මූණ වහගෙන යන්නම ඕනද?

මුස්ලිම් අය මූණ වහගෙන යනව නේද ඒගොල්ලො? නිකාබ් එක දාල සම්පූර්නයෙන් වැරදී ඒක. අල් කුරානයේ කියල නෑ ඒක ගෑනු කෙනෙක් අඳින්න ඕන තව පිරිමියෙක්ගෙ කාමය ඇවිස්සෙන විදිහෙ ඇඳුම් අඳින්න එපා උඹලට සුදුසු ඇඳුමක් උඹ ඇඳපන් ඇඟ ආවරණය වෙන ඇඳුමක් ඇඳපන්…

Posts navigation