kl+Ð UüR‹Uø+ÑRPQVÿs0ÿ Ä »À Wÿs0ÿ
„Ä j WÿsèVÿ Ä ‹ ‹‹È ;Á~ ‰ ‰ƒÈ ‹ƒ¤ VWP‹ ÿ‘¼ ‹KL;Ît-‹ƒ€
‹“È ‰Eô‹ƒÌ ‰Eü+Eô‰uð‰Uø‹9PRÿuôVQÿW$‹C ƒøÇEä ÿ3è¶Ô f9½¤ïÿÿ[tWWh ÿ¶ èšÔ …À~Fj 3ÀY }¬ó«‹EàÇE¬
P‰E´èã ýÿ‰E¼ E¬Pj h ÿ¶ è`Ô j j ÿ¶ ÿ Ä ‹E ‹ÎÿpèY% ‹Eü_…Àt
‹ PÿQ ‹Eø…Àt ‹ PÿQ ‹E ^Ç 3ÀÉ U‹ìƒì ‹E VW‹ñÿp 3ÿ Ž¸ ‰}ü‰}è‰}ì‰}ð‰}ôè×w
P EüPècOþÿ9}ü „Ï Eà Ž$ Pèyv ‹ ‰Mè‹@ Mè‰Eìèò~ j …À^ „ ÿuè‹Eìj
h ÿ0è˜Ó Eà MèPè‰} ‹ ‰Mð‹@ ;ωEôta‹Mü UøR‹ ÿP …Àu:‹Mô
E P‰} ÿuðèNv …Àt ÿuøÿu ÿ Ç Y…ÀYt!ÿu ÿ Àp ÿuøÿ œp EàVP Mðèý| ë˜ Mðèƒ~
‹E ‰0‹Eü;Çt ‹ PÿQ _3À^É U‹ìQS‹Ù3À9ƒ” ‰EüuRVW‹} ³¸ ÿw PhC ÿ6èÓÒ ÿw
‹Îè´v P EüPè@Nþÿÿuü‹Ëè¿- ‹E j ^‰0‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Æ_^[ÉÂ
U‹ìƒì SVW3ÿ‹Ùj(‰}ø‰}üèÛ ýÿ;ÇYt ‹È舃 ‹ðë 3ö;÷u$‹Eü;Çt ‹
PÿQ ‹Eø;Çt ‹ PÿQ ¸ €é’ Wh§ ÿsp‹Îè?„ …ÀuY9~$tT‹ƒx UüRh(ê
‹ Pÿ ‹ø…ÿu+ÿv$ÿ Üp Uø‰Eô‹EüRÿuô‹ PÿQ ÿuô‹øÿ Àp …ÿt 3À KdPPPPWè’
‹ j ‹ÎÿP ‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Eø…Àt ‹ PÿQ 3À_^[É U‹ìƒì,SV‹ñ EÜW3ÛP
Ž$ ‰]è‰]ì‰]ð‰]øè1t P MÔè={ ÿuÔ‹MØè u ‹ø;û‰}ôt ‹ WÿP 9žØ
‰]ä …Ó ‹†° ¾° Uä‹ RjÿPÿ‘È …À …¤ ‹? MðQW‹ ÿP ‹ø;û|#hð
EìÿuðPèRÆýÿ‹Eì UèRÿuä‹ PÿQ0‹ø‹Îèê) ;ûˆEà|A‹†x ‰]ü;Ãt4‹ UüRhHw Pÿ
9]üt!ÿuü EøÿuàPÿuèè=v ‹ø‹Eü;Ãt ‹ PÿQ Sÿ¶ ÿ ¬Ä ;û|4ÿuô‹ÎÿuøèØ)
ë%ÿuô‹ÎèE5 ë W‹Îÿuøè¿) j ÿ¶ ÿ ¬Ä ‹Eô;Ãt ‹ PÿQ ÿuøÿ Àp ‹Eð;Ãt
‹ PÿQ ‹Eì;Ãt ‹ PÿQ ‹Eè_^;Ã[t ‹ PÿQ 3ÀÉÂ ·T$ ú[€ | ú]€ ‹
Ð 3ÉVQ‹0QQRQPÿV ^3À U‹ìƒì ·E V-^€ ‹ñ „‹ HtwH … ƒe ƒeø ƒeü
EðP Ž$ èar ‹ ‰Mø‹@ Mø‰Eüè,z P E Pè Kþÿ‹M …ÉtQ‹ ÿP$…Àu ‹M
‹ ÿP`ƒø u j ‹Îÿu è/5 ‹E …Àt(‹ PÿQ ë ‹¶° V‹ ÿ ¸ ë ‹¶° V‹
ÿ ´ 3À^É ‹ ° …Àt ‹ Pÿ‘¼ 3À ‹ ° …Àt ‹ Pÿ‘À 3À U‹ìƒì8VW‹ñ3ÿ
Mȉ}ø‰}ü‰}ôèÿ ‹†x UøRhxê ‹ Pÿ ;Ç ŒŸ ‹Eø UüRP‹ ÿ[email protected]
ŒŠ ‹Eü UôRhØé ‹ Pÿ ;Ç|u F ‰uðSP‹ ÿQ ÿuø EäPè Jþÿÿuü EèPèÿIþÿÿuô
EìPèóIþÿdž˜ ÿ‹ ÿP`9»À ‰EÄt
ƒø u j Xë 3À3É;Ç‹50à ”ÁQh^€ ÿu ÿÖ3Àƒ}Ä •ÀPh`€ ÿu ÿÖ3À9»À
”ÀPh_€ ÿu ÿÖé ‹Eô U؉}ØR‹ PÿQ(9}Øj ^thƒ}Ø tb‹Eô UÜRP‹ ‰uÄÿQT…À|]‹E܉}ä;Çt
‹ UäRh€ Pÿ ‹Eä Uü‰uüR‹ Pÿ[email protected]üt ƒ}ü t ƒ}ü u ‰}Ä‹Eä;Çt ‹ PÿQ
9}Äu Vh[€ ÿu ÿ 0Ã WÿspWÿuÌÿuÈWÿuìÿ ,Ã ‹Eð;Çt ‹ PÿQ ÿu ÿ `Ã ‹EÜ;Çt
‹ PÿQ ‹Eô;Çt ‹ PÿQ ¥ ÿÿÿ3À_^[ÉÂ ‹Áfƒ ƒ` ÃVW‹|$ ‹ñWVfƒ& ÿ °p
…À} fÇ ‰F ‹G …À‰F t ‹ PÿQ ‹G _‰F
‹Æ^Â VW‹|$ ‹ñWVÿ °p …À} fÇ ‰F ÿw F Pè±?þÿ‹G _‰F ‹Æ^Â V‹ñ‹F
…Àt ‹ PÿQ Vÿ àp ^ÃSŠ$ V‹ñöà t3‹FüW ~ü @H 4Îx U h ƒî ‹Îè¼ÿÿÿMuó]öÃ
t Wè( ýÿY‹Ç_ë ‹Îè ÿÿÿöÃ t Vè ýÿY‹Æ^[Â ‹D$ V‹p4…öt ‹
VÿP ‹ ‹ÎÿP,‹ VÿP ‹ VÿP 3À^ U‹ìQ‹E ƒeü Á¸ ÿp èWg P EüPèã>þÿ‹Mü…Ét
‹ ÿP,‹EüP‹ ÿQ ‹Eü…Àt ‹ PÿQ 3ÀÉ U‹ìƒì ƒeô ƒeø ƒeü
V‹ñ EìP Ž$ èÅe ‹ ‰Mô‹@ …ɉEøt3 MôèŒm P EüPèv>þÿ‹Mü…Ét’ƒ¾Ø
u ÿ¶° ‹ ÿ¶( ÿPX‹Mü…Ét ‹ QÿP 3À^ÉÂ U‹ì ìD SVW‹} 3É…ÿ‰Müt
‹ MüQhðw Wÿ ‹Mü‹u 3À…É •À…ÿ‰F „c ‹U …Ò „X ‹ ƒ” ƒf8 j [„Ã
„1 ƒ~ …5 ‹ ƒe M QSWÿP …À ŒÀ 3À }Ä«««««‹E UÄj R‹ SPÿQ …À
…ž fƒ}Ä uá!Eè‹E ƒMðÿ UØ‹ R UäfÇEä RP‰]ì‰]ôÿQ …À|oÿuÜÿ
ÄÀ 3ÿ‰E ;ÇtSWWjÿPè&Š ;ljEøv9 …¼ýÿÿh PWÿu è
Š …Àt …¼ýÿÿPè—Sþÿƒøÿt ¨ t G;}ørÌë ‰^8ÿu ÿ ÈÀ EØPÿ dp ‹E
…Àt ‹ PÿQ ‹Müƒ~8 t:ÿu E ŽtÿÿÿPè} 3ÿ E WPWjfÇE èRRþÿWÿu j ÿväÿ ´Ä
‹Mü…Ét ‹ QÿP 3Àë ‰^8ë­…Ét ‹ QÿP ¸W €_^[ÉÂ ‹L$ …Éu ¸W
€ë ‹D$ ƒ! ƒx8 t Q L$ Q ˆtÿÿÿèÿ 3À V‹t$ j j Žtÿÿÿèæ j ÿväÿ TÄ
3À^ U‹ì ì¤ SV E°WPÿ ØÀ ‹E 3Û;Ãt ‰ ‹M P E ±tÿÿÿP‹ÎèŸ SS‹Î‹øè”
;û „y ‹u ‰]ø‰]ü‰]ô‹†ì ;Ãt ‹ UôRhHw Pÿ ‹Eô‰]ð;à „- ‹
UøRPÿ[email protected]…À Œ ‹Eø UüRhØé ‹ Pÿ …À Œè ‹Eô UðRhøé ‹ Pÿ …À
ŒÏ …hÿÿÿ‰]äPSh>Ç…hÿÿÿ ÿ¶˜ ‰½lÿÿÿ‰]ŒèÅ¿ ÿuŒ EäPè:;þÿ‹Mä;Ë
„Š ‹ ÿP`‹Mä‰Eè‹ ÿP$…Àt ƒ}è
…_ ‹Mä‰]à Uà‹ RÿP …À Œ; ‹} ‰]Ø;ût ‹ MØQhðw Wÿ 9]Ø …„
‹EàƒM¨ÿj Uè^fÇEœ ‰] ‰u¤‰u¬‰]è‹ RhPÇ Pÿ ‹EüP‹ ÿQ(‹Eè;Ãt ‹ SPÿQ
‹E 9 t ‰0‹ M Q MœQWÿP …À Œ ÿu”ÿ ÄÀ ;ÉEÔ „å SSjÿPè+‡ j ‰EÜY;È
ö÷Þt ‹EðP‹ ÿQX9]܉]ì †¢ jA3ÀY ½ýÿÿó«ª …ýÿÿh PÿuìÿuÔèã†
ƒøÿti …ýÿÿ‰] Pÿ Üp ‹ø‹Eü U ‹ RSWPÿQ …ÀW E ÿ Àp 8] t)‹Mä‹
ÿPd¨ t ‹Eàÿu ‹ PÿQH…À} ‹EøSÿu ‹ PÿQ8‹E ;Ãt ‹ PÿQ ÿEì‹Eì;EÜ
‚^ÿÿÿ;ót ‹EðP‹ ÿQÿuÔÿ ÈÀ E Pÿ dp ‹Eè;Ãt ‹ SPÿQ ‹EüjÿP‹
ÿQ,‹Eèéq ‹EàƒÏÿ UЉ}ì‰]܉]Ô‰] ‰]̉]Ћ RhPÇ P‰]Èÿ ‹EüP‹
ÿQ(‹EÐ;Ãt ‹ j PÿQ ƒ}è j ^t ƒ}è t ‹E ;Ãt ‰0ë
‹E ;Ãt Ç ‹EØ UÔRP‹ ÿQ …À Œ¯ hð EÜÿuÔP莲ýÿ‹EØ UìRÿuì‹
Pÿ‘È ;Æ „ƒ E SPè¢8þÿ‹EÜ U Rÿuì‹ PÿQ0…À|ǃ}è
t1ƒ}è t+‹Eø UÌR‰}Ìÿu ‹ PÿQHf9}Ìu ‹EøSÿu ‹ PÿQD‰}Èë
‹EøWÿu ‹ PÿQD‹Mä‹ ÿPd¨ „sÿÿÿ‹Eàÿu ‹ PÿQHébÿÿÿ‹EÐ;Ãt ‹ j PÿQ ‹EüÿuÈ‹
PÿQ,‹EÐ;Ãt ‹ PÿQ ‹E ;Ãt ‹ PÿQ ‹EÔ;Ãt ‹ PÿQ ‹EÜ;Ãt ‹ PÿQ ‹E
j ÿpäÿ TÄ ‹EØ;Ãt ‹ PÿQ ‹Eà;Ãt ‹ PÿQ ‹Eä;Ãt ‹ PÿQ ‹Eð;Ãt
‹ PÿQ ‹Eô;Ãt ‹ PÿQ ‹Eü;Ãt ‹ PÿQ ‹Eø;Ãt ‹ PÿQ E°Pÿ ÜÀ _^3À[ÉÂ
U‹ìƒìHSV‹ñW3ÿj ‹† [;Çt’‰E¼ E¸PWh? ‰]¸ÿ¶$ ‰}À‰]Ä袻 ‰¾
‹E ;Çt ‰8‹E ;Ç „ ‹ ‹@ ‰Eü‰} Eø ¾$ j Pÿ7‰Møj ÿ Ä ‹Eøƒeì ‰Eà‹Eü‰Eä
EàPj h ÿ7èB» …À‰† u Eð‹ÏPèÜ] ‹ ‰† ‹† …Àt,‰E¼ƒeÜ E¸ÇE¸
Pj h>ÿ7èûº ÿuÜ E Pèp6þÿ‹M …Ét`‹ ÿPd‹M ¨ tT‹ ÿP`‹Ž ƒø
‰M¼‰]¸‰]À‰]Ät ƒø t ‹E …Àt Ç ë
‹E …Àt Ç E¸Pj h? ÿ7è º ‹M ë ƒ¦ …Ét ‹ QÿP ‹† _^[É U‹ìQ‹E
V-Ò ¾ @ €t ƒèGt ƒè uv‹E ‹@‹E ;Çt ‹ PÿQ Kƒî ;ß ‡Kÿÿÿ^[‹Eü_É U‹ìƒì«ýÿh ÿÿh ÿÿSSSj
j P Eøj# Ž$ PèxZ ;û …™ ‹†| SP‹ÎèÒ ‹ø;û …€ ‹†€ SP‹Îè¹ ‹ø;ûuk‹†„
SP‹Îè¤ ‹ø;ûuV‹†ˆ ;Ãt SP‹Îè‹ ‹ø;ûu=‹†Œ SP‹Îèv ‹ø;ûu(‹†|
ƒÀ ‹ ‰Mø‹@ Mø‰EüèÒ_ ÿ¶$ ÿ ÈÄ S‹Îè’ ;Ãt PSh ÿ¶$ èA´ ‹Îè-
eì‹Ç_^[ÉÃU‹ì ìh SV3öW9u ‹ù‰uüu EØ $ PèÚV ‹ ‰E Eô‰uøPh Vhx¦ h
€‰uôèŠoýÿ;Æ …Z MøèhKþÿ‹Mô;ƉMø …D 9u „ ·$ » ‹E ÇE  ‰E¤ …˜ýÿÿ‰E°
E Pj h>ÇE´ ÿ6脳 …À „„ ‹EÄ…À‰Eðtz‹ PÿQ Eôƒeè P EìP EèP …˜ýÿÿj PÿuøÇEô
è oýÿ…Àu?‹EìHt,Ht Hu3ÿu j Sÿ6è’³ ÿu j h ÿ6è ³ ‹E ‰Eüë
ÿu j Sÿ6è ³ ‹EðP‹ ÿQ ÿu j h ÿ6èç² ‰EÐ EÐP Mà‰uÔè™ ƒ}à
t ÿuà‹Ïè•þÿÿ…Àt ƒ}ü u ‰Eüÿu j h
ÿ6觲 ‰EÈ EÈP M؉uÌèY ‹EØ…À‰E …Ôþÿÿ3öëT‹‡| Ç‡È » ÿp j
Sÿ·$ è]² ‹‡€ ÿp j Sÿ·$ èF² ‹‡„ ÿp j Sÿ·$ è/² 9uø_^[t ÿuøÿ
À ‹EüÉ U‹ìƒì ‹E SVW3ÿ‹Ù;lj}ø‰}ä‰}è‰}üu Eì ‹$ Pè¹T ‹ ‹u Mô‰E ‹ Q‹ÎÿP
;ljE …ó ‹ ‹ÎÿP‰Eð‹ ‹ÎÿPh ÿÿ ‹$ ÿu WWWÿuðP Eìÿuôj#Pè W ‹
‹@ ;ωMä‰Eèt V Mäèx ‹EäV‰F ‹Eè‰F ‹ ÿP ‹ MøQ‹ÎÿP 9}ø‰}
v; EüWPèÐ,þÿ‹ MüQ‹Îÿu ÿP ;ljE u Eä‹ËPÿuüè ÿÿÿ‰E ÿE ‹E ;EørÅ‹
‹ÎÿP`‹Ø‹ ‹ÎÿP$…Àt#ƒû t ƒû t ƒû
t ‹N ‹F ‰Mð Mì‰Eìèc ‹ ‹ÎÿP(ÿuôÿ œp ‹Eü;Ç_^[t ‹ PÿQ ‹E É U‹ì
ìD S‹ÙVW ³$ 3ÿ‰]ô9>„‰ 9} u EÄ‹ÎPè`S ‹ ‰E 9»Ü „’ Eȉ}øP EüPWh WWWhx¦
h €‰}üèèFþÿ;Ç …ë MøèÛGþÿ‹Mü;ljMø …Õ 9} „Ì »
‹E ÇEÌ ‰EÐ …¼ýÿÿ‰EÜ EÌPWh>ÇEØ” ÿ6‰}ÔÇEà
èô¯ …ÀtV9}ðtQ‹EÔƒà”­ …ÀVVuòh ÿ7è,­
E°Pÿ7ÿ œÄ j ÿ Pà )E¸jðÿ7èç„ýÿ;Æt $σ}Ü t ƒ}Ü t ƒ}Ü
t Pjðÿ7èä„ýÿƒ}Ü …² »¤ …ôüÿÿh PSÿ5ðq f‰µôüÿÿè „ýÿ …ôüÿÿÇ…ÿÿÿ
‰…hÿÿÿ …ôüÿÿPVhW ‰µ`ÿÿÿÿ7芬 ƒÀ ‰…dÿÿÿ ƒùÿÿ‰…pÿÿÿ
…ÿÿÿP ƒùÿÿPha ÿ7è[¬ ‹E¸j ™Y÷ù ·ÀP ƒùÿÿPh ÿ7è;¬ C û©
†UÿÿÿëW …ôüÿÿh Ph¤ ÿ5ðq f‰µôüÿÿè_ƒýÿ‹E¸V™+Âj ÑøP …ôüÿÿVP‹Ïè P ‹E¸™+ÂÑø
·ÀPVh ÿ7èÕ« ‹] ÿuô‹Ë‹ ÿP ‹ MÔQ‹ËÿP 9uÔj ‰uè[ †ß EìVPè%’þÿ
EøVPè ‘þÿ‹M UìR‹ ÿuèÿP ;ƉEð …¢ ƒ}Ü u5‹Mì UøR‹ ÿP ;ƉEð
…… ÿuüÿ Àp ‹Eø Uü‰uüR‹ PÿQ ‰Eðë=‹Mì‰uä Uä‹ RÿP ÿuüÿ
Àp ‹EäV‰uü‰EÌÿ Àp ÿuÌÿ Üp ÿuä‰Eüÿ œp 9uð …! ‹EèÇ…Hÿÿÿ
‰…Lÿÿÿ‹Eü‰…ÿÿÿ‹E쉅hÿÿÿ …HÿÿÿPVhM ‰µPÿÿÿÿ7‰µTÿÿÿ‰µXÿÿÿ‰µdÿÿÿ讪
ƒøÿ‰Eä „4 ƒ}Ü ‰uì …· ÿuüÿ Àp ‹Eø Uü‰uüR‹ h°Ž PÿQ4…Àu
VVVVÿuü‹ÏSSÿuäègP ÿuüÿ Àp ‹Eø Uü‰uüR‹ h|¥ PÿQ4…Àu VVVVÿuü‹ÏSj
ÿuäè1P ‹Eà;Æt ‰uà‹ PÿQ ÿuø Màè%O ‹Eà UØRP‹ ÿQl…ÀuR‹EØ3Ò¹`ê
÷ñ¹è ‹Â3Ò÷ñ3Ò¹`ê P‹EØ÷ñP …ôüÿÿhLj ÿ7ÿ
Àp ÿu ÿ Üp ‰ ‹ƒ ‰Eð‹ƒT ƒeì ‰Eø‹ƒP j h @‰Eô‹ ƒì uì‹ü¥ÿsp‹
¥¥P¥ÿQ ë%ÿ°ˆ ¸ˆ ÿ Àp ÿu ÿ Üp ‰ ‹6V‹ ÿ[email protected]‹ø…ÿ|r‹ƒ, ÿsp‹
Pÿ‘¬ ‹5¬Ä j ÿ³$ ÿÖj ÿ³¸ ÿÖ‹ƒÔ P‹ ÿQ ÿ³( ‹øÿ ÈÄ ÇƒØ ë ‹ƒÔ
P‹ ÿQ j ÿ³$ ÿ ¬Ä ‰»Ø ‹Ëè- ‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Ç_^[É U‹ìƒìÁ ÿ$… Á W‹ÎèÒ ëKW‹Îè¸ ëAW‹Îèã ë7j W‹ÎèS
ë+W‹Îè– ë!‹Îèõ ë j ë j W‹Îè! ë W‹Îè) ƒ¦” ƒ}ô _t ÿuôÿ `Ã
‹Eð…Àt ‹ PÿQ ‹Eì…Àt ‹ PÿQ ‹Eø…Àt ‹ PÿQ ^3À[ÉÂ ÈÀ {À …À
™À À ¯À ¥À ¸À ¼À ÐÀ U‹ìƒì SVW‹ù‹M Uø3ÛR‹ ‰]ø‰]ü‰]ô‰]ðÿP
‹ð;ó …‘ ‹Eø UðRP‹ ÿQ ‹ð;óu~9]ðu+‹Eô;Ãt ‹ PÿQ ‹Eü;Ãt ‹ PÿQ ‹Eø;Ãt
‹ PÿQ 3Àëw‹‡x UüRhxê ‹ Pÿ ‹ð;óu4‹Eüÿuø‹ PÿQX‹ð;óu”‹Eü UôRhhê ‹ Pÿ ‹ð;óu
‹EôP‹ ÿQ ‹ð‹Eô;Ãt ‹ PÿQ ‹Eü;Ãt ‹ PÿQ ‹Eø;Ãt ‹ PÿQ ‹Æ_^[ÉÂ
U‹ìƒì ƒeü ƒeø S‰Môj(è3[ýÿ…ÀYt ‹ÈèàP ‹Øë 3Û…Ûu ÿuøÿ Àp ‹Eü…Àt
‹ PÿQ ¸ €é› ‹M V UüW‹ RÿP ‹5Àp ‹ø…ÿub‹Eü UøRP‹ ÿQ ÿuø‹Eô‹Ëh¨
ÿppèoQ ‹ø…ÿu:‹C$…Àt3Pÿ Üp ‰E ‹Eüÿu ‹ PÿQ$ÿu ‹øÿÖ…ÿt 3ÀPPPP‹EôW
Hdèt ‹ j ‹ËÿP ÿuøÿÖ‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Ç_^[ÉÂ U‹ì‹E VW‹=ìq
ÿu$‹ ‹ñ‹H Wÿu ‹x ‹@ +ùÿu +ÂWPQRÿu ÿu ÿu ÿu èì„ýÿ‰ _^] U‹ìƒì
‹ x ƒeü …Àt ‹ UüRhHw Pÿ ‹M ƒeð ƒeô ƒeø …Éu ‹Eü…Àt ‹ PÿQ 3Àë
‹ UðVRÿP ‹ð…ö|8‹Eü UôRP‹ ÿ[email protected]‹ð…ö|%‹Eô UøRhØé ‹ Pÿ ‹ð…ö|
‹Eøÿuð‹ PÿQD‹ð‹Eø…Àt ‹ PÿQ ‹Eô…Àt ‹ PÿQ ‹Eð…Àt
‹ PÿQ ‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Æ^É U‹ìƒì Sƒeø ƒeü VW‹} ‹ñ‹ MøQ‹ÏÿP
‹Ø…Û|^‹Îè»öÿÿƒe ˆEô‹†x …Àt(‹ U RhHw Pÿ ƒ} t ÿu EüÿuôPÿuøètB
‹Ø…Û| W‹ÎÿuüèÇöÿÿ‹Ø‹E …Àt ‹
PÿQ ÿuüÿ Àp ‹Eø…Àt ‹ PÿQ _‹Ã^[É U‹ìƒì8ƒMøÿSV EÈW3ö‹ùP‰uü‰uð‰uè‰uà‰uô‰uì‰uäÿ
ØÀ ‹‡x UìRhxê ‹ Pÿ ‹Ø;Þ …V ‹M ‹ ÿP`ƒø ‹Eì‹ uÿuä‹Mèè%; P EôPè
þÿ‹Mô;Ët”‹ ÿP`ƒø t ƒø t ÿuä‹Ïÿu ÿu èQÿÿÿ‰Eü9]ü T ÿuì‹MðèÞ:
P E Pèà þÿ‹M ;Ët ‹ ÿP`;E t, E SPè¨ þÿÿuì‹Mð EÔPè]9 ‹ ‹@ ;ˉMì‰Eð
…Aÿÿÿ9]ü ù 9] u ‹Eô;Ã „ éë ÿuì‹Eðj h ÿ0èÓ– 9] ‹=œp u ‹E
ÿp j h ÿ6èÙw é¤ ÿuì‹Mð EÔPèÁ8 ‹ ‹@ ‰Mì;ˉEð „‚ ÿuì‹Èè
: P E Pèú þÿ‹M ;Ët’‹ UøRÿP …À| ÿu ÿuøÿ Ç Y…ÀYt ÿuøÿ׉]ø EÔ
MìPè`@ ‹ ‰Mì‹@ ë ‹E ÿp j h ÿ6èFw ‹E ÿp Sh ÿ6è – ‰]üÿuøÿ׉]ø‹Eô;Ãt
‹ PÿQ ‹E ;Ãt ‹ PÿQ ‹Eü_^[É U‹ì ì( fƒ¥Øýÿÿ VW‹ùÇEà ƒ¿Ø
…¢ j ¹ † ^‰uäèVàýÿ  † h öØ Àƒà ƉEì …Øýÿÿ‰Eø …ØýÿÿPhµ
ÿ5ðq èÆlýÿ Eà¾@ PhU€ Vÿ·( èV• ƒ¿À ÇEä ”ÀHƒà ˆEð EàPhT€ Vÿ·(
è)• j ‹Ïè6æÿÿ‹Ïè é €eð EàP¾@ hW€ Vÿ·( ÇEä èï” EàPhX€ Vÿ·(
èÚ” EàPhY€ Vÿ·( èÅ” EàPhD€ Vÿ·( è°” EàPhZ€ Vÿ·( è›” EàPhV€
Vÿ·( 膔 EàPhT€ Vÿ·( èq” ¹ † ÇEä ÆEð è ßýÿ3Àh 8 † •ÀƒÀ
‰Eì …Øýÿÿ‰Eø …ØýÿÿPh¶ ÿ5ðq è|kýÿ EàPhU€ Vÿ·( è ” _^ÉÃU‹ìƒì4SV‹ñ3ÛÇEÌ
ÇEÐ 9ž„ ˆ]܉]ü‰]ô‰]ø „‡ 9žÀ WtW9žØ uO Eì Ž$ Pèj6 ‹ ‰Mô‹@
Mô‰Eøè5>P EüPè þÿ‹Mü;Ët ‹ ÿP`‹Mü‹ø‹ ÿP$…Àu ƒÿ t ÆEÜ
EÌPhT€ [email protected] ÿ¶( èb“ ‹Eü_;Ãt ‹ PÿQ ^[ÉËÁ3Ò¹œ ‰P ‰P ‰H ‰P
‰P ‰P ‰H$‰P(‰P,‰P0‰H4‰P8‰PEýÿ…ÀY‰F t ‹Ï‹ø‹Á‰^ ‹u Áé ó¥‹Èƒá ó¤ë ÇEü €‹Eü_^[ÉÂ
V‹t$ W F Pÿ àÀ ‹ø…ÿu …öt ‹ÎèXÿÿÿVèÞDýÿY‹Ç_^ U‹ì ì ¡ðq VW •ôýÿÿh Rÿq 3öPè­`ýÿ…Àu&‹5äÀ
ÿÖ…À ÿÖ‹ðë ÿÖ‹ð æÿÿ Î €…öu; …ôýÿÿPÿ Ç Y D Pÿ ˜p ‹ø…ÿt
…ôýÿÿPWÿ Ç ‹E YY‰8ë ¾ €‹Æ_^É ‹A ‹L$ ‰ 3À VW‹ñ[email protected]è/Dýÿ…ÀYt
‹Èè” ‹øë 3ÿ…ÿt+‹D$ ‹V Áà ‹N ÿp ÿp j ÿp ÿ0Q‹Ïÿv èü ‹ðë
¾ €…öu ‹D$ ‰8ë …ÿt ‹Ïèy WèÆCýÿY‹Æ_^ ‹A h`§ ‹€¸ Pè
g  ‹A j h`§ ‹€¸ Pèád  U‹ìƒì VW‹} Wÿ ÄÄ …Àt{€eð EàP¾@ hW€
VWÇEà ÇEä èù‡ EàPhX€ VWèé‡ EàPhY€ VWèÙ‡ EàÆEð PhD€ VWèŇ
EàPhZ€ VW赇 EàPhV€ VW襇 ‹u …öt ‹ j Vÿ Œ ‹ jÿVÿ ” _^ÉÂ
V‹ñ¹ † è%ÒýÿŠ † ‹V ŠÁ^öØ À$òƒÀ ƒúgt ƒúmu
j XÃöÙ Éƒá ‹ÁËI 3Àƒùgt ƒùmu j XÃj XËÁ3ɉH ‰H ‰H ‰H ‰H
‰H$‰H(‰H,‰H8‰Hýÿ;ÇYt ‹Èèñûÿÿ‹ø…ÿt”ÿv0‹F(‹N$‹V PÿuüQj R‹Ïÿv èfüÿÿ‹Øë » €…Ûu
‹E ‰8ë …ÿt ‹ÏèäûÿÿWè1>ýÿYÿuüÿ Àp _‹Ã^[É U‹ìƒì SV‹ñ3ÛW‰]ü‹
ÿP$…Àt ÇEøW €éå ‹ MüQ‹ÎÿP ;ÉEø …Ï 9^ ~ t ‹ ‹ÎÿP`ƒø u
‹ ;Ãt ‰ ‹ PÿQ ‹F ‹Nƒønt9‹ MüQ‹ÎÿP
…Àu ‹Eü UøRP‹ ÿQ …Àu 9Eø~ j [‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Ãë ‹Eü…Àt
‹ PÿQ j X^[ÉËÁ3ɉH ‰H ‰H ‰H ‰H Ç ˜
Ç@ ‰H ÃV‹ñÇ ˜ ‹F …Àt ‹ PÿQ ‹F …Àt ‹ PÿQ
‹v …öt ‹ VÿP ^ËD$ V‹ñW‰F ‹D$ ‰F ‹D$ ~ ‹ Wh(ê Pÿ …Àu ‹
ƒÆ VhÈé ‹ Pÿ _^ V‹t$ W F Pÿ àÀ ‹ø…ÿu …öt ‹ÎèpÿÿÿVèq0ýÿY‹Ç_^Â
U‹ì ì ¡ðq VW ôýÿÿh QjpP3öèALýÿ…Àu&‹5äÀ ÿÖ…À ÿÖ‹ðë ÿÖ‹ð æÿÿ Î
€…öu; …ôýÿÿPÿ Ç Y D Pÿ ˜p ‹ø…ÿt …ôýÿÿPWÿ Ç ‹E YY‰8ë ¾ €‹Æ_^ÉÂ
V‹ñƒ~ u è …Àu ‹F ÿt$ ‹ PÿQ ^ U‹ìƒì SV‹ñ
UøWR‹F ÿu 3Û‰]ø‹ PÿQ ‹ø;û …$ j èˆ/ýÿ;ÃYt ‹Èè ‰Eüë ‰]ü9]ü
„Ø ‹F ‰]ð;à „¤ ‹ UðRhHw Pÿ ‹Eð;à „‹ U ‰] ‹ RPÿQT‹E ‰]ô;Ãtt‹
UôRh€ Pÿ 9]ôt ‹E ;Ãt ‰] ‹ PÿQ ‹Eô U RP‹ ÿQ] ‹È‹D$ ‰p ‰ ^Â Vj ‹ñj h
ÿ6è ] ‹È‹D$ ‰p ‰ ^ U‹ìƒì,‹E ƒe S‹ ôÆ VWh ‰Mü‰EØÇEÔ ¾ j ÿÓ‹øY…ÿYt6
EÔ‰} P‹Eüj h>ÿ0‰}ä‰uèè¶ ÿuäè ýÿ Nÿ;Áu ö 6PWëÀÿu ÿ ðÆ Y3Àë
Wÿ Üp ‹u W‰ ÿ ðÆ 3ÀY9 •À_^[É U‹ìƒì(‹E ÇEØ ‰EÜ EØPj h>ÿ1èI
‹EüÉ ‹D$ V‹ñW‹>ƒ& …Àt ‹ Vh0v Pÿ …ÿt ‹ WÿP ‹ _^ U‹ìƒì4W‹Ñj
3ÀY }Ìó«‹E ÇEÌ ‰EÐ EÌPj hK ÿ2èã[ ‹Eì_É U‹ìƒì ‹E S‹] ‰Eä‹E
VP‹ñj hW ÿ6‰]à‰Eìè°[ ‹M ƒÀ öà ‰Eèt ‹E ƒøÿ‰Eôu ‰Mô EàPQha
ÿ6èƒ[ ^[É ‹D$ V‹ñW‹>ƒ& …Àt ‹ Vhøs Pÿ …ÿt ‹ WÿP ‹ _^ ‹L$
VÿI ‹q …öu …Ét j èy ‹Æ^Â ÿt$ ÿt$ h  ÿt$ è’ ýÿÂ ‹D$ V‹ñW‹>ƒ&
…Àt ‹ Vhð Pÿ …ÿt ‹ WÿP ‹ _^Â ‹D$ V‹ñW‹>ƒ& …Àt ‹ Vh€ Pÿ
…ÿt ‹ WÿP ‹ _^ V‹ñ¹èq Ç h ÇF èÂ2ýÿ‹Îè’ÇÿÿöD$ t Vèç
ýÿY‹Æ^ U‹ìƒì4‹E(V‰EÌ‹E,‰EЋE ‰EÔ‹E ‰Eä‹E ‰Eì‹E ‰Eð‹E
‰EÜ‹E ‰Eà‹E$‰Eø EÌP‹ñj h2 ÿ6è7Z ‹È‹E ‰p ‰ ^ÉÂ( QƒÁ Qhèq
è @ýÿÿt$ ¡ðq hÎw ÿt$ hí Pè» Â U‹ìƒì4‹E
‰EÌ‹E ‰EЋE ‰EÔ‹E ‰EÜ‹E ‰EØ‹E ‰Eà‹E ‰Eè‹E$‰Eì EÌPj
hL ÿ1è±Y É V‹ñ‹F Ç œ …Àt Pèï ýÿƒf Yƒf ƒf ^ÃVhˆ ¾ €èÖ ýÿ…ÀYt
j ‹Èèl ë 3À…Àt ÿ@ 3öÿH ‹L$ ‰ ‹Æ^ VhŒ ¾ €èœ ýÿ…ÀYt j
‹Èèä ë 3À…Àt 3ö‹L$ ‰ ‹Æ^ V‹ñèeÿÿÿöD$ t Vè] ýÿY‹Æ^ V‹ñè¯
hüq Ç è ÇF Ä ÇF œ ÇFd` ÿ èÀ ‹Æ^ ÿt$ ÿt$ hØ ÿt$ èÁ ýÿ V‹ñè öD$
t Vèô ýÿY‹Æ^ V‹ñW¹èq ~dÇ è ÇF Ä ÇF œ Ç ` ÇF è‚0ýÿ‹Î÷Ù
É#Ïèm€ ‹Îèe2ýÿ_^ÃV‹ñè/ hüq Ç È ÇF P ÇF$8 ÇF(( ÇFd ÇFhü ÿ èÀ
‹Æ^Â W‹|$ ƒ l t$V ·ˆ ‹Ïÿ6èS‹ýÿ‹ l‹6j V‹ Wÿ ð ^ë ¸ @ €_Â ÿt$ ‹D$
ƒÀàÿt$ høË PèÅ ýÿ V‹ñè öD$ t Vèø ýÿY‹Æ^ V‹ñ¹èq Ç È ÇF
P ÇF$8 ÇF(( ÇFd ÇFhü ÇF, è{/ýÿÿ¶ˆ ÿ Àp ‹Îè Nýÿ^ÃVW‹ñè 5ýÿ ~d‹Ïèø~
Ç L Ç ` ÇFÿ0èLU ‹EüÉÃU‹ìƒì(‹A
‹ ‰MÜ‹M ‰Mè UØ3ÉRQh? ÿ0ÇEØ ‰Mð‰Mô‰Mà‰Mä‰Müè
U É U‹ìƒì(‹A ‹U ‹ ‰Uü‰MÜ UØ3ÉRQh? ÿ0ÇEØ ‰Mè‰Mð‰Mô‰Mà‰MäèÉT
É U‹ìƒì(‹ ÇEØ@ ‰EÜ EØP‹A j h>ÿ0èžT ‹EøÉË ‹I Pj h ÿ1è…T
Ë ‹I Pj h ÿ1èpT Ë ‹I Pj h ÿ1è[T ÃU‹ìƒì4V‹ñÇEÔ ‹ ‰EÌ‹E ‰EЋE
‰Eä‹E ƒøÿt ÇEÔ# ‰Eì‰Eð‹F MÌQj h2 ÿ0è T ‹v
‹È‹E ‰p ‰ ^É ¸`Ç ÃV‹ñW N èÁ?ýÿ Nlè«?ýÿ ŽŒ è Cýÿ3ÿdž˜
@× ‰¾  ‰¾¤ ‰¾¨ ‰¾¬ ‰¾° ‰¾´ ‰¾¸ ‰¾¼ ‰¾À ‰¾Ì ‰¾Ð
‰¾Ô ‰¾Ø ‰¾Ü Ž8 ‰¾à ‰¾ä ‰¾è džì ò ‰¾ð ‰¾ô ‰¾ø
‰¾ü ‰¾ è t è Býÿ‰x ‹Æ_^ÃUV‹ñ3íW‹†Ä ;Åt
‹H ƒÀ PÿQ ‹†¤ ;Åt ‹ PÿQ ¾È ‰n S‹ @q ‹ ;Åt PÿÓ‰/‹†Ì ¾Ì
;Åt PÿÓ‰/9®Ð †Ð [t ‰( Ž0 è/t ‹†Ô ;Åt ‹ PÿQ ‹†¸ ;Åt ‹
PÿQ ‹†´ ;Åt ‹ PÿQ ‹†° ;Åt ‹ PÿQ ‹†¬ ;Åt ‹ PÿQ ‹†¨
;Åt ‹ PÿQ ‹†˜ ¾˜ ;Åt Pÿ ä …Àt ‰/ ~ø †„ ‹Ï÷Ù
É#Èèzrýÿ‹Ï Fd÷Ù É#ȃÁ è‰+ýÿ‹Ï÷Ù É#ÎèE+ýÿ_^]ÃSV‹t$ W‹ÎèH1 3Û NlSÿt$
è 5 ¡ðq h˜ PèJ{ýÿh… S‰†Ø è¹zýÿh S‰†ä è¨zýÿSh0 ‹Î‰†è èš1
ShH ‹Î‰†ø è‡1 Shx ‹Î‰†ô èt1 Sh¨ ‹Î‰†ü èa1 ÿ¶ø ¿ ‰†
hþ Wÿ¶¨ è;Q 3À9žø ”ÀPhô Wÿ¶¨ è Q ÿ¶ô hû Wÿ¶¨ è Q 3À9žô ”ÀPhó
Wÿ¶¨ èêP _^3À[ U‹ìV‹u j ÿvpÿ ¬Ä ‹ÎèO ƒe E P‹Îè ) …À| ÿu
‹Îè³( …Àt ‹Îè† „Àu ‹ÎèÓ& ‹E ^…Àt ‹ PÿQ 3À] V‹t$ Ž8 è
t j ÿvpÿ ¬Ä 3À^ U‹ìQV‹u W Ž8 èßs 3ÿ9} u ‹Îè% …Àt
¾N éŽ ‹Îè¢/ Eü‹ÎPWWWè¢ ‹†Ì
;Çt ÿu ‹ PÿQ ‹†Ì ƒÀ P‹ ÿQ ‰¾Ì ‹†° ‰} ;Çt ‹ U Rh x Pÿ ÿu ‹Îèr”
‹†¬ P‹ ÿ‘Œ 9~pt ÿvpÿ ˜Ä ‹E 3ö;Çt ‹ PÿQ ‹Æ_^É ‹L$ èx …Àt
ÿt$ ÿt$ h ÿ5ðq èÌ&ýÿj Xë 3À U‹ìƒì0SVW‹} ‹u j ÿu ‹] ÿu WVj ÿspÿ Ä CHPÿspÿ
œÄ ‹E ‰{ ø‹E ‰sX ð EЋËP‰{d‰s`è“ »$ sH¥¥¥¥ SH » ‹ò‹EÜ¥¥¥¥‹ò
}𥥋‹Ì ‰ƒ0 ¥‰ƒ ƒÀ ¥…ɉƒ ‰Eôtj‹ò }ो“ì ¥¥…Ò¥u ‰Eüë
B(;CT} ‰Uüë ƒmü(‹Eü » uà P ƒ ‰U䥥¥¥‹uìƒ ú‹ +òV‹uè+uàƒÀ ‰ƒ ‹ VRÿuàQÿP$‹Eüj
+EôP‹Eø+EðPÿuôÿuðÿ³¤ ÿ ¤Ä ³¬ 3ÿ9>t EðPÿ³¤ ÿ œÄ ‹6 MðWQ‹ Vÿ
¼ ‹5Ä ƒ WPÿspÿÖ ƒ WPÿspÿÖÿspÿ °Ä _^3À[É ÿt$ ‹D$ ÿppÿ œÄ 3ÀÂ
‹T$ ‹D$ ´ ‹ Rhxê Pÿ  U‹ìƒì SV‹u W3ÿ‹†¨ ‰}ä‰Eà‹†¬ ‰E싆Ì
;lj}è‰}ðt ‹@l‰Eôë ‰}ô Eàj P‰}øÿu ‰}üÿvpèÔr ‹Øƒû u!ÿu
ÿ¶Ø ÿvpè0 ýÿ…Àt 3Ûë ÿu èÁt _‹Ã^[É ‹D$ ‹@p…Àu ¸ @ €ë
‹L$ ‰ 3À ‹L$ ƒ¡ô ƒ¡ø è} 3À U‹ìQƒeü V‹u …öu ¸ @ €ë=‹E
ƒ& UüW‹€° RP‹ ÿQ ‹ø…ÿ| ‹EüVhx” P‹ ÿ ‹ø‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Ç_^ÉÂ
U‹ìƒì ‹ ¨ 3Ò‰Eà‹ ¬ ‰Eì‹ Ì ;‰Uä‰Uè‰Uðt ‹@l‰Eôë ‰Uô
Eàj P‰Uøÿqp‰UüèMs 3ÀÉ Á8 èÎo ‹D$ ƒ 3À V‹ñèœ …À|7‹ÎèŒ
…À|,‹ÎèÒ …À|!‹†´ ŽÄ Q‹ ,ù Îh Ð QPè(9ýÿ‹L$ ^Ç 3É…À œÁ‹ÁÂ
U‹ìQƒeü V‹ñ Ž8 èRo ÿ¶Ä h Ð ÿ¶´ èV%ýÿ‹†° …Àt!‹ UüRh0ë Pÿ …À|
‹Eüÿ¶È ‹ PÿQ ‹E ^Ç ‹Eü…Àt ‹ PÿQ 3ÀÉ U‹ìƒì@V EÀW‹ñPÿvpÿ
xÄ ‹} …Àt Wj Pj ‹Îè EÀPÿvpÿ |Ä ƒ’ _3À^É U‹ìƒìTS‹ÙVW Müèp ýÿƒ»Ì
ts ƒ }Ì‹ðj ¥¥¥¥‹ð }¼¥¥¥¥‹ð }쥋ƒ ¥¥@‰EØ‹ƒ ¥‹5Hà HÿEðÿMø‰EÀÿÖ‹=ÄÃ
P EÌPÿu ÿ×j ÿÖP E¼Pÿu ÿ×j ÿÖP EìPÿu ÿ×ë ‹=Äà jÿjÿ ƒ j Pÿu èä6
j ³$ ÿ à PVÿu ÿ× E¬Pÿ³¨ ÿ „Ä E¬j Pÿspj ÿ Ä }Ü‹E¬¥¥¥¥ƒEÜ ‰Eä
Eü‹ËPèN ÿ³  ‹} ‹5l WÿÖj W‹Øÿ œÂ hÿÿÿ Wÿ ˜Â ƒ}ü t EÜh$ˆ PjÿÿuüWè§
…Ût SWÿÖ Müè ýÿj X_^[É ƒ¡ð 3À ƒ¹ð V ±ð t ÿ Ôà ƒ& 3À^ ‹D$
V‹ñ ·ÈÁè ƒ¾Ì t4P † QPÿ @Ä …Àt!ÿ¶ä ÿ €Ä ÿvpÿ Ä Ç†ð ë ƒ¾ð t ÿ
Ôà 3À^ U‹ìƒì0‹E S‹ÙV ¿ÈÁè ¿À3ö‰Eô9³Ì t P ƒ QPÿ @Ä …Àt
ÿ³ä éZ EøPVhS ÿ³¨ èæH 9³Ì „3 9³ð „’ ‹ƒ ;Eü Œ Wÿ³ä ÿ €Ä
EàPÿspÿ œÄ uà }Ð¥¥‹ƒ ‹Mô¥¥;ȉEä| …É| ‹EìƒÀØ;È ‰‹ì ë ‰ƒì
» j Wÿspÿ Ä ³ ‹ƒì ¥¥¥¥‰ƒ ³ ƒÀ j ‰ ƒ Pÿspÿ Ä ‹ƒ j ‰Eì+Eä‹6P‹Eè+EàPÿuäÿuàÿ³¤
ÿ ¤Ä ‹UÜ‹ƒÌ +ÖR‹UØ+UЋ RVÿuÐPÿQ$ƒ»¬ ³¬ _t! EàPÿ³¤ ÿ œÄ ‹6 Màj Q‹
Vÿ ¼ ÿspÿ °Ä ë ÿ³è ÿ €Ä ^3À[É j ÿ à  ‹T$ ‹ ; ¨ t ‹D$ ƒ 3Àëj‹J
3ÀIt_ é uZ‹J(…ÉtGöÁ uBöÁ t ÇB( ë öÁ t ÇB3À Lj ‰Eð‰Eø‰Eôÿ7‰Eìÿ Àp ÿu ÿ Üp j h @‰ ‹ ƒì uì‹üÿsp¥‹
P¥¥¥ÿQ ‹ø…ÿ|C‹K‹Cd+Á‹sX™3Â+ÂP‹C`+Æ™3Â+ÂPQVSèmðÿÿë ÿ°ˆ °ˆ ÿ Àp ÿu ÿ Üp ‰ ‹Eü…Àt
‹ PÿQ ‹Ç_^[É SW‹ù‹$ ‹‡Ì ‹€ˆ …Àt …Ût SPÿ Ç Y…ÀYt+V‹·Ì
ƈ ÿ6ÿ Àp Sÿ Üp ‰ ‹¿Ì W‹ ÿ[email protected]^_[ V‹ñÿt$ ƒ¾Ì u èfþÿÿë èŠÿÿÿ…À|
‹†Ì P‹ ÿQ ^ U‹ìQ‹ ° UþRP‹ ÿ‘¨ 3Àfƒ}þÿ ”ÀÉÃSUVW‹Ùÿ ¼Ä
‹-ÀÄ ‹ø ³¤ Wÿ6ÿÕ…Àu 9>t ³¨ Wÿ6ÿÕ…Àu 9>t j Xë 3À_^][ÃSV ·$
Wj ‹ñSh ÿ¶¨ è”>‹|$ ÷Ø À@‰ u j Sh ÿ¶¨ èt>‰ _^3À[ U‹ì ìP
SVW‹ù3ö M¸‰}à‰uôè« Eô‹ÏPè³ ÿuô M¸è§ M¸èç „Àt1ÿ…Y ‹E 3ö;Æ „L
fƒ8 …B ‹@ ‹} ‰Eè Uì‹G ‰uð‰uø‰u ‰uô‰uü‰u ‰uì‹ RPÿ‘¨ …À|Jf9uìtDÿu
ÿ Àp ‹Eô;Æt ‹ PÿQ ‹E ;Æt ‹ PÿQ ‹Eø;Æt ‹ PÿQ ‹Eð;Æt ‹ PÿQ
3ÀéÈ ‹ lÿÿÿ ‡lÿÿÿ UðRPÿQƒ& …Àt ‹ Vh ƒ Pÿ …ÿt ‹ WÿP ‹ _^ QƒÁ Qhèq è¥
ýÿÿt$ ¡ðq hÎw ÿt$ hï PèVÞ Â VhŒ ¾ €èâ×üÿ…ÀYt j ‹Èè ë 3À…Àt
3ö‹L$ ‰ ‹Æ^ V‹ñè¨ hüq Ç ° ÇF 8 ÇF$ ÇF( ÇFdü ÇFhä ÿ èÀ ‹Æ^Â
V‹ñè öD$ t Vèa×üÿY‹Æ^ V‹ñ¹èq Ç ° ÇF 8 ÇF$ ÇF( ÇFdü ÇFhä ÇF, èäóüÿÿ¶ˆ
ÿ Àp ‹Îè ýÿ^ÃV‹ñèEUýÿƒ¦ˆ Ç È ÇF P ÇF$8 ÇF(( ÇFd ÇFhü ‹Æ^ÃV‹ñÿ¶ˆ
ÿ Àp ‹Îè² ýÿöD$ t Vè©ÖüÿY‹Æ^ U‹ìƒ} Vu|‹E ¾ ;Æu ÿq ÿ ¸Ä ÿu
ÿu VPè ‹M ‰ ëN¾ ;ÆtÚF;ÆtÕƒø{u ÿq ÿ ¸Ä ÿu ÿu j{ë; ;Æt´ƒÆþ;Æt­j
ÿu ÿu ÿu Pÿu è …Àt j Xë 3À^] U‹ìVW3ÿ9} …I ‹U ¸+ ;Ðu j U ^R‰u ÿu ÿu P蜷
éj ú5! u j ^j ‰u ÿ à éO ¸ ;Ðu j U ^R‰u ÿu ÿu PèY¶ é+ ¸£ ;Ðu j U ^R‰u
ÿu ÿu PèͶ é ¸ ;Ðu j U ^R‰u ÿu ÿu Pèçµ éã ú u j ^ÿu ‰u ÿu Pÿq
èâ éÁ ƒú u ‹E j ^‰0é¹ ƒú u j E ^P‰u ÿu ÿu
R耺 é ƒú u ‹E ‰ à ëà ú u7‹A j 9E ^‰u t ‹‰à ;Ït ‹Áë Pÿ ¸Ä
Pÿ ÈÄ ‹E ‰03À_^] ¸ñ ;Ðu j U ^R‰u ÿu ÿu Pèûµ ë ¸ð ;ÐuÎj U ^R‰u ÿu
ÿu Pè#¶ ‹M 9} ‰ t®‹Æë¬U‹ìQƒ} SVW‰Mü …~ ‹U ú u ‹E j ƒ Xég ‹}
‹] ¸ j ;Ð^u U ‰u Rÿu SPèV é ƒú u E ‰u Pÿu SRèž é÷ ¸ ;Ðu U ‰u Rÿu
SPèX éØ ƒú u E ‰u Pÿu SRè é½ ¸ ;Ðu U ‰u Rÿu SPè¼ éž ¸ ;Ðu U ‰u
Rÿu SPè³ é ¸ ;Ðu U ‰u Rÿu SPèÇ é` ¸ ;Ðu U ‰u Rÿu SPèï éA ƒú u
E ‰u Pÿu SRèÔ é& ƒú u E ‰u Pÿu SRè× é ¸ ;Ðu U ‰u Rÿu SPèø éì
¸ ;Ðu U ‰u Rÿu SPè éÍ ƒú{u E ‰u Pÿu SRè
é² ú …´ ¸=€ f;Øu U ‰u Rÿu P‹ÃÁè Pè6 ëd¸@€ f;Øu U ‰u Rÿu P‹ÃÁè
Pè÷ ëB¸?€ f;Øu U ‰u Rÿu P‹ÃÁè Pè’ ë ¸>€ f;Øu! U ‰u Rÿu P‹ÃÁè
Pè, ƒ} ‰ u?‹Mü E ‰u Pÿu Sh ès ƒ} ‰ u ‹Mü‹U E ‰u Pÿu SRèˆÏüÿƒ}
‰ t ‹Æë 3À_^[É ‹ PÿQ é 3ýÿU‹ìƒì$SVW3Àj ‹ù‰Eü‰E܉EàXÿ5ðq w ‰Eä‰EèhØ
N4èû j Ž [‰ž” ÿ5ðq hÙ èÜ ‰ž| ÿ5ðq Ž
hÚ èÀ Sj h P EÜj ‰žd PfLJú ÿw ‹ÎèÆ ‹Îè| ƒ $ _$u0ÿ äÀ …À
ÿ äÀ ë ÿ äÀ %ÿÿ €…À‰Eü| ÇEüÈ
À÷Þ öjì#ó‹6Vèíüÿ%ÿÿ¿ÿPjìVèoíüÿ3ö9uü|K EìPÿ3ÿ „Ä jìÿw è1íüÿjð‹Øÿw
è%íüÿSVP EìPÿ  Ä ‹Eøj +EðP‹Eô+EìPVVVÿw ÿ Ä hè† ÿw è. _^3À[É U‹ì‹E
S‹ ìq VW‹ 3ÿ‹ñ‹H WS‹X ÿu ‹@ +Ù+Âÿu SP‹E Q RPÿu h”­ ÿu èòúüÿ‹Ø;ßt
S‹Îè·ˆýÿ9=ø‹ uB‹ ìq ‹F WQ‹
äŒ ‹ àŒ WP¡ÜŒ +ÈQ‹ ØŒ +ÑRPQh €Whp­ WèŸúüÿ£ø‹ ö†Ø
t ÿv$ë ÿv ‹ÎèVµ _‹Ã^[] V3ö9qDu ¸ @ €^Ã9±Ä ~ ‹‘° ë ‹QT9±Ä
~ ‹ ¬ ë ‹APj RPVVVÿq ÿ Ä 3À^ÃU‹ìƒì4V‹ñƒ¾ u~ EÌÇEÌ, Pÿv ÿ DÄ ƒeü h h h €
Müèðßüÿ…Àu€ VPÿQ ‹E Ç ‹Eü;Æt
‹ PÿQ ‹Eø_;Æ^t ‹ PÿQ 3ÀÉ ‹D$ …Àu ¸ @ €ë ‹T$ ‹ ƒÂ Rh Î Pÿ
 jüÿv è¾æüÿ;E …Q½üÿÿv jüÿv èÉæüÿé?½üÿU‹ì ì S‹] V E WP3ÿh¸Ç
j WhØ/ f‰;‰} èç‰ýÿ‹ð;÷ Œ‹ ‹E ‰}ü;Çt ‹ UüRh¨­ Pÿ 9}üu ¾
@ €;÷|X‹EüWÿu ‹ PÿQ ‹ð;÷|E‹E j ÿu ‹ PÿQL‹ð;÷|1‹E •¤ûÿÿj
R‹ •ôýÿÿh RPÿQ ‹ð;÷| …ôýÿÿPSèä@ýÿ‹Eü;Çt ‹ PÿQ
‹E ;Çt ‹ PÿQ ‹Æ_^[ÉÂ ‹M è ýüÿéfÍüÿ‹E ƒx …YÍüÿ‹ 3ÿP EðPf‰}ðÿ °p ;Ç}
fÇEð ‰Eøj EðWP EðPÿ ¤p …À| ÿuø‹M
è}Öüÿ Eðé©ÍüÿfÇEð ‰Eøé/ÍüÿfÇEð
‰EøéjÍüÿ‹M è™üüÿéèÌüÿ‹E ƒx …ÛÌüÿ‹ 3ÿP EðPf‰}ðÿ °p
;Ç} fÇEð ‰Eøj EðWP EðPÿ ¤p …À| ÿuø‹M
èÿÕüÿ Eðé+Íüÿ‹u ƒ~ …†Ìüÿ‹ S‹ °p P Eà3ÿPf‰}àÿÓ;Ç} fÇEà
‰Eè‹ f‰}ðƒÀ P EðPÿÓ;Ç[} fÇEð ‰Eø‹ MЃÀ f‰}ÐPè(‚ÿÿ‹5¤p
j EÐWP EÐPÿÖ;Ç|3j EðWP EðPÿÖ;Ç|”j EàWP EàPÿÖ;Ç| ÿuè‹M ÿuøÿuØèMÝþÿ‹5àp
EÐPÿÖ EðPÿÖ EàPÿÖéÌËüÿU‹ìƒì S‹ÙVW‹ƒ 3ÿ;Çu ÿs ÿ là ‰EüëL
Uø‰}ø‹ RhœÞ Pÿ ;lj}ô| ‹Eø UôRP‹ ÿQ ÿuô‹5là ÿÖ;ljEüu
ÿs ÿÖ‰Eü‹Eø;Çt ‹ PÿQ ‹54Ã WÿuüÿÖ‹} ;Çu W‹Ëè j W‹Ëè°
é¢ j ÿuüÿÖ;Çu W‹Ëè) éŠ j ÿuüÿÖ;Çu W‹Ëè›
j ëÄj ÿuüÿÖ;Çu W‹Ëè  é[ j ÿuüÿÖ;Çu
W‹Ëèj éC 3öVWÿ LÄ ¹ð‚ ;Á ‹ „ ‹È éd} tn ép „ó ƒé;tPƒé t>ƒélt’
éN t ƒé u{W‹Ëèà éç W‹Ëè~ éÚ ·E PW‹Ëèä éÈ W‹Ëè é» W‹ËèP
é® W‹Ëèô é¡ ‹È é ƒ „‹ It~ƒéytnƒé tiƒé tZ éŸ tHh/€ WèU» …Àu/‹ƒt
;Æt` U ‰u ‹ RPÿQ,ƒ} uMW‹Ëèß W‹Ëèa ë;9³ t3ëäW‹Ëè7 ë’W‹Ëèö” ë PW‹Ëè¤#
ë W‹Ëè ë W‹ËèÁ ÿu Kpÿu Wÿu è³ þÿ_^[É U‹ìQÿu ÿ pà …Àu9 Müè>ÅüÿhÃ
Müÿ5ðq è– ýÿƒ}ü t ÿuüÿu j ÿu èÚÊ MüèêÄüÿÉ U‹ìƒìLSV‹ñW3ÿ‹†¯ ÿt$ Vj ÿt$(è.¯ j X^ U‹ìQQS‹] VW‰MøSÿ
pà ‹ÈH3ÿ…É~ p h WSÿ Xà Nuð Eü3öPh . j WhøÒ ‰}üèþhýÿ…À| ‹Eü U
RP‹ ÿQdfƒ} ÿu j ^‹Eø9¸ u2 M èè¨üÿhà M ÿ5ðq
è@íüÿÿu hL VSè‹® M 蛨üÿWShÿs èך ‹Eü;Ç_^[t ‹ PÿQ É U‹ìƒì
ƒMäÿS EüWP3ÿh . j WhøÒ ‰}ü‰}èèhýÿ‹ Àp …À|^‹Eü Uì‰}ìR‹ PÿQlfƒ}ìÿuG‹Eü
UèRP‹ ÿQd‹Eü Uô‰}ôR‹ PÿQ …À|&9}ôt!ÿuôÿu 蛹üÿ…Àu
‹Eü UäRP‹ ÿQ$ÿuôÿÓ Eø‰}øPh(. j Wÿu èÝgýÿ…À|v‹Eø Uð‰}ðR‹
PÿQ …À|b9}ðt]V3ö9}ð~O‹Eø U ‰} R‹ VPÿQ …À|49} t/3Éf9}èu ;uäu j
Y †Ž€=ò€ w ÿu PQÿu èQ­ ÿu ÿÓF;uð|±‹Eø^ë
‹Eø;Çt ‹ PÿQ ‹Eü;Çt ‹ PÿQ _3À[É U‹ìV‹ñÿu ÿ pà ‹ÈH…É~ W x h
j ÿu ÿ Xà Ouí_ƒ¾ u ÿM ‹E P‰†ð ÿu hùt è-™ ^] U‹ìQƒeü EüPh .
j j høÒ èÌfýÿ…À} ‹EüëC‹EüVj P‹ ÿQh‹EüjÿP‹ ÿQpÿu ÿ Üp ‹ð‹EüVP‹
ÿQ Vÿ Àp ‹Eüÿu ‹ PÿQ(‹Eü^…Àt ‹ PÿQ 3ÀÉ ·D$ ÿ±ð -Ž€ Ph”v
è’˜ 3À V‹ñèÚÁüÿ‹N8 F8jÿPÿQ 3À^ V‹ñèÀÁüÿ‹F8ƒÆ8j VÿP ‹
j VÿP(3À^ V‹ñèžÁüÿ‹F8ƒÆ8j VÿP ‹ jÿVÿP(3À^ U‹ìQV‹ñèxÁüÿ‹F8ƒMüÿƒÆ8
MüQVÿPL‹ 3Éfƒ}üÿ ”ÁIQVÿPP3À^É U‹ìƒì‹}àSh€¯ ‹Ï茦üÿ‹ð;ó Œ ‹‡ ;à „ñ ‹ SSSh‹€ SPÿQ ‹ðéÛ
‹Eà UðR‹€8 P‹ ÿQD‹ð;ó ŒÆ ‹Eð UèRP‹ ÿQ ‹ð;ó Œ¯ ‹Eè UÔRP‹
ÿQ ‹ð;ó Œ˜ 9]Ô …º MøèÆ üÿ MÜè¾ üÿ¡ðq jfP Møè Ôüÿ‹ð;ó
Œ€ ¡ðq h˜ P MÜèüÓüÿ‹ð;ó|g‹MàSÿuøÿuÜè˜ ýÿPèz° MÜèK üÿ MøèC üÿ9]üt ÿuüÿ
À ‰]ü‹Eä;Ãt ‹ PÿQ ‹Eô;Ãt ‹ PÿQ ‹Eè;Ãt ‹ PÿQ ‹Eð;Ãéh MÜèùŽüÿ
MøèñŽüÿ;ó ŒÍ ‹Eà `ÿÿÿÿ°8 èT›ýÿ…À „© ‹=t Vÿ àp …À} fÇ ‰F fÇ ‹D$ ‰F ‹Æ^ U‹ìQ‹ 8
ƒeü Uü‹ Rhˆ” Pÿ …À| ·E – ƒ ƒø |
‹MüPQ‹ ÿRT‹Eü…Àt ‹ PÿQ 3ÀÉ U‹ìQV‹ñ Uü‹†8 RP‹ ÿQ,…À|
‹¶@ ƒ}ü V‹ t ÿP ë ÿP(3À^É ‹ @ P‹ ÿQ$3À ‹ @ P‹ ÿQD3ÀÂ
‹ @ P‹ ÿ[email protected]À ‹ @ P‹ ÿQ03À ‹ @ P‹ ÿQ,3À QQSUV½ºn f;Âu ] ‰u Sÿu Áè RPè
& ë ºu f;Âu” ] ‰u Sÿu Áè RPèŠ ‹M 9} ‰ t ‹Æë 3À_^[] U‹ìƒìHS‹ÙV
Mðèëzüÿ Eø3öPhìÇ j Vh ° ‰uøè¸:ýÿ;ƉEì Œ² ‹EøWh ‰E䋃8 ÿ5ðq Mð‰Eèè
¿üÿj 3ÀY }¸ó«‹ËÇE¸, è¦ ýÿ‰E¼‹EðV‰EÈÇEü èe …À| ¾p ¿X® ¥¥¥¥ÇEü 3öVh˜
è’o ƒø t ÿEü‹EüÁà ¾` ¸Ø­ ¥¥¥¥3ö Eä Mô‰EЋEüÇEÌ ‰EÔÇEØè­ èòûüÿ‹Ëè”
ýÿPh MôèKŸ 9³ _u E¸Pÿ ¨p ë7 Eü‰uüPhh. j VhX. è²9ýÿ…À|
‹Eü U¸RP‹ ÿQ ‹Eü;Æt ‹ PÿQ Môè{Ÿ ‹Eø;Æ „“ €eè Uü‰uô‰uü‹
Rh ° Pÿ ‹Eü;Æt ‹ UôRVPÿQ ‰Eì9uì|:‹Eô UèRjU‹ PÿQ ‹ƒ8 UìÇEì R‹ PÿQ,…À|
ƒ}ì u ÿuè‹Ëè6‹üÿ‹Eü;Æt ‹ PÿQ ‹Eô;Æt
‹ PÿQ ‹Eø;Æt ‹ PÿQ MðèÛxüÿ^3À[É U‹ìQQV‹ñj ‹†t P‹ ÿQ4ƒeü EüPh¨.
j j h˜. è­8ýÿ‹Eü UøRÿ[email protected]‹ ÿ¶8 PÿQ ‹Eü^…Àt ‹ PÿQ 3ÀÉÂ 3ÀPPPPèûC
3ÀÂ 3Àj PPh¤) PPèVÒ 3ÀÂ U‹ìQ Müèhxüÿh
h¼ h´ h € MüèPåüÿ…À|4jÿh  Müè ïüÿ…À|!ÿuüè·Nýÿƒøÿt 3Àj Ph(°
ÿuüPPèñÑ Müèéwüÿ3ÀÉ U‹ìQQV‹ñj ‹†t P‹ ÿQ4ƒeü EüPhh. j j hX. è½7ýÿ…À|
‹EüW‹Î‹ø‹ ‰UøèÛ ýÿP‹EøWÿP _‹Eü^…Àt ‹ PÿQ 3ÀÉ U‹ìƒì
SV‹ñh Eô3Ûÿ¶` ‰]ø‰]ôPè`±üÿ‹Eô;Ãt ‹ UøSRPÿ‘¨ f } w} …½ ‹†t WSP‹
ÿQ4 E ‰] PhÈ. j Sh¸. è 7ýÿÿ¶` ‹ø‹E P‹ ÿQ ;û‰]ð_|
‹E UðRP‹ ÿQ ‹†f9}èu8‹†8 ÿuü‹ PÿQX…À|w‹¶8 M ‰} Q‹ VÿP0…À|
‹E P‹ ÿQ ‹E ëH‹†8 U RP‹ ÿQ,…À|>9} ~9ƒ} ~ ƒ}
u-‹¶8 Mø‰}øQ‹ VÿP0…À| ‹EøP‹ ÿQ ‹Eø;Çt ‹ PÿQ ‹Eô;Çt ‹ PÿQ
‹Eü;Çt ‹ PÿQ ‹Eð;Çt ‹ PÿQ ‹Eì;Ç_^t ‹ PÿQ É j è¯þÿÿ3À ·D$ -’ƒ
Pèšþÿÿ3À U‹ìƒì V‹ñW3ÿ‹†8 Uè‰}è‰}ü‹ RPÿQ;Ç Œ ‹Eè UüRÿu
‹ PÿQ ;Ç Œï ‹Eü Uì‰}ì‰}ð‹ RPÿQ …À Œ± ‹†8 UðRP‹ ÿQT…À
Œ™ ‹Eð‰}ô;Ç „˜ ‹ UôRh€ Pÿ ‹Eô;Çtv Uø‰}ø‹ RPÿQë f‹>¸ f…øu Sf‹Z f ß Øf‰ [ƒ|$ t
f‹B f f‹R f‹ #Âf…Àt f Q j X_^Â ‹Q V‹q W3Àf‹>f ÿÿÿ „— ·ÿ9|$
t ƒÆ ƒÂ ëá‹D$ Sƒè tAHt#HuRf‹:¸ f…øuEf‹^ f ßf ãÿý Øf‰ ë2f‹:¸
f…øu%f‹^ f ßf ãÿûëÞf‹ öÄ t f‹~ f øf çÿùf‰:ƒ|$ [t f‹F f f‹v
f‹ #Æf…Àt f q j X_^ ÿt$ ÿt$ ÿt$ è Œüÿ ÿt$ ÿt$ è_¤  ‹D$ …Àu
¸ @ €ë ƒ ¸ @ €Â h h h¤ h € M èçÛüÿ…À ­âüÿ¡ðq hG P M è3³üÿ‹Ø…Û
Œµâüÿé‹âüÿ¸ @ €é±âüÿÿt$ ÿt$ èo¤  U‹ìV‹u ƒ~l „¨ M è†nüÿ‹Îè†âüÿ„Àt&‹†
j P E j PèÆâüÿ…À| ÿu ‹ÎèYæüÿ…À}6h h° h8 h € M è=Ûüÿ…À} [email protected]ƒ hI M èmäüÿ…À|1Wÿu
ÿ Üp ‹vl‹øj W‹ Vÿ ð W‹ðÿ Àp M èÐmüÿ‹Æ_ë
M èÃmüÿ¸ @ €^] ÿt$ ÿt$ è`£  ‹D$ V‹t$ Wÿt$ ~ ‰F WèÏ-ýÿ¡Ô ƃÆ
Vh Ð Pÿ7èqŸüÿ_^ U‹ìƒì ‹E -µ tUHu]‹E fƒeð ‹ P EðPÿ °p …À} fÇEð
‰Eøj Eðj P EðPÿ ¤p …À| ‹E ÿuø‹H è EðPÿ àp ë ‹E ‹H èÔ 3ÀÉÂ$ U‹ìƒì
SV‹ñ3ÛW9^0 „_ 9^4 „V ÿv ~ ÿ ¸Ä P‹Ïè hR ‰^ ÿ7ÿ 4Ä Sj h Pèj± j èÁlüÿ‹ØY…Ût
‹Ëè# hüq Ç ô ÿ èÀ ‹Ãë 3À ^ PSèµ,ýÿ‹ …Ût
ÿv0‹ VSÿP hd* è3.ýÿ‹F(ÿv,iÀè ™RP‹F$‹N8iÀè ‹ ƒÆà …Àt4ÿµXüÿÿ …düÿÿ‰Eì‹Eôjÿÿ°8
ÿ Lq ÿµXüÿÿ‰Eüÿ €Ã ‹Mìë ‹EÜ‹Mø‹ ˆ ·E„‰E´‹Eü‰E¤‰E¨ E”‰u˜PSWFÿuð‰Mœè
ª ÿEø‹Eø;EÐ ‚,ÿÿÿƒ}Ì u ‹EôƒÀ(f‰ 9]à‰]ø †µ ‹EÔ‹Møÿ4ˆ E„Pÿ
Ç E„hHŽ Pÿ ÀÆ ƒÄ …Xüÿÿh h´ P E„SPèn …Àt4ÿµXüÿÿ …düÿÿ‰Eì‹Eôjÿÿ°8
ÿ Lq ÿµXüÿÿ‰Eüÿ €Ã ‹Mìë ‹EÔ‹Mø‹ ˆ ·E„‰E´‹Eü‰E¤‰E¨ E”‰u˜PSWFÿuð‰Mœè¯©
ÿEø‹Eø;Eà ‚KÿÿÿSShN ÿuðè‘© 3ö9]Ðv ‹EÜÿ4°è×düÿFY;uÐrîÿuÜèÈdüÿ3ö9]àYv
‹EÔÿ4°èµdüÿFY;uàrî9]àv ÿuÔè¡düÿY‹uôS ~ ÿuÌhN ho ÿ7èm© f9^(txf9]¼trƒ}Ì
tl Mìèwdüÿ F(jÿP Mìèª4ýÿ EìSPèIO …À} E¼P F(Pÿ Ç F(hHŽ Pÿ ÀÆ ƒÄ
F(džD Phm ÿ7èJ© M쉞D èðcüÿ9]ä „ hs ÇEüd ÿ7ˆ]ëÿ 4Ä S¾Å j VP耨
ht ÿ7ÿ 4Ä Sj VPèi¨ ‹Eä UüRjK‹ PÿQ ‹5ÄÆ …À|% E j
PÿuüÿÖƒÄ hs ÿ7ÿ 4Ä M QPèEª ‹Eä UüRjL‹ PÿQ …À|% E j
PÿuüÿÖƒÄ ht ÿ7ÿ 4Ä M QPè ª ‹Eä UëRjM‹ PÿQ …À¾ñ | 3À8]ëS
”ÀPVhp ÿ7è ¨ ‹Eä UüRjN‹ PÿQ …À| ‹EüSÁè ƒà PVh{ ÿ7èÙ§ ‹uôS‹Îè{
j ÿ7ÿ 4Ä Pÿ ÈÄ ÿ7ÿ ¸Ä P‹Ïèû ‹Eä_;Ãt ‹ PÿQ ‹EÄ;Ãt ‹ PÿQ j
[ë j ÿv ÿ 8Ä M¸è{büÿ MØèsbüÿ MÈèkbüÿ‹Ã^[É U‹ì ì  SV‹ñW Mìèpbüÿ Mðèhbüÿ
lýÿÿè¦ ‹†@ ¿ ‰Eü …`ûÿÿWPhm 3Ûÿv f‰ `ûÿÿè6x …Àt3f9 `ûÿÿt*
…`ûÿÿPè¢8ýÿƒøÿ „ƒ ¨ t …`ûÿÿWP F(Pè~ˆ F(PèéO ƒø t ƒø …¬ MøèÛaüÿ¡ðq
hª P Møè3¦üÿ…À Œ ¡ðq h’ P Mðè ¦üÿ…À|jj ÿuðÿuøÿv è ‚ ƒø uU
Møé¬ Møè„aüÿ¡ðq h« P MøèÜ¥üÿ…À|&¡ðq h’ P MðèÅ¥üÿ…À| Sÿuðÿuøÿv
èK‚ Møé_ Møè aüÿ‹=4Ä »s Sÿv ÿ× M´j QPèÆ{ …À „Ç E´Pÿ øÆ
…ÀY‰Eø|=’ ~ ƒMøÿ‹Eøƒøÿ „ž »t ‰… ýÿÿSÿv ÿ× M´j QPèx{ …À
„ E´Pÿ øÆ …ÀY‰Eà|=’ ~ ƒMàÿ‹Eàƒøÿ „ã ‰…”ýÿÿ F(h ‰EÜP …¨ýÿÿPè
‡ ÿv …œýÿÿPè‹ ýÿÿv … ýÿÿPè| ýÿÿv$ …¤ýÿÿPèm ýÿ¡ðq h• P
Mì訤üÿ…À| ÿuìj ÿv èU¥ 3Û¿ð SSWhp ÿv èñ¤
SSWh{ ÿv ƒø •EèèÚ¤ H÷Ø ÀþÀ8]èt €Mÿ „Àt €Mÿ ‹uü EôPh È j Sh
È ‰µ˜ýÿÿ‰]ô‰]üè© ýÿ;Ã|t‹Eô UüRS‹ PÿQ ;Ã|b Mäè£_üÿjÿ MäÿuÜè×/ýÿ‹Eüÿuø‹
jKPÿQ,‹Eüÿuà‹ jLPÿQ,‹Eüÿuè‹ jMPÿQ0‹EüVjNP‹ ÿQ,‹Eü UäRjX‹
PÿQ8 Mäè&_üÿ EÜ3öP EèPSh SSShx¦ h €‰]èèP:ýÿ;Ãu ‹uèÿÿtU‹
q ÿÓ‰EüÿÓ+Eü;E w;‹M [email protected]+ÈQj Vj ÿ Ã=€ t&3É;Át ƒøÿt=t QQQ EàQPèþ0üÿ뻸
^[É U‹ìƒì S EôVP Eü3ÛPSh? SSSh´ ‹ñh €‰]ø‰]üèv ýÿ;Ãu’‹EüW‹~4‰EøWè‹ð M èà üÿ‹Æ^] U‹ì€} VuU
M èÍ üÿh hœ! h$! h € M 赂üÿ‹ð…ö} jÿhÔ! M èÝåüÿ‹ð…ö| ƒ} t ÿu
ÿu è +üÿ M ë1 M èx üÿj E ÿu j Pèljüÿ‹ð…ö| ÿu ÿu ÿu èä ‹ð M è’ üÿ‹Æ^]Â
U‹ìQQƒeø ƒeü W‹} …ÿt ƒ’ ‹E …Àt …ÿu ¸W €ëb‹ UøVRPÿQ ‹ð…ö|,ÿuø
Müè‚þþÿƒ}ü u ¾ @ €…ö| ÿu Wÿuüè0 ‹ð…ö} WèO ‹ð‹Eü…Àt ‹ PÿQ
‹Eø…Àt ‹ PÿQ ‹Æ^_É U‹ìƒì ‹M 3À;ȉEô‰Eø‰Eðt ‰ V‹u ;ðWu
‹5Àp PÿÖ¿ @ €éÿ ;Èu ‹5Àp PÿÖ¿W €éè ‹=Üp S»`² Sÿ׋ UôRPV‰EìÿQ4ÿuì‹5Àp
‰EüÿÖƒ}ü | ƒ}ô t ÿuôè, üÿ…Àu,‹E UðRj ‹ PÿQ0…À| Sÿ׋؋Eð Uô‹
RSPÿQPS‰EüÿÖƒ}ü |JÿuøÿÖÿu ÿ×…À‰Eø» €u ‰]üƒ}ü |+ÿuôÿ׋øWÿ Ôp PW
Møèz WÿÖ‹Eø…Àu ‰]üƒ}ü } ÿu è ë ‹M ƒeø ‰ ‹Eð[…Àt ‹
PÿQ ÿuøÿÖ‹}üÿuôÿÖ‹Ç_^É U‹ìQQ‹M 3À;ȉEø‰Eüt ‰ V‹u
;ðWu ‹5Àp PÿÖ¿ @ €éª ;Èu ‹5Àp PÿÖ¿W €é“ ‹=Üp Sh`² ÿ× Mø‹Ø‹
QSVÿPP‹5Àp S‰E ÿÖƒ} |JÿuüÿÖÿu ÿ×…À‰Eü» €u ‰] ƒ} |+ÿuøÿ׋øWÿ
Ôp PW Müè„ WÿÖ‹Eü…Àu ‰] ƒ} }
ÿu è! ë ‹M ƒeü ‰ ÿuüÿÖ‹} [ÿuøÿÖ‹Ç_^É V‹t$ …öu ¸ @ €ë4‹ W‹=Àp …Àt
Pÿ׃& ht” ÿ Üp …Àu ¾ €ë ‰ 3öj ÿ׋Æ_^ U‹ìQQSVW‹ù‰}ø‹ …Àu
3öë Pÿ Ôp ‹ð‹E ÆPj ‰Eüÿ Ðp ‹Ø…Ûu ¸ €ëG 6‹7‹È‹û‹ÑÁé
ó¥‹Êƒá ó¤‹M ‹u Ét Vÿ Á @ ø 4Fëë G _^ U‹ìVW‹} ‹5Dp
Wh¸Ç ÿu j ÿu ÿÖ€=àq uW…À}SWh¸/ ÿu j ÿu ÿÖ‹ð…ö|;j è” üÿ…ÀYt
‹ ƒ` Ç ð# Ç@ Ì# ‰H ë 3À…Àu ‹?W‹ ÿP ¸ €ë ‰ ‹Æ_^] ‹D$
ÿt$ ‹@ P‹ ÿQ Â ‹D$ ÿt$ ‹@ P‹ ÿQ Â ‹D$ ÿt$ ‹@ P‹ ÿQ0Â ‹D$ ÿt$
‹@ P‹ ÿQ4 ‹D$ ÿt$ ‹@ P‹ ÿQ8 ‹D$ ÿt$ ‹@ P‹ ÿQþ ‹Çéû¯üÿ‹L$
;Èu 3Àé+ßûÿf‹ AAf…Ò „ ßûÿ@ëïU‹ìQS3Û8 àq VWt ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ  Å é› 9] u
jWÿ DÁ 3Àé‡ ÿu ‹5 Á ÿÖ | G ƒÀ $üèìžüÿ‰eüSSWÿuü‹=ÐÁ jÿÿu
SSÿ×…À} ‰] ë ‹Eü‰E 9] t/ÿu ÿÖ t F ƒÀ $ü語üÿ‰eüSSVÿuüjÿÿu
SSÿ×…À| ‹]üÿu Sÿu ÿu ÿ œÅ eð_^[É U‹ìS3Û8 àq VWt ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ
¨Å ëöE t öE u ÿu ë99] t3ÿu ÿ Á t F ƒÀ $üè žüÿ‹üSSVWjÿÿu SSÿ
ÐÁ …À| ‹ßSÿu ÿu ÿu ÿu ÿ ¤Å eô_^[] U‹ìQQS3Û8 àq VWt ÿu ÿu ÿ
…Àu ƒeØ ë:PÿÖ D ‰EüƒÀ $üè2œüÿ3ɉe ‹C QQÿuüÿu
jÿPQQÿ×…À|Ë‹E ë ‹C ‰EØ‹C ‹ÈÁé f…Ét…Àu ƒeä ë:PÿÖ D ‰EüƒÀ $üè ›üÿ3ɉe ‹C QQÿuüÿu jÿPQQÿ×…À|Ë‹E
ë ‹C ‰Eäƒ}È4 ‚Ä ‹C öÄ€tR© uK‹C(‹ÈÁé f…Ét>…Àu ƒeð ë:PÿÖ
D ‰EüƒÀ $üè%›üÿ3ɉe ‹C(QQÿuüÿu jÿPQQÿ×…À|Ë‹E ë ‹C(‰Eð‹C
© tT© uM‹C0‹ÈÁé f…É[email protected]…Àu !Eøë=PÿÖ t F ƒÀ $üèÄšüÿ‹C03Û‰e SSVÿu
jÿPSSÿ×…À} ‰]øë ‹E ë ‹C0‰Eø EÈPÿüÿ9] u jWXé_µüÿÿu ‹5 Á ÿÖ | G ƒÀ $üè)šüÿ‰eüSSWÿuü‹=ÐÁ
jÿÿu SSÿ×…À} ‰] ë ‹Eü‰E 9] t/ÿu ÿÖ t F ƒÀ $üèç™üÿ‰eüSSVÿuüjÿÿu
SSÿ×…À| ‹]üÿu(ÿu$ÿu ÿu ÿu Sÿu ÿu ÿu ÿ À éÄ´üÿU‹ìQQ€=àq SVWt#ÿu$ÿu
ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ À é( 3É9M „ ‹u ;ñ „
‹]$;Ùu 9M …ý 9M ‰Møu Eø‰E ‹ ;Ù‰E$t ‹ ƒÀ ‰Mü$üè*™üÿ‹üSÿu
E$ÿu ÿu PWÿu ÿu ÿ À …À‰E …ª ‹E$‹ @;Ès ‹ÁPÿu jÿWj j ÿ Á Hƒ}
‰ tg‹E ‹ …Àv{ƒø v ƒø uqÇE @ €ëh‹3‹ÆƒÀ $ü貘üÿ‹Î‹u
‹Ô‹Á‹úÁé ó¥‹È‹EüÑèƒá Pÿu ó¤‹ QRj j ÿ Á Ñà‰ u&ÇE ê
ë …Ût ‹E ‹ …Àv ƒø v ƒø u ‹ Ñà‰ ‹E ë ¸ @ € eì_^[É U‹ìS3Û8
àq VWt ÿu ÿu ÿ À ëI9] u ¸ò ë=ÿu ÿ Á t F ƒÀ $üè ˜üÿ‹üSSVWjÿÿu
SSÿ ÐÁ …À} 3ÿWÿu ÿ À eô_^[]Â U‹ìS3Û8 àq VWt ÿu ÿu ÿ (À ëB9] t1ÿu ÿ Á t
F ƒÀ $üè–—üÿ‹üSSVWjÿÿu SSÿ ÐÁ …À} 3ÿWÿu ÿ $À eô_^[] ‹]
j Y‹ó }Øj ó¥ÿuø‹58Á ÿÖ…ÀuTj
ÿs ÿÖ…ÀuI‹C 3ö;Æu ‰uøë=Pÿ Á | G ƒÀ $üè —üÿ‹C ‰e VVWÿu jÿPVVÿ
ÐÁ …À|È‹E ‰Eøë 3ö‹C$;Æu ‰uüë9Pÿ Á | G ƒÀ $üèÑ–üÿ‹[$‰e VVWÿu
jÿSVVÿ ÐÁ …À|È‹E ‰Eü EØPÿ 8Å é=Žüÿ‹] j Y‹ó }Ìó¥‹Eð‹=Á
Áè f…ÀtG‹C$3ö;Æu ‰uðë;Pÿ× D ‰EüƒÀ $üèa–üÿ‰e ‹C$VVÿuüÿu
jÿPVVÿ ÐÁ …À|Ê‹E ‰Eðë 3ö‹EôÁè f…ÀtA‹C(;Æu ‰uôë5Pÿ× | G ƒÀ
$üè –üÿ‹[(‰e VVWÿu jÿSVVÿ ÐÁ …À|Ì‹E ‰Eô EÌPÿ ÔÅ é¨CüÿU‹ìS3Û8
àq VWt ÿu ÿu ÿ àÅ ëX‹} ‹ÇÁè f…Àu ÿu Wë?;ûu 3Àë=Wÿ Á t F ƒÀ
$ü莕üÿ‰e SSVÿu jÿWSSÿ ÐÁ …À| ‹] ÿu Sÿ ÜÅ eô_^[] èûnüÿéýhüÿ9]
u 3Àé iüÿÿu ÿ Á t F ƒÀ $üè/•üÿ‹üSSVWjÿÿu SSÿ ÐÁ …À} 3ÿWÿ ÐÄ éÇhüÿ9] t1ÿu
ÿ Á t F ƒÀ $üèë”üÿ‹üSSVWjÿÿu SSÿ ÐÁ …À} 3ÿÿu ÿu ÿu Wÿu ÿ ,À
éÜÔûÿU‹ìS3Û8 àq t,ÿu4ÿu0ÿu,ÿu(ÿu$ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ 8À ëQ9] t 9]
t j ÿu ÿ 4Á …Àt jWXë3V‹u,ÿu4ÿu0Vÿu(ÿu$ÿu ÿu ÿu ÿu SSÿu ÿ 4À ;ót ‹ Ñá‰
^[]Â0 9] ‹=Á ‹5ÐÁ u ‰] ë4ÿu ÿ× D ‰EøƒÀ $üèþ“üÿ‰eüSSÿuøÿuüjÿÿu
SSÿÖ…À|Í‹Eü‰E ‹E ƒø tiƒø tdƒø uV9] tIÿu èrÒÿÿÿu ƒøÿu ÿ×@ë
è`Òÿÿ;Æt:‹C ‹K P‹=Á QjÿÿuàVVÿ×;ƉE u ÿ äÀ ƒøzu ‹[ VSjÿÿuàVVÿ׉E
‹E é9ÿÿÿ‹ ÇE ƒÈ „ ÿÿÿ‹C j Y‹ó }àó¥3ö;Æu ‰uìë9Pÿ Á |
G ƒÀ $üèÁ„üÿ‹[ ‰e VVWÿu jÿSVVÿ ÐÁ …À|È‹E ‰Eì EàPÿu h é¼þÿÿ3ö9u
t3ÿu ÿ Á | G ƒÀ $üèn„üÿ‹ÜVVWSjÿÿu VVÿ ÐÁ …À| ‹óVÿu h étþÿÿö ÇE
„þÿÿ‹C j Y‹ó }èó¥3ö;Æu ‰uìë9Pÿ Á | G ƒÀ $üè „üÿ‹[ ‰e VVWÿu
jÿSVVÿ ÐÁ …À|È‹E ‰Eì EèPÿu h
é þÿÿö ÇE D „êýÿÿ‹C j Y‹ó }èó¥3ö;Æu ‰uðë9Pÿ Á | G ƒÀ $ü蕃üÿ‹[
‰e VVWÿu jÿSVVÿ ÐÁ …À|È‹E ‰Eð EèPÿu hD é ýÿÿ=‹ …€ýÿÿö ÇE
E „mýÿÿ‹C ƒÀ $üè;ƒüÿ‹Äj Y‹ó }èó¥‰Eð EèPÿu hE ÿu ÿ èÅ ‹ø3ö;þt
ÿs ÿs jÿÿuðVVÿ Á ‹Çé+ýÿÿ X X 5W X U‹ìƒì$‹U SV ú W „Ü ú †Ð
ú †Ä ú’ †¸ ú) †¬ ú; †  ¸> ;Ð ‡“ u ÇE ë ú„¢ =? t”=A u ƒÀÍSÿu Pÿu ÿ èÅ eÀ_^[ÉÂ(
‹ ¸ öÂ tÜj
‹óY }Ôö€ó¥t ‹C(‰Eü‹C 3ö;Æu ‰uäë9Pÿ Á | G ƒÀ $üè_€üÿ‹[
‰e VVWÿu jÿSVVÿ ÐÁ …À|È‹E ‰Eä EÔPÿu h
étÿÿÿ‹ ¸ ö „_ÿÿÿj ‹óY }Ôó¥3öö€‰uüt ‹C(‰Eü‹EèƒÀ $üèö üÿ EÔ‰eäPÿu
h ÿu ÿ èÅ ;Æ „&ÿÿÿ‹E܉C ‹Eì‰C ‹Eð‰C ‹Eô‰C ‹Eø‰C$‹C ‹[
PSjÿÿuäVVÿ Á éîþÿÿ!] !] U‹ìƒì0SVW‹} ¸ÿÿ ;øu ÿu ÿu ÿu Pé Wÿ ÄÄ …Àu
ÿu ÿu ÿu év ‹] û ‚Ñ ‹ ,Å jèWÿÓ‹ð¸À² ‰uø3É‹Ð;2u …ö …… ƒÂ A ú¼³
|èƒeü j _‹ðƒ>u+ EÐPÿvøjðÿu ÿÓPÿ Å …Àt ‹EÔƒÿ ‰ u 9Eøu ‹}üÿEüƒÆ
þ¼³ |ƒÿ sNÿu, ÿu(ÿu$ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ …¼² éÄ ÿu, Iÿu(ÿu$ÿu
ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu WëÓ‹} ‹] ¸L ¾‰ ;Ø ‡¸ tyƒÀ÷;ØwRtp‹Ãƒè „ Ht1-µ
„ HHt ƒè …L j h ¶ h µ j ÿ  Å é3 ÿu
ÿu WèOØÿÿé0 ‹Ã-E „Æ ƒè „ˆ Ht”H … jðWÿ PÅ ¨0 „© % é› ÿu
ÿu hI Wÿ èÅ ƒøÿ „Ú ÀéÓ ;Þ ‡Ð t7‹Ã-M „_ ƒè t§ƒè(t H … jðWÿ
PÅ ¨0 „D ƒà@é8 jðWÿ PÅ ;Þu ¨0t ƒà@ë ûH u ¨0t
% …À „U 3À;Þ •À‹5èÅ Hj ƒàAÿu I PWÿÖƒø } 3Àé8„ H „™ H „ÿ Æ …À‰E t’j uØY‹ûó¥¾àà h Vjÿÿuàj j ÿ Á ‰s ‹E é6„üÿ€=àq
t ÿt$ ÿ 0Æ ë ‹D$ fƒ8 t ƒÀ  9] t1ÿu ÿ Á t F ƒÀ
$üèenüÿ‹üSSVWjÿÿu SSÿ ÐÁ …À} 3ÿWÿu ÿu ÿ Á éèNüÿU‹ìƒì S3Û8
àq VWt)ÿu,ÿu(ÿu$ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ Á éÞ 9] ‹5 Á ‹=ÐÁ u ‰]ôë4ÿu
ÿÖ D ‰EøƒÀ $üèÒmüÿ‰eüSSÿuøÿuüjÿÿu SSÿ×…À|Í‹Eü‰Eô9] u ‰] ë4ÿu
ÿÖ D ‰EøƒÀ $üè”müÿ‰eüSSÿuøÿuüjÿÿu SSÿ×…À|Í‹Eü‰E 9]$t/ÿu$ÿÖ t F
ƒÀ $üè[müÿ‰eüSSVÿuüjÿÿu$SSÿ×…À| ‹]üÿu,ÿu(Sÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿuôÿ
Á eè_^[ÉÂ( U‹ìƒì S3Û8 àq VWt ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ 8Æ é¯ ‹E ;Ãu 3Àé¡
9] ‹5 Á ‹=ÐÁ ‰Eøu ‰] ë4ÿu ÿÖ D ‰EôƒÀ $üè¯lüÿ‰eüSSÿuôÿuüjÿÿu
SSÿ×…À|Í‹Eü‰E ‹E Áè f…Àt7ÿu ÿÖ t F ƒÀ $üèplüÿ‰eüSSVÿuüjÿÿu
SSÿ×…À} ‰]øë ‹Eü‰Eøÿu ÿuøÿu ÿu ÿ 4Æ eè_^[É U‹ìS3Û8 àq VWt
ÿu ÿ ÀÁ ë?9] t1ÿu ÿ Á t F ƒÀ $üèùküÿ‹üSSVWjÿÿu SSÿ ÐÁ …À} 3ÿWÿ ÄÁ eô_^[] U‹ìSV3Û3ö8
àq Wt ÿu ÿu ÿ ¸Á ëJ9] t9‹E ;Ãt2ƒÀ $üè™küÿ‹ü;ût,Wÿu ÿ ¼Á ‹ð;ót
ÿu ÿu VWSSÿ Á ë SSÿ ¼Á ‹ð‹Æ eô_^[] U‹ìƒì0S‹] VW‹ ƒø0r öC
€u j,X‰ €=àq t Sÿu ÿu ÿu ÿ @Æ éµ …Ûu 3Àéª j 3ÀY }Ðó«‹ ‹ó‹Á
}ÐÁé ó¥‹È‹C(Ñà‰E EÐPƒá ÿu ó¤ÿu ÿu ÿƒ} t8‹E ƒÀ $üè˜jüÿ‹M ‹Ä@‹Ñ‹øÁé
ó¥‹Êƒá ó¤‹MøAQÿuôjÿPj j ÿ Á ‹E eÄ_^[É U‹ìQQS3Û8 àq VWt ÿu
ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ °Á éa 9] u jWÿ DÁ é=ÿu ‹=Á ÿ× t F ƒÀ $üè
jüÿ‰eüSSVÿuüjÿÿu SSÿ ÐÁ …À} ‰]øë ‹Eü‰Eø‹u ‰] ;ó „³ j
XèÈiüÿ‹ ‹Ä‰E ‰ ‹N ‰H ‹N ‰H ‹N ‰H ‹N ;Ëu 3Éë;Qÿ× D ‰E
ƒÀ $üèŽiüÿ‰eü‹F SSÿu ÿuüjÿPSSÿ ÐÁ …À} 3Éë ‹Mü‹E ‰H ‹N ;Ëu
3Éë9Qÿ× | G ƒÀ $üèEiüÿ‹v ‰eüSSWÿuüjÿVSSÿ ÐÁ …À} 3Éë ‹Mü‹E ‰H ‹u ‹ÆƒÀ
$üè iüÿ‹üVWÿu ÿuøÿu ÿu ÿ ´Á ;ót$;Ãu ‹E ;Ãt ;ó~ f‰ 3Àë Vÿu PWSSÿ
Á eì_^[É U‹ìS3Û8 àq VWt ÿu ÿu ÿu ÿ ¬Á éŒ 9] u ‰] ë7ÿu ÿ Á t
F ƒÀ $üè~hüÿ‹üSSVWjÿÿu SSÿ ÐÁ …À‰] | ‰} ‹} 4?‹ÆƒÀ $üèOhüÿ‰e
Vÿu ÿu ÿ Á ‹ð;ót Wÿu jÿÿu SSÿ Á ë ‹E ;Ãt ;ûv f‰ ‹Æ eô_^[]Â
U‹ìƒì`SV‹u Wj 3ÀY }Ðó«‹ }ЋÁÁé ó¥‹Èƒá ó¤ƒ}Ð0r
öEÔ€u ÇEÐ, 3Û8 àq t EÐPÿu ÿu ÿu ÿ 0Å é‡ j 3ÀY } ó«‹MÐ uЋÁ
} Áé ó¥‹Èƒá ó¤öE¤ tM9]¨uH9]ôtCÿuôÿ Á t F ƒÀ $üècgüÿ‹üSSVWjÿÿuôSSÿ
ÐÁ …À‰]Ä| ‰}ÄÿuÄÿ ¬À ‰EÈ E Pÿu ÿu ÿu ÿ DÆ e”_^[É 9] t1ÿu
ÿ Á t F ƒÀ $üèþfüÿ‹üSSVWjÿÿu SSÿ ÐÁ …À} 3ÿWÿu ÿu ÿ ¤Á é¼hüÿU‹ìS3Û8
àq VWt ÿu ÿ ˜Á ëC9] u 3Àë:ÿu ÿ Á t F ƒÀ $üè•füÿ‹üSSVWjÿÿu SSÿ
ÐÁ …À} 3ÿWÿ œÁ eô_^[] U‹ìƒì S3Û8 àq VWt ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ q
é 9] ‹5 Á ‹=ÐÁ u ‰]ôë4ÿu ÿÖ D ‰EøƒÀ $üè füÿ‰eüSSÿuøÿuüjÿÿu
SSÿ×…À|Í‹Eü‰Eô9] u ‰] ë4ÿu ÿÖ D ‰EøƒÀ $üèÑeüÿ‰eüSSÿuøÿuüjÿÿu
SSÿ×…À|Í‹Eü‰E 9] u ‰] ë4ÿu ÿÖ D ‰EøƒÀ $üè“eüÿ‰eüSSÿuøÿuüjÿÿu
SSÿ×…À|Í‹Eü‰E 9] t/ÿu ÿÖ t F ƒÀ $üèZeüÿ‰eüSSVÿuüjÿÿu SSÿ×…À|
‹]üÿu Sÿu ÿu ÿuôÿu ÿ q eè_^[É U‹ìƒì$€=àq SVWt=¡ Î …Àu*h y è
€üÿ…Àt hŒ¶ Pÿ ôÀ …À£ Î u 3Àé ÿu ÿÐéu ‹] j Y‹ó }Ü‹C ó¥f¥‹=ÐÁ
3ö;Æu ‰uäëQPèZ£ÿÿÿs ƒøÿu ÿ Á @ë èD£ÿÿ À‰EüƒÀ $üè„düÿ‰e
ÿs è*£ÿÿ‹K VVÿuüÿu PQVVÿ×…À|°‹E ‰Eä‹Eì f…À‹C tQ;Æu ‰uèé„
Pèð¢ÿÿÿs ƒøÿu ÿ Á @ë èÚ¢ÿÿ À‰EüƒÀ $üè düÿ‰e ÿs èÀ¢ÿÿ‹K
VVÿuüÿu PQë-;Æt¯Pÿ Á D ‰EüƒÀ $üèäcüÿ‰e ‹C VVÿuüÿu jÿPVVÿ×…À
Œzÿÿÿ‹E ‰Eè‹Eì€Ì f…ÀtC‹C ;Æu ‰uöë7Pÿ Á D ‰EüƒÀ $üè’cüÿ‰e
‹C VVÿuüÿu jÿPVVÿ×…À|Ê‹E ‰Eö EÜPÿ ôp ‹Mî‰K ‹Mò‰K eÐ_^[ÉÂ
U‹ì ì` S3Û8 àq VWtI¡ Î ;Ãu*h y èN~üÿ;Ãt h ¶ Pÿ ôÀ ;ã Î u 3Àéð ÿu ÿu
ÿu ÿu ÿu ÿÐéÚ öE t ‹E ëf ¾Òf‰ AA‰Mü[email protected]éî öÂ@ „ê ö uX X ;] :‹E …À~?9E €â
f ¾úÁç f‰9ŠV ŠÂ$ÀNüÿ‹FP;Çt ‹ PÿQ ‰~P‹FL;Çt ‹H ƒÀ PÿQ ‰~Lÿvh ^h MüèÙO ‹EüWP‹
ÿQ(‰Eø FpWPèõMüÿWSèîMüÿ‹Fd[;Çt ‹ PÿQ ‰~d‹F`;Çt
‹H ƒÀ PÿQ ‰~`‹E ;Çt ‹ PÿQ ‹E ;Çt ‹ PÿQ ‹Eü;Çt ‹ PÿQ ‹Eø_^ÉÂ
‹D$ ƒ¸˜ t ÿt$ ÿt$ he ÿ5ðq èI©ûÿj Xë 3À U‹ìƒì0SVWh ÿu ‹u ÿu ÿu
ÿu j ÿvàÿ Ä EÐPÿvàÿ œÄ ‹=4Ä hÒ ÿvàÿ׋ „Ä MðQPÿÓ Eðj Pÿvàj
ÿ Ä hÑ ÿvàÿ× MàQPÿÓ Eàj P3ÿÿvàWÿ Ä ‹Mð‹Á+EàƒÀd;Ç~+j +ÈZI‰U ‰–Ø
·Á U NÜRPWh è ‰¾Ø _^3À[É ƒ|$ u ¸W €ë ÿt$ ‹D$
ÿpàÿ „Ä 3À ‹D$ ÿt$ H èW¿ûÿ3À ‹D$ ÿt$ ƒÀ PèWLüÿ3À U‹ìƒì0SV‹u
ÿvàÿ 0Ä ÿu …Àÿ¶ ÿvàt 蔇ûÿë ÿ Æ 3Û;Ãt 3ÀërW‹=4Ä hÍ ÿvàÿ×hÐ
‰EЋFPÿvà‰]Ô‰]؉EÜÿ×hÑ ‰Eàÿvà‰]äÿ׉Eè‹Fd‰Eô EÐj
Pÿu ‰]ì‰]ð‰]øÿvà‰]üè®õ ‹ð_ƒþ u ÿu è³÷ ‹Æ^[É ‹D$ ‹@à…Àu
¸ @ €ë ‹L$ ‰ 3À U‹ìQƒeü V‹u …öu ¸ @ €ë:‹E ƒ& UüW‹@TRP‹
ÿQ ‹ø…ÿ| ‹EüVhx” P‹ ÿ ‹ø‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Ç_^É U‹ìƒìtSVW‹ñj
ÿ à ‰Eü E¬Pÿv ÿ œÄ ‹=4Ä hÌ ÿv ÿ׋ „Ä MÌQPÿÓ EÌj Pÿv j ÿ Ä
hÒ ÿv ÿ× M¼QPÿÓ E¼j Pÿv j ÿ Ä ‹EÔ‹uЋ]¸ÿu x ‹E¼H‰}ì‰Eô‰uð‰]øÿ  SÿuôVWÿu
ÿ ŒÂ ÿuü‹ Äà E¬Pÿu ÿÓjÿÿu ÿ P uì }œ¥¥¥¥ uì }Œ¥¥¥¥ uì }Ü¥¥‹Eì‹Mô¥¥‹5HÃ
@IÿMäj ‰E¤‰MŒ‰EÜÿÖP EœPÿu ÿÓj ÿÖP EŒPÿu ÿÓj ÿÖP EÜPÿu ÿÓj X_^[ÉÂ
V‹t$ …öt hÿÿÿ Vÿ ˜Â j Vÿ œÂ j ÿ à ^ U‹ìQSV‹ñ Mü襉ûÿƒ¾Ô
¡ðq t h® ë h P MüèíÍûÿ‹Ø…Û|#Wÿuüÿ Üp ‹ø‹FxWP‹ ÿ‘ W‹Øÿ Àp _ Müè.‰ûÿ‹Ã^[ÉÃU‹ìƒìTSV‹ñ3ÛW
Mð‰]ôè3‰ûÿ Ž$ j ‰]ì‰Màè O ‹=4Ä hÎ ÿv ÿ×P [email protected]è¡AüÿhÌ ÿv ÿ׋NpP‰Eøè‹Aüÿ‹FxjÿP‹
ÿQDjÿhœ¥ è¨éýÿ‰Eè‹Fxÿuè‹ PÿQdÿuèÿ Àp jÿh”¥ è„éýÿ‰Eè‹Fxÿuè‹
PÿQÿuèÿ Àp ‹FxSP‹ ÿ‘” ‹FxjÿP‹ ÿQL‹FxhH» P‹ ÿ‘œ h x EôÿvxPèHÂûÿ‹Eô‹Î÷Ù‹
V( É#ÊQÿuôÿP(‹FxjÿP‹ ÿQTS‹Îè & ‹Îè¨% ‹Eôh » P‹ ÿQ …À}#hÔ¹
ÿ Üp ‰Eè‹Fxÿuè‹ PÿQ(ÿuèÿ Àp ‹EôjÿjÿP‹ ÿQH‹Ftÿuø‹ Pÿ‘¤
‹Eôh » P‹ ÿQ 9žÔ t h® ë h ÿ5ðq Mðè Ìûÿÿuðÿ Üp ‰Eè‹Fxÿuè‹
Pÿ‘ ÿuèÿ Àp hÒ ÿv ÿ׋Ž„ P‰Eøè @üÿ‹†Œ SP‹ ÿQD‹†Œ jÿP‹ ÿQLjÿhœ¥
è èýÿ‰E苆Œ ÿuè‹ PÿQdÿuèÿ Àp jÿh”¥ èõçýÿ‰E苆Œ ÿuè‹
PÿQÿuèÿ Àp ‹†Œ SP‹ ÿ‘” hw ‹Îÿ¶Œ è ‘ ‹Îè $ ÿ¶Œ Môè¿H
‹EôSP‹ ÿQ8‹Eôh˜¹ P‹ ÿQ …À}&h ¹ ÿ Üp ‰E苆Œ ÿuè‹ PÿQ(ÿuèÿ
Àp ‹†ˆ ÿuø‹ Pÿ‘¤ ‹Eôh˜¹ P‹ ÿQ EäPèUJ ÿuä‰Eè EìPèxFüÿ9]è|
‹Eôÿuì‹ Pÿ[email protected] h hÍ ÿv è ËÿÿSj h hÑ ÿv èüÊÿÿÿ¶˜ Sh0 hÍ ÿv èãÊÿÿÿ¶˜
Sh0 hÑ ÿv èÊÊÿÿÿ¶œ Sh6 hÍ ÿv è±Êÿÿÿ¶œ Sh6 hÑ ÿv è˜ÊÿÿhN ÿ5ðq hM hÍ ÿv
è{Êÿÿhc ÿ5ðq hM hÍ ÿv è^Êÿÿ¹ † èÄ üÿ  † ÇE°× ˆEÿˆ]´öØ
ÀÆEµ $ñ‰]¸ƒÀ ‰]¼‰E¬ E¬Pj hD hÑ ÿv è ÊÿÿŠEÿÇE°Ú öØ Àˆ]´ƒà
ÆEµ ‰E¬ E¬‰]¸‰]¼Pj hD hÑ ÿv èÛÉÿÿŠEÿÇE°Ø öØ Àˆ]´$ýÆEµ
ƒÀ ‰]¸‰Eè‰E¬ E¬‰]¼Pj hD hÑ ÿv
è ÉÿÿŠEÿÇE°Õ öØ Àˆ]´ƒÀ ÆEµ ‰E¬ E¬Pj hD hÍ ÿv ‰]¸‰]¼èdÉÿÿ‹Eèj
‰E¬X M¬ÇE°Ö QPhD hÍ ÿv ÆE´ ÆEµ ‰]¸‰E¼è/Éÿÿÿ¶  Sh hÐ ÿv è
ÉÿÿSSj0hÐ ÿv è ÉÿÿhÐ ÿv ÿ×j Pÿ ,Ä ;ÉEøt jðPè~ ûÿ;Ãt €äûPjðÿuøè
 ûÿhÐ ÿv ÿ× MÀQPÿ „Ä EÀj Pÿv Sÿ Ä hÒ ÿv ÿ× MÐQPÿ „Ä EÐj Pÿv
Sÿ Ä ‹EÌÿEÜhÒ ‰EÔÿv ÿ׋ȋEÜ+EÔj P‹EØ+EЙ3Â+ÂPÿuÔÿuÐQÿ ¤Ä ‹ÎèÈ,
VShH· ÿv è± hÌ ÿv ÿ×j Pÿ ,Ä jðP‰Eøè·Ÿûÿ PjðÿuøèÈŸûÿhÌ ÿv ÿ×jìP‰Eøè’Ÿûÿ
Pjìÿuø裟ûÿhÒ ÿv ÿ×j Pÿ ,Ä jðP‰EøèdŸûÿ PjðÿuøèuŸûÿhÒ ÿv ÿ×jìP‰Eøè?Ÿûÿ
PjìÿuøèPŸûÿhË ÿv ÿ×P Žç hÔ ÿv ÿ×P Ž è(ç hÓ ÿv ÿ×P Žä
è ç ¡ðq hË Pè ðûÿ‹Màjÿ‰†
Eô‹ÎPè  ;Ç|0‹Eô UüRP‹ ÿQ,;Ç| 9}üt’‹†Œ ÿuü‹ PÿQ …À| ‹Îèˆ$
‹Eü;Çt ‹ PÿQ ‹Eô;Çt ‹ PÿQ ‹Îèë’ _3À^É U‹ìƒì VW‹} ‹ñ…ÿte‹Ïèô;
‹ WÿP ÿv ‹=°Ä ÿס$Î j PPÿv EäPè”tûÿ…Àt4S‹]ð…Ût ‹Ëè»; ‹ SÿP ÿv ÿס$Î j PPÿv
EäPèatûÿ…ÀuÎ[_3À^É U‹ìƒì SV‹ñ3Û‰]ü‰]ø9ž¼ ‰]ô …Í EüPè›
…À Œ‰ ‹Eü UøRhØ» ‹ Pÿ …À|t‹Eø UôRP‹ ÿQ ;É]ì‰]ð|]‹Eü UìR
Uð‹ RPÿQ(‹Mô‹Uì9Ž † u ;–è t0W¿Ð W‰ ‹Eðÿv ‰–è ‰†ì ÿ
4Ä ÿu ‹ÎPWj èË _9ž t ShÜ j ÿv ÿ ´Ä ‹Eø;Ãt ‹ PÿQ ‹Eü;Ãt ‹ PÿQ
^3À[ÉÂ V ± ÿ6èA j Vèð8üÿ3À^Â |$ Í t |$ Ñ t ‹D$ ƒ 3ÀÂ ‹L$ 3À;Ètñ‹Q
J „€ ê uá‹Q(;Ðteö u`ö t ‹Q$ úÕ r úÖ w ÇA( ‹Q(ö t ÇAŠÿÿ…Àu”‹5äÀ
ÿÖ…À ÿÖ‹øë ÿÖ‹ø çÿÿ Ï €‹Ç_^[] ƒ|$ uJ‹L$ …ÉtB‹D$ ‹ÐH…Òt7
Á@‹ ú € t ú‹€ u ‹T$ ‹’Œ ÷Ú ÒƒâþBBƒÊ ‰Q Hƒé …ÀwÍ3ÀÂ
U‹ìƒì S‹] 3ÀW;؉Mô‰Eø‰Eð‰Eüt ‰ ‹M ;Èt ‰ ‹} ;øt ‰ ;Ø „)
;È „! ;ø „ VWèb’ ‹ð…ö ŒÜ ‹Eô‹ ÿp‰~ ‰}è‰}ìè ðÿÿ‹ø…ÿ Œ ‹Eø
UèR Uì‹ RPÿQ$…À} 3ÿ‰}è‰}ìë 3ÿ‹Eø “ì VR‹ PÿQ(;Ç}
‰>‰~ ¡ðq Wÿuì MðÿuèPè P ‹ø…ÿ ŒÆ ¡ðq j ÿv Môÿ6Pè÷O ‹ø…ÿ Œ§
ƒ»Ô u ÿuô¡ðq ÿuðh€ P EüPè”O ƒÄ ëU‹ ‹v …ö‰Eà‰uäw …Àv/ßmàÜ
H% Ü @% è-2üÿ‹ ðq Ph¬ EüQPèàN ƒÄ ë ¡ðq h­ P Müè¡•ûÿ‹ø…ÿ|$ÿuüÿ
Üp ‹ð‹ƒŒ VP‹ ÿ‘ V‹øÿ Àp MüèáPûÿ MôèÙPûÿ MðèÑPûÿ‹Eø…Àt
‹ PÿQ ‹Ç_^[ÉÃU‹ìƒìLSV‹ñ3Û‰]ì‹F8;Ãt ‹ UìRh0z Pÿ Wj _‰]àh € ‰]ô‰]ä‰]ø‰]ðˆ]ÿ‰}Üÿ
”Á Mè‰EØè Pûÿ Ž$ Wèþ ‹Îèp ¡ðq h- P MèèÒ”ûÿ…À| ÿuèhË ÿv
è|•ÿÿjÿÿ¶  ÿ 4q SS¿Ð hK Wÿv è •ÿÿ9] t ‹EìP‹ ÿQ ;ÉžØ Œ ‹Eì
UàRP‹ ÿQ ;à Œˆ EôSPè üÿ‹Eà UôSR‹ j PÿQ ;ÉE Œc ƒø „K ÿuøÿ Àp ‹Eô
Uø‰]øR‹ PÿQ …À| 9]øt ÿuøÿ Ôp …Àu!ÿuøÿ Àp ¡è‹ hv
‰]ø Møÿp èö`þÿ EäSPè” üÿ‹Eô UäRhØ» ‹ Pÿ …À|*9žÌ Ç†Ø t8jÿ
Žø ÿuøè üÿ‰žÌ ë 9žÐ †Ð t jÿ Žø ÿuø‰ èY üÿ‹Eô UðRP‹
ÿQ ;ÉE } ¡ðq jfPè lÿÿ‰Eð‰] ë ÆEÿ ÿuð‹EôƒM¸ÿ‰EÔ‹Eøjÿÿ¶ 
ÇE´’ ‰E¼ÿ Lq ‰EĉEÈ E´PSh Wÿv 膓ÿÿƒøÿt ‹EôP‹ ÿQ 8]ÿt 9]ðt
ÿuðˆ]ÿÿ €Ã 9] | ƒ} …xþÿÿ‹Îèú ÿ¶ø ‰E jÿhX
Wÿv è3“ÿÿƒøÿt ‰†¤ ‹†¤ ƒøÿt SPhN Wÿv è
“ÿÿƒøÿu SShN Wÿv èø’ÿÿƒøÿt Wÿv ÿ 4Ä MÜQPWj ‹Îè¤Ûÿÿ‹Îè‹€H
iÀ0 ÝEÄÜ P% ™‹ø‹òèm#üÿ+ø‰}¸ëÓ‹Eü
U°Rj ‹ PÿQ`‹u¼‹}¸‰Eìƒ}ì ŒÛ fƒ}° …Ð ‹Eô;°ô ‡Á r ;¸ð ‡³
E°‰}ˆP‰uŒÿÓ‹Eü UÀRP‹ ÿ‘ 3Éf9MÀ …å Q µøþÿÿƒì fÇ…øþÿÿ
‹üf‰ ÿÿÿ¥‹Eüj ¥‹ P¥¥ÿRd …øþÿÿPÿÓfƒ¥àþÿÿ j ƒì µØþÿÿ‹üfÇ…Øþÿÿ
¥‹Eüj ¥‹ P¥¥ÿQd …ØþÿÿPÿÓj µXÿÿÿƒì ‹Eü‹ü¥‹ j ¥¥P¥ÿQdéÅ
j µHÿÿÿƒì ‹Eü‹ü¥‹ j ¥¥P¥ÿQdfƒ ÿÿÿÿj ƒì µ ÿÿÿ‹üfÇ… ÿÿÿ
¥‹Eüj ¥‹ P¥¥ÿQd … ÿÿÿPÿÓ E°PÿÓëk;Á|gj µ8ÿÿÿƒì ‹Eü‹ü¥‹
j ¥¥P¥ÿQdfƒ¥Àþÿÿ j ƒì µ¸þÿÿ‹üfÇ…¸þÿÿ ¥‹Eüj ¥‹ P¥¥ÿQd …¸þÿÿPÿÓ‹Eô‹Mˆ)ˆð
‹MŒ ˆô ‹uô3ÿÿEØ‹EØ;EÌ ŒÕúÿÿ‹Fx UàRh x ‹ Pÿ …À| ‹EàP‹ ÿQ,€}û
t jÿ Ž$ è …XÿÿÿPÿÓ …HÿÿÿPÿÓ
…8ÿÿÿPÿÓWÿ Àp Mðè[email protected]ûÿ‹EÐ;Çt ‹ PÿQ ‹Eà;Çt ‹ PÿQ ‹EÜ;Çt
‹ PÿQ ‹EÔ;Çt ‹ PÿQ ‹Eä;Çt ‹ PÿQ ‹Eü;Çt ‹ PÿQ ‹Eè;Çt ‹
PÿQ _^[É U‹ìQVW‹ñ3ÿ‰}ü9¾@ u/ EüÇ†Ü PWVh Þ WWÿ Á ;lj†@ u ‰¾Ü
ë ÿ†D _^ÉË‘D D …ÒVt’J…Ò‰ u ‹ @ !‘Ü ±@ …Àt
Pÿ ¼À ƒ& ^ÃSUV‹t$ 3íW;õtgÿvDÿ ÄÄ ‹=Ä ‹ °Ä …Àt ÇFh UUÿvDÿ×ÿvDÿÓ9®Ü
t ÿvDÿ ÄÄ …Àt j
ÿ ŒÁ ëÕÿvDÿ ÄÄ …Àt UUÿvD‰nhÿ×ÿvDÿÓ_^]3À[ ‹L$ …Éu 3Àë ƒ|$ t
D$ Pèö· j XÂ U‹ìSVW‹ñÿu 3Û F Pèèþûÿÿv$ÿ Àp ÿu ÿ Üp ‰F$‹E ‹} ‰F,‹E V‰F0f‹E
f‰F4‹ ‰~(ÿP VSÿ5$Î ÿw èGdÿÿ…Àu(‹ VÿP ‹5äÀ ÿÖ…À ÿÖ‹Øë ÿÖ‹Ø
ãÿÿ Ë €_‹Ã^[] ‹Q …Òu ƒy,ÿu 9Q$u 9Q0u ‹I(è;ôÿÿÃVf‹q4‹A$Vÿq0ÿq,‹I(PRè{ñÿÿ^ËD$
V‹ñW‹>ƒ& …Àt ‹ Vh x Pÿ …ÿt ‹ WÿP ‹ _^ QƒÁ Qhèq èghûÿÿt$
¡ðq hÎw ÿt$ hÊ Pè Dÿÿ VWj,¿ €è¦=ûÿ‹ðY…öt ‹Îèv hüq Ç `% ÿ èÀ ë 3ö…öt 3ÿ‹D$
‰0‹Ç_^Â ÿt$ ÿt$ h€% ÿt$ è+ø[ti
L0 ‹F ;Ãt ‹ SWQPÿR 9^ |P‰F ëK EüSPWQ‰]üÿv ÿ „Á …Àt 9}üt/9^ u*‹=äÀ ÿ×…À
ÿ×ë ÿ×%ÿÿ €;ÉF | ÇF È
À>€ u ‰ ‹ _‰F ^[ÉÃV‹ñ¸ € ‹ +Áu ‹ÎèYÿÿÿ‹ ¸ € +Á;D$
v ‹D$ ‹V ;Âv ‹Â‹T$ L1 ‰ )F ^ V‹ñ>€ u è ÿÿÿƒ~ v ‹
ŠL$ ˆL0 ÿ ÿN ^ U‹ìQSVW‹ùÿu Eü‹ÏPè|ÿÿÿ…ÀtU‹Mü)E +Ï‹ðƒé ‹Ñ+U ;M s ¹ € Ñ+Ê;Áv
‹ñ+Æ L ‹]üŠ ˆ ÿEüANuò…Àv O ‹uüŠ ˆ ÿEüAHuòƒ} w™_^[É V‹ñè‚þÿÿ‹F
^ËA ÃV‹ñƒ~ u ‹N F h Pè‡ýÿÿ…À‰F u ÆF ^ËN ÿN ¶ A‰N ^ÃU‹ìQQV‹ñè½ÿÿÿ‹ÎˆEøè³ÿÿÿˆEüÿuüÿuøè
^ÉÃ3ÀŠd$ ŠD$  VW‹ñj ‹L$ _)N ‹ Óç‹V O#øÓè…Ò‰ ƒÂ ‹Î‰V
èžÿÿÿ‹N Óà ‹Ç_^ V‹Ñ‹L$ j )J ‹2XÓàH#ÆÓî‰2^ ‹ ÃV‹ñ‹L$
)N ‹F Ó.…À ƒÀ ‹Î‰F èQÿÿÿ‹N Óà ^ ‹D$ ÇA ðÿÿÿ‰A 3ÀPˆA ‰A
‰ è·ÿÿÿÂ ŠA ÃU‹ìS‹Ù‹C ƒøð~0j ™Y÷ù‹ËRèuÿÿÿƒ{ ð~ ƒ} t j ‹Ëè`ÿÿÿ‹M
ÿE ÿM ˆ ëÞ‹C …Àt4ƒ} tK9E w ‹E ‹ÈV‹s ‹ÑW‹} Áé ó¥ E ‹Êƒá
ó¤ C )C )E _^ƒ} t ÿu ‹K ÿu è]üÿÿ;E s ÆC [] V‹ñ‹N èÝûÿÿ F ^ËD$
V‹ñj ‹L$ ‹T$ ‰F XÓàR‰V ‰N ‰F H‰F è $ûÿ‰ ‹F Áà Pè $ûÿ‰F
‹F Áà Pè $ûÿ‰F ‹F Áà Pèô#ûÿ‰F ‹F Áà Pèå#ûÿƒÄ ‰F$‹Æ^ V‹ñÿ6èÉ#ûÿÿv
èÁ#ûÿÿv è¹#ûÿÿv è±#ûÿÿv$è©#ûÿƒÄ ^ÃU‹ì ìœ SVW‹ñj 3ÀY }¨ó«‹~
3Û3É;û~ ‹ ¶ ÿD…¨A D…¨;Ï|ï‹F ƒø & L…¨9
@ƒÁ ƒø ~óë 3À9^ ~ ‹N ‰ @;F |ô3ɉ]¨3À‹T ¨ƒÀ ÑÑâ‹Êƒø‹ ;F †Yÿÿÿ‹Íèõöÿÿ„Àt 2Àë
° _^][ÃV‹ñWj ¾8 ‹Ïèhöÿÿ…À •Àj ‹ÏˆF è öÿÿƒø u
‹ÎèŸüÿÿ„Àt*ë ƒø u ‹Îè üÿÿ‹Îèîþÿÿë …Àu ‹Îè
ûÿÿ„Àt ° ë 2À_^ÃU‹ìSVW‹ñÿu ¾(€ ÿu ‹Ïè×òÿÿW Ž8 è;öÿÿ‹}
^ W‹Ëÿu ÿu è‹óÿÿƒ& €f …ÿ‰~ v €~ u ‹ÎèGÿÿÿ„Àt2‹ ;F rè‹Ëèƒóÿÿ‹Ëèòôÿÿ‹M
‰ ‹ ;F u €~ t ‹Ëèæôÿÿ…À} j Xë 3À_^[] hœ èØ ûÿ…ÀYt ‹Èè
ùÿÿÃ3ÀÃU‹ìÿu ‹M ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu è/ÿÿÿ]ÃV‹t$ …öt ‹ÎèÎùÿÿVè
ûÿY^Ãh¨½ éÇ¡ûÿ‰ à… ‰ ä… ‰ è… ‰ ì… ‰ ð… ‰ ô…
‰ ø… Ç ü… 3ÀéÕ ûÿ‹D$ ƒøL|!ƒøM~,ƒøNt#ƒøOt ~ ƒøQ j Xé÷Óûÿj XPÿ Pà éèÓûÿ3Àëð3ÀéÝÓûÿöD$
u-‹t$ 3À9F ~ 9F ~ ‹=Pà Pÿ×9 } j ÿ×9F | 3ÀéC ûÿ¸B 4 é9 ûÿU‹ìƒì,è3 ûÿ…Àt
ÿu ÿu ÿ ä… ëJöE t ¸B 4 ë=ÿu ÿ ¨Ä …Àt EÔPÿu ÿ DÄ ë
EðPÿu ÿ „Ä …Àt ÿu EðP蹟ûÿë 3ÀÉ U‹ìƒì SVWèÅŸûÿ…Àt6‹u
Vÿu ÿ ð… ‹ø3É;ùt 9 † u ƒ>hr F(j PjÿPQQèä ÿÿ‹Çës
} B 4 uh‹] 3ö;Þt_ƒ;(rZ EðVPVj0ÿ Æ …ÀtH‰s ‰s V‹5PÃ ÿÖj ‰C ÿÖ
{ u𥥥ƒ;hj ¥^‰C ‰s$r ƒÃ(j Sjÿh¸½ j j ès ÿÿ‹Æë 3À_^[É U‹ìQQSV»
W‹} Sh4) hüÛ h €‹Ïè‚…ûÿ‹ð…ö Œ ‹ …Àt
3Éf9 •Áë 3É„Éu ¾ @ €ém PèØîûÿƒøÿt ƒà „À
„W Müè6 ûÿShì’ » €h˜’ S Müè!…ûÿ‹ð…ö Œˆ ‹Mü…Ét
3Àf9 •Àë 3À„Àtqÿ hÀ ‹øf…ÿtd Møèç ûÿ ·ÇP Eøhô” Pè`’ûÿ‹ðƒÄ
…ö|9jÿhHŽ Mü臎ûÿ‹ð…ö|$jÿ MüÿuøètŽûÿ‹ð…ö| jÿhä” Müè_Žûÿ‹ð
Møèh ûÿÿuüè îûÿ…ö|#‹Uü…Òt
3Éf9 •Áë 3É„Ét ƒøÿt ƒà „Àu h hØ’
h˜’ S MüèH„ûÿjÿhHŽ Müèÿ ûÿ‹ð…ö|@‹} ƒËÿS Mü‹ Pèç ûÿ‹ð…ö|(ÿuüè™íûÿ;Ãt
ƒà „Àu Sÿuüë Shä( ‹Ïè2çûÿ‹ð MüèÄ ûÿ‹Æ_^[É 3Éé|Žûÿ3Éé“Žûÿ¸ÿÿ
€éºŽûÿ[email protected]ƒ h{ é„‹ûÿ[email protected]ƒ h| ëU‹E ‹ ;Ãt
3Éf9 •Áë 3É:Ëu ¾ @ €é²ŒûÿjÿP Møè¾æûÿéM‹ûÿ[email protected]ƒ
hÐ ë [email protected]ƒ hÒ ë [email protected]ƒ hÓ Mø蘌ûÿ‹ðÆEÿ é ‹ûÿ[email protected]ƒ
hØ Møè{Œûÿ‹ðÆEþ éýŠûÿ[email protected]ƒ h} éäŠûÿ3Àf9 •Àé$‹ûÿjÿW Môè@æûÿ‹ð;ó
Œ ‹ûÿjÿhؽ Môè°Œûÿ‹ð;ó ŒþŠûÿjÿ Môÿu 虌ûÿ‹ð;ó ŒçŠûÿ EôP
EøPèC ûÿéÕŠûÿ;ó Œ¦‹ûÿ MøèÿŒûÿ…À „–‹ûÿ Môèp ûÿjÿhн MôèÅåûÿ‹ð;ó
Œu‹ûÿ EôP EøPèøŒûÿéc‹ûÿ;ó ŒŠ‹ûÿ Møè´Œûÿ…À „T‹ûÿ
Môè% ûÿjÿhÀ½ Môèzåûÿ‹ð;ó ŒY‹ûÿ EôP EøPè­Œûÿé!‹ûÿ3Àé1‹ûÿ‹D$
V3ö‹ ;Æt 3Éf90 •Áë 3É„Éu ¸ €ësSUWPèsëûÿƒøÿuT‹=äÀ
ÿ×…À»ÿÿ ½ € ÿ׋ðë ÿ׋ð#ó õ€|$ t5‹D$ 3öV‹ Pè ÿÿ…Àu”ÿ×…À
ÿ׋ðë ÿ׋ð#ó õë ƒà „Àu ¾¡ €_]‹Æ[^ U‹ìQQV‹5,Ä j ÿu
ÿÖ…Àt j ‰E Pëòƒ} t SWÿu ÿ tÄ …ÀuM‹ `Ä EüPÿu ÿÓÿ ¬Ã j PÿÖ‹ø…ÿt-
EøPWÿÓ‹Eü;Eøu Wÿ tÄ …Àt Wÿ ¸Ä …Àt j WëΉ} ÿu ÿ pÄ ÿu ÿ ¨Ä
_[…Àt j ÿu ÿ ¬Ä 3À^É U‹ìƒì SVj h€’ ¾ @ €èh§ûÿ‹Ø…Ûti‹u
ÇEô Vÿ Ç D Y‰Eø E PhÀÔ Eôj Pj jJS‰uüÿ ìÅ …Àu!ÿ äÀ …Àu ¾ @ €ë ~
%ÿÿ €‹ðë ‹u N÷Þ ö æ @ €‹Æ^[ÉÂ
U‹ì ì SVW3ÿ Mø‰}ü‰}ð‰}ôè! ûÿ‹5øp EüPj
WÿÖ;Ç}%j Eü[Pj W‰]ðÿÖ;Ç} Eü‰]ðPj.WÿÖ‹ð;÷|y …äýÿÿPÿuüè”]ÿÿ‹Ø EôPÿ q
‹ð;÷|X‹Eôÿuü‹ PÿQ ;ßu ¾ @ €ëA‹M …äýÿÿjÿPèáâûÿ‹ð;÷|*9}ðt%hñ
Møÿu èðVûÿ‹ð;÷| ‹M jÿÿuøèt j _‹Ç_^ÃU‹ì
ìŒ SV¾ W3ÛV EøSP¿ €h ( W tÿÿÿè/5 9]ø} ‹uøé>‰]ä tÿÿÿèp5 …À „7
Müè ûÿjÿh ( Müè³Ýûÿ;ÉEø ŒÔ jÿhHŽ
Mü蔄ûÿ;ÉEø Œº jÿ Müÿu¼è „ûÿ;ÉEø Œ¢ jÿht¾ Müèðƒûÿ;ÉEø
Œˆ Mðè ûÿVhd¾ ÿuü MðWè zûÿ;ÉEø ŒN
EÔPÿuðÿ Hp ;ÉEø Œ6 MìèÖ ûÿVhL¾ ÿuü MìWèÈyûÿ;ÉEø| EìPèv Môè¬
ûÿ[email protected]¾ ÿuü MôWèžyûÿ;ÉEø| EôPèL ‹Mô;Ët
3Àf9 •Àë 3À:Ãu jÿ Môÿu¼è§Üûÿ;ÉEø Œ£ jÿh0¾ Müè Üûÿ;ÉEø Œ² jÿ
Müÿuðèþ‚ûÿ;ÉEø Œš jÿh ¾ Müèä‚ûÿ;ÉEø Œ€ Mèè ûÿVSÿuü
Mèh €èùxûÿ;ÉEø} S Mèèä ûÿ‹Eä;E r ÿu EÔPÿuèÿuìÿuôÿu¼ÿU …Àt8ÿEä
Mèè• ûÿ Môè ûÿ Mìè… ûÿ Mðè} ûÿ Müèu ûÿé÷ýÿÿ‹ðë&‹ðë
Mèè` ûÿ3ö MôèV ûÿ MìèN ûÿ MðèF ûÿ Müè>ûÿ tÿÿÿè*3 ‹Æë
tÿÿÿè 3 3À_^[É U‹ìƒì VW Mèè†|ûÿ Møè& ûÿ Müè ûÿ‹} Mèÿ7è „Àt3‹uô…öt#jÿ
Müÿuìè:Ûûÿ…À| ÿuü‹Ï ·ÆPè1 ûÿ…À} j ‹ÏèÙ ûÿ Müè¯
ûÿ Møè§ ûÿ Mèè?|ûÿ_^É ÿt$ jÿÿt$ è’Pûÿƒø
t …Àt ƒÈÿ ÿ 0q éò«ûÿ¸ @ €éê«ûÿVWÿt$ ÿ pà ‹ø3ö…ÿ~#Vÿt$ ÿ 4à …Àt
j Pÿ LÄ ;D$ t F;÷|݃Èÿ_^ ‹Æë÷VWÿt$ ÿ pà ‹ø3ö…ÿ~
Vÿt$ ÿ LÄ ;D$ t F;÷|êƒÈÿ_^ ‹Æë÷9uøS •Ã9uüt
ÿuüÿ À ŠÃ[éù ûÿ¡¤½ ƒøÿu#hœ¾ èbßûÿ…Àt hŒ¾ Pÿ ôÀ ë 3À£¤½
…Àt ¹è† QQÿt$ ÿРU‹ì ì SVW Môèž
ûÿ¾ MôVh¼( hd( h €è…vûÿ‹ø3Û;ûÆEû }”VhÔ( h0È h € Môèavûÿ‹ø;û Œå
Màè£zûÿÿuô MàèO3ÿë ‹u
;û|9ÿ6è2Þûÿƒøÿu$‹5äÀ ÿÖ…À ÿÖ‹øë ÿÖ‹ø çÿÿ Ï €ë ¨
t ¿ € Màèëxûÿ MôèC ûÿ‹Ç_^[É 3ÀÃé2 ûÿ¸ €éu ûÿ…É m ûÿ¸W
€éc ûÿè ûÿéÆ×ûÿÇEü €éº×ûÿWè ûÿYÇEü @ €é§×ûÿU‹ìQSVW3ÿ9}
‰Müu è× ûÿé‡ WWÿu ÿu WWè§mÿÿ‹Ø;ß~‹MüSèx×ûÿ‹ð;÷tFSVÿu
ÿu WWèƒmÿÿ…Àt ‹]ü‹Ëè‘ ûÿ‰3ëBÿ äÀ V‹Øè– ûÿ;ßY ‹ûë+ ãÿÿ
Ë €ëî¿ €ë ÿ äÀ ;Ç~ %ÿÿ
€‹ø‹Ç_^[É SVW‹ñ3ÿ9>u ÿt$ èòÖûÿ;lj udë ‹Îèž}ûÿ‹L$ D ‹ÎPèÓÖûÿ‹Ø…Ûu
¿ €ë>ÿ6SèŠ}ûÿ…Àu:‹5äÀ ÿÖ…À ÿÖ‹øë ÿÖ‹ø çÿÿ Ï €…ÿ|
¿È ÀSèÜ ûÿY‹Ç_^[ ‹Îèµ ûÿ‰
ëíU‹ìQSV‹ñW3É‹ ‰Mü;Á „„ 9M |o‹] ;Ù~h‹Îè }ûÿ9E l+E @;Ø|
‹ØS‹Îè3Öûÿ‹ø…ÿtT‹ ‹M S HPWè9Öûÿ…Àt’j èk ûÿ…ÀYt ‹Èèe
ûÿ‰Eüë ƒeü ‹Eü…Àt ‰8ë Wè? ûÿYë ;Át 9M } ‹Îè”|ûÿ‹Eü_^[ÉÂ
U‹ìQS‹ÙVW‹ 3ÿ;lj}ü „ƒ 9} tz‹u ;÷|s~ è_|ûÿ;ð s öW‹ÆW WWjÿPWWè+iÿÿ;Ç~19}
tB‹M ‹ ;Ït9;Á| ‹Á 3 MüQh´¾ Pÿu jÿVWWèúhÿÿ;Çu ÿ äÀ ;Ç~%%ÿÿ
€ë ‹M ‰ 3Àë ;Çu ¸ @ €ë ¸W €_^[É SV‹ñƒËÿWƒ>t/‹|$ …ÿ|’~ èÀ{ûÿ;ø
‹ ÿt$ xPÿ üÆ Y…ÀYt + Ñø‹Ø_‹Ã^[ è“{ûÿ;ø Duûÿé#uûÿ¾W €és{ûÿ;Ø
k{ûÿ‰] é {ûÿVèþ ûÿY¾ @ €éR{ûÿ¾ €éH{ûÿèL{ûÿ;ø Y ûÿéC ûÿè:{ûÿ;ø
Z‡ûÿét ÿuüÿ À ‹Çé5iûÿƒ}ü t ÿuüÿ À 3Àé iûÿU‹ìƒì
ƒ=#uBF3ÿF‹Îf‹ f=0 r_f=9 w ·ÀF ¿F |PÐf‹ f=0 så;ñ[email protected]‹$
‹Ëè ôúÿ ·Ç‰ [ë3j/Vÿ üÆ Y…ÀYt +ÆÑøë Vè ôúÿ‹L$ ‹øWVèJÄûÿ…À}
2Àë 4~‹D$ ‰0° _^ U‹ìVWj hØ* ÿu ‹ùÿ ÜÆ ƒÄ …À …ž ƒE j/ÿu ÿ
üÆ Y…ÀY „… +E O Ñø‹ðVÿu èäÃûÿ…À|n‹E ‹Ï Dp w ‰E E VPè ÿÿÿ„ÀtQ‹E fƒ8
u(ƒÇ S‹ ƒ& ‹ÏèFóúÿ‹Î‰ è=óúÿÇ [° _^] ƒE G P E P‹Ïè½þÿÿ„Àt
‹E fƒ8 tØ2ÀëÖ‹D$ V3öŠ €ù0| €ù9 ƒÆýÁæ ¾Éë €ùa| €Áà ¾Éƒé7ƒù
| ƒù Áæ P ñÿ ¨Ã ëËL$ ‰13É;D$ ^ •Á‹Á ‹D$ V3öf‹ fƒù0r fƒù9w
ƒÆýÁæ ·Éë fƒùar Áàÿ ·Éƒé7ƒù | ƒù
Áæ P ñè+Dÿÿ뽋L$ ‰13É;D$ ^ •Á‹Á ;ÃéÞ—ûÿf¡´Œ Pè× …À „Ä—ûÿÇ
Ü‹ éµ—ûÿj èÄ—ûÿ…À „¦—ûÿjJÿ Pà …À „–—ûÿ EøPh ShøÀ h €ÿ
,À …À …t—ûÿ EôP EäP EðPSh˜Ã ÿuøÿ @À ÿuøˆ]ïÿ À EüP EäPè©þÿÿ…À
„8—ûÿ‹Eüj %ÿ Y;Át ƒø … —ûÿ‰
Ü‹ f£´Œ é —ûÿ‹E ;à „ —ûÿf‹ ´Œ f‰ é —ûÿU‹ìQQW3Àƒ=DÎ }ü«f‹E
_f‰Eøu)hÐ… ÿ 8 …Àt h Á Pÿ ôÀ £DÎ ƒ=DÎ t EøPj hk, ÿ DÎ ‹EüÉÂ
U‹ìQƒeü EüPÿu èDþÿÿ‹E f‹Müf; u Ç@ 3Àë j XÉ ¡ìÀ V3öƒøÿu$h4Á
ÿ 8 …Àt hæúÿ=~ ¸W €é’ S‹] V‹u Wj ÿF ‹F ‰
Y3À }Ðó«‹F 3ÿWÇEÐ0 ‰EØèz»ûÿÿu ‰Eð‹ ‰EÜ‹E ‰Eô EàPÿ øÃ EÐPWh2
ÿv èf*ÿÿƒø t+‹5äÀ ÿÖ…À ÿÖ‹øë ÿÖ‹ø çÿÿ Ï €…ÿ| ¿È
À‹Ç_^[É U‹ìƒìXÿu è‰åúÿ= ~
¸W €é SVWj _ EôP‰}üÿ Ä ‹u EôWPÿv j ÿ Ä j 3ÀY }¨ó«‹F ‹] ‰E° E¨Pj
h5 ÇE¨0 ÿv ‰]´è¸)ÿÿ…Àt ÿuø E¸ÿuôPÿ @Ä …À‰Eüt3‹F ƒeà ƒMäÿ‰EØÇEÜ
ÿ dÀ ‰Eè¸ÿÿ M؉Eì‰Eð‹ QVÿP j 3ÀY }¨ó«‹F 3ÿWÇE¨0 ‰E°è2ºûÿ‰EÈ‹E
‰EÌ E¨PWh9 ‰]´ÿv è-)ÿÿ9}üt ·Eø ·MôÁà Á M؉Eä‹ QVÿP _^3À[ÉÂ
U‹ìƒì0V‹u ÿv ÿ ÄÄ …ÀtIWj Y3À }Ðj ó«‹F ÇEÐ0 ‰EØ趹ûÿÿu ‰Eð‹E
‰EÜ EàPÿ øà EÐPj h4 ÿv è¦(ÿÿ_3À^É V‹t$ ÿv ÿ ÄÄ …Àt ÿt$ j h ÿv èy(ÿÿ3À^Â
‹D$ ‰A  U‹ìQQSV‹u W3ÿÇEø + ;÷‰uüt F Pÿ ÌÀ 9~$‹] ~ ;~$| G ‰F$‹F ‹
¸9X t G;~$|ïj èwãúÿ…ÀYt=‹ÈèŠûÿÿë6;~$| G ‰F$‹F ‹ßÁã ‹ P‹ ÿQ ;~$| G‰~$‹F
‹M 3ÿ‹ ‰ ë`3À…À‰E u ¿ €ëP‰p ‹E P‹ ÿQ ÿu ‹M è=ÿÿÿ‹E SP‹
ÿQ ‹ø…ÿ| E N Pè ‹ø…ÿ| ‹M ‹E P‰ ‹ ÿQ ‹E P‹ ÿQ Møè õÿÿ‹Ç_^[ÉÂ
U‹ìQQV‹u …öÇEø + ‰uüt F Pÿ ÌÀ 3À9F$~ N ;A | P ‰Q ‹Q ‹
‚;U t @;F$|ä¾ @ € Møè¨ôÿÿ‹Æ^É Pèq>üÿ3öëç‹E WP‹ ÿQ éPoûÿ‰]ð‹
PÿQ é]oûÿ‰]ü‹ PÿQ éqoûÿ;ó Œ,oûÿ¾ @ €éwoûÿ‰]ô‹ PÿQ éxoûÿ‹E
;Ãt ‰] ‹ PÿQ ‹Eü U RhœÞ ‹ Pÿ …À| ‹E WP‹ ÿQ …À loûÿ‹Eø;Ãt
‰]ø‹ PÿQ ‹Eü UøRP‹ ÿQ ‹ð;ó Œ¶nûÿ‹E ;Ãt ‰] ‹ PÿQ ‹Eø U
RhœÞ ‹ Pÿ ‹ð;ó Œ‹nûÿé’ÿÿÿ¾ @ €é oûÿ‹ PÿQ é oûÿPèeáúÿƒf
Yé JûÿPèUáúÿƒf YéîIûÿS‹Ù‹C 9C u
ƒÀ Pè÷ …À| ‹C ‹K V‹t$ @WE ‰uìP EìPVWVVVÿu ÿuðè6¹ûÿ;Æu ‹Eì‰Eôë ~
%ÿÿ €‰Eü9uü Œÿ VVh Sèu”ÿÿ‹ø»ÿÿ
€ƒÿÿ‰}ìu ‰]ü9uü Œ× ‹ÇÁà P‰E èªÝúÿ;ÆY‰Eøu ÇEü €9uü
Œ± ÿuøWh; ÿu è#”ÿÿ…Àu ‰]ü9uü Œ ÿu ÿuøj VhüÁ ÿuôèX¹ûÿ;Æt ~
%ÿÿ €‰Eü9uü|b9u tP3Û;þ~ ‹}øVSh ÿu
èÈ!ÿÿ‰ CƒÇ ;]ì|æÿu ÿuøj VhàÁ ÿuôè ¹ûÿ;Æt ‰Eüë %ÿÿ
€ëïhàÁ ÿuôè ÿÿÿuøèÓÜúÿYVÿ Àp 9uô‹=À t ÿuôÿ×9uðt ÿuðÿ׋Eüë
Vÿ Àp 3À_^[É U‹ìƒì VWÿu ‹=ÄÄ 3ö‰uü‰uì‰uð‰uô‰uøÿ×…À
„Á 9u „¸ VVh ÿu è !ÿÿPÿ×…À „ž EäSP EèP¿ VWVVV‰uèÿ5,+ h €è_·ûÿ;Æu
‹Eè‰Eìë ~ %ÿÿ
€;ƉEü Œ, E ‰uèP EèPVWVVVÿu ÿuìè!·ûÿ;Æu ‹Eè‰Eðë ~
%ÿÿ €‰Eü9uü Œí Eø‰uøPVVVhüÁ ÿuðè.Üúÿ;Æt
~ %ÿÿ
€‰Eü9uü Œº ‹}øÁï ‹ßÁã Sè‡Ûúÿ;ÆY‰Eôu ÇEü €9uü Œ‘ Eø‰]øPÿuôVVhüÁ
ÿuðèÐÛúÿ;Æt ~ %ÿÿ
€‰Eü9uü|`ÿuôWh: ÿu èÏ ÿÿ Eø‰]øPÿuôVVhàÁ ÿuðèŽÛúÿ…Àu+;þ‰u ~+‹]ô ·
Pÿu h ÿu è” ÿÿÿE ƒÃ 9} |áë ÇEü ÿuôèÐÚúÿ9uð‹=À Y[t ÿuðÿ×9uìt
ÿuìÿ׋Eüë 3À_^É Ãé„ V3ö9t$ t#ÿt$ ¡ðq ¹T| Pèû ûÿ‹ð‹D$ …ö£LÎ
|Rƒ=HÎ uIÿ ìÀ Pj h†C j èï ÿÿ…À£HÎ u+‹5äÀ ÿÖ…À ÿÖ‹ðë ÿÖ‹ð
æÿÿ Î €…ö| ¾È À‹Æ^ ¡HÎ …Àt Pÿ ¤Ã ƒ%HÎ ÃU‹ìV‹u
~ uA¡T| ‹N …À‰M t 3Òf9 •Âë 3Ò„Òt”Qè4 …Àt j M èø…þÿÿ5T|
ÿu èv ÿÿVÿu ÿu ÿ5HÎ ÿ Àà ^] ƒ=LÎ u j Xë ÿt$ ÿ ¸Ä …Àt
3É; LÎ ”Á‹Á V‹t$ W‹|$ Wÿt$ Vÿ ¨Æ fƒd~þ ƒÄ ‹Æ_^ U‹ìQQSV‹ñW3ÿ9}
^ F ‰~ ‰;‰FH‰~L‰~TÇ 0+ t WSWÿu WWWÿu ÿu èC´ûÿë Sÿu Wÿu ÿu èFÙúÿ‰E
;Çu=EøP E P FP FXP FTP FPWP FLPWWWÿ3èe ÿÿ;ljE t
ÿ3ÿ À ‰;‹E ;Ç~ %ÿÿ
€‹M _‰ ‹Æ^[É V‹ñ‹F Ç 0+ …Àt Pÿ À ‹FHƒÆ ;Æ^t PèsØúÿYÃU‹ì‹E
V W‹} Pÿu ‹ñWÿu ÿu è ÿÿÿÇ 4+ ƒ? | ‹[email protected]ƒø v ÀP莈 èl ûÿ
Ž˜ èa ûÿ Ž¨ èV ûÿ Ž¸ èK ûÿ ŽÈ è@ ûÿƒ¦„ €¦t 3À_^[É ‹A
‹Q PRj j PRÿt$$ÿt$$ÿt$$èv  U‹ìÿq ÿq j j ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu èR ] U‹ì‹E
SVW‹P ‹p ‹y +ò+ú‹ ‹@ ‰U +E ‹U +þV‹ ‹r P‹B ‹R Wÿu +ð+ÓVRPSÿu
è _^[]Â U‹ì ìH SVW‹Ù3ÿ9{ ‰}üu ¸0
Àé ‹E ‹M ‹u ‰Eà Á‰uä‰Eè‹E ƉEì EàPÿu ÿ ˆÂ …Àu 9» „æ
ƒ» ŽÐ ‹ƒ€ ‹Ð ; | P ‰ ‹‹Ì ¶ +Ç „÷ H „‘ HH …W ‹ƒ€ ;Ç
†I H‹ËPèOûÿÿ…À Œ8 ‹“€ ƒ° J; | J ‰ ‹‹€ ƒ° I; | q ‰0‹ƒ€
³à H; | x ‰>‹³¬ ‹TÖ U R‹Ö‹ Ê M Q‹‹Ü ÿu ‹ éÉ ‹³€ ;÷
†Î N ;³Ð ƒÐ | ‰ ‹ƒÌ €j
ÿu ÿ׃ø u2¸F f ‰EøP C j Pÿ³ ÿu(ÿu$ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿÖÿs ‹=l ÿuôÿ×…À‰Eðu0ÿ
äÀ …À ÿ äÀ ë ÿ äÀ %ÿÿ €…À‰Eü|EÇEüÈ
Àƒ}ü |8‹C hÆ ˆ ÿu(+E ÿu$+E(Pÿu ÿuôÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿ Ì ÿuðÿuôÿ׃}ô
t ÿuôÿ d ÿuø C j Pÿ³ ÿu(ÿu$ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿu ÿÖƒøÿu é¡úÿÿÿÖ%ÿÿ
€…À‰Eü| ÇEüÈ À‹Eü_^[ÉÂ$ ìX UV‹ñ3íU T$ ‹F ‹N
‰D$(¸ f‰D$0f‰D$2¸ U‰D$H‰D$L°ÿRˆD$ZˆD$YˆD$X D$,UPUÇD$8( ‰[email protected]‰l$H‰l$LÆD$b ÆD$a
ÆD$` ÆD$c ÆD$g ‰l$,ÿ Р;ʼnF u2‹5äÀ ÿÖ…À ÿÖë ÿÖ%ÿÿ
€;Å ŒH ^¸È À] ÄX ËF ‹Ž HS™ƒâ W ‹–l
‹Ø‹F ‹9RÁû ƒãü‹ÎƒÃ HPU‰$0èW ‹† ‹ ‰83À‰L$ f‹F&ƒø „m
ƒø „– ƒø …Ð ‹F 3Ò;ʼnT$ Ž¿ 3ɉL$ ‹Â‹|$ ¯†X ‹® L9ÿ‹~
Å3í…ÿ~1‹ýƒç u AÆ ‹ ƒÀ ;T$ u Š—ø+ Ç@ü ‹V E;ê|Ó‹T$ ‹L$ ‹F
B Ë;ЉT$ ‰L$ |—_[^3À] ÄX ËÁ3ÒÁè ˆD$ ‹ÁÁè ˆD$ ‹F ;ʼnT$ Ž 3ÿ‰|$
‹Â‹Ž ¯†X ‹n Á‹L$ | ÿ3É…í~‹éƒå u GÆ Š Š$ @:Óu3Š Š$ @:Óu%Š Š$
@:Óu Š•ø+ Š Úˆ Æ@ÿ Æ@þ Æ@ý ë @ë ƒÀ ‹V A;Ê|¬‹$$‹T$
‹|$ ‹F B û;ЉT$ ‰|$ Œhÿÿÿ_[^3À] ÄX ËF 3Ò;Å~l3ɉL$ ‹Â‹|$ ¯†X
‹® L9ÿ‹~ Å3í…ÿ~2‹ýƒç u AÆ f‹ ƒÀ f;$ u ŠŸø+ fÇ@þ ‹~ E;ï|Ò‹$$‹L$
‹F B Ë;ЉL$ |š_3À[^] ÄX ÃQV‹ñ‹F …Àu
¸0 À^YÂ ‹N ‹D$ SWIPQj ‹Îè! f‹N&fƒù
wp áÿÿ 2ÀIt(ƒé t ƒé u,‹– Š 딋† Š ŠÁ€áðÀè
Áë ‹Ž Š $€öØ À‹N,‹¾ ¾ÀŠØ‹ÑŠû‹ÃÁà f‹ÃÁé ó«‹Êƒá óª_[3À^Y fƒù
w?‹ŽX ‹¾ ¯N f‹ Ï;ù ƒ³ +Ïf‹ÐAÁâ Ñéf‹Ð‹ÂÑéó« Éóf«_[3À^Y fƒù
wc‹† 3ÿŠ ŠH Š@ ˆL$ ˆD$ ‹F …À~l‹†X ‹Ž ¯Ç‹^ Á3É…Û~ Š$ ˆ @ˆ Š$
@ˆ ‹^ @A;Ë|ç‹F G;ø|Å_[3À^YÂ fƒù w”‹ŽX ‹¾ ¯N ‹ Ï;ùs
+σÁ Áé ó«_[3À^Y ‹ÑSW‹B …Àu _¸0
À[ ‹D$ …À Œ ;B S ‹|$ …ÿ ŒG ‹J ;ùp eq ‹Áƒì ‹H V…ÉWu
_¸0 À^ƒÄ  ‹L$ …É Œ{ ;H r ‹L$$…É
Œf ‹p ;Î [ ‹x(…ÿ‰|$ t ƒÿ t _¸1
À^ƒÄ  S‹$,‹Ë‹ÓÁé ‰L$ 3ÉŠÏ âÿ Áë áÿ ãÿ ƒÿ U‰L$ ‰$ u}‹ˆD
…É~ ‹úÓçë ÷Ù‹úÓï‹[email protected]‹¨L #ù…í~ ‹L$ ‰L$ ‹Í‹l$ Óå#hD ýë
‹$ ‹Í‹hD÷ÙÓë#Ý û‹$ ‹ˆT …É~ ‹ëÓå#hH ý‰|$ ë ‹hH÷ÙÓë#Ý
û‹$ ‰|$ ‹l$,3ÿf‹x&+õ‹ÏN ¯L$( ¯°X ‹¨ ÇD$ Áé ñ õOƒÿ ‡: 3ÉŠ
túÿÿè5Bûÿ‹† …À~ ‹Ž| ë ‹N …À~ ‹†x ë ‹F SWj QP túÿÿè¢ãÿÿƒeð
‹Ø…Û|[‹F …ÀtT ÿÿÿQjTPè ¾þÿ…Àu+‹=äÀ ÿ×…À ÿ׋Øë ÿ×‹Ø ãÿÿ Ë
€…Û| »È À…Û| ‹…hÿÿÿH$üƒÀ ‰…hÿÿÿƒeì
…Û|_ƒ¾ ~ ‹†x ë ‹F [email protected] Áà P蘥úÿ‹øY…ÿ‰}ìu » €…Û|+ƒ¾ ~ ‹†x ë ‹F [email protected] 3ÀÁá
‹ÑÁé ó«‹Êƒá óªƒeü …Û Œ ‹N 9Mü ¯ 3À }¼«««3À }Ô«««3À
}È«««‹½”úÿÿ3À+}üO ¯½Ìþÿÿ ½Ðþÿÿ9F ‰}ät +Mü‹•pÿÿÿI ¯
hÿÿÿ L ÿ‰Mð9F ‰Eô ŽJ ‹Eì X E´‹ÎPÿuüÿuôèÙöÿÿƒ~ t öEô u
ÿEð‹Mð‹E´…É „µ ‹Uôƒâ Š’ø+ „ …­ ‹Kü ¶Ð Ê3Ò M¼ŠÔÁè ¶Ò
UÀ‰Mø ¶ð s ¸ ÿ uĉUà…Èt Áù ÷Ñ áÿ ‰Mø…Ðt Áú ÷Ò âÿ ‰Uà…ðt
Áþ ÷Ö æÿ ‹Eü‹Môƒà ƒá Áà ‰E苈x+ ‹€¸+ Mø ‹Uè‹’8+
Ö ùÿ ~ ¹ÿ ë 9†l …SÿÿÿÆ ýé7 …É} 3É=ÿ ~ ¸ÿ ë …À} 3À úÿ ~
ºÿ ë …Ò} 3Ò áð %ð Áú Áá ƒâ Ê È¡PÎ Š ¶Áˆ ¶„…µúÿÿ‰Eè
¶Á ¶„…´úÿÿ‰E¸ ¶Á+u¸ ¶Œ…¶úÿÿ‹Eø+Á‹øÁç ‹× 8 ÿ+ø+ÐÁÿ ‰}ø‹}ÔÁú ú‰{ð‹}ÈÁù
ù‰}Ô‹}ø+lj}¼+Â+Á‰EÈ‹Eà+Eè‹øÁç ‹× 8 ÿ+ø+ÐÁÿ ‰}ø‹}ØÁú ú‰{ô‹}ÌÁù
ù‰}Ø‹}ø+lj}À+‹}Ü+Á‰EÌ‹ÆÁæ ‹Ö ö+Ð+ðÁú Áù Áþ ú‰{ø‹}Ð+Æ
ù+‰}Ü‹}ä+Á‰uÄ‹u°‰EÐGƒÃ ÿEô‰}ä‹Eô;F Œ¼ýÿÿÿEüéEýÿÿƒ¾l
ÿt&ƒ½ˆúÿÿ Ç…àþÿÿý t ÿµˆúÿÿÿ ä ƒ¥ˆúÿÿ …túÿÿ‹ÎPè×Ýÿÿ‹Ø…Û|
džd ƒ}ì t ÿuìè2¢úÿY túÿÿèÁ ûÿ‹Ã_[^ÉÃV‹ñè¿ ûÿöD$ t Vè
¢úÿY‹Æ^ U‹ìƒì SV‹u W‹† …À~ ‹Žx ë ‹N …À‰Mø~ ‹†|
ë ‹F ‹] ‰Eô‹Eø9E ŸE ;]ô ŸEÿÿ dÀ €} ‹ø …ƒ €}ÿ u}‹] ºˆ ;]ø}&‹Ž
† ;Ë ‹Ë‰ ‹† Â;øv ÆE ë u ‰¾ ‹] ;]ô}&‹Ž † ;Ë ‹Ë‰ ‹†
Â;øv ÆEÿ ë u ‰¾ €} u €}ÿ tTƒeä ƒeè €} ‹E u ‹Eø€}ÿ ‰Eìt ‰]ðë
‹Eô‰Eðÿu Eä‹ÎPè àÿÿ…À| ƒ¦ ƒ¦ ‰¾ ‰¾ _^3À[É U‹ìƒì VWÿu
EðPÿ øà ‹Eô‹5 Ä ÷ØP‹Eð÷ØP EðPÿÖÿu ÿ Dà ‹} …Àt2jìPè ½úÿ©
@ t#ƒ¿ ~ ‹‡x ë ‹G +Eøj EðP EðPÿÖ Eð‹ÏPÿu ÿu è>äÿÿ_^É Pè; úÿƒf
Yé¢ ûÿPè+ úÿƒf YéV ûÿPè  úÿƒf Yéd ûÿV‹ñ‹F 9F u
ƒÀ Pè …À| ‹D$ ‹N ‹V W‹8‰j j h ÿ6èºÚþÿ‹Ø3ÿ…Û~
j Wh ÿ6è£Úþÿ…Àu G;û|è2À_^[ ƒ~ tò° ëðU‹ìƒì ‹E x u ƒx u ÆEÿ
ë €eÿ SVWj ÇEø ÿ ÌÄ f‹ØÁë €ã ÿ ¼Ä ƒMôÿ3ÿ9} ‰Eð Ž› ‹E p ÿvüÿ
ÄÄ …Àt ‹Fü;Eðt4ÿuðPÿ ÀÄ …Àu&‹ …Àt Pèjþÿÿ‹ P‹ ÿ‘À „Àu GƒÆ
;} |¹ëL…ÿ‰}ô|E‹E tø ‹Dø …Àt6ÿu ‹ PÿQ|…À‰Eøt €}ÿ ÇEø „£
‹6V‹ ÿ ´ ƒ}ø …Ž €}ÿ „„ ŠÃöØ À$þ@‹ð‹Eô…À| ë
‹E HöÛ Û#Ø…Û|_‹Eÿu Eìÿu Pÿv ÿu ÿu èUþÿÿ…À
„º ƒÀ P EìPŠF ÿv ÿu Pè ÿÿÿPWèYþÿÿ„^ u=ÿu Eìÿu Pÿv ÿu ÿu è þÿÿ…Àt{ƒÀ
P EìPŠF ÿv ÿu PèÕþÿÿP G Pè þÿÿ„^ u4ÿu Eìÿu Pÿv ÿu ÿu èÐýÿÿ…Àt9ƒÀ
P EìPŠF ÿv P G PèÞýÿÿ„^ u;ÿu Eìÿu Pÿv ÿu ÿu è—ýÿÿ…Àu 3Àé‰ ƒÀ
P EìPŠF ÿv$P G Pèžýÿÿ„^ t „^ t ƒeü ë ‹F +F G ‰ „^ t „^ t ƒeü
ë ‹F +F ‰G „^ t „^ t ƒeü ë ‹F +F$ G ‰G „^ t „^ t ƒeü ë ‹F$+F
G ‰G ‹Eü_^[ÉÂ U‹ìQV‹u ÇEü ƒ>ýtTSWjü ^ _‹ ƒøþu!S‰~ ÿu ‰~ ‰~ ‰~
ÿ „Ä Sÿu èýu¶_[‹Eü^É U‹ìƒì
S‹] Vj ^jìS‰uü蛞úÿÁè #Æ‹u ‰E ƒ>ý „Ø W‹=Ä ‹ ƒøþ
„¹ ÿu Mìÿu QPSèXûÿÿ…Àu !Eüéœ ƒ} t(jðSèJžúÿ© t ÿ6Sÿ 4Ä j j Pë
Eìj PSÿ×ÿu Eìÿu ÿu PVÿu Sèåüÿÿ…Àt ƒ}ü t ÇEü ë ƒeü ÿu Eìÿu Pÿ6SèLûÿÿƒ}
t(jðSèÜ úÿ© t ÿ6Sÿ 4Ä j j Pë Eìj PSÿ׃Æ(ƒ>ý …0ÿÿÿ_‹Eü^[É j
ÿt$ ÿt$ j ÿ Ä Â ‰žŒ éî ûÿV‹ñèÛ¾úÿöD$ t Vèî€úÿY‹Æ^ ‹ PÿQ é ¿úÿ‹
PÿQ é ¿úÿ‹ PÿQ é ¿úÿ‹ PÿQ é ¿úÿ‹ PÿQ é ¾úÿ3Àé óúÿ3Àé‘óúÿ3öé
ûÿÇE €é{ ûÿ¸ @ €Â ¸ @ €é[ðúÿ‹Ïèß…ÿÿ…À „äïúÿ‹Ïè‡ÿÿ‹Ïè_ðúÿ…À
…Îïúÿ M è€úÿhM M ÿ5ðq è´Äúÿÿu ÿ Üp Mì‹vxQ MìQ MìQ Mì‹ø‹ QWVÿP,W‹ðÿ
Àp M èð úÿ EìPÿ àp M è ñúÿ‹ÆéÌïúÿÿu ÿ Üp ‹Ø…Û „ ïúÿ Mì‹vxQ MìQ
MìQ MÜfÇEÜ ÇEä ‹ QSVÿP,‰Eü EÜPÿ×ékïúÿ‹AxP‹ ÿQ0ø @ €é4Mûÿ¸ €é*Mûÿfƒ>é
Mûÿ‹ M QV‰] ÿP 9] „5Nûÿÿu ‹ Vÿ ° é$Nûÿˆ éñLûÿ¸ €ééLûÿf
ù @ …[ ‹@ ÿ0éÝNûÿ ǘ 9 u WhˆÂ j Shø. è ?ûÿ‹?;ût M SQ‰] ÿu ‹
WÿP ƒ} „ÕNûÿ‹ ‹@ fƒ ÿéÇNûÿÿu MÌèöŠÿÿ„À …¬Nûÿÿu ‹ÏèÚ
„À …šNûÿShl M è ÷úÿ…À|MShX M èõöúÿ…À ŒrNûÿ‹ M QW‰] ÿP
…À|&‹E P‹ðÿ ¸Ä ;ÃuóSh € h Vè4¤þÿé;Nûÿ‹ ‹@ fƒ ÿ‹E Ƈˆ P‹ ÿQ8ÿu M숟ˆ
è ¿ûÿfƒ}ì ‹Eôt ‹Eü;à ŒüMûÿ‹ |;û „ñMûÿ
M ‰] ‹ Qhxê Wÿ …À| ‹E ÿuô‹ PÿQL‹E ;à „ÅMûÿ‹ PÿQ éºMûÿ‹5àp
EÜPÿÖ EìPÿÖ M èðîúÿ‹E ;à „ƒKûÿ‹ PÿQ éxKûÿ¸ @ €é®JûÿU‹ìƒì ‹E
U ƒÀ˜VRP‹ ÿQ ‹ð…ö|>ÿu ÇEä ÇEè ÿ ¸Ã ‹M ƒeô ‰Mø‹M ‰Mü Mä‰Eì‹E
Qj jSP‰EðèôÁþÿ‹Æ^É U‹ìƒì SV‹u W€~0 t ‹M 3ÿ;ω}ô‰}ø‰}ü‰}
u ¸W €é; ‹F ^ ;Çt,‰ ‹ PÿQ ‹E ;Çt
‹ PÿQ ‹Eü;Çt ‹ PÿQ ‹Eø;Çéû EôPhè. j WhØ. 輋Eô…Àt
‹ PÿQ ‹E ƒ ‹E …Àt ‹ PÿQ ‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Eø…Àt ‹ PÿQ ‹Çë0‹M
‹ ‰ ‹E …Àt ‹ PÿQ ‹Eü…Àt ‹ PÿQ ‹Eø…Àt ‹ PÿQ 3À_^[ÉÂ
U‹ìQ‹E ƒeü ƒÀœ UüRP‹ ÿQ ÿuüÿ ÄÄ …Àt$‹E …Àt ·H · Áá ÈQj j{ÿuüè5Àþÿ3Àë
j XÉ U‹ìQƒeü V‹u ‹†Œ …Àt MüQÿu ÿ¶ Pÿ

u4j è_yúÿ‹ØY…Ût
‹Ëè ûÿhüq Ç X- ÿ èÀ ë 3ÛSVèX9ûÿ‹]ü‹6…öt
ÿ7‹ SVÿP _^3À[É ‹A …Àt j Pè- Ã3ÀÃy V q t ‹ …Àt ƒ& ‹ PÿQ ÿt$
Vè 9ûÿ3À^ U‹ìƒì ƒMôÿSV‹ñW3Û‹F 3ÿ;É]ø „© 9] „  ‹ UøRhøé
Pÿ ‹ø;û| ‹Eø UôRP‹ ÿ[email protected]] u f9]ôu ÿv ÿ Àp
ÿu ÿ Üp ‰F ëOÿv ÿ Àp ‰^ ‹F Uü‰]ü‹ RPÿQ4‹ø;û| ‹Eüÿu ‹ PÿQ$‹ø;û|
‹v ÿu ‹ VÿP$‹ø‹Eü;Ãt ‹ PÿQ ‹Eø;Ãt ‹ PÿQ ‹Ç_^[ÉÂ ‹D$ V‹t$
Wÿt$ ~ ‰F Wè 8ûÿ‹? F P¡„- Æh Ð PW赩úÿ_^ V‹t$ ‹N …Éu 3Àë
‹F Qh Ð Pè –úÿƒf ^ U‹ìƒì W‹} ƒ t_ } í uV‹E ƒx uM‹ fƒeð P EðPÿ
°p …À} fÇEð ‰Eøj Eðj P EðPÿ ¤p …À| ‹EøHu
‹O è-þÿÿ EðPÿ àp 3À_ÉÂ$ V‹t$ WÿN ‹~ …ÿu …öt ‹Îè’ Vè wúÿY‹Ç_^Â
ÿt$ ÿt$ h€- ÿt$ è¦uúÿ V‹ñhüq Ç X- ÇF ÿ àÀ ‹ÎèÙ×úÿ^Ã~ „VÞúÿ‹F
…À „KÞúÿƒf ‹ PÿQ éÿÿÿQRh0p é2ÿÿÿQRh,p é&ÿÿÿQRh`p é ÿÿÿQRhp é ÿÿÿQRhXp
é ÿÿÿQRhTp éöþÿÿQRhPp éêþÿÿQRhLp éÞþÿÿQRhHp éÒþÿÿQRhDp éÆþÿÿ[email protected]
éºþÿÿQRh

†ê ûÿF‰uŒëñj Xé ûÿ‹Eì‹ ‹ ‰MˆPQèú YYËeèÿuˆÿ
ŒÆ Ìé‚oúÿÿ% Ç hÐŒ hÀ‚ ÿt$ èØ ƒÄ ËD$ ‹L$ È‹L$ u ‹D$ ÷áÂ
S÷á‹Ø‹D$ ÷d$ Ø‹D$ ÷á Ó[ S‹D$ Àu ‹L$ ‹D$ 3Ò÷ñ‹D$ ÷ñ‹Â3ÒëP‹È‹$
‹T$ ‹D$ ÑéÑÛÑêÑØ Éuô÷ó‹È÷d$ ‘÷d$ Ñr ;T$ w r ;D$ v +D$ T$ +D$ T$ ÷Ú÷؃Ú
[ €ù@s €ù s ­ÐÓêËÂ3Ò€á ÓèÃ3À3ÒÃÿ%ˆÆ ÿ%`Æ ÿ%Æ QRh p
éÐ9ÿÿÿ% p QRh p é¾9ÿÿÿ% p QRh p é¬9ÿÿÿ% p U‹ìQS MüèTnúÿjÿh0Ã
Müè†>ûÿ‹Ø…Û|;jÿh¤Â Müèúäúÿ‹Ø…Û|&V‹u W‹} FÿPÿuüWèÒ>ûÿ…Àu » @ €fƒdwþ
_^ MüèÙmúÿ‹Ã[É U‹ì ìà SVW MüÇEðÐ èÚmúÿ MôèÒmúÿjd MôèÇ~úÿ3ÿ‰Eø;Ç|
jdÿuôèTÿÿÿ‰Eø EðP … ðÿÿPWèš …À Œ5 ‹Eðjÿ Mü€¤ ðÿÿ … ðÿÿPèmfÿÿ‹ð;÷|w9}ø|rWj)
Müèçhÿÿ‹Ø;ß|aS Mü¾ €è¯äúÿP Müèvgÿÿ‹ø…ÿtDShà Müè äúÿ‹ð…ö|”jÿ
Müÿuôèíãúÿ‹ð…ö| ‹ jÿP MüèÚãúÿ‹ð‹ÏèälúÿWèõlúÿY3À…ö À3É9Mø Á…Át1 MüèAäúÿ‹} Oÿ;Á
ƒ¦ ‹] GÿPÿuüSè„=ûÿfƒd{þ é Møè´lúÿ … ðÿÿjÿP Møè“eÿÿ‹ð…ö|/
Møèñãúÿ‹} Oÿ;Ás ‹] GÿPÿuøSè8=ûÿfƒd{þ ë ¾
À MøèClúÿë8‹uø;÷|1 Môè±ãúÿ‹u Nÿ;Ás ‹} FÿPÿuôWèøÝw=~ÝwŸƒÝw XÝwš Ýwe°ÝwUÝw±[Ýwê”Ýwk
Ýw#®Ýw¦cÝwðYÝw×#Ýwe Ýw*„ÝwÅqÝw ø õw‚‹çwiJçw! çw uçwdŠçwªŽçw—yæ[email protected]æwc1çw÷
çw£6çw nçwçÉçwÛÉçwãœçw[ çw;Jçw vçwµ`çw_ çw LæwrFçwï“çwvMçw Pçwcyçw œçwo
çw çw â÷w ã÷wV èw ™çwu2õwÅxçw} õwïwçwÄ|çw èwý¥çw·|çw— õwñ~çwÎ|çwŠ
æw¸ æwCÂçwÄÂçw Áæw 8çw#‡çwBÇw‰(Çw”NÇw…;ÇwEÓÇw×@ÇwmPÇwg6Èw¡7Èw«âÇwNkÇwÀkÇwZøÇwÎHÇw|ÔÇw¬$ÇwŠBÇw ‘ Ôwz¿×w³ÁÔwÈÀÔw%ÒÕwPrÔwDYÔwgºÕw“yÔwœ›ÔwÀwÔws¼Õw~›Ôw,“Ôw
›Ôw&c×[email protected]ÄÔw ¼ÕwV›Ôw`íÖw/ÂÕwŒÉÕw§™ÔwuŸÔwJ Ôw—&×w>nÔw*CÔw ÔÕwÌÂÕw{œÔwd‚ÔwìrÔw’~Ôw³¶ÖwÝÜÕwPdÔw§™Ôw
ÄÕw¦cÔw |Ôw£}ÔwÍ Ôw:‚Ôw ‚ÔwÙ£ÔwLaÔwþêÕwB{ÔwæãØwÓ=Ôw=DÕw­tÔwú~Ôwµ^Ôw%•ÔwËtÔwQ¾Õw°¾×wÃÓÕwIcÔwH`Ôw °ÔwB§ÔwƒÀÕwTbÔwhvÔw¨ŠÔwËõÔwF
Ôw cÔw•¾Õw–“ÙwGÉÕw2ŽÔwÿDÔwkEÔw YÔw¼Ôw§|Ô[email protected]_ÔwO_Ôw4 Ôw|tÔwîXÔwýXÔw
cÔwt_Ôw ¸Ôw‹|Ôww‰Ôwm Ôw šÔw#_Ôw°±ÔwÇ~Ôw Ôw’}Ôw¶|ÔwðDÔw½_Ôw2EÔwÿxÔw [Ôw7
Ôw‹€Ôw ¤Ôw:ÝÕw&)Õw&ºÕw tÔw æÕw KÕwÔ ÔwL®Ôw[oÔwMZÔw³PÖwÎ)ÕwòAÔwÅ=Ôw¡ÇÕwÃvÔwʽÔwbºÔwºØÕwŵÔw›(ÕwÐ&ÕwYÓÕw
Õw™àÖw ÜÔw^¢ÔwO’Öwµ»Ôw BÔw¿@Ôwí?ÔwXAÔwnÇÕw^»Ôw:ÁÕw1£ÔwpÝÕwÐ Õw‚ôÕw …Ôw_
Õ[email protected] Õwå~ÔwïHÔw ¡ÔwÄ Ôw¬ÝÕwÜÅÔwŒqÔw×­Öw9ˆ×wpõÕw
×w+ÔÔwÁÓÔw`nÔwÍ>ÔwÏBÔwCFÔwêÅÕwûdÔwÉÔwH·ÔwÌÜÔw˜¸Ôw ÍÔw…·Ôwù¥Ôw/pÔwâÃÕw7^ÔwõýÔw-‘Öw-þÔw×
×w|”ÕwQ™Ôw;™ÔwV ÔwÛ»Ôwl»ÕwÉaÔwp Ô[email protected]ÔwW§Ôw)¥Ôw ¢Ôw¯QÖwÌ ÕwÕÄÔwE
Õw¯©×w æeÄw3‰ÂwX¦Äwö0Ã[email protected]Ãw°>Ãw26ÃwhëÁwJëÁwˆÓÅw` ÄwÛyÃw éÁw¨ÇÅwÜzÃwi ÃwîzÃwbÎÃw
>ÄwUKÃwe’Äw”=ÄwnÍÃwD>Äw‘ÍÁw‡~Ãw©}ÃwEÔÁw‹+ÄwˆÄw¸&Äw%‰ÂwÔ@Ãw
±ÄwLjÄw TÏ”›daÓ šg ÀOŽûp=ÌU–Ó º† ø UæKT±jßEÓ ±U ÀOyú¦èr 0s
s s Ps @s Ðt ù À F5f¥àê/kMŠþ »‚5 Ï­{ À F ìº× ‹‚ A¯ µq’u ³‘¸u¡g9TE
¾ÒáÙÍn Àz tz ‘?S o f t w a r e M i c r o s o f t M e d i a P l a y e r
P r e f e r e n c e s èr 0s s s €s $ ps $ `s ( À F À F À Fès ˆ èr 0s s
s €s $ ps $  s ˆ °s d Às l ør l Øs € s „ Ðs ÿÝ W M P P E R F _ A P P
_ E N D _ O F _ L A U N C H W M P P E R F _ A D D _ F I L E S _ L I B R A R Y _ E N
D ,ÇíÓ% Ó šy ÀOŽûp)ÇíÓ% Ó šy ÀOŽûp v ør €v Ô pv Ô `v Ô Pv Ø @v
Ø èr Ø 0v Ð v È (t Ì v Ä v Ä ðu à àu ä Ðu Ü Àu è °u ì  u ì t ð øs
ø ¸v ˆ ¨v ˆ èr 0s s s €s $ ps $  s ˆ t d  v ÿÝ s h t d Èv ÿÝ W M P P E
R F _ B E F O R E N A V I G A T E 2 W M P P E R F _ D O C U M E N T C O M P L E T E
èr 0s s s Ps @s `s l àv d Ðv h  ê é œí OÅ ÂÉ üœ ¹ê ør LÍ   §4‡eÐ
’J ¯Ç¬Ma Ó¯ÍÐ Š>ÀOÉân t H Pu L °s
J W +? ÆÞ Îä -J ;ç Ë; RJ bJ ‘X zF ¸J Vý jF Re ØJ ‰’ æ 0 Ž Ô 3K KK jK
~K ge /H `@ ü@ ¦G «;)ˆ²–±´º ¶œ ª 4 “ýœ_­ŒÓ š~ ÀOŽûp¹: Œv9¡íVÿOŽzýAòÔ R€­,œ$4Ï
¶p ª LÖØ À F±­ ‰E °H· I¨ˆÚ˜ÄC u r r e n t A p p S k i n . © Ó ½A ÀOn¥®Ü‹
›=9 lœ û ¨ Z ÷ *– œ _œ ² KÞ ~® µ  ¯Ÿ ¹Ÿ ß ÷X Ìé ÷X W Û=
k9 ¦ü Ðû M ûè Aé é °Œ g ×ù qØ ÷X ñQ õé &Þ í æ KÞ KÞ KÞ Iå ÷X
‰ç KÞ Öd Öd ‰ç †: ‰ç KÞ KÞ ˆP »P L’ wæ L ¢ ö ‹Q qØ æ ½Q Õâ
9I ,: ÿX û ‘– Z Z® tœ 2– n® œ æ‹ è® º »¯ ‘ òœ VŒ ® ® ®
® ® ® wU 8ê –ê Bê mU ›=_>ä£ äŸ [U Ç=U>¹¡ Üü fý KÞ KÞ ‰ç
‰ç ‰ç O=‚ Q ïš F  Eý ïš eU QU ûè ðá CL
^L ˆL §L ÎL ‡é M 1ê g ` K ¸K å=òå +j (L ê>J W +? ÆÞ Îä -J ;ç Ë; RJ
bJ ‘X zF ¸J Vý jF Re ØJ ‰’ æ 0 Ž Ô 3K KK jK ~K [ ¢ `@ ìŸ ¦G rZ ¾G ÔG
H ž PÞ ? g TH àÞ #è ¼Þ T=;ý xH ‚H ­H tç ±’ ÔH “I ™I ¤I ¯I çê ºŒ
Å  ÍŸ øü ® ® ® Bê ® ® ® ä£ äŸ ® ® ® ¹¡ Üü fý KÞ KÞ ‰ç
‰ç ‰ç O=‚ Q ïš F  Eý ïš Ò£ ® ® ® CL ^L
ˆL §L ÎL ‡é M ® ® ® K ¸K å=òå +j (L ® ® ® J W +? ÆÞ Îä -J ;ç Ë;
RJ bJ ‘X zF ¸J Vý jF Re ØJ ‰’ æ 0 Ž Ô 3K KK jK ~K ˆœ ¢ `@ ìŸ ¦G rZ ¾G
ÔG H ž PÞ ? g TH àÞ #è ¼Þ T=;ý xH ‚H ­H tç ±’ ÔH “I ™I ¤I ¯I çê
ºŒ Å  ÍŸ øü S o f t w a r e M i c r o s o f t M e d i a P l a y e r P
r e f e r e n c e s ä9 Åb ãb gN ‰¢ À FL a s t P l a y l i s t u d (y ÿÝ X
Y W i d t h H e i g h t L a s t V i e w M o d e y ør ® S o f t w a r e P o l i c
i e s M i c r o s o f t W i n d o w s M e d i a P l a y e r hò ³ `B Èá ,I À&’Ð
– çH€áºŽ ¢ Ë ðb M a x i m i z e d S o f t w a r e M i c r o s o f t W
i n d o w s C u r r e n t V e r s i o n P o l i c i e s E x p l o r e r ¥lÔŒ¦Ç
A­t]µÀº X>k W M P F r i e n d l y ù»ÜúÁø[L˜œç|rd½0ÝMÓ OÙ!Iƒ• ÞÎ ”÷ À FaùVˆ
4Ð ©k ÀO× ¢S o f t w a r e P o l i c i e s M i c r o s o f t W i n d o w
s M e d i a P l a y e r o n l i n e P a g e s P a r t n e r åÉêyùºÎ Œ‚ ª
K© ãÉêyùºÎ Œ‚ ª K© âÉêyùºÎ Œ‚ ª K© W M P l a y e r A p p À FÀs
ør À F À F‘{ u{ ® ® ® ƒØ ]q š® é ·x oµ :v ¯v v! c® Ÿx Ø Û=k9 ½§
Ù Yr xr —r ¶r Ñr ìr s “s=s s JØ ï¤ s .Ø æ ¤} ûè Aé é $Ø g ×ù qØ ÷X
ñQ c &Þ í æ KÞ KÞ KÞ Iå ÷X ‰ç KÞ Öd Öd vP †: ‰ç KÞ KÞ ˆP »P
L’ wæ L ¢ ö ‹Q qØ æ ½Q ˆá 9I ,: `v *ù tù ù 5 ä9 ý9 Ña qb ‰¢ RÕ
HÕ d (q yØ Êu ƒØ ]q q { … Ac ÌÆ OÅ * 6>>>F L T g>± 6m ¼ ¦ KÞ 2
] ‘Ö Vv ݧ æ æ Ðc /d …d —d «d ¿d Öd æ æ qØ ¥ Öd æ æ S Ï® ”j ‰ç
O=Ñ=>u9 qØ 3û I d d §` + 5 ? pQ È Ï’ »’ n oµ ~µ 2 3 v§
e Íe f G3 ?g Ý 4h FÝ jh –h µh ‘¢ un Þd   Š »
9I ,: ¿µ p ‘p ºp áp ¬b Åb ãb oµ †¸ §¸ Ǹ Ób ¸ (¸ G¸ k¸ û½ úá
é t %I ×s ,: vG 9I ,: ä æØ>>F L T ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® y€ ó€ € á ‹€ € [€ (€ )€ ‘ƒ *€
+€ ,€ -€ K€ J€ /€ 0€ 1€ ¥ƒ € € ¼ƒ € € € € € ˆ€ ;€
Ó ÿÿ S o f t w a r e M i c r o s o f t M e d i a P l a y e r P r e f e r e
n c e s M a x i m i z e d [ z ® ® ® qb ‰¢ ä Ý ­q ƒØ ]q Wc óÜ  q Ac
ÌÆ FX * 6>>>F L q ½ Ê × cÊ ‚Ê – £ ° ŸÉ ÌÆ OÅ ÌÆ ÂÉ ÌÆ ÊÉ
Ê :Ê o | ‰ É 8É ^É H U b É ! . ; (À ×Ç È 9È ™È ¸§ Cá t« Üá æá
˜â OÅ ¯rÀ ]À „À OÅ Cá Ë ì $ Cá á 9I ,: ë ‹: KÞ KÞ R ˆ K
¬ ` Ñ X ù U É
äE ± Ù Tâ Éá ¶á oµ ¿ ˜§ ã¿ È? ±W 3 éF 9I ,: ¾
þ WùÓ ³³ ÀOhWK½ þ WùÓ ³³ ÀOhWK¼
þ WùÓ ³³ ÀOhWKÝ%„õ¹®Ó ±l ÀOyú¦7 B ¹àÒ ±G ÀOyú¦)û ueê IŠ>“a*Úñh
2¡ §#›C±ÀØGÇ›wt”¼cƒ´´ K˜ ×et Ñâ Lî²4Ó £¿ `—ɳD«Ñ ‘É€íO«ð.d
¦ß žÀt(øÒ §K  É ón™ÊLØâÌÒ žÌ ø Y M D¢ïuåC†Ê .þLÊóM i c r
o s o f t _ W M P _ 7 0 _ C h e c k F o r O t h e r I n s t a n c e M u t e x ¤¹F§g
I¼£’»ªü}ß J çF N² Ý ,ÒPÿÿÿÿã­ ÷­ DÌÆä‘¿Ò ¾—
ÀOŽÜÄ¡¡ ®# Ó ½? ÀOn¥®±Ÿº^} Ó ºˆ ø UæSÏ”›daÓ šg ÀOŽûpÉ¿XÐÔUÓ
šb ÀOŽûpP o r t a b l e D e v i c e N o w P l a y i n g A d d T o P l a y l i s
t S o f t w a r e M i c r o s o f t M e d i a P l a y e r S k i n s D i r W M Z
C a c h e M i n i W n d X M i n i W n d Y C u r r e n t S k i n L a s t A p p l i e
d S k i n r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ T E X T / c o r p o r a t e . w m
s W i n d o w s X P . w m z S o f t w a r e M i c r o s o f t M e d i a P l a
y e r P l a y e r R e c e n t U R L L i s t D o N o t S h o w A n c h o r S o f
t w a r e M i c r o s o f t W i n d o w s C u r r e n t V e r s i o n P o l
i c i e s C o m d l g 3 2 C D A u d i o M e d i a L i b r a r y R a d i o T u n e
r P o r t a b l e D e v i c e S k i n V i e w e r •J{–P Ó ±^ ÀOyú¦f ×s ,:
S* ×s ,: w é åv ?ð OÅ OÅ öé €ð ÌÆ MÆ ÌÆ ›; ×s ‘æ ¨m 9I ,: ð L
H D>> F L q ï ü cÊ ‚Ê È Õ â ŸÉ ÌÆ
OÅ ÌÆ ÂÉ ÌÆ ÊÉ Ê :Ê ¡ ® » É 8É ^É z ‡ ” É S ` m (À ×Ç È 9È
™È ¸§ Cá , 9 F ˜â OÅ ¯rÀ ]À „À OÅ Cá a ì $ Cá Rû á 9I
,: ë ‹: KÞ KÞ R ˆ K ¬ ` Ñ X ù U
É äE ± Ù gÕ rÔ ‚Ô oµ ¿ ˜§ ã¿
È? ±W 3 CÙ #Ù 3Ù oµ †¸ §¸ Ǹ Ób ¸ (¸ G¸ k¸ 2 ØÜ é ¯Ü I ¹Ÿ ß
pQ È ? Û=k9 cA ªI øI ? †: J 1J UJ nJ ‡J õJ KÞ ~® 5 ûè Aé é + g ×ù qØ
÷X ñQ âß &Þ K æ KÞ KÞ KÞ Iå ÷X ‰ç KÞ Öd Öd vP †: ‰ç KÞ KÞ ˆP
»P L’ wæ L ¢ ö ‹Q qØ æ ½Q wÝ 9I ,: Fü ð“ d èr 0s s s €s $ ps $  s
d °s h và é Mà Öá é ­á œ ¦ ° d¨ ɧ ~ ˆ ’ ÷X ´ª ÷X ` j t Z© L
8ê V sŸ *¡ ¡ ¡ B ›=9 ‹m ²~ K _ †: . U… k… ƒ… ©… þ‡ ˆ ‹ˆ
# ×s ,: 8 Û=k9 pQ È . ûè Aé é $ g ×ù qØ ÷X ñQ ûé &Þ í æ KÞ KÞ
KÞ Iå ÷X ‰ç KÞ Öd Öd vP †: ‰ç KÞ KÞ ˆP »P L’ wæ L ¢ ö ‹Q qØ æ
½Q §â 9I ,: ¨ü °s d ” ˆ  s ˆ 0u Œ `u s ” t ˜ ” ÿÝ ê é fê å ò
ÿ ÷X ùD ÷X ¾ Ë Ø ¦ü øH qØ ÷X ñQ * í æ KÞ KÞ KÞ Iå ÷X ‰ç KÞ Öd Öd vP †: ‰ç KÞ
KÞ ˆP »P L’ wæ L ¢ ö ‹Q qØ æ ½Q ]ë 9I ,:ó é ó I¹ ¸ è ò ü oµ
¤ù Åù åù {¶  ¶ Ķ · m· á· ¸ Ê Ô Þ ‰ç y°  ° É° +¶>¶ ¬
¶ À a‹ È @Ž TŽ J ‘ 7‘ L‘ b‘ ’ KÞ 2’ Zú *ú 7ú pQ È Ýó ×s
,:=þ  s $ °s t 0 h” , X” ( õú é Ìú C È Ò (` ìY ë Úg †: ÄY Ž_ ð_
K Ð KÞ È % / 9 r! àæ ÷X ó ý j! j! æ ç ¹: Õ ß é oµ :v ¯v ì’ Á Ë –
pQ È £ ­ · é ™ n x qØ ÷X ñQ ÿ À ” X% Z! KÞ KÞ KÞ Iå ÷X ‰ç KÞ Öd
Öd æ †: ‰ç KÞ KÞ ˆP »P L’ wæ L ¢ ö ‹Q qØ æ ½Q h% 9I ,: I ý0 3 t3
o4 Ü4 Ì4 ‰4 5 J5 Ì4 Ô4 fý ™5 Ý5 fý Ì4 6 Ô4 å5 Ø6 Ì4 Ì4 à6 ]7 ¡R
Žç »S ŠQ í ª ´ pQ È ã Ë – cA ªI øI ? †: J 1J UJ nJ ‡J õJ KÞ ~® Ù
­ · é Ï n x qØ ÷X ñQ †ÿ À ” K æ KÞ KÞ KÞ Iå ÷X ‰ç KÞ Öd Öd vP
†: ‰ç KÞ KÞ ˆP »P L’ wæ L ¢ ö ‹Q qØ æ ½Q wÝ 9I ,: e ž È Ò lœ û
¨ Z ÷ *– œ _œ ² KÞ ~® µ  ” ª ´ ÷X Ìé ÷X Š Ë – ¦ü Ðû €
­ · é v n x qØ ÷X ñQ À ” í æ KÞ KÞ KÞ Iå ÷X ‰ç KÞ Öd Öd ‰ç †:
‰ç KÞ KÞ ˆP »P L’ wæ L ¢ ö ‹Q qØ æ ½Q Õâ 9I ,: ½ û ‘– Z Z® tœ
2– n® œ æ‹ è® º »¯ ‘ òœ VŒ Ž ˜ ¢ d¨ ɧ p z „ ÷X ´ª ÷X R
f Z© 4>H sŸ *¡ ¡ ¡ * È Ò ‹m ²~ K _ †: . U… k… ƒ… ©… þ‡
ˆ ‹ˆ # ×s ,: Ë – pQ È ­ · é n x qØ ÷X ñQ Ð À ” í æ KÞ KÞ KÞ Iå
÷X ‰ç KÞ Öd Öd vP †: ‰ç KÞ KÞ ˆP »P L’ wæ L ¢ ö ‹Q qØ æ ½Q §â
9I ,: Ñ Þ ë ÷X ùD ÷X ª · Ä ¦ü ø¶ S ] g a‹ È @Ž TŽ J ‘ 7‘ L‘ b‘ ’ KÞ 2’ Ñ ± Á
pQ È Ýó ×s ,: ¦‰ Þ8 é ¾8 oµ -8 N8 n8 %9 t9 D9 “9 Ã9 ó9 #: S: ƒ: ³:
ç: ; 6; U; …; µ; ï; #OÅ ÂÉ üœ g h ûè ðá CL ^L ˆL §L ÎL ‡é M ýg g ` K ¸K å=
òå +j (L g>J W +? ÆÞ Îä -J ;ç Ë; RJ bJ Ng zF ¸J Vý jF Re ØJ ‰’ æ 0 Ž
og 3K KK jK ~K ©g /H `@ ü@ ¦G «k ù ‘ ë’ v“ X” :– ï éŠ ‹ Z‹ áŽ Û ûè
ðá CL ^L ˆL §L ÎL ‡é M Ñ g ` K ¸K å=òå +j (L i>J W +? ÆÞ Îä -J ;ç
Ë; RJ bJ ‘X zF ¸J Vý jF Re ØJ ‰’ æ 0 Ž Ô 3K KK jK ~K ‚ /H `@ ü@ ¦G
«¶ ® ® ® a‹ È @Ž
TŽ J ‘ 7‘ L‘ b‘ ’ KÞ 2’ ® ® ® pQ È Ýó ×s ,: ¦‰ ® ® ® ®
® ® ® ® ® ã à? ðß Åy>€ˆ Á @!à ý9 Éà Øç @à ßæ Nç `u (¼ ÿÝ
`u óà ý9 Éà :è á ßæ Nç `u 0¼ ÿÝ ýá é Ãá è æ …è È/ ‰â ý9 Zâ
ä ûè Aé é ä g ×ù qØ ÷X ñQ kã &Þ í æ KÞ KÞ KÞ Iå ÷X ‰ç KÞ Öd Öd
vP †: ‰ç KÞ KÞ ˆP »P L’ wæ L ¢ ö ‹Q qØ æ ½Q )+ 9I ,: ˆã ® ® ®
‘ä 9I ,: ® ® ® ® –æ ßæ Nç ëô çeí` Ó ±N ÀOyú¦”ÓõL³Ï‡L•Ã
™‹¤½éñôðÕ Ó ±N ÀOyú¦•^Õ”¬?Ó ±U ÀOyú¦W M P l a y e r A p p S o f t
w a r e M i c r o s o f t M e d i a P l a y e r S k i n s D i r M U I S k i n s
D i r S o f t w a r e M i c r o s o f t M e d i a P l a y e r O b j e c t s
E f f e c t s S o f t w a r e M i c r o s o f t M e d i a P l a y e r P l a
y e r S k i n s C u r r e n t S k i n O E M S k i n r e s : / / w m p l o c . d l
l / R T _ T E X T / c o r p o r a t e . w m s D e f a u l t S k i n t e x t / h t m
l d v d d e c o d e r w m p l o c . d l l h
t t p : / / g o . m i c r o s o f t . c o m / f w l i n k ? L i n k I d=8 3 W M P
P E R F _ P D A _ T R A N S F E R _ S T A R T W M P P E R F _ P D A _ T R A N S F E
R _ E N D W M P P E R F _ S E A R C H F O R M E D I A _ S T A R T W M P P E R F _ S
E A R C H F O R M E D I A _ E N D r e s : / / a t l c o m m o n _ t i m e r á/ Ñ5
!6 16 K7 8 .9 •9 L6 lÁ g¢ vE €@ ¬ 9I ,: Pƒ 9I ,: R T _ S T R I N G
R T _ C U R S O R R T _ B I T M A P R T _ T E X T R T _ I M A G E W M P I m a g e _
L o g o W M P I m a g e _ A d B a n n e r W M P I m a g e _ A l b u m A r t S m a l
l W M P I m a g e _ A l b u m A r t L a r g e ® ® ® k ù ‘ ë’ v“ X” :–
.Š éŠ ‹ Z‹ áŽ æ– „¦ é [¦ oµ :v ¯v å¥ †¥ ¾¥ Às ør ’ýœ_­ŒÓ
š~ ÀOŽûp ô·n÷ Ó ½A ÀOgöšAƒƒEö Ó ½A ÀOn¥®Ä¡å€>¨Ó »J  É¨Ó
»J  É@ PgåÀy®M‚ª[ß ùâL‹ ae|_´Ô5ž¥á
BãB ìuÓ: L. 8Nu N´; 5ÜùÿÖ °çª”-Š{É
Ñ ‰l ÀO¶¿Ä à À F à À F À F À F À F À F  ˜Uª5Ï ¶q ª LÖØ€#Õ
N ®- +.Ç ‹²–±´º ¶œ ª 4 ¼û›ñï „í ª 4 À:¼¦ªÛÎ ã ª K¸Qî À Fä
À F À FåÉêyùºÎ Œ‚ ª K© äÉêyùºÎ Œ‚ ª K© ãÉêyùºÎ Œ‚ ª K© ÁÉêyùºÎ
Œ‚ ª K© °°›·Á3Ñ «á  É óu•h¨VÔ Î °: ¯ §p” „)„[Ð ½;  É Ά³h¨VÔ
Î °: ¯ §pj‘ íM Ñ ªx ÀOà `&€màFÛÏ ´Ñ €_l»ê “¤Íˆ½Ð ½N  É Ά
®!’p~Ð ¥Ö(Û Á ]¾bë`Ð ½;  É Ά NB10 ~q; wmplayer.pdb zexeretaili386optwmplayer.pdb
È2 4Î p „3 ¸0 Ø2 XÎ p  3 ¼0 è2 Î $p ¨3 À0 ø2 `Î ¤p (4 Ä0 3 dÎ èp l4
È0 3 hÎ ôp x4 Ì0 (3 lÎ $q ¨4 Ð0 83 pÎ q à4 Ô0 H3 tÎ dq è4 Ø0 X3 xÎ |q
5 Ü0 h3 |Î °q 45 à0 x3 €Î Ìq P5 ä0 wmpui.DLL wmpcd.dll ole32.dll OLEAUT32.dll
à OLEACC.dll Y SHELL32.dll COMCTL32.dll à WINMM.dll urlmon.dll Y WININET.dll VERSION.dll
SHLWAPI.dll d5 ¤5 Ê5 ì5 6 :6 t6 „6 ”6 ¬6 Æ6 Ü6 ô6 7 7 07 D7 V7 f7 x7 ˆ7 š7
²7 Æ7 Ú7 ì7 8 8 $8 88 J8 Z8 p8 ˆ8  8 ¶8 Ê8 Ü8 €  € €
€¡ €– €• € €£ €¡ € € € €¢ € € € ì8
9 9 29 P9 b9 r9 ‚9 9 ¨9 ¾9 Ð9 â9 ø9 : : €8: L: ^: p: „: œ: °: È: Ü: ò:
; ; 0; H; V; n; ‚; ˜; ®; Ä; Ö; è; ü;ÿÿÿÿÿÿÿÿÌ=TÀL LL ZL
lL €L ”L ¨L ÂL ÜL ìL üL M ,M BM NM bM vM †M –M ¤M ²M ÂM ÎM ÜM êM
N N .N>N NN ^N tN ŠN ˜N ªN ¼N ÐN æN üN O O 2O DO TO `O rO „O ŽO žO ªO ÀO
ÐO æO ôO P P P *P 8P JP ^P rP ‚P ŽP ¢P °P ÊP âP îP Q Q Q 0Q @Q JQ XQ lQ €Q
ŠQ šQ ¬Q ¼Q ÈQ ÚQ ìQ úQ R R ,R 8R DR RR `R vR ŒR žR ®R ÄR ÖR èR öR S
S S *S>S PS dS rS €S ”S ¢S ¶S ÄS ÎS âS øS T T $T 2T @T PT lT zT ŠT šT ªT
ÀT ÌT àT òT U U $U 6U BU PU `U rU „U ’U ¢U ²U ÌU ØU òU V V “V 2V @V PV V
lV zV ˆV ˜V ªV ºV ÐV àV ìV þV W W *W 6W LW `W pW ‚W ŽW ¤W ¶W ÒW âW êW
öW X X ,X 8X DX TX fX xX ŠX šX ªX ºX ÐX ÞX êX øX Y Y Y ,Y 6Y BY NY Y vY „Y
’Y ¤Y ¶Y ÌY âY ôY Z Z *Z R f t ‚ Ž š ¦ ² À
Î Ü ê ø ] ] $] 4] D] T] j] €] ”] ¦] º] Î] â] ö] ^ ^ 6^ F^ ^ n^ €^
”^ ¨^ º^ Ì^ à^ ø^ _ _ 4_ L_ Z_ r_ ~_ Ž_ ž_ ²_ Æ_ Ø_ ä_
ô_ ` ` ` .` @` N` ^` n` ‚` Ž` ž` ¨` °` ¾` Æ` Ô` Þ` ì` ø` a a a $a 4a Ba
Na Xa ba ja xa ‚a Ža ˜a ¢a ®a ¸a Âa Ìa Öa Þa èa ða úa b b b $b 4b @b Hb
ß RegNotifyChangeKeyValue Í RegCreateKeyExA Î RegCreateKeyExW Ù RegEnumValueA Ú RegEnumValueW
Ð RegDeleteKeyA ú RegSetValueExW É RegCloseKey Ñ RegDeleteKeyW Ò RegDeleteValueA Ó RegDeleteValueW
â RegOpenKeyExA ã RegOpenKeyExW ç RegQueryInfoKeyA è RegQueryInfoKeyW ù RegSetValueExA ì RegQueryValueExA
í RegQueryValueExW Ö RegEnumKeyExA × RegEnumKeyExW î HeapAlloc ReadFile ¨ ResetEvent ¸ GetThreadLocale
½ GetTickCount à GetUserDefaultUILanguage À FindClose Á FindCloseChangeNotification
Ì FindNextChangeNotification 0 GetCurrentThread SetThreadPriority Ö GlobalAlloc ò HeapDestroy
SetUnhandledExceptionFilter ý GetCommandLineW ‡ DuplicateHandle d WaitForSingleObject
ë SetEvent œ ReleaseMutex 2 LoadResource ‘ SizeofResource Û FlushInstructionCache
lstrlenA L GetFileSize C MapViewOfFile D UnmapViewOfFile + CloseHandle . GetCurrentProcess á GlobalLock
è GlobalUnlock Š EnterCriticalSection , LeaveCriticalSection / GetCurrentProcessId
InitializeCriticalSection u DeleteCriticalSection InterlockedDecrement Y GetLastError InterlockedIncrement
1 GetCurrentThreadId ä FreeLibrary ˆ GetProcAddress Š GetProcessHeap ô HeapFree ž lstrlenW
P MultiByteToWideChar ^ CreateProcessW [ CreateProcessA W CreateMutexW V CreateMutexA
™ GetShortPathNameA Ý GlobalFree ] GetLocaleInfoW GetLocaleInfoA K CreateFileMappingW J CreateFileMappingA
È GetVersionExW IsBadWritePtr IsBadReadPtr L MoveFileW I MoveFileA ý SetLastError ˜
lstrcpyW • lstrcmpiW lstrcatW / LoadLibraryExW . LoadLibraryExA 0 LoadLibraryW – LoadLibraryA
¶ GetTempPathW µ GetTempPathA ´ GetTempFileNameW ³ GetTempFileNameA › lstrcpynW ‚ RaiseException
InterlockedExchange @ LockResource u WriteFile ð SetFilePointer ( Sleep d CreateThread ê
SetErrorMode Ÿ RemoveDirectoryW ž RemoveDirectoryA X OpenEventW W OpenEventA › GetStartupInfoA
š GetShortPathNameW w GetNumberFormatW v GetNumberFormatA _ GetLogicalDriveStringsW
^ GetLogicalDriveStringsA=GetDriveTypeW CreateFontW 9 CreateFontA=CreateFontIndirectW
: CreateFontIndirectA ¥ GetStockObject – GetObjectType GetDoubleClickTime ¢ TrackPopupMenu
Á EnableMenuItem X GetSubMenu è FrameRect Æ LoadStringA j SetRect Ò WindowFromDC Z
GetSysColorBrush ^ CreatePopupMenu GetSystemMetrics · DrawMenuBar ‘ DeleteMenu ñ GetAsyncKeyState
— DestroyMenu £ TrackPopupMenuEx ) RemoveMenu + GetMenu 1 GetMenuItemCount : CheckMenuRadioItem
] CreateMenu 9 CheckMenuItem – DestroyIcon ¶ DrawIconEx GetIconInfo P SetDlgItemInt
è MsgWaitForMultipleObjects Y GetSysColor E SetClassLongA û GetClassNameA ú GetClassLongW
¬ UnhookWindowsHookEx * CharNextA GetDesktopWindow 8 GetMenuStringW 7 GetMenuStringA
GetDlgCtrlID • DestroyCursor CallNextHookEx á FillRect § IsRectEmpty k SetRectEmpty
/ ScreenToClient ‘ ReleaseCapture ò GetCapture “ InvalidateRgn ‘ IntersectRect “
DestroyAcceleratorTable ­ UnionRect e SetProcessDefaultLayout ¨ TranslateMessage t GetWindowRgn J CopyRect
c GetUpdateRect ð OffsetRect SetWindowPos Þ EqualRect à ValidateRect D CloseWindow
B SetCapture GetCursorPos Õ MapWindowPoints ‚ SetWindowRgn
€ SetWindowPlacement b GetTopWindow i GetWindow ¬ IsWindowUnicode GetDlgItem Å EndDialog
ê GetActiveWindow PtInRect r GetWindowPlacement ­ DrawAnimatedRects 2 GetMenuItemID @ ClientToScreen
° KillTimer GetForegroundWindow ’ InvalidateRect z GetWindowThreadProcessId RedrawWindow GetDC
( ReleaseDC U SetForegroundWindow ­ IsWindowVisible BeginPaint Ç EndPaint K SetCursor s GetWindowRect
ÿ PostQuitMessage ª IsWindowEnabled A SetActiveWindow à EnableWindow ™ DestroyWindow þ GetClientRect
AdjustWindowRectEx ç MoveWindow ¥ IsIconic ShowWindow ¹ UpdateWindow x SetTimer D GetParent
GetFocus IsChild © IsWindow T SetFocus GetKeyState % RegisterWindowMessageA AppendMenuA AppendMenuW
CallWindowProcA CallWindowProcW U CreateDialogParamA V CreateDialogParamW ` CreateWindowExA a CreateWindowExW
Ž DefWindowProcA DefWindowProcW ž DialogBoxParamA Ÿ DialogBoxParamW   DispatchMessageA ¡
DispatchMessageW » DrawTextA ¾ DrawTextW â FindWindowA å FindWindowW õ GetClassInfoA
ø GetClassInfoW ö GetClassInfoExA ÷ GetClassInfoExW ù GetClassLongA Ž InsertMenuItemW F SetClassLongW
RegisterClassA ü GetClassNameW GetDlgItemTextA GetDlgItemTextW 9 GetMessageA=GetMessageW
m GetWindowLongA n GetWindowLongW w GetWindowTextLengthA x GetWindowTextLengthW v GetWindowTextA y
GetWindowTextW Œ InsertMenuA InsertMenuW   IsDialogMessageA ¡ IsDialogMessageW
± LoadAcceleratorsA ² LoadAcceleratorsW µ LoadCursorA ¸ LoadCursorW ¹ LoadIconA
º LoadIconW Á LoadMenuA Ä LoadMenuW Ç LoadStringW Ú MessageBoxA á MessageBoxW
â ModifyMenuA ã ModifyMenuW » LoadImageA ¼ LoadImageW û PeekMessageA ü PeekMessageW
ý PostMessageA þ PostMessageW PostThreadMessageA PostThreadMessageW ‰ SetWindowsHookExW RegisterClassW
RegisterClassExA RegisterClassExW ± UnregisterClassA ² UnregisterClassW & RegisterWindowMessageW
9 SendMessageASendMessageW 5 SendDlgItemMessageW Q SetDlgItemTextA R
SetDlgItemTextW ` SetMenuItemInfoA a SetMenuItemInfoW ~ SetWindowLongA SetWindowLongW ˆ SetWindowsHookExA
— SystemParametersInfoA „ SetWindowTextA … SetWindowTextW ¥ TranslateAcceleratorA
¦ TranslateAcceleratorW Ù wvsprintfW ˜ SystemParametersInfoW , CharNextW ã FindWindowExA
ä FindWindowExW 3 GetMenuItemInfoA 4 GetMenuItemInfoW InsertMenuItemA G difftime [email protected]@Z ·
_controlfp † _onexit U __dllonexit Ê _except_handler3 __set_app_type o __p__fmode j __p__commode
_adjust_fdiv ƒ __setusermatherr _initterm X __getmainargs _acmdln I exit H _XcptFilter
Ó _exit â _vsnwprintf ê wcspbrk $ _wsplitpath ë _wcsicoll â wcscoll Ý vswprintf é wcsncpy
€ iswdigit ¥ _beginthread Ä _endthread Ö towupper ó _wcsupr ß wcscat 5 _itow
¯ _snwprintf ð wcstol Ë swprintf á wcscmp ˜ memmove î _wcsnicmp Å strstr ‘ malloc
ì _wcslwr í wcsstr ^ free § realloc , _wtoi à wcschr ã wcscpy æ wcslen ë wcsrchr
ê _wcsicmp [email protected]@Z ’ _purecall ñ _ftol Ð time êè ùè Óè ¯ $¯ ¯ À§
r¨ f¨ ®¨ ¢¨ ÷§ ק &© © © © ö¨ ê¨ Þ¨ Ò¨ ƨ º¨ ¨ î§ –¨
Š¨ ~¨ 6¨ ?¨ Z¨ Q¨ H¨ ¨ ¨ -¨ $¨ ¨ ‘© Í© Á© µ© ¬© £© š© 2©
ˆ© © v© m© d© [© R© I© ö© Ù© [ª mª dª Rª Iª ª @ª 7ª .ª %ª ª
ºª ðª çª Þª Õª ̪ ê vª ±ª ¨ª Ÿª –ª ª ùª 6« E« -« « „±
’« ­« ¶« ¿« ¤« ›« ‰« €« w« n« e« N« ¬ ¬ ý« î« å« È«
G¬ 5¬>¬ ¬ •^Õ”¬?Ó ±U ÀOyú¦ À F À Fÿÿÿÿ  ­.’$4Ï ¶p ª LÖØ€­,œ$4Ï
¶p ª LÖØ À F‰²–±´º ¶œ ª 4 À FÁ@Qm6tÎ €4 ª ` ú À F À F¡Pf;)
À F’ À F’Bò:– Î  Ï ª ` ¸±­ ‰E °H· I¨ˆÚ˜Ä ê SÏ”›daÓ
šg ÀOŽûp±Ÿº^} Ó ºˆ ø Uæ Þ °DÒÄ>ÔÏ ‰; ª ½Î À#?½>ÔÏ ‰; ª ½Î r e
s : / / w m p l o c / R T _ T E X T / M a i n A p p S k i n . w m s a p p ™ÊLØâÌÒ
žÌ ø Y 0 §H ´w C W m p C o n t r o l C n t r w m p l o c . d l l ’ýœ_­ŒÓ
š~ ÀOŽûpæG UÍe I¾ 䆥I ga u t o s i z e d a t a s t r e t c h e s n a m e
; d u r a t i o n w h i t e b l a c k . © Ó ½A ÀOn¥®ŽÑ²¯—jK¥k/ÿôpû
sèïÝ—ihN¾&9¶3­¾ SHCreateQueryCancelAutoPlayMoniker s h e l l 3 2 . d l l Þ l o o p s h u f f
l e WTSUnRegisterSessionNotification WTSRegisterSessionNotification hò ³ `B Èá ,I ÀI s M e d i a C o l l
e c t i o n Q u e r y R e s u l t u s e r 3 2 . d l l w t s a p i 3 2 . d l l DeregisterShellHookWindow
X-f¾¥ªJŽN ùW¿ofC l e a r R e c e n t D o c s O n E x i t % d S o f t w a r e
M i c r o s o f t M e d i a P l a y e r S e t u p U p d a t e T i m e S t a m
p S o f t w a r e P o l i c i e s M i c r o s o f t W i n d o w s M e d i a P
l a y e r U p g r a d e C h e c k F r e q u e n c y S o f t w a r e M i c r o s o
f t M e d i a P l a y e r P r e f e r e n c e s KT±jßEÓ ±U ÀOyú¦N o F i l
e M R U N o R e c e n t D o c s H i s t o r y F i r s t T i m e S O F T W A R E M
i c r o s o f t M e d i a P l a y e r P r e f e r e n c e s C o m p l e t e d S
o f t w a r e M i c r o s o f t I n t e r n e t C o n n e c t i o n W i z a r d
a b o u t : a b o u t :C L S I D Ý%„õ¹®Ó
±l ÀOyú¦f t p h t t p s h t t p W M P L O C . D L L a p p l i c a t i o n / x –
w m p l a y e r S o f t w a r e C l a s s e s M i m e D a t a b a s e C o n
t e n t T y p e M i m e D a t a b a s e C o n t e n t T y p e S O F T W A R
E M i c r o s o f t M u l t i m e d i a W M P l a y e r M I M E T y p e s
& ?=t r u e s h e l l e m b e d d i n g 0 §H @Þ f GetMonitorInfoW EnumDisplayDevicesW
EnumDisplayMonitors MonitorFromPoint MonitorFromRect MonitorFromWindow GetSystemMetrics U S E R
3 2 GetUserDefaultUILanguage KERNEL32 U p g r a d e T i m e r C h e c k D e l a y  Õ
Î W M P S k i n H o s t 0 §H s t a t i c ÿÿÿÿ “¶ O¶ l¶ ‰¶ &· A· I· Q·
b· s· Ï· â· õ· ¸ “¸ -¸ 8¸ œ¸ 㸠ò¸ ¹ oº I s _ T r u s t e d I s _
P r o t e c t e d Y/¶(eÑ – ø k e r n e l 3 2 . d l l Q u e r y C a n c
e l A u t o P l a y W M P l a y e r _ S e l e c t P D A P a n e S H E L L H O O K RegisterShellHookWindow
T y p e 3 2 _ M a i n _ W i n d o w ‘ M S I T P r o : : E v e n t Q u e u e `b•OA>
B¥Êä­Š€ÑûC L S I D { 4 F 9 5 6 2 6 0 – 3 E 4 1 – 4 2 1 3 – A 5 C A – E 4
A D 8 A 8 0 D 1 F B } W M P A p p H o s t SetProcessWorkingSetSize ˜ã !‘ ¥M *Ù
g¢ g¢ ,: pÜ 6‘  Ң g¢ g¢ ,: @Ç â ¥M _ g¢ g¢ ,: ¨ã ª ¥M £ g¢ g¢
,: (Ç ÷ ¥M › g¢ g¢ ,: pÎ ¸ ¥M 4£ g¢ g¢ ,: ÈÇ Í ¥M X£ g¢ g¢ ,: `Î
÷ ¥M |£ g¢ g¢ ,: ¸ã ‘ ¥M  £ g¢ g¢ ,: V a r F i l e I n f o T r a
n s l a t i o n M i c r o s o f t W i n d o w s M e d i a P l a y e r W i n d o w s
M e d i a P l a y e r S i g n a t u r e _ N a m e WM_ATLGETHOST WM_ATLGETCONTROL m s
i m g 3 2 . d l l InitCommonControlsEx C O M C T L 3 2 . D L L p‡ X‡ @‹ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
€ € ƒ ðŒ T Y P E L I B D e l e t e N o R e m o v e F o r c e R e m o v e V a
l B D S D i s a b l e A u t o U p d a t e . l n k / S y s T r a y A n d Q u i t
s e t u p _ w m . e x e I n s t a l l a t i o n D i r e c t o r y L F N ñôðÕ Ó
±N ÀOyú¦ 2¡ §#›C±ÀØGÇ›wtDllGetVersion C o m c t l 3 2 . d l l . w m s % s %
s w m z a s x % s % s % s . w m z W M P S k i n=- 1 ; % d ; % s A u t h o r A
r t i s t v i d e o M e d i a A t t r i b u t e B i t o f f M e d i a T y p e a u d
i o E q u a l t o 0 §H A T L : % 8 . 8 X ; W M P A p p D e l a y=” ” Ð @’ ÁÉêyùºÎ
Œ‚ ª K© •J{–P Ó ±^ ÀOyú¦w m p l a y e r . e x e p l a y D V D A u d i
o C D R E G I S T R Y M o d u l e H K E Y _ C U R R E N T _ C O N F I G H K E Y _ D
Y N _ D A T A H K E Y _ P E R F O R M A N C E _ D A T A H K E Y _ U S E R S H K E Y
_ L O C A L _ M A C H I N E H K E Y _ C U R R E N T _ U S E R H K E Y _ C L A S S E
S _ R O O T H K C C H K D D H K P D H K U H K L M H K C U H K C R d w w i n . e x e
– x – s % u % s d w . e x e – x – s % u w m p c o r e . d l l w m p u i . d l l p d
b r o w s e . d l l w m p l o c . d l l officewatson HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion
HKCUSoftwareMicrosoftMediaPlayerPlayerExceptionHandlingUILanguage MicrosoftMediaPlayerPlayerExceptionHandling
/OCX UnRegisterTypeLib o l e a u t 3 2 . d l l . t l b € € `Ü Î ÜÇ C o n t
e n t s ´“ ø- . QäW ]VÓ šc ÀOŽûp Þ  ¨^bx|Ó Ÿ¶ Z¦
» y J†*QE¡†787-%Ö€ Tå…ŸÓ ºˆ ø UæP’ @’ 9Y ˜r &Iš IW~ÑÉî”ÓõL³Ï‡L•Ã
™‹¤½é À F¦ÿ rø·}N K qÏÒ€ð ð à6‡a=Dô¨ A : O r i g
i n a l I n d e x L e f t=r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ S T R I N G / #
9 2 6 ; n a m e=r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ S T R I N G / # 1 7 0 0
; d u r a t i o n=r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ S T R I N G / # 1 7 1 0
; S t a t u s=r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ S T R I N G / # 9 1 2 ; a
u t h o r=r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ S T R I N G / # 1 7 0 7 ; c o m
p o s e r=r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ S T R I N G / # 1 7 2 4 ; g e n
r e=r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ S T R I N G / # 1 7 0 9 ; s t y l e=
r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ S T R I N G / # 9 1 3 ; M e t a d a t a S o
u r c e=r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ S T R I N G / # 9 1 4 ; M o d i f
i e d B y=r e s : / / w m p l o c . d l l / R T _ S T R I N G / # 9 1 5 ; A b o u
t C o p y r i g h t s P l e a s e i n s e r t a C D P l e a s e i n s e r t a C D o
r D V D N o C D – R O M d r i v e s p r e s e n t % s – % s C D P l a y l i s t A T
L : S y s L i s t V i e w 3 2 1 O r i g i n a l I n d e x !ág±ê dM¯òæåvª[email protected]
o o l t i p s _ c l a s s 3 2 B U T T O N À FDH×ß ™ D  (Hï¨] Ã[µ Þ3yM”ìƒ
ß–Ì‚§Š³gë-ËD †³ «•Æ ÅY³| WÆC— ´™îW¡ @ÿq¢Iµ‘ Æ úÛ‹td±Ï.
ÜHˆÎŒ Û~^Fi^úcþ‡-C b z=} Ãðk^ÁQcˆE¬Oï}^ÈÁnâH1QQ
C¿k ®)X¼T«e¨cž… OŠìwüaVSÙ d v d d e c o d e r ·å ¼au L» Ô…wVYp l
a y C o u n t f a s t F o r w a r d f a s t R e v e r s e n e x t p r e v i o u s s
t o p p a u s e b a c k r e s u m e t i t l e M e n u t o p M e n u o p e n % s % s
. a s x ©8”“ ÏØD‘@Y—6ðÓ¢P r i n t P l u g i n S O F T W A R E M i c
r o s o f t M e d i a P l a y e r A d d O n P r i n t i n g ìº× ‹‚ A¯
µq’u ³‘¸u¡g9TE ¾ÒáÙÍn / U p d a t e C h e c k m o v i e m k . e x e M
e d i a S c a n N o V i e w O n D r i v e N o D r i v e s S o f t w a r e M i c r
o s o f t W i n d o w s C u r r e n t V e r s i o n P o l i c i e s E x p l
o r e r : f i l e : / / . h t a . c l a . c l s . c l a s s . s h s . s c t . w s
h . w s f . w s c . j s e . j s . v b e . v b s . s c r . b p l . o c x . d l l .
r e g . i n f . e x e . c o m . c m d . b a t % 0 8 X T a h o m a T O C { c d 3 a f
a 9 6 – b 8 4 f – 4 8 f 0 – 9 3 9 3 – 7 e d c 3 4 1 2 8 1 2 7 } ü´ #R ì´ ôV Ø´
ôV È´ \ ´´ \ ¤´ 0T ˜´ U ˆ´ H[ t´ ÃL `´ ÃL L´  MP r o d u c t V e r s i o n 8 . 0 0 . 0 0
. 4 4 7 7 D V a r F i l e I n f o $ T r a n s l a t i o n ° HKCR
{ NoRemove CLSID
{ ForceRemove {395BF287-6477-495f-8427-2C09A23C3248}
=s ‘WMPlayer TaskCntr Class’ {
LocalServer32=s ‘%MODULE%’ {
val ThreadingModel=s ‘Apartment’ }
‘TypeLib’=s ‘{B8C54A53-355E-11D3-83EB-00A0C92A2F2D}’ }
} } HKCR
{ NoRemove CLSID
{ ForceRemove {1DD02726-012D-48e7-80E1-BA8E00A20ECB}
=s ‘WMPlayer FileLaunch Class’ {
InprocServer32=s ‘%MODULE%’ {
val ThreadingModel=s ‘Apartment’ }
‘TypeLib’=s ‘{52A41805-2F37-11D3-83EB-00A0C92A2F2D}’ }
} }
HKCR {
NoRemove AppID {
{B8C54A54-355E-11D3-83EB-00A0C92A2F2D}= s ‘Windows Media Player’
‘wmplayer.exe’ {
val AppID=s {B8C54A54-355E-11D3-83EB-00A0C92A2F2D} }
} }
HKCR {
NoRemove CLSID {
ForceRemove {D058BFC5-55D4-11D3-9A62-00C04F8EFB70} =s ‘WMPlayer MediaControlsCntr Class’
{ InprocServer32=s ‘%MODULE%’
{ val ThreadingModel=s ‘Apartment’
} ‘TypeLib’=s ‘{52A41805-2F37-11D3-83EB-00A0C92A2F2D}’
} }
} HKCR
{ NoRemove CLSID
{ ForceRemove {D058BFC9-55D4-11D3-9A62-00C04F8EFB70}
=s ‘WMPlayer TaskSelectionCntr Class’ {
InprocServer32=s ‘%MODULE%’ {
val ThreadingModel=s ‘Apartment’ }
‘TypeLib’=s ‘{52A41805-2F37-11D3-83EB-00A0C92A2F2D}’ }
} }
HKCR {
NoRemove CLSID {
ForceRemove {0D57E452-565D-11D3-9A63-00C04F8EFB70} =s ‘WMPlayer ThemeChooserCntr Class’
{ InprocServer32=s ‘%MODULE%’
{ val ThreadingModel=s ‘Apartment’
} ‘TypeLib’=s ‘{52A41805-2F37-11D3-83EB-00A0C92A2F2D}’
} }
} HKCR
{ ForceRemove WMTContent=s ‘Windows Media
Player content page’ {
val ‘URL Protocol’=s ” DefaultIcon=s ‘wmplayer.exe’
shell=s ‘open’ {
open=s ‘&Open’ {
command=s ‘%MODULE% “%%L”‘ }
play=s ‘&Play’ {
command=s ‘%MODULE% “%%L”‘ }
} } ForceRemove WMTMedia=s ‘Windows Media Player
media file’ {
val ‘URL Protocol’=s ” DefaultIcon=s ‘wmplayer.exe’
shell=s ‘open’ {
open=s ‘&Open’ {
command=s ‘%MODULE% “%%L”‘ }
play=s ‘&Play’ {
command=s ‘%MODULE% “%%L”‘ }
} } NoRemove CLSID
{ ForceRemove {9B22CF54-6164-11D3-9A67-00C04F8EFB70}
=s ‘WMPlayer MediaTodayCntr Class’ {
InprocServer32=s ‘%MODULE%’ {
val ThreadingModel=s ‘Apartment’ }
‘TypeLib’=s ‘{52A41805-2F37-11D3-83EB-00A0C92A2F2D}’ }
} }
HKCR {
NoRemove CLSID {
ForceRemove {70c02500-7c6f-11d3-9fb6-00105aa620bb} =s ‘WMPlayer MediaLibraryCntr Class’
{ InprocServer32=s ‘%MODULE%’
{ val ThreadingModel=s ‘Apartment’
} ‘TypeLib’=s ‘{52A41805-2F37-11D3-83EB-00A0C92A2F2D}’
} }
} HKCR
{ NoRemove CLSID
{ ForceRemove {e0a56635-2fea-4d6b-8afe-0bbb823502cf}
=s ‘WMPlayer CDPlaylistCntr Class’ {
InprocServer32=s ‘%MODULE%’ {
val ThreadingModel=s ‘Apartment’ }
‘TypeLib’=s ‘{52A41805-2F37-11D3-83EB-00A0C92A2F2D}’ }
} } HKCR
{ NoRemove CLSID
{ ForceRemove {CC3D0210-9655-11d3-BA86-0000F80855E6}
=s ‘WMPlayer NowPlayingCntr Class’ {
InprocServer32=s ‘%MODULE%’ {
val ThreadingModel=s ‘Apartment’ }
‘TypeLib’=s ‘{52A41805-2F37-11D3-83EB-00A0C92A2F2D}’ }
} }
HKCR {
NoRemove CLSID {
ForceRemove {939438A9-CF0F-44d8-9140-599736F0D3A2} =s ‘PublishCntr for WMP 7.0’
{ InprocServer32=s ‘%MODULE%’
{ val ThreadingModel=s ‘Apartment’
} }
} ForceRemove WMPPublsihCntr.WMPPublsihCntr.1
=s ‘PublishCntr for WMP 7.0’ {
CLSID=s ‘{939438A9-CF0F-44d8-9140-599736F0D3A2}’ } ForceRemove WMPPublsihCntr.WMPPublsihCntr
=s ‘PublishCntr for WMP 7.0’ {
CLSID=s ‘{939438A9-CF0F-44d8-9140-599736F0D3A2}’ CurVer=s ‘WMPPublsihCntr.WMPPublsihCntr.1’
} }
( 0 ` € € €€ € €€ €€€ ÀÀÀ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿÿ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUP
UUUUUUUUUUUUUUUUU DD330 UUUUUUUUUUUUUUU DdÄl»;33 UUUUUUUUUUUUU FFLLd¸³³³3 UUUUUUUUUUUPDÄldfF‹‹‹‹ƒ3
UUUUUUUUUP dlFlFÇ»¸¸¸¸³0 UUUUUUUU ÆFÄtÌ||¸»‹‹‹‹30UUUUUUUPLLglÌwÇÌ‹»»¸¸¸³3 UUUUUUPÆÆÆæÇÇ||»¸»»»‹;3 UUUUUU
l|ìgÇÆÆÇ»»¸¸¸¸³³0UUUUUPÆÆÆÆÆllˆˆˆ‹»‹‹‹‹³3 UUUUPlgnl|f ÿÿÿÿ‹»»¸»;3 UUUU ÆÎÆÆÆ
ÿÿÿÿÿÿ‹‹‹‹³³0UUUU l||fÈÿÿÿÿÿÿÿø¸»»‹;0UUUPÆÎÎÎÎ øˆÿÿÿÿÿÿ‹‹»¸³3 UUTllv|xÿø
ˆÿÿÿÿÿÿ¸»»;3 UUTÆ|ììèÿø ˆÿÿÿÿÿ‹‹¸³³ UUGlnÇn ÿø ˆÿÿÿÿû»»‹;0UUFÎ|~È
ÿø ˆÿÿÿø¸»¸³0UULgÎ|~ÿøø wˆÿÿÿ‹‹‹;0UUGÆì~xøÿø ˆÿø»»»³0UULì~Çèÿ ø p wˆÿ‹¸»;0UUFwìçÈøøø
ÿ»‹³³0UU ™™˜ ø pp xÿ2′”BDUU ™y˜˜øøø w xÿÿ2r2$$UU y™yx ˆ wpp xÿÿø#'”BDUU
—›˜ˆøø ww xÿÿÿø2r2$$UUQ—™y‡ ˆ wpx øøÿƒ##”BEUUQ™——˜ˆøø p
ÿøÿÿÿƒ2r$$EUUQÙy¹‰x ˆ ÿ ˆÿ2:2″CEUUU ——˜‰øø ˆøøøÿ÷#’#$$UUUU Ù¹‡xŸˆ
ˆ ø³:r¢BDUUUUQ——˜—‰ˆˆøøˆøøˆ:##C$EUUUUQyy™‰x˜ˆˆ ˆø²2:C£GEUUUUU ˜˜™‰‡ˆˆˆˆˆ£££££B4UUUUUUQ—‰˜˜˜y—™Šƒ³º223#BUUUUUUQy—‰‰‰˜™—¨«:;££#’%UUUUUUU
™yx™Ù—™Šº³º2222UUUUUUUUQ ˜™y™yyª;;££#B%UUUUUUUUUQyy‰y™—£³¢*””UUUUUUUUUUU —™——™º;2¢r”UUUUUUUUUUUUU ™™Ùy²²*'”UUUUUUUUUUUUUUU
——+*””UUUUUUUUUUUUUUUUUQ “”%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿà ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿü ?ÿ
ÿð ÿ ÿà ÿ ÿ€ ÿ ÿ ÿ þ þ ü ? ø ø ð ð à à à À À À À À À À
À À À à à à ð ð ø ø ü ? þ ? þ ÿ ÿ ÿ€ ÿ ÿà ÿ ÿð ÿ ÿü ?ÿ ÿÿ
ÿÿ ÿÿà ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ( @ € € €€ € €€ €€€
ÀÀÀ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿÿ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUP DC30 UUUUUUUUP ÄLK‹‹3 UUUUUUU
ÄfÆȸ¸¸³ UUUUUPdfl|{‹‹‹;0UUUUU llvÇÈ»»¸³³ UUUT|gÇll{»»»‹;0UUUTÆlæÈ
ÿÿ‹»¸³0UUULfÇÎ ÿÿÿÿ‹»‹3 UUFÇìoø ÿÿÿø»³³ UULæÆ ð ˆÿÿÿ»‹3
UTn|èÿð w ÿÿ‹³³0UTÆçÈÿð x ÿû»;0UTì|èÿð x ø¸³0UTÌÎ ð p xø»;0UQ7™ˆÿð p
ø2$$UQ™™ ðwp ÷”BDUQ=˜˜ÿðww ÿ÷2$$UU Ù¿ ðw ÿÿ‚2BEUU ˜˜øð øøÿ3″$EUU
™xˆ€ ˆ22BEUUQ—›ØˆˆøøÿŠ324UUUQ9x˜ˆ ˆˆƒ£23$UUUU Ù}˜ˆˆŠ;332EUUUUQ“‰‰yz£££#$UUUUUU
™™—’;”””EUUUUUUQ yyr¢¢¢”UUUUUUUUQ —š”””UUUUUUUUUUU “%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÿÿÿÿÿÿÿÿÿð
ÿÿ€ ÿþ ÿü ø ?ð à à À À À € € € € € € € À À À à à ð
ø ?ü þ ÿÿ€ ÿÿð ÿÿÿÿÿ( € € €€ € €€ €€€ ÀÀÀ ÿ
ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿÿ UUUUUUUUUUP UUUUP C3 UUU lh¸3 UPÆÆ{»¸0UPloÿø»0U ç÷
ÿ‹ƒ Èð ø³ è𠋃 Ÿðp ò”E ˜ðw ò”EQÙ€ ÿr$UQ ˜ ‡”$UU Ù3**EUUQ ’¢”UUUUQ
“UUUÿÿ|gø?l{à »‹À UU€ Æl€ ÿ »¸ UU fÇ ÿÿ ‹»€ U€ ÇìÀ ÿà
ø»ø? U( 0 ` ÿÿÿ ÝÛÝ ùøù ðïð äÞá zxy þûü “ŒŽ üøù ïëì Ž‰Š
‰ƒ„ rkl QQ {oo ÚÕÕ vuu ihh YXX ßÞÞ ÙØØ ‘” › ‡A; sMJ £
˜% h_^ €ea ;43 ©! ¢& LA? QKJ ª2 ±*=0- J>; µ3
¢^L ³eÿ Flÿ Osÿ Llé
]}ÿ jˆÿ z•ÿ … ý ‘¦ú £³ò ÊÍÚ 2Hÿ _nü>>? NNO üüü õõõ òòò ííí
êêê èèè ååå ààà ÝÝÝ ÛÛÛ ÙÙÙ ÖÖÖ ÎÎÎ ¸¸¸ §§§ ˜˜˜
‹‹‹ ˆˆˆ ‚‚‚ ppp bbb 888 222 ,,, ôôôôôôôôô ôôôUöŒˆá$$ ‹
ôôôô ôòô÷ ¯¯‡‰à ‰ ôôô ôôô‹ ™ ’ž£¦‡·ù ôôô ôUö
›’“ ‘£¯·-÷ôô ôU ” !”””” ” ›“”•”“‘ ž®ú#ôô ô %!!%%%%%%%%%
Ÿ ˜—•”’Ž–¦· Uô ôU*%&%+%+++,1222««ª§§¤ —”“–Žž†- ô ô *&)+++..1222222««¬¬¬¬©¥ —”’Žš®-Uô
óó*)+….122226111¥¥¨¨¬¬ªª©¤ ”’Žš®’Uô ôô*)+..5562:654..00¢ŸŸ¢¥¨«¬ª©§
”’Žž†(ôô ô3+455576:6889:G?JO±±°¨¢¡¥ª¬ª©§ •‘ £ú ô ô ,455779:@>BJŠ éRæâ ²¨Ÿ¨¬ª¨¤•‘
¦ ôô ô[email protected]Š îïìíîìåâ ²§Ÿ«¬ª§ • ž† ô ô[email protected]?T³
òúˆðíìîëåS Š²¡¢­ª©¤•‘–¯( ô89ADFHLN¸ã ñþ û÷ðëíî ä °™¨¬ª¥—”
£àUô ô:8ADFFIJ¶ää ñý ú ïêRî ã ²¥¢­ª§ •–ž‡ ô ô:;>ADFFILM¶åä
ñý ÿ þúö=êRR ¸°™©¬¨¤•‘˜¯ ô ô:;@DFIIKGæåæåSñüýüýýÿ ýùU=
RRè Š²Ÿ¥­ª¤•“™¦ ô ôBDFIKLJ…æææâðúûûûüýý ýùôî îî/²¢¢­¬¥•” ¦ ô ôBDIIKLJ…èèç
ðøùùúúûüý ýøòRè䶴¢µª¤•” £ ô ôBDFIKK=… èãð‰à‰àøúûüý
ýùîS¶´¤µ¬¥••‘£ ô Ò¾¾ÁÂÅÇÍÔÜNéé äð áˆá‰øúûýþ üõç ƒqu zo}}}†Œô
Ò¾¾ÁÂÅÇÍÔÜQQ éåï‹÷÷ á‰øúû ý ìT |yh zo}}}†÷ô ÒоÃÆÊÌÑÕÛPQ
çï öö Œáàúýü÷î Tãã Xjjz wt}}‡ ô Ö½ÃÈÊÍÔ×ÚÝPìë ï õUö÷ˆøú
=ää äãrhxz st}}‡ ô Ò¼ÃÈÇÏÔ×Ù»Píìéïòòô Œá ïååææåååäƒqhyzptt}~‚ Ò½ÃÈÇÏÔ×ÙÜR
í ïóóUöõïçæèèèçææåärgfq utt}†‹ô ÒпÈÊÍÔ×ÙÛ»íRêï óïéèé èèèç
nZvzpsst}‡ ô Ò¼ÈÊÌÓ×ØÚÜÝOëðUðíé ëê é è/è`Zfn uss}~„
ô Ò¿ÁÊÌÑÕØÙÛÜÝO=îë í ìëëêêéé é`Wikqmustt€ ô Ò½ÅÇÍÔ×ØÚÛܺOOORRíí
ì X`Veinxuust~„ ô ÒοÊÌÑÔ×ØÙÚÛܺîîîO Xr^Vdeivhhust€ôô
Ò½ÂÊÌÑÕ×ØÙÙÙÚÛ»ºººaar`_bccdifghust€Uôô Ò½ÅÉÌÑÔÕ×ØØØ×××ßß]\[[bcdeifjhusw{ôô
Ò½ÅÉÌÏÓÔÕÕÕÕÔÓÓÓ\[[bbdeifghusw{ôô Ò½ÂÉÉÌÍÏÑÑÑÏÌÌÌ[[bbcdeifjhuwoôô
Ò¿¿ÈÇÇÇÇÇÇÇÇÇÞ[[bbcdeifghuooôô Ò˽ÁÈÈÈÈÈÈÈÈÆ[bbcdeifghuppôô
ÒÒÀ½¿ÃÆÆÃÃÃÄbccdeifghmppô ¿¿Ä½¼½¾ÀÀÀcVeYZggpppôô ÒÒÒÒÀ¾¼¾WYilqpppôô ÒÒÒÒÒpppppôôô
ÿÿÿÿÿÿ ÿÿà ÿÿ ÿþ ÿÿ ÿø ?ÿ ÿà ÿ ÿÀ ÿ ÿ€ ÿ ÿ ÿ þ ÿ ü ø
? ð ð à à À À À À € € € € € € € € € À À À À à à ð
ð ø ü ? þ ÿ ÿ ÿ€ ÿ ÿÀ ÿ ÿà ÿ ÿø ÿ ÿþ ÿ ÿÿÀ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿ ( @ ÿÿÿ ÝÛÝ ùøù ðïð äÞá zxy çâä þûü üøù ïëì Ž‰Š
‰ƒ„ rkl QQ {oo ÚÕÕ vuu ihh YXX ßÞÞ ÙØØ ‘” › ‡A; sMJ £
˜% h_^ €ea ;43 ©! ¢& LA? QKJ ª2 ±*=0- J>; µ3
¢^L ³eÿ Flÿ Osÿ Llé
]}ÿ jˆÿ z•ÿ … ý ‘¦ú £³ò ÊÍÚ 2Hÿ _nü>>? NNO üüü õõõ òòò ííí
êêê èèè ååå ààà ÝÝÝ ÛÛÛ ÙÙÙ ÖÖÖ ÎÎÎ ¸¸¸ §§§ ˜˜˜
‹‹‹ ˆˆˆ ‚‚‚ ppp bbb 888 222 ,,, ôôôôôôô ô ‹ áá$ ôô ö ›˜ž£¯† ôô ôô ‘‘’––š¦† ôô óô !&%””%%Ÿ  œ•‘Žš®‰óô ô +&+)+,222µµª¨¥ —– ¦† ô ô +)..,22:17¥¥¨¬­ª¥œ’Ž¦®ôô ó,)556:657:2´´¢¡¥¬¬§ ’Ž® ô ó*4579:99GM S¸¶±§¢ª¬§œ —†
ô ô.599ADHMŠåøùòR T ³¨¥­§— ¦ ô õ8>ADFG¶T ø ÿ‰ñíêç ±¡«© ‘ž
ô G;@FFKJ¶ä àÿþ þáðíëæ ³§¥­¤”š‚ô 2;AFFKM¹ååáüûüþ ý ï ëä°¢­¥’
¯ [email protected] èææ÷ùøúûý ýˆï °¢µ¥™–¯ô üÂÅÇÕ èèö$áàùûþ ûï rjzot}‡ô ļÂÅÇ×Ýéé õ÷÷ˆàú ûó `uzo}}‚ô ĽÆÇÑ×»PêêñU Œøøõëâãäã
mzw}}÷ô ĽÈÇÓ×Ü ììñó ‹òíãåæ/ agn
s}~ ÄÂÇÓ×ÚÝ íó ñîæè èç qf os}‡ô ĽÉÑ×ÙÜÝOñ=ê ê é `Znput}„ ÁÂÍÔØÚÜÝOPO ê`Wknhst€ ĽÇÏÕØÙÛܺîOOPXr_VeijuswU Ä¿ÌÑÕ×ØØØØÙ_]_[cdefhus„ οÌÍÓÔÔÔÑÅ\[bcefghs„ ½½ÅÇÌÌÌÇÞ[[bcdighs{ Ä¿¿ÂÈÈÆÃbbcdighmm Äļ½¾¿VVWZgxx ÄÒÄnnqz ÿÿÿÿÿð ÿÿ€ ÿÿ ÿü ?ø ð à à
À À À € € € € € € € € € À À à à ð ø ?ü þ ÿÿ€ ÿÿð
ÿÿÿÿÿ( ÿÿÿ ÝÛÝ ùøù ðïð zxy çâä þûü “ŒŽ üøù ïëì Ž‰Š
‰ƒ„ rkl QQ {oo ÚÕÕ vuu ihh YXX ßÞÞ ÙØØ ‘” › ‡A; sMJ £
˜% h_^ €ea ;43 ©! ¢& LA? QKJ ª2 ±*=0- J>; µ3
¢^L ³eÿ Flÿ Osÿ Llé
]}ÿ jˆÿ z•ÿ … ý ‘¦ú £³ò ÊÍÚ 2Hÿ _nü>>? NNO üüü õõõ òòò ííí
êêê èèè ååå ààà ÝÝÝ ÛÛÛ ÙÙÙ ÖÖÖ ÎÎÎ ¸¸¸ §§§ ˜˜˜
‹‹‹ ˆˆˆ ‚‚‚ ppp bbb 888 222 ,,, ôôôôôô ô ¦¦¦ôô ô%).,¢¢¡¦¦õ
ô)5762§´¨¥–¦õ ,88GM ³²­§¥¦õ 88CG/ó=°§¡¦U 8CIM ûüðî ¶¨¥¦U
;BL ¶‰ü ûî ­¥¦U ½½Õ ¹‰áûþ÷æzp†U ½¿Ôݶ‰=…qo†õ ½Õܹ‰=æ
`xs€ ½ÇÕÜÝí X`ijtõ ½ÌÕ××_[VZsõ ½½Â¿bcZjõ ½¿ZZZ ÿÿ
óð?55à 65À 2´€ ¡¥€ §  ® ó* 79 9G€ S€ ±§À ¬§à —†ø? ( 0 ` . A P Z a b c _ V H 9 ”
[email protected]@@{RRR¬Y[[ÈWYYÝRTTîLQQøKKLúKFDúKDDôIEEçIFFÓDCB»;;;™ t b D … ,,, FFFbbb´fghæ_ccÿY]]ÿYWWÿ^RQÿaKKÿXQRÿXQRÿ;itÿ9`jÿ=SYÿ>HIÿ>;;ÿ>75ÿ@=>>GGGNqrr½jnnúdgiÿh`_ÿsMJÿ 73ÿ
‘”ÿ˜ ÿ ÿ ÿ ÿ ´Þÿ ·âÿ ³Üÿ ¥Éÿ ­ÿ&s„ÿ4QWÿ788ÿ821ÿDCBÞ887— m G
OOO ]]]’sss›uyyõoqqÿvcaÿˆB;ÿ˜% ÿ  ÿ£ ÿ¡ ÿž ÿš ÿš ÿš ÿ ¯Ùÿ ³Üÿ
²Ûÿ ¶âÿ ¼éÿ ¾ëÿ ´Þÿ •²ÿ)cqÿ378ÿ4.,ÿA??Ð(((‚ a & www lllE ‚ƒÏx}}ÿ{ooÿ KCÿ % ÿ§
ÿ¦! ÿ¤& ÿ£& ÿ£& ÿ¢% ÿ % ÿ % ÿ % ÿ °×ÿ ±Úÿ ®×ÿ ­Öÿ ®×ÿ
°Úÿ µàÿ ¾ìÿ ¾ëÿ ™ºÿ+Xcÿ3.,ÿ?87ò8>?  m 6 ŽŽŽ „„„ZˆŒŒè{~}ÿŠg`ÿŸ6$ÿ«
ÿª) ÿ©/ ÿª1 ÿª0 ÿª/ ÿ«/ ÿ«2 ÿª5 ÿª5 ÿª5 ÿ ·Üÿ ¸Þÿ µÚÿ
³Ùÿ °Øÿ ¯×ÿ ®Öÿ ¯Øÿ ´Ýÿ ¿íÿ ºåÿ •ÿ069ÿ843þGPR¶ pÃâÿ*¼Þÿ
´Úÿ °Øÿ ®×ÿ ±Úÿ ¸äÿ Âðÿ š»ÿ,JQÿ2%”ÿ977À qÿ´? ÿ¶@ ÿ·B ÿ¹I!ÿÀ[7ÿÊsTÿ΀dÿÍ aÿËz^ÿËz^ÿËz^ÿXÍéÿYÏëÿÍéÿYÍèÿYÍèÿXÌçÿQÉåÿ7Áßÿ
µÚÿ ¯×ÿ ¯Ùÿ ³Þÿ Âïÿ ­Óÿ’Wbÿ3ÿWUTÀ n 1 ®®®1›Ÿ á Œ‹ÿ§ZEÿµ0
ÿ¶=ÿ·D ÿ¹E ÿ»G ÿ½K ÿÃ[0ÿÍtNÿÒ€]ÿÏzVÿËoIÿÈeÃáÿ ´Ùÿ ®Øÿ ²Ýÿ ¿îÿ ¥Éÿ(@GÿE63òQRQ˜
P ÚÚÚ ÁÂÃtœ¡¢ÿ¦…zÿ¸A ÿ½C ÿ¾N ÿÀR ÿÃU ÿÆZ!ÿÌi3ÿÑvBÿÍi/ÿÉY
ÿÇT ÿÊ_ ÿÓwAÿÜ•lÿ㮑ÿï¼¢ÿÚÓÊÿ°éöÿ äôÿ|ÙïÿOÌéÿ#Àäÿ »âÿ8ÅäÿTÌèÿYÌèÿTËæÿSÊåÿCÄâÿ
³Úÿ ®×ÿ ´ßÿ ¿ìÿ Ž«ÿ-..ÿRKHÞ–.x 1 èèè ÌÊÊ”ª­­í¥œ˜ÿ¶W3ÿ¾B
ÿÀR ÿÃV ÿÇZ ÿÉ] ÿÍd&ÿÐm/ÿÏh%ÿÎ_ ÿÏc ÿÙƒHÿè·–ÿøå×ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿîûýÿ·ëöÿbÑìÿ
½âÿ!¾âÿLÊçÿZÎèÿTÌçÿSÊäÿ@Âàÿ ³Ùÿ ®Øÿ ¸äÿ ºäÿ!n ÿ8)’ÿYWW¯
Y èèè ÁÁÁ’§©ªÿ³{dÿ¿B ÿÂS ÿÆZ ÿÉ_ ÿÍc!ÿÐf”ÿÒj$ÿÓl#ÿÔh
ÿØu(ÿç­€ÿøçÚÿÿÿÿÿõúýÿøùúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøýþÿ¦åõÿ9Åæÿ »áÿIÊæÿZÎèÿTÌçÿRÉäÿ7Àßÿ
®Øÿ ¯Ùÿ ½ëÿ ¦Ëÿ,FLÿ[email protected]æ:;;ƒ 2 ÚÚÚ#´¶¸ô°¡šÿ¿T$ÿÅO
ÿÈ!ÿËb!ÿÐg”ÿÓl#ÿÖp$ÿØt&ÿÙp ÿÝ~/ÿïÆ£ÿþÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿáááÿÔÔÔÿêêêÿûûûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÒòúÿNÌéÿ
¹àÿMÊçÿZÍèÿUËæÿNÈäÿ$¹Üÿ ¬Öÿ ³ßÿ ½êÿ ~•ÿ;20ÿYWW² U ÛÛÛ
ÌÍÍy³¶·ÿºƒhÿÆK ÿÉ^ ÿÎd”ÿÑj#ÿÕo$ÿÙt%ÿÜx’ÿÞw
ÿá‚+ÿïÇ¡ÿüÿÿÿþÿÿÿÎÎÎÿ¾¾¾ÿÙÙÙÿ×××ÿÏÏÏÿÙÙÙÿìììÿüüüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝöûÿFÉèÿ ºàÿVÍèÿWÌèÿUËçÿAÄáÿ ²Ùÿ
®Öÿ ¼éÿ ¥Êÿ/INÿUIGà,,,{ $ ááá ÁÁÂÔ¹´²ÿÃd3ÿÉW ÿÎf”ÿÓk”ÿÖq%ÿÚw&ÿÞ|(ÿá
%ÿä ÿì´|ÿöù÷ÿùüýÿÿÿÿÿ’’’ÿ)))ÿTTTÿ¤¤¤ÿÖÖÖÿ×××ÿÎÎÎÿÚÚÚÿíííÿþþþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÊðøÿ ½âÿ*Àâÿ]ÏéÿUËçÿPÉåÿ’»Ýÿ
¬Õÿ ´ßÿ ·ãÿ&n~ÿG;8ûFEEœ 9 ÜÜÜ*ÁÄÅüÀ£–ÿÈX ÿÍc ÿÒk#ÿ×r%ÿÜy’ÿà (ÿã…*ÿæ„
ÿë IÿñäÕÿôüÿÿõõôÿÿÿÿÿ•••ÿ ÿ ÿ!!!ÿ“`ÿ°°°ÿÙÙÙÿÖÖÖÿÏÏÏÿÜÜÜÿñññÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýþÿÿ‹Ýðÿ
¶ßÿMÊçÿZÍèÿWËçÿ;Âáÿ ¯×ÿ ¯Øÿ ¼éÿ Ž©ÿ>>ÿ666ÿ,,,ÿ”””ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ222ÿËËËÿÿþþÿç÷÷ÿEÎõÿ$¿ãÿ[ÔõÿXÌçÿ0¿àÿ
­Öÿ ®×ÿ ·ãÿ& «ÿWZZÿXXX àßÜÛÿ Déÿ Híÿ%Oóÿ(R÷ÿ+Uúÿ-Xýÿ2ÿÿHnÿÿ£²íÿìèÛÿàààÿáááÿãããÿñññÿ­­­ÿXXXÿPPPÿRRRÿLLLÿCCCÿ:::ÿ…ÿ
ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ‚‚‚ÿéèèÿÿÿÿÿãòîÿ2 zÿ ‚TÿBœ€ÿP ƒÿ’|`ÿ Xïÿ*Róÿ-U÷ÿ.Xûÿ4]ÿÿGlÿÿ_~ÿÿ{•ýÿ¹ÂåÿÞÛÒÿ×ÖÖÿÙÙÙÿàààÿ¹¹¹ÿ
ÿ ÿ‡‡‡ÿvvvÿ]]]ÿOOOÿrrrÿ½½½ÿìììÿíííÿêêêÿêêêÿìììÿìììÿîîîÿôñòÿãíêÿ5¯†ÿ Wÿ ™qÿR¨Œÿ’Œkÿ jFÿ cDÿ U:ÿ [email protected]ÿSa]ÿsnpÛ
gÿÿ>gÿÿ>gÿÿ
ç ÿ â‰ÿ ؈ÿ цÿ È‚ÿ À}ÿ ·xÿ ¯rÿ §mÿ hÿ ”bÿ Œ]ÿ Xÿ vNÿ
pOÿY…wÿ —šý–••¸lll þþýjÿÿüóÔÛ÷ÿMnóÿ Dõÿ’P÷ÿ0Yûÿ0Xýÿ1Zþÿ4ÿÿ7^ÿÿ9aÿÿ9aÿÿ8`ÿÿ6^ÿÿ1[ýÿ1[ýÿ1[ýÿ
ÜŽÿ Ùˆÿ Іÿ É‚ÿ Â}ÿ ºxÿ ±uÿ ªoÿ ¡jÿ ˜eÿ `ÿ ‡Zÿ zPÿ vQÿY‰yÿ¥œŸÿ¤Ÿ¡Ì
ŽŽ2 ÿÿÿ ÿÿüõØÞ÷ÿ]{óÿ Hôÿ Köÿ-Vøÿ/Xûÿ/Wüÿ/Wýÿ.Xýÿ.Xýÿ/Xýÿ.Wüÿ.Xûÿ.Xûÿ2Hÿÿ
Ôˆÿ уÿ É ÿ Â}ÿ ºyÿ ³tÿ «pÿ ¤kÿ œgÿ “bÿ ˆZÿ }Qÿ ~Zÿd’„ÿ«¤¦ÿª¤¦Ñ¥§¦>
ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿýîêíùÿƒ™ôÿ.Uóÿ Dóÿ$Nöÿ-U÷ÿ-Vøÿ-Vøÿ-Vøÿ-Vøÿ-U÷ÿ,Uöÿ,Uöÿ,Uöÿ
Ë„ÿ È ÿ À}ÿ ºxÿ ²uÿ ¬pÿ ¤mÿ hÿ ”aÿ ‰Xÿ ‚Uÿ/‰jÿƒŸ—ÿ¸­²ÿ«§¨È¯°°;
þþÿiÿÿý×þýùÿ³ÀõÿXvñÿ#Lñÿ Còÿ Kôÿ)Qôÿ+Sôÿ,Sôÿ*Róÿ)Ròÿ)Ròÿ)Ròÿ
Á~ÿ ¾yÿ ·xÿ ²tÿ ¬qÿ ¤lÿ ›eÿ ’ÿ ŠYÿ ‹dÿXš…ÿ£­ªÿÀµ¸ø«¨©¬·¹¸&
ÿÿÿ>ÿÿþ®ÿÿûùåé÷ÿš¬óÿRrðÿ)Pïÿ Cðÿ Aðÿ Eðÿ Hïÿ”Líÿ”Líÿ”Líÿ
·wÿ µrÿ ­pÿ §iÿ žcÿ ˜_ÿ “`ÿ!•lÿPŸ…ÿ’¯¥ÿû¾ÿÀ¸»Û¯¯®vÃÄÄ ÿÿÿ þþþfÿÿü½ÿÿøÿâçôÿ±¾ñÿ€•îÿUsíÿ6[ìÿ%Lëÿ
Cêÿ Cêÿ Cêÿ «jÿ ©fÿ ¤jÿ £oÿ)¤wÿK©ˆÿw² ÿ¤»²ÿÇÃÄÿÌÃÇç¾»¼š¼½½5
ýýý$ýýúhÿÿú±þþõí÷öòÿßâïÿÁÊìÿ§´êÿ“¥èÿ…‘ìÿv£ÏÿmÃ¥ÿvħÿ…Ä®ÿ˜Å¶ÿ²ÉÁÿÊÍÌÿÚÐÓþÔÊÎÓÊÇÈ•ÕÕÖBÓÓÓ úúû úúùFýü÷wÿþõ¥ÿüòËúøïçõôëúííèÿéèåÿæãäÿéáäÿèàãòèßâØèÝá¹áÚÝŽÜÛÛZÒÒÒ/ÚÚÚ
ÿÿÿÿÿÿ ÿþ ÿ ÿø ÿ ÿà ÿ ÿÀ ÿ ÿ ÿ þ ÿ ü ø ? ø ð à À € €
€ € € À à ð ? ø ü ÿ ü ÿ ÿ ÿ ÿ€ ÿ ÿÀ ÿ ÿð ?ÿ ÿü ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ
( @ 0 H Y c f f f ^ Q^VXX«[bbÑZ__ëYWWúXNLÿJRUÿENRÿIFEôH?ÿ½O ÿÁQ ÿÉa.ÿÐuEÿÌg/ÿÅR ÿÇX
ÿÏm;ÿÙ}SÿFÐðÿFÐðÿ0Ãåÿ!¾ãÿ?ÆåÿZÍéÿZÌçÿGÆâÿ ³Ùÿ ²Þÿ Àíÿ [kÿ[email protected]Ü p 0 ÛÚÚ
¥¬®é®mUÿ¿B ÿÂU ÿÇZ ÿËa#ÿÐm0ÿÎ` ÿÏe ÿàŸsÿößÏÿý÷óÿþüúÿýþþÿöýþÿä÷ûÿ›âóÿ³101ª*#”Œ g M fkl7nggÇ‚CqK>?ÿ̳ ˜ˆ€ ·¤›
 ž È[ Ïg% Û¸¢ ÙȾ ³‹o ÿͬ ÷ÛÈ äÏÁ Ôg Öo# íº” Ó°— òδ
ùõò ç¤ ñˬ [email protected] ûðç Þ|& ã«z ›|` ÿñå ÿöî úóí ê Q Í O ýÈ–
{bJ ÿر ÿÙ² úÔ° ÿÙµ ÿÚµ ÿÛ¶ ÿÛ¸ ÿܸ ÿݺ ÿß¿ ÿâÅ ÿåÌ
ÿë× ÿíÜ ÿôé ÿõë ÿøñ ÿû÷ íéå ÿüù ïìé ÿþý ì ) ÙŒ9 ݧn
ýņ þÐ ÿÔ§ ÿéÒ ÿðà Ûu Þ¢Y þ¼j þ¾r ÿÂ{ rN ïЫ ÿúô ÿ°D ÿ²J
ÿ´Q ò¬R þ¶Y æ¦P ÿ¸^ î´k ¨ƒQ Ç›a õ ÿª2 ÿýú ôíâ ÿæ³ ñðî
ˆ k ÿþû ÜÛØ éæÚ ÜÚÒ ÿõ þþ÷ ýýú ~~} hhg úúù ÔÔÓ wxv Ya] ·¹¸
.Ù˜ ÔßÛ Ð† ºy  g «o •d .¢z )‡g Fª‡ gÔ­ o®˜ ‹Ôº ¹ÙÎ pL Y=…Y
_I AŒt õø÷ SB 6p^ £³® ÌÝØ Wkg ‘‘ KLL àââ ÃÄÄ 0OP 9Y` ½ë µá ±Ü
¹ä ®Ö ²Ø ¤È ¾æ ”² ¸Û …Ÿ “¿ä .Àâ ;Ãã !aq FÈå OÎí !Ua PÉå
ZÍè 1ky cÐé Úï ™ãõ ºë÷ />B Ûñù ó÷ù üþÿ ñúÿ íõú êëì ÝÞß
äæì ÊÔõ ÄÉÛ Ýâó Có Eõ Dò Dî G÷ Jö #Ló %Qú )Uü )Ró .Xý -Vù 2[þ
3Xï :bÿ Aiÿ Lqÿ Z{ÿ x“û £³ñ îîï ýýý ööö òòò èèè ååå ÜÜÜ
ÙÙÙ ——— ˆˆˆ YYY /// úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ú=ú ,TTTTonmvuttuvmnTTTTTTTTTTTTTTTT=
ú ,TTnv€|{zzzzzz{|tmoTTTTTTTTTTTTT=ú ,nv~sƒ‚wwww‚Q {{{{€moTUTTTTTTUUT=ú
F ƒŠ“ûH) ÌÌ·³HSQ}|{{tnUWUUWUUUUU=úMbbbbbb% ú ßÞçéìîîïïïïï™›œœž ©©§®ù?Mccccccc% ú ßêáçéëìíííììì››››œœž
©©§®²;MNNNNNNNN% ú ßßÝåçééééééé›››œœž Ÿ©§¡ù;INNNNNdNNd% ú ßÞâåèèèèè蛜œœž
Ÿ©©«7,OdddddeydNc% ú BÝßÝÞãæææ朜žž Ÿ©¡¤˜+Eyyyyy% ú B Úßßâààààžžž Ÿ ¤˜, yyyyyy
ú B”g ÜðßßÝÝ¢¢¢¤¯µ fEeeeeeee |„„„rr8ú B”geg y‰ÙØš÷´ &Eggggggged
R|z……kú B”g†gg†gggg†††††††g††ggg†g n~|zQú B† ii ††††††††‹
† ‹‹†i ‹†† ˆt~sú Bòii iii iiiii iiiiiiii i† ˆulú R Kú R òò‘””””óóóóôóôôô‰‰&&h
qK>?ÿ̳ ˜ˆ€ ·¤›  ž È[ Ïg% Û¸¢ ÙȾ ³‹o ÿͬ
÷ÛÈ äÏÁ Ôg Öo# íº” Ó°— òδ ùõò ç¤ ñˬ [email protected] ûðç Þ|& ã«z
›|` ÿñå ÿöî úóí ê Q Í O ýÈ– {bJ ÿر ÿÙ² úÔ° ÿÙµ ÿÚµ ÿÛ¶
ÿÛ¸ ÿܸ ÿݺ ÿß¿ ÿâÅ ÿåÌ ÿë× ÿíÜ ÿôé ÿõë ÿøñ ÿû÷
íéå ÿüù ïìé ÿþý ì ) ÙŒ9 ݧn ýņ þÐ ÿÔ§ ÿéÒ ÿðà Ûu Þ¢Y
þ¼j þ¾r ÿÂ{ rN ïЫ ÿúô ÿ°D ÿ²J ÿ´Q ò¬R þ¶Y æ¦P ÿ¸^ î´k ¨ƒQ
Ç›a õ ÿª2 ÿýú ôíâ ÿæ³ ñðî ˆ k ÿþû ÜÛØ éæÚ ÜÚÒ ÿõ þþ÷
ýýú ~~} hhg úúù ÔÔÓ wxv Ya] ·¹¸ .Ù˜ ÔßÛ Ð† ºy  g «o •d .¢z )‡g
Fª‡ gÔ­ o®˜ ‹Ôº ¹ÙÎ pL Y=…Y _I AŒt õø÷ SB 6p^ £³® ÌÝØ Wkg ‘‘
KLL àââ ÃÄÄ 0OP 9Y` ½ë µá ±Ü ¹ä ®Ö ²Ø ¤È ¾æ ”² ¸Û …Ÿ
“¿ä .Àâ ;Ãã !aq FÈå OÎí !Ua PÉå ZÍè 1ky cÐé Úï ™ãõ ºë÷ />B Ûñù
ó÷ù üþÿ ñúÿ íõú êëì ÝÞß äæì ÊÔõ ÄÉÛ Ýâó Có Eõ Dò Dî
G÷ Jö #Ló %Qú )Uü )Ró .Xý -Vù 2[þ 3Xï :bÿ Aiÿ Lqÿ Z{ÿ x“û £³ñ îîï
ýýý ööö òòò èèè ååå ÜÜÜ ÙÙÙ ——— ˆˆˆ YYY /// úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
ú p___^^^^>]>]]>]>]>]>=ú ,[UTnv€€€tvnXXYY[ZZY=ú ,VCL# ûS‚Q{|€nX\\[=
ú 6Š) ¼¼ÂÆ—Q}|vU\\=ú ¿¸¸¸¾Æw {uX]]]=ú ‘-223ÈÈÅÁ¸¸ÆL}|v]]=
ú -‘-23399ÇÅÊËÅ¿¸ÆL|{o^^=ú -‘899AlG ÐÏÍÅËÊ¿¸Æs|u]^=ú [email protected]>ÕÔ ÔÏÄËŸÀŠ{{T^=
ú 30AAj_Ô–²÷óò ÔÏÅËÁ¸·s|n_=ú [email protected] þþû˜ö” ÕÈÇŸÂQ|m_=ú
rJj…>ÕÕüÿÿý“˜öÕÏÇȸ¾w~mp=ú @J„l ÖÖ³ýýÿ ýû?ÐÇȸ¾‚~m`=
ú ÝáäíØhI“³³ý þû´¦¡¡¨­L€R`4 ú ÝÞäí• ““³üû¯×‘¥¡¡¨­bddd>ú BóyyEÜÛ°š &dyyyyy ú B”eyyyyyyeyyyyyyy
€……Qú B”eeegeeeeeeeeeey m~ƒú BògggggggggggggggqK>?ÿ̳ ˜ˆ€ ·¤›
 ž È[ Ïg% Û¸¢ ÙȾ ³‹o ÿͬ ÷ÛÈ äÏÁ Ôg Öo# íº” Ó°— òδ
ùõò ç¤ ñˬ [email protected] ûðç Þ|& ã«z ›|` ÿñå ÿöî úóí ê Q Í O ýÈ–
{bJ ÿر ÿÙ² úÔ° ÿÙµ ÿÚµ ÿÛ¶ ÿÛ¸ ÿܸ ÿݺ ÿß¿ ÿâÅ ÿåÌ
ÿë× ÿíÜ ÿôé ÿõë ÿøñ ÿû÷ íéå ÿüù ïìé ÿþý ì ) ÙŒ9 ݧn
ýņ þÐ ÿÔ§ ÿéÒ ÿðà Ûu Þ¢Y þ¼j þ¾r ÿÂ{ rN ïЫ ÿúô ÿ°D ÿ²J
ÿ´Q ò¬R þ¶Y æ¦P ÿ¸^ î´k ¨ƒQ Ç›a õ ÿª2 ÿýú ôíâ ÿæ³ ñðî
ˆ k ÿþû ÜÛØ éæÚ ÜÚÒ ÿõ þþ÷ ýýú ~~} hhg úúù ÔÔÓ wxv Ya] ·¹¸
.Ù˜ ÔßÛ Ð† ºy  g «o •d .¢z )‡g Fª‡ gÔ­ o®˜ ‹Ôº ¹ÙÎ pL Y=…Y
_I AŒt õø÷ SB 6p^ £³® ÌÝØ Wkg ‘‘ KLL àââ ÃÄÄ 0OP 9Y` ½ë µá ±Ü
¹ä ®Ö ²Ø ¤È ¾æ ”² ¸Û …Ÿ “¿ä .Àâ ;Ãã !aq FÈå OÎí !Ua PÉå
ZÍè 1ky cÐé Úï ™ãõ ºë÷ />B Ûñù ó÷ù üþÿ ñúÿ íõú êëì ÝÞß
äæì ÊÔõ ÄÉÛ Ýâó Có Eõ Dò Dî G÷ Jö #Ló %Qú )Uü )Ró .Xý -Vù 2[þ
3Xï :bÿ Aiÿ Lqÿ Z{ÿ x“û £³ñ îîï ýýý ööö òòò èèè ååå ÜÜÜ
ÙÙÙ ——— ˆˆˆ YYY /// “ ÌÌÌúúúúúúú “1-ÄþÌ
ú 1AB?ÏÍľ=ú 8Jx7•ÔÕÍÃÂt]=ú9r~Öüý’ŽÕǾ€^=
ú8J€Ö“ýÿ“ ľt_4 úèÞïÖ“–7 ¥©­tp4 úáèî𲎉¦ §±ua4 ú
èåîï𣜟¡CTM% ú ääáᜠ¡Cocc% ú BÞÞ F_ddd% ú Bigggggg ú Biiiiiii kú
B ƒú KKKKKKKKÿˆ.’ÿ“ ÿ™ ÿ™ ÿ™ ÿ ¯×ÿ ¯×ÿ ¯×ÿ
 Äÿ †Ÿÿ&bpÿ4?BÿjS>ÿ¾ Tÿõ®Rÿÿ³Pÿÿ³Pÿÿ¸^ÿÿΗÿÿÙµÿÿÚµÿÿÚ´ÿÿÙµÿÿÚµÿÿÚ´ÿÿÚµÿÿÚµÿÿÙµÿÿÍ­ÿŽ_]ÿ ©©© ™œ ^‡††ÿxihÿˆE>>ÿ888ÿ,,,ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿZZZÿÝÚÚÿþþþÿHËèÿ!ÃðÿaÏèÿÿiidÿþÆ•ÿþΤÿÿëØÿÿìØÿÿìØÿÿëØÿÿ˵ÿžqmÿ óðç¦ÉÍãÿ2Uëÿ Iòÿ-T÷ÿ/Wüÿ8`ÿÿOsÿÿ•§ðÿÞÜÖÿÜÛØÿààáÿààáÿ–––ÿzzzÿyyyÿhhhÿPPPÿ333ÿ111ÿoooÿÄÄÄÿùùùÿúúúÿòòòÿý÷ùÿØëåÿ’ rÿ
cÿL£ˆÿ €aÿ _Aÿ Q8ÿ!TFÿ|vpÿþÈ™ÿþÖ²ÿÿíÚÿÿíÛÿÿíÛÿÿíÚÿÿË·ÿ spÿ øöî{áãçöLkêÿ Dòÿ.V÷ÿ.XüÿÿOb]ÿ»¤•ÿýѬÿÿéÖÿÿïßÿÿïßÿÿïßÿÿïßÿÿ˹ÿ£wsÿ
÷÷÷ þûò§¸Âìÿ%Nðÿ#N÷ÿ0Xüÿ8`ÿÿUwÿÿt ÿÿ–«ûÿÅÊÞÿÝÛÒÿÝÛÒÿ˜˜˜ÿ†††ÿ»»»ÿÞÞÞÿåååÿàààÿßßßÿáááÿãããÿäääÿìçéÿòëîÿvˬÿ
žaÿ Ÿoÿ8¢ ÿ €Yÿ mJÿ _?ÿ [Gÿqtrÿغ¤ÿþÞÃÿÿðâÿÿðáÿÿðáÿÿðáÿÿñáÿÿ˺ÿ¤yuÿ
øøù ýü÷QííðÿZwïÿ Dõÿ/Wúÿ4þÿJoÿÿjˆÿÿ„ ÿÿ¤´÷ÿÌÏÛÿÐÏÇÿ˜˜˜ÿÎÎÎÿÞÞÞÿÚÚÚÿØØØÿÛÛÛÿÜÜÜÿÝÞÞÿáààÿìâåÿíåèÿŠÓ¸ÿ
®oÿ ¡hÿ%¥zÿ jÿ xQÿ mJÿ ]>ÿ>fZÿ¤—’ÿòδÿÿìÜÿÿñäÿÿñåÿÿñäÿÿñäÿÿòäÿÿʺÿ¥{vÿ úúú ÿÿöÀ´Àðÿ%Mòÿ$Pùÿ0Zþÿ=dÿÿYzÿÿrŽÿÿ‡ ÿÿ¡³÷ÿ¿ÆßÿÖÕÔÿÚØÑÿÕÔÐÿÖÖÒÿÙ×ÕÿÛÖØÿÝ×ÚÿäÚÞÿêÝáÿÌÝØÿpЭÿ
·uÿ ©jÿ ¤qÿ ™mÿ ‚Yÿ wRÿ hEÿ cKÿs|yÿÖ¼­ÿþäÏÿÿóæÿÿòæÿÿòæÿÿòæÿÿòæÿÿóçÿÿÊ»ÿ§|xÿ
ýýûW÷øõösŒñÿ Cõÿ-Vúÿ3[þÿCiÿÿ}ÿÿq ÿÿ ™ÿÿŒ£þÿŸ¯îÿµ½ÝÿÇÉÓÿÐÑÑÿÔÓÒÿÕÔÔÿÐ×Ôÿ¹ÙÎÿ‚ظÿ0Î’ÿ
½uÿ ²qÿ §nÿ œiÿ _ÿ Wÿ rMÿ eEÿStjÿ³¤¡ÿ÷ÛÈÿÿòæÿÿôéÿÿôéÿÿôèÿÿóéÿÿóéÿÿôéÿÿ˼ÿ©~yÿ ûüý ÿÿü¤ÞãöÿEgóÿ Eöÿ/Yüÿ4]þÿBhÿÿUxÿÿdƒÿÿlŠÿÿn‹ÿÿnŒýÿt
õÿ{Šóÿp¡ÝÿNà­ÿ9ã¡ÿ”Û”ÿ Ђÿ Äyÿ ¹xÿ ®rÿ ¢jÿ •cÿ Š]ÿ |Sÿ
mGÿ7s`ÿ—“”ÿäÏÁÿÿñæÿÿôëÿÿõëÿÿõêÿÿõëÿÿõëÿÿõëÿÿõëÿÿ˽ÿ© zÿ ÿÿÿ$ÿÿüÇÁÍöÿ3Zóÿ G÷ÿ.Xûÿ3[ÿÿ9`ÿÿDiÿÿLpÿÿOsÿÿJoÿÿ@iÿÿ@iÿÿ@iÿÿ
â‘ÿ Óƒÿ Óƒÿ È ÿ ½|ÿ ³uÿ ¨nÿ œgÿ `ÿ ƒWÿ sJÿ,x_ÿŒ‘ ÿØÆ¿ÿþïäÿÿöíÿÿöíÿÿöíÿÿöíÿÿöíÿÿöíÿÿöíÿÿöíÿÿʾÿª€{ÿ
ÿÿþ7ÿÿüÜ»Ç÷ÿ9^óÿ Döÿ*Túÿ0Yýÿ1Yþÿ3[ÿÿ3ÿÿ3ÿÿ1ýÿ1ýÿ1ýÿ ÕŽÿ È‚ÿ È‚ÿ ¿|ÿ µvÿ «pÿ  jÿ
”cÿ ‡Xÿ yOÿ1 eÿ’˜–ÿÖÇÃÿûðèÿÿ÷ïÿÿ÷ïÿÿ÷ïÿÿ÷ïÿÿ÷ïÿÿ÷ðÿÿ÷ïÿÿ÷ïÿÿøðÿÿʾÿ¬ |ÿ ÿÿÿJÿÿýÙÈÒøÿTsóÿ Eôÿ J÷ÿ*Tùÿ-Vúÿ-Wúÿ.Wúÿ-Wøÿ-Wøÿ-Wøÿ
ʈÿ ¿|ÿ ¿|ÿ ¶wÿ ¬qÿ ¢kÿ —cÿ ‰Wÿ €VÿHŒvÿŸ££ÿØÌÉÿùóíÿÿøñÿÿøñÿÿøòÿÿøñÿÿøñÿÿùñÿÿøñÿÿøñÿÿøñÿÿøñÿÿʾÿ¬‚}ÿ
ÿÿÿ;ÿÿþ½ê¸ ÿˆ óÿ7ñÿ Còÿ Fôÿ#Lôÿ’Pôÿ)Ròÿ)Ròÿ)Ròÿ ¾‚ÿ
´uÿ ´uÿ «nÿ Ÿeÿ ”]ÿ ‹Zÿ)Žjÿw¡“ÿ»¶·ÿÞÔÒÿúõðÿÿùôÿÿùóÿÿùóÿÿùôÿÿùóÿÿ¼½ÿÿ¸·ÿÿ³³ÿÿ®®ÿÿ©©ÿÿ¤¤ÿÿ  ÿ¬‚}ÿ ÿÿÿ ê¸ ÿýýúÿÊÔõÿ{”ñÿCdïÿ%Lïÿ
Dïÿ Bíÿ Bíÿ Bíÿ ®qÿ ¤gÿ ¤gÿ ždÿ šhÿ2œvÿm¦“ÿ­·´ÿØÍÏÿêåãÿþùôÿÿúõÿÿúõÿÿúõÿÿúõÿÿúõÿ›jiÿ›jiÿ›jiÿ›jiÿ›jiÿ›jiÿ›jiÿ›jiÿ›jiÿ
ê¸ ÿúúùÿÿýùÿüý÷ÿÝâóÿ²½îÿ…šëÿd éÿRgðÿRgðÿ7³‰ÿ>·†ÿQ³‘ÿs¸Ÿÿž¿´ÿÃÈÆÿß×Ùÿíèçÿøôñÿÿû÷ÿÿúöÿÿú÷ÿÿû÷ÿÿû÷ÿÿû÷ÿÿû÷ÿ¥rlÿÿ´Rÿÿ™
ÿõ ÿë… ÿàz ÿÖp ÿ¿f ÿ íº ÿùùùÿÿüùÿÿûøÿÿýøÿÿþöÿüúóÿððîÿãäêÿÙÞäÿÔßÛÿÚÝÜÿâààÿëãæÿðçêÿòíìÿú÷ôÿÿüùÿÿûùÿÿüøÿÿüùÿÿüøÿÿüøÿÿüùÿÿûøÿÿûøÿ¨unÿÿÌ™ÿÿ´Rÿÿ°Dÿÿ«6ÿÿ¨-ÿÙŒ9ÿ ð½‘ÿúúúÿÿüúÿÿýúÿÿüúÿÿüúÿÿýúÿÿüúÿÿüúÿÿüúÿÿüúÿÿýúÿÿýúÿÿýúÿÿýúÿÿýúÿÿýúÿÿýúÿÿüúÿÿýúÿÿýúÿÿüúÿÿüúÿÿüúÿÿýúÿÿüúÿ«xoÿÿÖ£ÿÿ·[ÿÿ´Rÿÿ°DÿÛ“Iÿ
óÀ’ÿûûûÿÿýüÿÿþüÿÿþüÿÿýüÿÿýûÿÿýûÿÿýûÿÿýûÿÿýûÿÿýûÿÿýûÿÿýûÿÿþûÿÿýüÿÿýûÿÿýüÿÿþûÿÿþûÿÿýûÿÿþüÿÿýüÿÿþûÿÿýûÿÿýûÿ®{pÿÿà­ÿÿ»gÿÿ·[ÿÝ›[ÿ õ“ÿýýýÿÿþýÿÿþýÿÿýýÿÿþýÿÿþýÿÿþýÿÿýýÿÿþüÿÿþýÿÿþýÿÿþýÿÿþýÿÿýýÿÿþýÿÿþýÿÿþýÿÿþüÿÿþýÿÿþýÿÿþýÿÿþýÿÿýýÿÿþýÿÿýýÿ°}qÿÿë¸ÿÿÀtÿÞ¡jÿ
÷Ä•ÿþþþÿÿÿþÿÿÿþÿÿþþÿÿþþÿÿþþÿÿÿþÿÿþþÿÿþþÿÿþþÿÿÿþÿÿÿþÿÿþþÿÿþþÿÿþþÿÿþþÿÿþþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþÿÿþþÿÿÿþÿÿÿþÿ² sÿÿõÂÿà¨{ÿ úÇ—ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþþþÿýýýÿüüüÿüüüÿûûûÿúúúÿúúúÿùùùÿøøøÿ÷÷÷ÿ÷÷÷ÿöööÿõõõÿõõõÿôôôÿóóóÿóòòÿòñðÿñðïÿðîìÿðíëÿïìéÿîëèÿ¶ƒtÿйŽÿ
þË™ÿüÖ±ÿúÔ°ÿøÑ®ÿõÏ­ÿóÍ«ÿñ˪ÿîÈ©ÿìŨÿêæÿèÁ¥ÿ忤ÿã½¢ÿມÿÞ·ŸÿÛµžÿÚ³ ÿ×±›ÿÕ®šÿÒ¬™ÿЪ˜ÿΧ–ÿË¥•ÿÉ£”ÿÆ ’ÿÄž‘ÿ¸…uÿ
ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿ þ ü ø
ø ð à à À À À À À À À À À À À À À À à ð ð ø ü þ ÿ ÿ€ ÿÀ
ÿÀ ÿÀ ? ÿÀ ÿÀ ÿ ÿÀ ÿ ÿÀ ÿ ÿÀ ÿ ( @ # / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / # # k k # « |ÿ©~zÿ¨|xÿ¥zvÿ¢wtÿ uqÿžqnÿ›njÿ˜khÿ–heÿ“dbÿ a_ÿ ^ÿ a_ÿ a_ÿ ^ÿ‹[Zÿ‰XWÿ a_ÿ
^ÿ‹[Zÿ‰XWÿ†UVÿ / •bbÿüá×ÿÿàÐÿÿßÏÿÿÞÍÿÿÝËÿÿÜÉÿÿÛÈÿÿÛÆÿþ×Ãÿþ×Ãÿþ×Ãÿþ×Ãÿþ×Ãÿþ×Ãÿþ×Ãÿþ×Ãÿþ×Ãÿþ×Ãÿþ×Ãÿþ×ÃÿÿΩÿˆWUÿ / •bbÿÎÎÎÿÿÜ·ÿÿÛ·ÿÿدÿÿΓÿÿÃwÿÿ»dÿÿ¹ÿÿ¹]ÿÿ½fÿÿÅ}ÿÿЛÿÿÙ³ÿÿÛ·ÿÿÛ¸ÿÿÛ·ÿÿܸÿÿÛ¸ÿÿÛ¸ÿÿÛ·ÿÿΩÿˆWUÿ
/ •bbÿÏÐÏÿöÔ±ÿѱˆÿ¦Œgÿ jUÿk[Mÿa^RÿufOÿ¢}OÿÔšOÿö®Mÿþ²Mÿÿ¼dÿÿЗÿÿÚµÿÿݹÿÿܺÿÿݹÿÿܺÿÿݹÿÿΩÿˆWUÿ
/ ´µµ ”ffÿ¶²¨ÿ†vmÿyA=ÿ†& ÿ£ ÿ£ ÿ ¯×ÿ ¯×ÿ ‰¤ÿ&apÿpcMÿÍ–Pÿø¯Nÿÿ³MÿÿÄyÿÿÚ²ÿÿÞ¼ÿÿݼÿÿÞ¼ÿÿݼÿÿΩÿˆWUÿ
/ ÏÏÐ ²´´-Œ}}ÿˆPGÿ ! ÿ¯ ÿ¬$ ÿ¹ ÿ¹ ÿ Âîÿ Âîÿ ¿íÿ
Ç÷ÿ  Åÿ!Uaÿ“wOÿñ«Oÿÿ³MÿÿÂvÿÿÛ´ÿÿß¿ÿÿß¿ÿÿß¾ÿÿΩÿ‰XWÿ / ÆÊÌ-• КB-ÿµ( ÿ¶6 ÿ¶K&ÿ½=ÿÑ]8ÿÑ]8ÿNÊèÿNÊèÿBÀÝÿ#·Úÿ
Áðÿ Âðÿ f|ÿ•yUÿô­Pÿÿ³MÿÿÅ}ÿÿÞ½ÿÿàÁÿÿàÁÿÿΩÿ‹ZZÿ / ÖØØ ¤¡¡Ç¤K/ÿÁ2 ÿ¿N ÿÅ`/ÿÎo>ÿÎm;ÿÚa*ÿÚa*ÿ8Íñÿ8ÍñÿNÊèÿ]ÎéÿFÀÜÿ
½åÿ Ìÿÿ cxÿ§…[ÿü³Pÿÿ³MÿÿÕ£ÿÿâÃÿÿáÄÿÿΩÿ
]ÿ / ÜÞÞ ÃÈË{¥mXÿÄ
Windows Media Player
MSFT A $ x Ï ÿÿÿÿ € d È , ô X ¼ „ è L ° x Ü @ ¤ l Ð 4 ˜ ü ` Ä
( Œ
ð T ¸ € ä H
¬ Ô ÿÿÿÿ d $ ÿÿÿÿ ˆ ÿÿÿÿ ”
Ð ÿÿÿÿ ä € ÿÿÿÿ d 0 ÿÿÿÿ ¤ ÿÿÿÿ ¤ ÿÿÿÿ À! ( ÿÿÿÿ è%
¨ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ & ÿÿÿÿ ¨& ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ
%” À& ÿÿÿÿ H ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ#” À& @ È ` 4 ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ( ÿÿÿÿ#” H’
( ¨ ” ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ X ÿÿÿÿ%” * ÿÿÿÿ À Ì 4 ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ4″ *
€ X Ø @ ä ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ 0 ÿÿÿÿ%” ø* ÿÿÿÿ ð À H ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ#” ø*
ÿÿÿÿ Ü ` ÿÿÿÿ @ ¼ ÿÿÿÿ#” ø* è
ø | ÿÿÿÿ @ ÿÿÿÿ&! . ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ
0 ÿÿÿÿ!! . h X ÿÿÿÿ ( ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ’!
H. h X ÿÿÿÿ X ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ!! Œ. Ð ° ÿÿÿÿ ´ ÿÿÿÿ
ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ!! /   ÿÿÿÿ à ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ!!
Ô/ h X ÿÿÿÿ P ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ%” 0 ÿÿÿÿ P T À ÿÿÿÿ 0 ÿÿÿÿ#”
0 ÿÿÿÿ h l Ô ÿÿÿÿ @ ¼ ÿÿÿÿ%” 0 ÿÿÿÿ € ˆ ð ÿÿÿÿ @ ÿÿÿÿ#”
0 ÿÿÿÿ ˜ ¨ ÿÿÿÿ @ ¼ ÿÿÿÿ%” 0 ÿÿÿÿ ° È , ÿÿÿÿ P ÿÿÿÿ#” 0
P H È è H ÿÿÿÿ D ¼ ÿÿÿÿ%” T0 ÿÿÿÿ à 4 € ÿÿÿÿ ` ÿÿÿÿ#” T0 ÿÿÿÿ
ø P ˜ ÿÿÿÿ @ ¼ ÿÿÿÿ%” T0 ÿÿÿÿ p ¸ ÿÿÿÿ p ÿÿÿÿ#” T0 ÿÿÿÿ (
Œ Ð ÿÿÿÿ H ` ÿÿÿÿ#” T0   € @ ¨ ì ÿÿÿÿ H ¼ ÿÿÿÿ%” ¼0 ÿÿÿÿ
X ü $ ÿÿÿÿ € ÿÿÿÿ#” ¼0 ÿÿÿÿ p%playlistVisibleWÈ ÿÿÿÿ W²gotoSkinModeÈ ”
YÃadjustLeftWWÿÿÿÿP ŠþnDistanceWWWÈ ÿÿÿÿ ÜétaskbarVisibleWWÈ ÿÿÿÿ %¥titlebarCurrentlyVisible,
ÿÿÿÿ 8–ºFileLaunchWW ÿÿÿÿ 806IAppFileLaunchWW
ÿÿÿÿ )°setMainFrameÿÿÿÿÿÿÿÿ 6PnPointer ÿÿÿÿ N“launchURLWWWÿÿÿÿ àÅbstrURLW
€ —~getStopPosWWÿÿÿÿÿÿÿÿ ßpdblPosW
ÿÿÿÿ “setStopPosWWÿÿÿÿÿÿÿÿ 7ýdblPosWW
ÿÿÿÿ S·playô ÿÿÿÿ 8y¼NowPlayingCntrWWX 8) INowPlayingCntrW¼ ÿÿÿÿ
8§gIWmpShellCntrWWW ÿÿÿÿ 8, wireHWND„ ÿÿÿÿ 8ÃÔ_RemotableHandle„ ÿÿÿÿ
cfContextè ÿÿÿÿ 8”Z__MIDL_IWinTypes_0009WWWè X —JhInprocWè ÿÿÿÿ Z•hRemoteW„
ÿÿÿÿ l uWWWL ÿÿÿÿ 8šÉtagRECTWL ÿÿÿÿ å{leftL l 5ÚtopWL ÿÿÿÿ
rightWWWL ÿÿÿÿ H{bottomWW¼ ( ¾MCreateWWÿÿÿÿœ 7‡hwndParentWWÿÿÿÿÈ å$rectPosWÿÿÿÿÿÿÿÿ
í dwStyleWÿÿÿÿÿÿÿÿ _ødwExStyleWWW¼ ÿÿÿÿ õShow¼ ô 9zHide¼ ÿÿÿÿ «
CloseWWWÿÿÿÿÿÿÿÿDefaultZoomSizeWÿÿÿÿÄ ÷ pnZoomSizeWW 8 8pÝMediaLibraryCntr€
ÿÿÿÿ 8éåIMediaLibraryCntrWWWä t 8Š¹CDPlaylistCntrWWH „ 8¹|ICDPlaylistCntrW¬
ÿÿÿÿ 8‘àPublishCntrW MediaPlayer 1.0 Type LibraryWW TaskCntrCtrl Class FileLaunch
ClassWW NowPlayingCntr ClassWW INowPlayingCntr InterfaceW IWmpShellCntr InterfaceWWW
method CreateW method ShowWWW method HideWWW method CloseWW method QueryAppExitWWW method
MoveWindowW method GetWindowSizeWW method SetCore method SetOuterContainerWW method
TranslateAcceleratorWWW method GetContainerWindowW method ReturnToMainTaskWWW method GetCurrentViewPlaylistW
PlaylistCntr Class IPlaylistCntr InterfaceWWW MediaControlsCntr ClassWWW IMediaControlsCntr
InterfaceWW TaskSelectionCntr ClassWWW ITaskSelectionCntr InterfaceWW method SelectButtonWWW ThemeChooserCntr
Class IThemeChooserCntr InterfaceWWW MediaTodayCntr ClassWW IMediaTodayCntr InterfaceW IWmpBrowser
InterfaceW method SetURLW method HomeWWW WmpIradioCntr
ClassWWW IWmpIradioCntr InterfaceW IVideoWindowCntr Interface method GetIdealVideoWindowSize property
ZoomSizeW MediaLibraryCntr Class IMediaLibraryCntr InterfaceWWW CDPlaylistCntr ClassWW ICDPlaylistCntr
InterfaceW PublishCntr ClassW @ € @ € @ € @ € ÿ è ÿ „ ÿ ( ÿ
ÿ L ÿ @ ÿ ÿ ° ÿ X ÿ 8 ÿ ÿ p @ € ÿ T ÿ ˆ ¸ @˜

, , , ,

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *